Takaisin

Leikkaushoito lieväoireisessa ei-etenevässä myelopatiassa

Näytönastekatsaukset
Ville Leinonen ja Antti Malmivaara
26.8.2016

Näytön aste: C

Leikkaushoito ei parantane ennustetta lieväoireisessa ei-etenevässä myelopatiassa.

Satunnaistetussa vertailututkimuksessa «Kadanka Z, Bednarík J, Vohánka S ym. Conservative ...»1 48 potilasta, joilla oli lievä tai kohtalainen spondyloosin aiheuttama myelopatia, arvottiin konservatiiviseen (n = 27) tai leikkaushoitoon (n = 21). Satunnaistaminen tehtiin lanttia heittämällä. Potilaiden keski-ikä oli 56 vuotta. Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin 6, 12 ja 24 kuukauden kuluttua. Ryhmien välisessä vertailussa ei ollut merkitseviä eroja kävelykyvyssä. Videoinnilla arvioiduissa päivittäisissä toimissa tulokset olivat hieman huonommat leikatuilla. Subjektiivinen arvio tilanteesta oli kirurgisessa ryhmässä 6 kuukauden kohdalla parempi, mutta 12 ja 24 kuukauden kohdalla huonompi kuin konservatiivisesti hoidetuilla.

Saman tutkimuksen 10 vuoden seurannassa «Kadanka Z, Bednarík J, Novotný O ym. Cervical spon...»2 ei ryhmien välillä ollut merkittävää eroa.

Tutkijat toteavat potilasryhmän olleen pitkään oireilleita ja potilaita, joilla oireiden etenemistä ei tapahtunut tai se oli hyvin hidasta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Kadanka Z, Bednarík J, Vohánka S ym. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. Eur Spine J 2000;9:538-44 «PMID: 11189924»PubMed
  2. Kadanka Z, Bednarík J, Novotný O ym. Cervical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment after 10 years. Eur Spine J 2011;20:1533-8 «PMID: 21519928»PubMed