Niskakipu (aikuiset)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä
16.1.2017

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Niskakipua on Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan kokenut edellisen kuukauden aikana 27 % yli 30-vuotiaista suomalaisista miehistä ja 41 % saman ikäisistä naisista (internetissä «http://www.terveys2011.info»4).
 • Niskasairauksien riskiä suurentavat monet fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät, ikä, naissukupuoli, ylipaino ja aiemmin koettu niskakipu. Liikunta taas näyttää pienentävän niskakivun riskiä ja parantavan niskakivun ennustetta.
 • Täsmällisen diagnoosin tekeminen ei niskakivussa yleensä ole mahdollista.
 • Koska niskakipupotilaan ennuste on useimmiten verrattain hyvä, oireita voidaan hoitaa myös ilman spesifistä diagnoosia, kunhan vakavat sairaudet, yleissairaudet ja välitöntä hoitoa vaativat sairaudet on suljettu pois.
 • Anamneesilla ja kliinisellä tutkimuksella pyritään selvittämään, onko kysymyksessä vakava sairaus tai yleissairauteen (esim. nivelreumaan tai selkärankareumaan) liittyvä niskakipu, ja tunnistamaan hermojuuren kompressio ja myelopatia.
 • Niskakipupotilaan kaularangan rutiinimaisesta kuvantamisesta ei ole osoitettu olevan hyötyä. Kuvantaminen on tarpeen, jos anamneesin tai löydösten perusteella herää epäily vakavasta sairaudesta.
 • Akuutti niskakipu paranee usein ilman erityisiä hoitoja.
 • Niskakipupotilasta rohkaistaan pysymään aktiivisena.
 • Kivun syihin ja kipua pahentaviin tekijöihin pyritään vaikuttamaan mahdollisimman varhain.
 • Niskakipua ja siitä aiheutuvaa haittaa voitaneen vähentää parantamalla ergonomiaa (työasennot, työvälineet, työskentelytavat, tauot).
 • Niskakivussa voi käyttää tulehduskipulääkettä. Parasetamoli on turvallinen vaihtoehto, joskaan sen osalta ei ole näyttöä niskakivussa.
 • Niskalihaksiin ja hartia-olkalihaksiin kohdistuvasta lihasvoimaa tai -kestävyyttä parantavasta harjoittelusta saattaa olla hyötyä kroonisessa niskakivussa.
 • Sairausloman tarve harkitaan tapauskohtaisesti niin, että otetaan huomioon potilaan toimintakyky ja työn kuormittavuus. Jos sairauslomaa tarvitaan, usein 1–3 päivää riittää. Vain harvoin (lähinnä vaikeissa säteilykipuoireissa) tarvitaan yli viikon pituista sairauslomaa.
 • Moniammatillisia toimenpiteitä suositellaan viimeistään silloin, kun haittaavat kivut ovat jatkuneet 2 kuukautta.
 • Etenevä lihasheikkous tai myelopatia on aihe lähettää potilas kiireelliseen tai välittömään leikkaushoidon arviointiin.
 • Katso video Niskakipu-suosituksen keskeisestä sisällöstä (kesto 4:34 minuuttia) «Niskakivun diagnostiikasta ja hoidosta – tietoa Käypä hoito -suosituksen päivityksestä (video)»7.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Suosituksen tavoitteina aikuisten niskakivussa ovat
  • niskakivun ja siitä aiheutuvan haitan vähentäminen
  • niskakipupotilaiden hoitolinjojen yhtenäistäminen.
 • Suosituksen kohderyhmänä on terveydenhuollon henkilöstö.

Niskakivun esiintyvyys

Niskakipu

 • Niskalla tarkoitetaan tässä luokituksessa aluetta, joka ylettyy kallonpohjasta lapaharjanteeseen ja sisältää hartiat.
 • Niskakipua on Terveys 2011 -tutkimuksen (www «http://www.terveys2011.info»4) mukaan kokenut edellisen kuukauden aikana
  • 27 % yli 30-vuotiaista suomalaisista miehistä
  • 41 % samanikäisistä naisista.
 • Terveys 2000 -tutkimukseen nähden niskakipu yleistyi alle 45-vuotiailla miehillä ja alle 55-vuotiailla naisilla mutta harvinaistui useimmissa vanhemmissa ikäryhmissä «Viikari-Juntura E, Heliövaara M, Solovieva S, Shir...»1.

Retkahdus- eli piiskaniskuvammat

Niskaoireet terveyspalveluiden käytön syynä

Riskitekijät ja ehkäisy

Niskakipupotilaiden seulonta ja seuranta

Niskakivun luokittelu

 • Niskakipujen täsmällisen diagnoosin tekeminen ei yleensä ole mahdollista.
 • Koska niskakipupotilaan ennuste on useimmiten verrattain hyvä, oireita voidaan hoitaa myös ilman spesifistä diagnoosia, kunhan vakavat sairaudet, yleissairaudet ja välitöntä hoitoa vaativat sairaudet on suljettu pois (ks. Aikakauskirja Duodecimin artikkeli Aikuisen kipeä niska, taulukko 1. Vakavat ja spesifiset niskaoireiden syyt, oireet ja kliiniset löydökset «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11890.pdf»6), «Arokoski J, Karppinen J, Kankaanpää M, Kaukinen P,...»17.
 • Esitietojen, oireiden ja löydösten perusteella niskakipu voidaan luokitella neljään ryhmään ja muihin niskakipuihin (ks. luokittelu alla). Vakaviin tai spesifisiin syihin liittyvä niskakipu jää tämän hoitosuosituksen ulkopuolelle, mutta se tulee tunnistaa (alla ryhmä 5, tarkempaa tietoa ks. Aikakauskirja Duodecimin artikkeli Aikuisen kipeä niska, taulukko 1. Vakavat ja spesifiset niskaoireiden syyt, oireet ja kliiniset löydökset «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11890.pdf»6, «Arokoski J, Karppinen J, Kankaanpää M, Kaukinen P,...»17).
 • Ryhmät ovat
  1. paikallinen niskakipu
  2. säteilevä niskakipu
  3. piiskaniskuvammaan (whiplash) liittyvä niskakipu
  4. myelopatia (selkäydinvaurio esim. kompression takia)
  5. muihin vakaviin tai spesifisiin syihin liittyvät (esim. kasvaimet, infektiot ja murtuman jälkitilat).
 • Oireen keston perusteella paikallinen ja säteilevä niskakipu jaetaan yleensä akuuttiin (alle 12 viikkoa kestänyt) ja krooniseen (vähintään 12 viikkoa kestänyt) niskakipuun.
 • Piiskaniskuvammaluokitus olisi hyvä tehdä 24 tunnin kuluessa vammasta. Nämä vammat jaetaan oireiden ja löydösten perusteella viiteen luokkaan: 0: oireeton, I: oireita ilman kliinisiä löydöksiä, II: kliinisiä löydöksiä, III: neurologiset löydökset, kuten voima-, tunto- ja refleksimuutos, ja IV: nikamamurtumat ja sijoiltaanmenot «Arokoski J, Mikkelsson M, Pohjalainen T, Viikari-J...»18.

Esitiedot ja kliininen tutkimus

Vakavan tai spesifisen syyn selvittely

 • Joka vastaanottokäynnillä esitiedoilla ja kliinisellä tutkimuksella pyritään tunnistamaan mahdolliset kiireellistä hoitoarviota vaativat sairaudet:
  • vakavat sairaudet (esim. infektio, neoplastinen sairaus, trauma)
  • yleissairauteen liittyvä niskakipu (esim. systeeminen tulehdussairaus, heijastekipu rinta- ja vatsaontelosta)
  • radikulopatia eli hermojuurioire
  • myelopatia.
 • Pahanlaatuiseen sairauteen viittaavat sietämätön, levossa helpottumaton kipu, kivun paheneminen kohtuuttomasti lyhyen ajan kuluessa, huono yleiskunto, laihtuminen, kuumeilu, poikkeava väsymys, aamuyöllä herättävä kipu, aiempi syöpäsairaus ja oireen voimakkuuden, sijainnin, keston tai hoitovasteen selvä poikkeama tavanomaisesta «Arokoski J, Karppinen J, Kankaanpää M, Kaukinen P,...»17. Tarkemmista esitietolöydöksistä ks. Aikakauskirja Duodecimin artikkeli Aikuisen kipeä niska, taulukko 1. Vakavat ja spesifiset niskaoireiden syyt, oireet ja kliiniset löydökset «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11890.pdf»6 ja internetoheisaineiston taulukko Niskapotilaan anamneesin keskeiset tekijät ja niiden tulkinta «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/pilli/duo11890x.pdf»7.
 • Joskus välitöntä diagnostiikkaa ja hoitoa vaativa sairaus, esimerkiksi kaula- tai nikamavaltimon dissekoituminen, saattaa aiheuttaa niskakipua «Schievink WI. Spontaneous dissection of the caroti...»19. Kaula- tai nikamavaltimon dissekoitumiseen viittaavat niska-hartiakivun lisäksi
  • aivoverenkierron häiriölle tyypilliset oireet (näköhäiriöt, puolioireet, korkeampien aivotoimintojen häiriöt)
  • neurologiset löydökset (esim. Hornerin oireyhtymä)
  • pulsoiva tinnitus tai muut – erityisesti alempien aivohermojen – löydökset, kuten n. hypoglossus -pareesi (kielen liikehermo).
 • Myelopatiassa esiintyy
  • yläraajaoireiden lisäksi alaraajaoireita: kävelyvaikeuksia, spastisuutta ja tuntohäiriöitä
  • pidemmälle edenneessä sairaudessa myös rakon tai suolen pidätyskyvyn muutoksia.

Muut niskakipupotilaan esitiedot

Perustutkimus niskakivussa

 • Ks. tarkempi kuvaus niskakivun tutkimisesta, ks. Aikakauskirja Duodecimin artikkeli Aikuisen kipeä niska «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11890.pdf»6.
 • Inspektio (lihaskato, asento, vapina, tahattomat liikkeet):
  • lihaskadon havaitseminen toistettavampaa käden alueella kuin hartiassa, olka- tai kyynärvarressa. Ks. lisätietoa aiheesta «Niskan kliinisen manuaalisen tutkimuksen toistettavuus»9.
  • kipuskolioosi, esimerkiksi akuutti kierokaula eli torticollis (pään pakkoasento)
  • kyfoosi, rakenteellinen skolioosi
  • dystoniat (lihasepäsymmetria, pään virheasento, tahaton liike, esim. spasmodinen torticollis)
  • ks. lisätietoa aiheesta «Inspektio»1.
 • Tunto:
  • Kosketustunto voidaan arvioida sormilla, vanutikuilla tai monofilamenteilla.
  • Kiputunto tutkitaan esimerkiksi puutikuilla.
  • Värinätunto tutkitaan ääniraudalla. Heikentynyt alaraajojen värinätunto voi liittyä myelopatiaan.
  • Ks. lisätietoa aiheesta «Tunnon tutkiminen»2.
 • Lihasvoima:
  • Puristusvoima antaa kuvaa yleisestä lihasvoimasta ja merkittävästä puolierosta.
  • Testattavat lihakset valitaan oireiden perusteella.
  • Seuraavia lihasvoimakokeita käytetään alimpien kaulahermojuurien testaamiseen. Lihasten hermotuksessa esiintyy anatomista vaihtelua, ja jokaista lihasta hermottaa useampi hermojuuri. Merkitystä on erityisesti puolieroilla:
   • olkavarren abduktio (deltoideus): C5(–C6)
   • kyynärvarren fleksio: (C5–)C6
   • kyynärvarren ojennus (kolmipäinen olkalihas): (C6–)C7
   • sormien levitys ja pinsettiote: (C7-)C8–T1.
  • Ks. lisätietoa aiheesta «Lihasvoiman tutkiminen»3.
 • Heijasteet:
  • jännevenytysheijasteet yläraajoista (ks. lisätietoa aiheesta «Jänneheijasteet»4):
   • hauislihas C5(–C6)
   • olka-värttinäluulihas (C5–)C6
   • kolmipäinen olkalihas (C6–)C7
  • Babinskin, Lhermitten ja Hoffmanin heijaste ja alaraajojen jännevenytysheijasteet myelopatiaepäilyssä
  • Ks. lisätietoa aiheesta «Ylemmän motoneuronin merkkitestit»10.
 • Kaularangan liikkuvuus (ks. Aikakauskirja Duodecimin artikkeli Aikuisen kipeä niska «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11890.pdf»6, Taulukko 2. Kaularangan liikkuvuustestien suoritus ja tulkinta.) «Arokoski J, Karppinen J, Kankaanpää M, Kaukinen P,...»17:
 • Juurioireen provokaatio ja helpotus:
  • Provokaatiotesti: kompressiotestinä yleensä käytetään modifioitua Spurlingin testiä, jossa potilas kiertää päätään tutkittavalle puolelle. Ellei oireita tule, potilas taivuttaa tämän jälkeen päätään samalle puolelle. Jos hän on yhä oireeton, kaularanka ojennetaan ekstensioon ja tutkija voi painaa kevyesti pään päältä. Juurioire taivutuksen puoleiseen yläraajaan viittaa hermojuuriärsytykseen.
  • Kaularangan aksiaalinen manuaalinen traktio: juurivaurion helpotustestissä vedetään päätä käsin aksiaalisuuntaan.
  • Olkavarren abduktiotesti: juurioireen helpotustestissä viedään yläraaja abduktion kautta pään päälle.
  • Juurioireen provokaatio- ja helpotustestit ovat spesifisiä mutteivät sensitiivisiä juurivaurion diagnostiikassa (lisätietoa aiheesta «Juurioireprovokaatio- ja helpotustestit juurikompression diagnostiikassa»11). Työterveyshuoltoon niskakivun vuoksi hakeutuneilla potilailla pään kiertotestissä yläraajaan ilmaantuva kipu ennusti yli 3 päivän sairauslomaa «Viikari-Juntura E, Takala E, Riihimäki H ym. Predi...»16.
 • Palpaatio voi antaa oleellista lisätietoa esimerkiksi paljastamalla ennalta arvaamattoman paikallisen kasvaimen tai absessin.
 • Kipukynnyksen mittauksen toistettavuus painearkuusmittarilla on parempi, mutta
  • suuren yksilöiden välisen vaihtelun takia kipukynnysarvoilla ei ole itsenäistä diagnostista arvoa, vaikka ne ovat keskimäärin hieman pienempiä niska-hartiaoireisilla.
 • Pintaelektrodeilla tehdyllä elektromyografialla ei ole diagnostista merkitystä.

Erotusdiagnostiikka

 • Niskasairauksien erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon
  • jännityspäänsärky ja migreeni
  • sisäelinperäiset heijastuskivut
  • olkapään sairaudet (huomioi myös C5-juurikompression mahdollisuus)
   • erityisesti jännevaivat
   • jäätynyt olkapää, nivelrikko ym.
  • säteilevän niskakivun yhteydessä yläraajan alueen perifeeriset hermopinteet, esimerkiksi
   • thoracic outlet (TOS) -oireyhtymä
   • hartia-alueen pinteet
   • rannekanavaoireyhtymä
   • kyynärhermon pinteet (esim. kyynärkanavaoireyhtymä ja Guyonin kanavan oireyhtymä)
   • värttinähermon pinteet.
  • Näistä rannekanavaoireyhtymä ja toiminnallinen TOS-oireyhtymä ovat yleisiä, muut harvinaisempia.
 • Lisäksi erotusdiagnostiikassa huomioidaan muun muassa yläraajan monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS) ja jo aiemmin mainitut vakavat ja spesifiset syyt oireiluun.

Kuvantamistutkimukset

Yleisperiaatteet

 • Niskakipu ei edellytä välittömiä kuvantamistutkimuksia, ellei havaittavissa ole merkkejä vakavista tai spesifisistä sairauksista. Ks. Aikakauskirja Duodecimin artikkeli Aikuisen kipeä niska, taulukko 1. Vakavat ja spesifiset niskaoireiden syyt, oireet ja kliiniset löydökset «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11890.pdf»6 ja internetoheisaineiston taulukko Niskapotilaan anamneesin keskeiset tekijät ja niiden tulkinta «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/pilli/duo11890x.pdf»7. Ks. Vältä viisaasti -suositus «Kuvantamistutkimukset epäspesifisessä niskakivussa»12.
 • Jos esitiedot tai löydökset sen sijaan herättävät epäilyn vakavista tai hoitoa vaativista spesifisistä sairauksista, magneettikuvaus (MK) on ensisijainen kuvantamistutkimus.
 • Jos toimintakykyä merkittävästi haittaava niskakipu on jatkunut 3 kuukautta, ensimmäiseksi kuvantamistutkimukseksi suositellaan kaularangan röntgentutkimusta.

Kaularangan röntgenkuvaus

Magneettikuvaus

Tietokonetomografia

 • Kroonisen niskakivun tutkimuksessa tietokonetomografialla on vain vähän käyttöä.
 • Se voi kuitenkin olla hyödyllinen esimerkiksi luudutusleikkausten myöhäiskomplikaatioiden arvioinnissa, elleivät ne tule esille jo röntgenkuvauksessa.

Kliinisneurofysiologiset tutkimukset

Hoito

Yleiset periaatteet

 • Koska niskakipupotilaan ennuste on yleensä verrattain hyvä, oireita voidaan hoitaa ilman spesifistä diagnoosia, kunhan vakavat ja välitöntä hoitoa vaativat sairaudet on suljettu pois «Viikari-Juntura E, Martikainen R, Luukkonen R ym. ...»11.
  • Niskakipupotilasta rohkaistaan pysymään aktiivisena ja häntä kehotetaan jatkamaan päivittäisiä toimiaan kohtalaisesta kivusta huolimatta.
  • Kivun syihin ja kipua pahentaviin tekijöihin pyritään vaikuttamaan mahdollisimman varhain.
  • Niskakivun hoidossa ensisijaista on pyrkimys estää kivun kroonistumista.
 • Kipua mahdollisesti provosoiviin kuormitustekijöihin kannattaa puuttua jo akuutissakin niskakivussa.
 • Potilaalle suositellaan tavanomaisten toimien jatkamista kivusta huolimatta.
 • Seurantakäyntiä 2–3 viikon kuluessa suositellaan, jos niskakipu jatkuu voimakkaana.
 • Potilasta pyydetään tulemaan seurantakäynnille myös, jos hänelle ilmaantuu selvää säteilykipua tai vakavaan sairauteen viittaavia oireita (taulukko «Paikallisen niskakivun ja niskasta yläraajaan säteilevän kivun tutkimus- ja hoitokaavio...»1).
 • Vaikka niskakivussa ei ole tietoa potilasinformaation vaikuttavuudesta, kivun kroonistumisen estämiseksi suositellaan asiallista positiivista informaatiota niskakivun syistä, luonteesta ja ennusteesta. Niskakipuinen odottaa vastausta seuraaviin kysymyksiin:
  • Onko minulla vakavaa sairautta?
  • Mistä vaivani johtuu?
  • Mitä vaivalle voi tehdä, ja mitä voin itse tehdä?
  • Mikä on vaivan ennuste?
 • Kivun pitkittyessä kannattaa huomioida myös toimintakyvyn parantaminen.
Taulukko 1. Paikallisen niskakivun ja niskasta yläraajaan säteilevän kivun tutkimus- ja hoitokaavio
Kivun vaihe Paikallinen niskakipu Säteilykipu
1Jos todetaan vakavaan sairauteen viittaavia varoitusmerkkejä, tehdään tarvittavat lisätutkimukset (esim. lasko, perusverenkuva, CRP, natiiviröntgenkuvaus) tai lähetetään potilas jatkotutkimuksiin.
2Ellei tilanne vaadi päivystyksellistä erikoislääkärin arviota, suositellaan perustutkimusten (esim. lasko, perusverenkuva, CRP, natiiviröntgenkuvaus tai magneettitutkimus) tekemistä ennen erikoislääkärin arviota.
Akuutti Perustutkimukset ja -toimenpiteet:
 • oireet ja kliininen perustutkimus
 • vakavaan sairauteen tai vammaan viittaavat varoitusmerkit1
 • syihin ja pahentaviin tekijöihin vaikuttaminen
 • tarvittava kivun hoito
Perustutkimukset ja -toimenpiteet
Tarvittava kivun hoito
Päivystyksellinen erikoislääkärin arvio, jos kyseessä on etenevä tai merkittävä motorinen puutosoire tai sietämätön hoitoresistentti kipu.
1 viikko - Perustutkimukset ja -toimenpiteet
Erikoislääkärin arvio, jos kyseessä on etenevä tai merkittävä motorinen puutosoire tai sietämätön hoitoresistentti kipu2
2–3 viikkoa Perustutkimukset ja -toimenpiteet Perustutkimukset ja -toimenpiteet
Erikoislääkärin arvio, jos kyseessä on etenevä tai merkittävä motorinen puutosoire tai sietämätön hoitoresistentti kipu.
4–6 viikkoa - Tarvittaessa perustutkimukset ja -toimenpiteet
Erikoislääkärin arvio, jos kyseessä on merkittävää haittaa aiheuttava kipu tai etenevä motorinen puutosoire
8–12 viikkoa       Perustutkimukset ja -toimenpiteet
Tarvittaessa moniammatillinen selvitys
Perustutkimukset ja -toimenpiteet
Erikoislääkärin arvio, jos kyseessä on merkittävää haittaa aiheuttava kipu tai etenevä motorinen puutosoire
3–6 kk Lihasvoimaa tai -kestävyyttä lisäävä liikehoito, moniammatilliset kuntoutustoimenpiteet Moniammatilliset kuntoutustoimenpiteet

Toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen

Työkyky

 • Sairausloman tarvetta harkitaan tapauskohtaisesti toimintakyvyn ja työn kuormittavuuden mukaan.
 • Ennen mahdollista sairauslomaa selvitetään, voiko potilas jatkaa työssään työjärjestelyin.
 • Jos sairauslomaa tarvitaan, yleensä 1–3 päivää riittää. Yli viikon sairausloma on harvoin tarpeen. Sitä tarvitaan lähinnä haittaavissa säteilykipuoireissa «Viikari-Juntura E, Takala E, Riihimäki H ym. Predi...»16.
 • Jos työkyvyttömyys jatkuu yli 2 viikkoa, selvitetään, onko potilaalla mahdollisuutta osa-aikatyöhön esimerkiksi osasairauspäivärahan turvin.
 • Myös työhön paluuta sairauslomalta voidaan tukea työtehtäviä muokkaamalla ja esimerkiksi osasairauspäivärahan tai työkokeilun turvin. Jälkimmäinen tulee kyseeseen, jos sairauteen liittyy pysyvän työkyvyttömyyden uhka.
 • Moniammatilliset arvioinnit ja toimenpiteet on suositeltavaa aloittaa, kun huomattavaa haittaa aiheuttavat kivut ovat jatkuneet enintään 2 kuukautta (taulukko «Paikallisen niskakivun ja niskasta yläraajaan säteilevän kivun tutkimus- ja hoitokaavio...»1).

Aktiivinen konservatiivinen hoito

Passiiviset hoitomuodot

Lääkehoito

Säteilykivun hoidon erityispiirteet

Äkillinen, akuutti

 • Valtaosa potilaista hoidetaan konservatiivisesti:
  • Potilaita informoidaan mahdollisista yläraajojen motorisista oireista ja myelopatiaoireista, joiden ilmaantuessa heitä kehotetaan hakeutumaan välittömästi hoitoon.
  • Akuutin säteilevän kivun lääkehoidossa voidaan soveltaa samoja suosituksia kuin akuutissa paikallisessa niskakivussa.
 • Akuuttia säteilykipuoiretta valittavaa potilasta seurataan tiiviisti (taulukko «Paikallisen niskakivun ja niskasta yläraajaan säteilevän kivun tutkimus- ja hoitokaavio...»1).
  • Jos potilaalla todetaan lievä motorinen heikkous tai sietämätön kiputila lääkehoidosta huolimatta, hänet lähetetään fysiatrin, neurokirurgin tai muun asiaan perehtyneen erikoislääkärin arvioon, huomattavassa raajan heikkoudessa tai etenevissä motorisissa oireissa ensiapuluonteisesti.
  • Myös 6 viikkoa kestänyt huomattavaa haittaa aiheuttava yläraajaan säteilevä kipu edellyttää erikoislääkärin arviota (taulukko «Paikallisen niskakivun ja niskasta yläraajaan säteilevän kivun tutkimus- ja hoitokaavio...»1).
 • Niskan akuutin välilevytyrän leikkaushoidon vaikuttavuudesta ei ole tutkimuksia. Koska näyttö leikkauksen vaikuttavuudesta verrattuna konservatiiviseen hoitoon tai taudin luonnolliseen kulkuun puuttuu, on leikkausaiheen oltava selkeä ja leikkauspäätöksen perustuttava hyvään potilasinformaatioon ja potilaan leikkaushalukkuuteen.
 • Luisen hermojuurikanavan ahtauden ja kaularangan välilevytyrän aiheuttamat hermojuurikompressio-oireet ovat samankaltaiset, eivätkä leikkausaiheet poikkea toisistaan. Molempiin kompressiotiloihin, etenkin välilevytyrän aiheuttamaan oireistoon, liittyy hyvä spontaani paranemistaipumus.
 • Kivun kroonistumisen estämisestä akuutissa säteilevässä niskakivussa ei ole tutkimustietoa, mutta niskan säteilyoireissa suositellaan positiivista, asiallista potilasinformaatiota tavoitteena kroonistumisen ehkäisy. Alaselän iskiasoireissa potilasinformaatio näyttää vaikuttavalta.

Pitkäkestoinen, krooninen säteilevä kipu

Dystonian hoidon erityispiirteet

Piiskaniskuvamma

Akuutti

Krooninen

Myelopatia

 • Myelopatian tavallisin syy on spondyloosista johtuva servikaalinen spinaalistenoosi, mutta myös sentraalinen diskusprolapsi voi aiheuttaa selkäydinkompression. Erotusdiagnostiikassa huomioidaan spesifiset sairaudet (esim. neurologisiin sairauksiin liittyvät kaulaytimen muutokset).
 • Myelopatialöydös vaatii erikoislääkärin arvion. Etenevä myelopatia on kiireellisen leikkausarvion aihe.
 • Leikkaushoito ei parantane ennustetta lieväoireisessa etenemättömässä myelopatiassa «Leikkaushoito ei parantane ennustetta lieväoireisessa ei-etenevässä myelopatiassa.»C. Jos lieväoireinen myelopatia ei etene, ei leikkaus ole aina välttämätön.
 • Spinaalistenoosin aiheuttamassa myelopatiassa käytetään joko anteriorista tai posteriorista (useamman tason spinaalistenoosi) dekompressiota.

Potilaan seuranta ja hoidon jatkuvuus

 • Niskakivun hoitovastuu on pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa/työterveyshuollossa.
 • Omalääkärijärjestelmään siirtyminen vähensi terveyskeskuksissa niskakivusta johtuvien päivystyskäyntien määrää «Vehviläinen AT, Takala JK. Where have all the back...»75. Seurannan tai hoidon jatkuvuuden merkityksestä erityisesti niskasairauksien hoidossa ei kuitenkaan ole kontrolloituja tutkimuksia.
 • Alaselkäkipuun liittyen on todettu, että kuntoutumisessa hoidon jatkuvuudella on havaittu yhteys parempaan ennusteeseen «van der Weide WE, Verbeek JH, van Dijk FJ. Relatio...»76.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Niskakipu (aikuiset) -suosituksen historiatiedot «Niskakipu (aikuiset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»13

Puheenjohtaja:

Jaro Karppinen, professori, fysiatrian erikoislääkäri; Oulun yliopisto ja Työterveyslaitos

Jäsenet:

Katri Laimi, LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja; TYKS ja Turun yliopisto

Ville Leinonen, LT, dosentti, neurokirurgian erikoislääkäri, kliininen opettaja; KYS ja Itä-Suomen yliopisto

Antti Malmivaara, LKT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Käypä hoito -toimittaja

Jaakko Niinimäki, LT, dosentti, vs. professori, osastonylilääkäri, radiologia; OYS ja Oulun yliopisto

Olavi Airaksinen, LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri; KYS:n fysiatrian klinikka

Jari Arokoski, LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja; KYS:n fysiatrian klinikka ja Itä-Suomen yliopisto

Juha Auvinen, LT, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri, kliininen opettaja (yleislääketiede); Oulun yliopisto

Juhani Jääskeläinen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja (yleislääketiede); Tampereen yliopisto

Kari-Pekka Martimo, LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, vanhempi asiantuntija; Työterveyslaitos

Petri Salo, TtT, ft, Kliinisen fysioterapian asiantuntija; Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lauri Soinne, LKT dosentti, neurologian erikoislääkäri; HYKS:n neurologian klinikka

Sidonnaisuudet

Olavi Airaksinen: Luentopalkkio (GSK 2015, MSD 2014–2016, Orion 2014–2016, Pfizer 2014–2016, Sanofi 2014–2016), Muu palkkio (Sanchio Pharma, Pfizer)

Jari Arokoski: Luentopalkkio (Pfizer, Mundipharma)

Juha Auvinen: Ei sidonnaisuuksia

Juhani Jääskeläinen: Ei sidonnaisuuksia

Jaro Karppinen: Asiantuntijapalkkio (Axsome Therapeutics), Luentopalkkio (Pfizer, MSD), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Kustannus Oy Duodecim), Osakeomistus (Orion)

Katri Laimi: Ei sidonnaisuuksia

Ville Leinonen: Ei sidonnaisuuksia

Antti Malmivaara: Ei sidonnaisuuksia

Kari-Pekka Martimo: Johtokunnan tms jäsenyys (Kiipulasäätiö, Suomen Lääkäriliitto), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Duodecim)

Jaakko Niinimäki: Asiantuntijapalkkio (BBS-Bioactive Bone Substitutes, Finland), Osakeomistus (Pörssinoteerattuja osakkeita)

Petri Salo: Ei sidonnaisuuksia

Lauri Soinne: Palkkio artikkelin käsikirjoituksesta (Helsingin yliopisto)

Kirjallisuusviite

Niskakipu (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»12

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Viikari-Juntura E, Heliövaara M, Solovieva S, Shiri R Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Kirjassa Koskinen S, Lundqvist A, Ristiluoma N Terveys 2011 -tutkimuksen perustulosraportti Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011, s. 92-95. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-769-1. Helsinki 2012.
 2. Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2014 (www.lvk.fi, ISBN 978-952-5834-43-7 (verkkojulkaisu pdf)
 3. Miettinen T, Lindgren KA, Airaksinen O ym. Whiplash injuries in Finland: a prospective 1-year follow-up study. Clin Exp Rheumatol 2002;20:399-402 «PMID: 12102479»PubMed
 4. Obelieniene D, Schrader H, Bovim G ym. Pain after whiplash: a prospective controlled inception cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66:279-83 «PMID: 10084524»PubMed
 5. Rekola KE, Keinänen-Kiukaanniemi S, Takala J. Use of primary health services in sparsely populated country districts by patients with musculoskeletal symptoms: consultations with a physician. J Epidemiol Community Health 1993;47:153-7 «PMID: 8326275»PubMed
 6. Mäntyselkä P. Kipupotilas terveyskeskuksessa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1998
 7. Borghouts JA, Koes BW, Vondeling H ym. Cost-of-illness of neck pain in The Netherlands in 1996. Pain 1999;80:629-36 «PMID: 10342424»PubMed
 8. Ariëns GA, van Mechelen W, Bongers PM ym. Physical risk factors for neck pain. Scand J Work Environ Health 2000;26:7-19 «PMID: 10744172»PubMed
 9. Sterud T, Johannessen HA, Tynes T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Int Arch Occup Environ Health 2014;87:471-81 «PMID: 23708752»PubMed
 10. Mäkelä M, Heliövaara M, Sievers K ym. Prevalence, determinants, and consequences of chronic neck pain in Finland. Am J Epidemiol 1991;134:1356-67 «PMID: 1755449»PubMed
 11. Viikari-Juntura E, Martikainen R, Luukkonen R ym. Longitudinal study on work related and individual risk factors affecting radiating neck pain. Occup Environ Med 2001;58:345-52 «PMID: 11303085»PubMed
 12. Ariëns GA, van Mechelen W, Bongers PM ym. Psychosocial risk factors for neck pain: a systematic review. Am J Ind Med 2001;39:180-93 «PMID: 11170160»PubMed
 13. Croft PR, Lewis M, Papageorgiou AC ym. Risk factors for neck pain: a longitudinal study in the general population. Pain 2001;93:317-25 «PMID: 11514090»PubMed
 14. Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 «PMID: 17572827»PubMed
 15. Siegmund GP, Heinrichs BE, Wheeler JB. The influence of head restraint and occupant factors on peak head/neck kinematics in low-speed rear-end collisions. Accid Anal Prev 1999;31:393-407 «PMID: 10384232»PubMed
 16. Viikari-Juntura E, Takala E, Riihimäki H ym. Predictive validity of symptoms and signs in the neck and shoulders. J Clin Epidemiol 2000;53:800-8 «PMID: 10942862»PubMed
 17. Arokoski J, Karppinen J, Kankaanpää M, Kaukinen P, Laimi K. Aikuisen kipeä niska. Lääketieteellinen Aikakauslehti Duodecim – Näin tutkin. Duodecim 2014;130:2099-107
 18. Arokoski J, Mikkelsson M, Pohjalainen T, Viikari-Juntura E (toim.) Fysiatria. 5. uudistettu painos, Kustannus Oy Duodecim 2015; s. 113
 19. Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. N Engl J Med 2001;344:898-906 «PMID: 11259724»PubMed
 20. Viikari-Juntura E, Takala EP, Alaranta H. Neck and shoulder pain and disability. Evaluation by repetitive gripping test. Scand J Rehabil Med 1988;20:167-73 «PMID: 3232047»PubMed
 21. Wheeler AH, Goolkasian P, Baird AC ym. Development of the Neck Pain and Disability Scale. Item analysis, face, and criterion-related validity. Spine (Phila Pa 1976) 1999;24:1290-4 «PMID: 10404569»PubMed
 22. Salo P, Ylinen J, Kautiainen H ym. Reliability and validity of the finnish version of the neck disability index and the modified neck pain and disability scale. Spine (Phila Pa 1976) 2010;35:552-6 «PMID: 20147882»PubMed
 23. Neva MH, Kaarela K, Kauppi M. Prevalence of radiological changes in the cervical spine--a cross sectional study after 20 years from presentation of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2000;27:90-3 «PMID: 10648023»PubMed
 24. Alaranta H, Hurri H, Heliövaara M ym. Flexibility of the spine: normative values of goniometric and tape measurements. Scand J Rehabil Med 1994;26:147-54 «PMID: 7801064»PubMed
 25. Nordin M, Carragee EJ, Hogg-Johnson S ym. Assessment of neck pain and its associated disorders: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. J Manipulative Physiol Ther 2009;32:S117-40 «PMID: 19251060»PubMed
 26. Waddell G, Main CJ, Morris EW ym. Normality and reliability in the clinical assessment of backache. Br Med J (Clin Res Ed) 1982;284:1519-23 «PMID: 6211214»PubMed
 27. Partanen J, Ojala T, Arokoski JP. [Myofascial pain syndrome--fascial muscle pain]. Duodecim 2010;126:1921-9 «PMID: 20957792»PubMed
 28. Johnson MJ, Lucas GL. Value of cervical spine radiographs as a screening tool. Clin Orthop Relat Res 1997;:102-8 «PMID: 9224245»PubMed
 29. Lawrence JS. Disc degeneration. Its frequency and relationship to symptoms. Ann Rheum Dis 1969;28:121-38 «PMID: 4237972»PubMed
 30. Gore DR, Sepic SB, Gardner GM. Roentgenographic findings of the cervical spine in asymptomatic people. Spine (Phila Pa 1976) 1986;11:521-4 «PMID: 3787320»PubMed
 31. Kauppi M, Neva MH. Sensitivity of lateral view cervical spine radiographs taken in the neutral position in atlantoaxial subluxation in rheumatic diseases. Clin Rheumatol 1998;17:511-4 «PMID: 9890681»PubMed
 32. Hoffman JR, Mower WR, Wolfson AB ym. Validity of a set of clinical criteria to rule out injury to the cervical spine in patients with blunt trauma. National Emergency X-Radiography Utilization Study Group. N Engl J Med 2000;343:94-9 «PMID: 10891516»PubMed
 33. Hoffman JR, Schriger DL, Mower W ym. Low-risk criteria for cervical-spine radiography in blunt trauma: a prospective study. Ann Emerg Med 1992;21:1454-60 «PMID: 1443841»PubMed
 34. Pettersson K, Hildingsson C, Toolanen G ym. MRI and neurology in acute whiplash trauma. No correlation in prospective examination of 39 cases. Acta Orthop Scand 1994;65:525-8 «PMID: 7801755»PubMed
 35. Ronnen HR, de Korte PJ, Brink PR ym. Acute whiplash injury: is there a role for MR imaging?--a prospective study of 100 patients. Radiology 1996;201:93-6 «PMID: 8816527»PubMed
 36. Li Q, Shen H, Li M. Magnetic resonance imaging signal changes of alar and transverse ligaments not correlated with whiplash-associated disorders: a meta-analysis of case-control studies. Eur Spine J 2013;22:14-20 «PMID: 23143091»PubMed
 37. Elliott JM, Courtney DM, Rademaker A ym. The Rapid and Progressive Degeneration of the Cervical Multifidus in Whiplash: An MRI Study of Fatty Infiltration. Spine (Phila Pa 1976) 2015;40:E694-700 «PMID: 25785961»PubMed
 38. Dvorák J. Epidemiology, physical examination, and neurodiagnostics. Spine (Phila Pa 1976) 1998;23:2663-73 «PMID: 9879093»PubMed
 39. Ellenberg MR, Honet JC, Treanor WJ. Cervical radiculopathy. Arch Phys Med Rehabil 1994;75:342-52 «PMID: 8129590»PubMed
 40. Wilbourn AJ, Aminoff MJ. AAEM minimonograph 32: the electrodiagnostic examination in patients with radiculopathies. American Association of Electrodiagnostic Medicine. Muscle Nerve 1998;21:1612-31 «PMID: 9843062»PubMed
 41. Dawson D, Hallett M, Wilbourn AJ. Entrapment neuropathies. 3rd ed. 1999: Lippincott-Raven Publishers
 42. Van Gerpen JA, Matsumoto JY, Ahlskog JE ym. Utility of an EMG mapping study in treating cervical dystonia. Muscle Nerve 2000;23:1752-6 «PMID: 11054755»PubMed
 43. Partanen J. Niska-hartiakipupotilaan kliinis-neurofysiologiset tutkimukset. Suomen Lääkärilehti 2000;55:829-34
 44. Bednarík J, Kadanka Z, Vohánka S ym. The value of somatosensory- and motor-evoked potentials in predicting and monitoring the effect of therapy in spondylotic cervical myelopathy. Prospective randomized study. Spine (Phila Pa 1976) 1999;24:1593-8 «PMID: 10457580»PubMed
 45. de Noordhout AM, Myressiotis S, Delvaux V ym. Motor and somatosensory evoked potentials in cervical spondylotic myelopathy. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1998;108:24-31 «PMID: 9474059»PubMed
 46. Tavy DL, Franssen H, Keunen RW ym. Motor and somatosensory evoked potentials in asymptomatic spondylotic cord compression. Muscle Nerve 1999;22:628-34 «PMID: 10331363»PubMed
 47. Yiannikas C, Shahani BT, Young RR. Short-latency somatosensory-evoked potentials from radial, median, ulnar, and peroneal nerve stimulation in the assessment of cervical spondylosis. Comparison with conventional electromyography. Arch Neurol 1986;43:1264-71 «PMID: 3778262»PubMed
 48. Yu YL, Jones SJ. Somatosensory evoked potentials in cervical spondylosis. Correlation of median, ulnar and posterior tibial nerve responses with clinical and radiological findings. Brain 1985;108 ( Pt 2):273-300 «PMID: 4005525»PubMed
 49. Tadokoro N, Tani T, Ikeuchi M ym. Descending spinal cord evoked potentials in cervical spondylotic myelopathy: characteristic waveform changes seen at the lesion site. Clin Neurophysiol 2014;125:202-7 «PMID: 23890513»PubMed
 50. Liikunta (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 13.1.2016). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 51. Hoving JL, Gross AR, Gasner D ym. A critical appraisal of review articles on the effectiveness of conservative treatment for neck pain. Spine (Phila Pa 1976) 2001;26:196-205 «PMID: 11154541»PubMed
 52. Irnich D, Behrens N, Molzen H ym. Randomised trial of acupuncture compared with conventional massage and "sham" laser acupuncture for treatment of chronic neck pain. BMJ 2001;322:1574-8 «PMID: 11431299»PubMed
 53. Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G ym. Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S123-52 «PMID: 18204386»PubMed
 54. Ezzo J, Haraldsson BG, Gross AR ym. Massage for mechanical neck disorders: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2007;32:353-62 «PMID: 17268268»PubMed
 55. Haraldsson BG, Gross AR, Myers CD ym. Massage for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004871 «PMID: 16856066»PubMed
 56. Gross AR, Aker PD, Goldsmith CH ym. Conservative management of mechanical neck disorders. A systematic overview and meta-analysis. Online J Curr Clin Trials 1996;Doc No 200-201:[34457 words; 185 paragraphs] «PMID: 9110943»PubMed
 57. Gross AR, Aker PD, Goldsmith CH ym. Physical medicine modalities for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2000;:CD000961 «PMID: 10796402»PubMed
 58. Kjellman GV, Skargren EI, Oberg BE. A critical analysis of randomised clinical trials on neck pain and treatment efficacy. A review of the literature. Scand J Rehabil Med 1999;31:139-52 «PMID: 10458312»PubMed
 59. Binder A. Neck Pain. Clin Evid 2008;4:1103
 60. Ont i ryggen, ont i nacken. Volum 1-2, SBU-rapport 2000
 61. Laporte JR, Carné X, Vidal X ym. Upper gastrointestinal bleeding in relation to previous use of analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Catalan Countries Study on Upper Gastrointestinal Bleeding. Lancet 1991;337:85-9 «PMID: 1670734»PubMed
 62. Kipu (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 4.12.2015). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 63. van Tulder MW, Koes BW, Bouter LM. Conservative treatment of acute and chronic nonspecific low back pain. A systematic review of randomized controlled trials of the most common interventions. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:2128-56 «PMID: 9322325»PubMed
 64. McQuay HJ, Tramèr M, Nye BA ym. A systematic review of antidepressants in neuropathic pain. Pain 1996;68:217-27 «PMID: 9121808»PubMed
 65. Holroyd KA, O'Donnell FJ, Stensland M ym. Management of chronic tension-type headache with tricyclic antidepressant medication, stress management therapy, and their combination: a randomized controlled trial. JAMA 2001;285:2208-15 «PMID: 11325322»PubMed
 66. Tomkins GE, Jackson JL, O'Malley PG ym. Treatment of chronic headache with antidepressants: a meta-analysis. Am J Med 2001;111:54-63 «PMID: 11448661»PubMed
 67. Fishbain D. Evidence-based data on pain relief with antidepressants. Ann Med 2000;32:305-16 «PMID: 10949061»PubMed
 68. Fishbain DA, Cutler RB, Rosomoff HL ym. Do antidepressants have an analgesic effect in psychogenic pain and somatoform pain disorder? A meta-analysis. Psychosom Med 1998;60:503-9 «PMID: 9710298»PubMed
 69. Persson LC, Carlsson CA, Carlsson JY. Long-lasting cervical radicular pain managed with surgery, physiotherapy, or a cervical collar. A prospective, randomized study. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:751-8 «PMID: 9106315»PubMed
 70. Engquist M, Löfgren H, Öberg B ym. Surgery versus nonsurgical treatment of cervical radiculopathy: a prospective, randomized study comparing surgery plus physiotherapy with physiotherapy alone with a 2-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976) 2013;38:1715-22 «PMID: 23778373»PubMed
 71. Cloward RB. The anterior approach for removal of ruptured cervical disks. J Neurosurg 1958;15:602-17 «PMID: 13599052»PubMed
 72. Comella CL, Jankovic J, Brin MF. Use of botulinum toxin type A in the treatment of cervical dystonia. Neurology 2000;55:S15-21 «PMID: 11188979»PubMed
 73. Smith GW, Robinson RA. The treatment of certain cervical-spine disorders by anterior removal of the intervertebral disc and interbody fusion. J Bone Joint Surg Am 1958;40-A:607-24 «PMID: 13539086»PubMed
 74. Vendrig AA, van Akkerveeken PF, McWhorter KR. Results of a multimodal treatment program for patients with chronic symptoms after a whiplash injury of the neck. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:238-44 «PMID: 10685489»PubMed
 75. Vehviläinen AT, Takala JK. Where have all the back pains gone? Changes in the reasons for requiring out-of-hours medical care from a centralized primary care centre after changing to a list system. Fam Pract 1996;13:373-6 «PMID: 8872095»PubMed
 76. van der Weide WE, Verbeek JH, van Dijk FJ. Relation between indicators for quality of occupational rehabilitation of employees with low back pain. Occup Environ Med 1999;56:488-93 «PMID: 10472321»PubMed
 77. Aas RW, Tuntland H, Holte KA ym. Workplace interventions for neck pain in workers. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD008160 «PMID: 21491405»PubMed
 78. Abd-Alrahman N, Dokmak AS, Abou-Madawi A. Anterior cervical discectomy (ACD) versus anterior cervical fusion (ACF), clinical and radiological outcome study. Acta Neurochir (Wien) 1999;141:1089-92 «PMID: 10550654»PubMed
 79. Alaranta H, Soukka A, Harju R, Heliövaara M. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikan kehittäminen työterveyshuollossa. Loppuraportti. Työsuojelurahaston julkaisuja A7, Helsinki 1990
 80. Albanese A, Abbruzzese G, Dressler D ym. Practical guidance for CD management involving treatment of botulinum toxin: a consensus statement. J Neurol 2015;262:2201-13 «PMID: 25877834»PubMed
 81. Andersen LL, Kjaer M, Søgaard K ym. Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis Rheum 2008;59:84-91 «PMID: 18163419»PubMed
 82. Aragonés M, Hevia E, Barrios C. Polyurethane on titanium unconstrained disc arthroplasty versus anterior discectomy and fusion for the treatment of cervical disc disease: a review of level I-II randomized clinical trials including clinical outcomes. Eur Spine J 2015;24:2735-45 «PMID: 26363559»PubMed
 83. Arana E, Martí-Bonmatí L, Montijano R ym. Relationship between Northwick Park neck pain questionnaire and cervical spine MR imaging findings. Eur Spine J 2006;15:1183-8 «PMID: 16311755»PubMed
 84. Ariëns GA, Bongers PM, Douwes M ym. Are neck flexion, neck rotation, and sitting at work risk factors for neck pain? Results of a prospective cohort study. Occup Environ Med 2001;58:200-7 «PMID: 11171934»PubMed
 85. Ashkan K, Johnston P, Moore AJ. A comparison of magnetic resonance imaging and neurophysiological studies in the assessment of cervical radiculopathy. Br J Neurosurg 2002;16:146-8 «PMID: 12046733»PubMed
 86. Barnsley L, Lord SM, Wallis BJ ym. Lack of effect of intraarticular corticosteroids for chronic pain in the cervical zygapophyseal joints. N Engl J Med 1994;330:1047-50 «PMID: 8127332»PubMed
 87. Bergström C, Jensen I, Hagberg J ym. Effectiveness of different interventions using a psychosocial subgroup assignment in chronic neck and back pain patients: a 10-year follow-up. Disabil Rehabil 2012;34:110-8 «PMID: 21988525»PubMed
 88. Bertozzi L, Gardenghi I, Turoni F ym. Effect of therapeutic exercise on pain and disability in the management of chronic nonspecific neck pain: systematic review and meta-analysis of randomized trials. Phys Ther 2013;93:1026-36 «PMID: 23559524»PubMed
 89. Binder AI. Neck pain. BMJ Clin Evid 2008;2008: «PMID: 19445809»PubMed
 90. Blackie JD, Lees AJ. Botulinum toxin treatment in spasmodic torticollis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990;53:640-3 «PMID: 2213040»PubMed
 91. Boden SD, McCowin PR, Davis DO ym. Abnormal magnetic-resonance scans of the cervical spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg Am 1990;72:1178-84 «PMID: 2398088»PubMed
 92. Borchgrevink GE, Kaasa A, McDonagh D ym. Acute treatment of whiplash neck sprain injuries. A randomized trial of treatment during the first 14 days after a car accident. Spine (Phila Pa 1976) 1998;23:25-31 «PMID: 9460148»PubMed
 93. Bosmans JE, Pool JJ, de Vet HC ym. Is behavioral graded activity cost-effective in comparison with manual therapy for patients with subacute neck pain? An economic evaluation alongside a randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976) 2011;36:E1179-86 «PMID: 21343847»PubMed
 94. Braker C, Yariv S, Adler R ym. The analgesic effect of botulinum-toxin A on postwhiplash neck pain. Clin J Pain 2008;24:5-10 «PMID: 18180629»PubMed
 95. Brashear A, Lew MF, Dykstra DD ym. Safety and efficacy of NeuroBloc (botulinum toxin type B) in type A-responsive cervical dystonia. Neurology 1999;53:1439-46 «PMID: 10534248»PubMed
 96. Bronfort G, Evans R, Nelson B ym. A randomized clinical trial of exercise and spinal manipulation for patients with chronic neck pain. Spine (Phila Pa 1976) 2001;26:788-97; discussion 798-9 «PMID: 11295901»PubMed
 97. Bronfort G, Haas M, Evans R ym. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Chiropr Osteopat 2010;18:3 «PMID: 20184717»PubMed
 98. Bruls VE, Bastiaenen CH, de Bie RA. Prognostic factors of complaints of arm, neck, and/or shoulder: a systematic review of prospective cohort studies. Pain 2015;156:765-88 «PMID: 25659066»PubMed
 99. Bryans R, Decina P, Descarreaux M ym. Evidence-based guidelines for the chiropractic treatment of adults with neck pain. J Manipulative Physiol Ther 2014;37:42-63 «PMID: 24262386»PubMed
 100. Burkus JK, Traynelis VC, Haid RW Jr ym. Clinical and radiographic analysis of an artificial cervical disc: 7-year follow-up from the Prestige prospective randomized controlled clinical trial: Clinical article. J Neurosurg Spine 2014;21:516-28 «PMID: 25036218»PubMed
 101. Carlesso LC, Gross AR, Santaguida PL ym. Adverse events associated with the use of cervical manipulation and mobilization for the treatment of neck pain in adults: a systematic review. Man Ther 2010;15:434-44 «PMID: 20227325»PubMed
 102. Carroll A, Barnes M, Comiskey C. A prospective randomized controlled study of the role of botulinum toxin in whiplash-associated disorder. Clin Rehabil 2008;22:513-9 «PMID: 18511531»PubMed
 103. Carroll LJ, Hogg-Johnson S, Côté P ym. Course and prognostic factors for neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S93-100 «PMID: 18204406»PubMed
 104. Carroll LJ, Hogg-Johnson S, van der Velde G ym. Course and prognostic factors for neck pain in the general population: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S75-82 «PMID: 18204403»PubMed
 105. Charles PD, Adler CH, Stacy M ym. Cervical dystonia and pain: characteristics and treatment patterns from CD PROBE (Cervical Dystonia Patient Registry for Observation of OnabotulinumtoxinA Efficacy). J Neurol 2014;261:1309-19 «PMID: 24752807»PubMed
 106. Cheshire WP, Abashian SW, Mann JD. Botulinum toxin in the treatment of myofascial pain syndrome. Pain 1994;59:65-9 «PMID: 7854804»PubMed
 107. Chiu TT, Lam TH, Hedley AJ. A randomized controlled trial on the efficacy of exercise for patients with chronic neck pain. Spine (Phila Pa 1976) 2005;30:E1-7 «PMID: 15626966»PubMed
 108. Chow RT, Heller GZ, Barnsley L. The effect of 300 mW, 830 nm laser on chronic neck pain: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Pain 2006;124:201-10 «PMID: 16806710»PubMed
 109. Chow RT, Johnson MI, Lopes-Martins RA ym. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Lancet 2009;374:1897-908 «PMID: 19913903»PubMed
 110. Christensen JO, Knardahl S. Time-course of occupational psychological and social factors as predictors of new-onset and persistent neck pain: a three-wave prospective study over 4 years. Pain 2014;155:1262-71 «PMID: 24704365»PubMed
 111. Chung CL, Côté P, Stern P ym. The Association Between Cervical Spine Manipulation and Carotid Artery Dissection: A Systematic Review of the Literature. J Manipulative Physiol Ther 2015;38:672-6 «PMID: 24387889»PubMed
 112. Costa J, Borges A, Espírito-Santo C ym. Botulinum toxin type A versus botulinum toxin type B for cervical dystonia. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD004314 «PMID: 15674940»PubMed
 113. Costa J, Espírito-Santo C, Borges A ym. Botulinum toxin type A therapy for blepharospasm. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD004900 «PMID: 15674969»PubMed
 114. Côté P, van der Velde G, Cassidy JD ym. The burden and determinants of neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S60-74 «PMID: 18204402»PubMed
 115. Cross KM, Kuenze C, Grindstaff TL ym. Thoracic spine thrust manipulation improves pain, range of motion, and self-reported function in patients with mechanical neck pain: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther 2011;41:633-42 «PMID: 21885904»PubMed
 116. Davis RJ, Nunley PD, Kim KD ym. Two-level total disc replacement with Mobi-C cervical artificial disc versus anterior discectomy and fusion: a prospective, randomized, controlled multicenter clinical trial with 4-year follow-up results. J Neurosurg Spine 2015;22:15-25 «PMID: 25380538»PubMed
 117. Desai MJ, Shkolnikova T, Nava A ym. A critical appraisal of the evidence for botulinum toxin type A in the treatment for cervico-thoracic myofascial pain syndrome. Pain Pract 2014;14:185-95 «PMID: 23692187»PubMed
 118. Dowd GC, Wirth FP. Anterior cervical discectomy: is fusion necessary? J Neurosurg 1999;90:8-12 «PMID: 10413119»PubMed
 119. Driessen MT, Proper KI, Anema JR ym. The effectiveness of participatory ergonomics to prevent low-back and neck pain--results of a cluster randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health 2011;37:383-93 «PMID: 21499671»PubMed
 120. Driessen MT, Proper KI, van Tulder MW ym. The effectiveness of physical and organisational ergonomic interventions on low back pain and neck pain: a systematic review. Occup Environ Med 2010;67:277-85 «PMID: 20360197»PubMed
 121. Dropkin J, Kim H, Punnett L ym. Effect of an office ergonomic randomised controlled trial among workers with neck and upper extremity pain. Occup Environ Med 2015;72:6-14 «PMID: 25227570»PubMed
 122. D'Sylva J, Miller J, Gross A ym. Manual therapy with or without physical medicine modalities for neck pain: a systematic review. Man Ther 2010;15:415-33 «PMID: 20538501»PubMed
 123. Ekberg K, Björkqvist B, Malm P ym. Controlled two year follow up of rehabilitation for disorders in the neck and shoulders. Occup Environ Med 1994;51:833-8 «PMID: 7849868»PubMed
 124. Evans R, Bronfort G, Schulz C ym. Supervised exercise with and without spinal manipulation performs similarly and better than home exercise for chronic neck pain: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) 2012;37:903-14 «PMID: 22024905»PubMed
 125. Fallah A, Akl EA, Ebrahim S ym. Anterior cervical discectomy with arthroplasty versus arthrodesis for single-level cervical spondylosis: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2012;7:e43407 «PMID: 22912869»PubMed
 126. Ferrante FM, Bearn L, Rothrock R ym. Evidence against trigger point injection technique for the treatment of cervicothoracic myofascial pain with botulinum toxin type A. Anesthesiology 2005;103:377-83 «PMID: 16052120»PubMed
 127. Freund BJ, Schwartz M. Treatment of whiplash associated neck pain [corrected] with botulinum toxin-A: a pilot study. J Rheumatol 2000;27:481-4 «PMID: 10685817»PubMed
 128. Gelb DJ, Lowenstein DH, Aminoff MJ. Controlled trial of botulinum toxin injections in the treatment of spasmodic torticollis. Neurology 1989;39:80-4 «PMID: 2642616»PubMed
 129. Giebel GD, Edelmann M, Hüser R. [Sprain of the cervical spine: early functional vs. immobilization treatment]. Zentralbl Chir 1997;122:517-21 «PMID: 9340957»PubMed
 130. Greene P, Kang U, Fahn S ym. Double-blind, placebo-controlled trial of botulinum toxin injections for the treatment of spasmodic torticollis. Neurology 1990;40:1213-8 «PMID: 2199847»PubMed
 131. Gross A, Forget M, St George K ym. Patient education for neck pain. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD005106 «PMID: 22419306»PubMed
 132. Gross A, Kay TM, Paquin JP ym. Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2015;1:CD004250 «PMID: 25629215»PubMed
 133. Gross A, Langevin P, Burnie SJ ym. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD004249 «PMID: 26397370»PubMed
 134. Gross A, Miller J, D'Sylva J ym. Manipulation or mobilisation for neck pain: a Cochrane Review. Man Ther 2010;15:315-33 «PMID: 20510644»PubMed
 135. Gross AR, Dziengo S, Boers O ym. Low Level Laser Therapy (LLLT) for Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Regression. Open Orthop J 2013;7:396-419 «PMID: 24155802»PubMed
 136. Gross AR, Peloso PM, Galway E ym. Physician-delivered injection therapies for mechanical neck disorders: a systematic review update (non-oral, non-intravenous pharmacological interventions for neck pain). Open Orthop J 2013;7:562-81 «PMID: 24155806»PubMed
 137. Göbel H, Heinze A, Reichel G ym. Efficacy and safety of a single botulinum type A toxin complex treatment (Dysport) for the relief of upper back myofascial pain syndrome: results from a randomized double-blind placebo-controlled multicentre study. Pain 2006;125:82-8 «PMID: 16750294»PubMed
 138. Haig AJ, Tzeng HM, LeBreck DB. The value of electrodiagnostic consultation for patients with upper extremity nerve complaints: a prospective comparison with the history and physical examination. Arch Phys Med Rehabil 1999;80:1273-81 «PMID: 10527087»PubMed
 139. Hallman DM, Gupta N, Mathiassen SE ym. Association between objectively measured sitting time and neck-shoulder pain among blue-collar workers. Int Arch Occup Environ Health 2015;88:1031-42 «PMID: 25677207»PubMed
 140. Hamberg-van Reenen HH, Ariëns GA, Blatter BM ym. A systematic review of the relation between physical capacity and future low back and neck/shoulder pain. Pain 2007;130:93-107 «PMID: 17222512»PubMed
 141. Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ ym. The burden and determinants of neck pain in the general population: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S39-51 «PMID: 18204398»PubMed
 142. Häkkinen A, Kautiainen H, Hannonen P ym. Strength training and stretching versus stretching only in the treatment of patients with chronic neck pain: a randomized one-year follow-up study. Clin Rehabil 2008;22:592-600 «PMID: 18586810»PubMed
 143. Inal EE, Eser F, Aktekin LA ym. Comparison of clinical and electrophysiological findings in patients with suspected radiculopathies. J Back Musculoskelet Rehabil 2013;26:169-73 «PMID: 23640318»PubMed
 144. Jacobs W, Willems PC, van Limbeek J ym. Single or double-level anterior interbody fusion techniques for cervical degenerative disc disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD004958 «PMID: 21249667»PubMed
 145. Jankovic J, Adler CH, Charles D ym. Primary results from the cervical dystonia patient registry for observation of onabotulinumtoxina efficacy (CD PROBE). J Neurol Sci 2015;349:84-93 «PMID: 25595221»PubMed
 146. Jankovic J, Orman J. Botulinum A toxin for cranial-cervical dystonia: a double-blind, placebo-controlled study. Neurology 1987;37:616-23 «PMID: 3561773»PubMed
 147. Jensen I, Nygren A, Gamberale F ym. The role of the psychologist in multidisciplinary treatments for chronic neck and shoulder pain: a controlled cost-effectiveness study. Scand J Rehabil Med 1995;27:19-26 «PMID: 7792546»PubMed
 148. Jull G, Kenardy J, Hendrikz J ym. Management of acute whiplash: a randomized controlled trial of multidisciplinary stratified treatments. Pain 2013;154:1798-806 «PMID: 23726933»PubMed
 149. Kadanka Z, Bednarík J, Novotný O ym. Cervical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment after 10 years. Eur Spine J 2011;20:1533-8 «PMID: 21519928»PubMed
 150. Kadanka Z, Bednarík J, Vohánka S ym. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. Eur Spine J 2000;9:538-44 «PMID: 11189924»PubMed
 151. Kadhim-Saleh A, Maganti H, Ghert M ym. Is low-level laser therapy in relieving neck pain effective? Systematic review and meta-analysis. Rheumatol Int 2013;33:2493-501 «PMID: 23579335»PubMed
 152. Kraatz S, Lang J, Kraus T ym. The incremental effect of psychosocial workplace factors on the development of neck and shoulder disorders: a systematic review of longitudinal studies. Int Arch Occup Environ Health 2013;86:375-95 «PMID: 23549669»PubMed
 153. Laimi K, Erkintalo M, Metsähonkala L ym. Adolescent disc degeneration--no headache association. Cephalalgia 2007;27:14-21 «PMID: 17212678»PubMed
 154. Lamb SE, Gates S, Williams MA ym. Emergency department treatments and physiotherapy for acute whiplash: a pragmatic, two-step, randomised controlled trial. Lancet 2013;381:546-56 «PMID: 23260167»PubMed
 155. Lauder TD, Dillingham TR, Andary M ym. Predicting electrodiagnostic outcome in patients with upper limb symptoms: are the history and physical examination helpful? Arch Phys Med Rehabil 2000;81:436-41 «PMID: 10768532»PubMed
 156. Laurén H, Luoto S, Alaranta H ym. Arm motion speed and risk of neck pain. A preliminary communication. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:2094-9 «PMID: 9322320»PubMed
 157. Lazaro RP. Electromyography in musculoskeletal pain: A reappraisal and practical considerations. Surg Neurol Int 2015;6:143 «PMID: 26417485»PubMed
 158. Lehto IJ, Tertti MO, Komu ME ym. Age-related MRI changes at 0.1 T in cervical discs in asymptomatic subjects. Neuroradiology 1994;36:49-53 «PMID: 8107998»PubMed
 159. Lew HL, Lee EH, Castaneda A ym. Therapeutic use of botulinum toxin type A in treating neck and upper-back pain of myofascial origin: a pilot study. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:75-80 «PMID: 18164334»PubMed
 160. Lew MF, Adornato BT, Duane DD ym. Botulinum toxin type B: a double-blind, placebo-controlled, safety and efficacy study in cervical dystonia. Neurology 1997;49:701-7 «PMID: 9305326»PubMed
 161. Lew MF, Brashear A, Factor S. The safety and efficacy of botulinum toxin type B in the treatment of patients with cervical dystonia: summary of three controlled clinical trials. Neurology 2000;55:S29-35 «PMID: 11188982»PubMed
 162. Lindell O, Johansson SE, Strender LE. Subacute and chronic, non-specific back and neck pain: cognitive-behavioural rehabilitation versus primary care. A randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:172 «PMID: 19116007»PubMed
 163. Liu L, Huang QM, Liu QG ym. Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points associated with neck and shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2015;96:944-55 «PMID: 25576642»PubMed
 164. Lord SM, Barnsley L, Wallis BJ ym. Percutaneous radio-frequency neurotomy for chronic cervical zygapophyseal-joint pain. N Engl J Med 1996;335:1721-6 «PMID: 8929263»PubMed
 165. Lorentz IT, Subramaniam SS, Yiannikas C. Treatment of idiopathic spasmodic torticollis with botulinum toxin A: a double-blind study on twenty-three patients. Mov Disord 1991;6:145-50 «PMID: 2057005»PubMed
 166. Malanga GA, Ruoff GE, Weil AJ ym. Cyclobenzaprine ER for muscle spasm associated with low back and neck pain: two randomized, double-blind, placebo-controlled studies of identical design. Curr Med Res Opin 2009;25:1179-96 «PMID: 19323613»PubMed
 167. Manchikanti L, Nampiaparampil DE, Candido KD ym. Do cervical epidural injections provide long-term relief in neck and upper extremity pain? A systematic review. Pain Physician 2015;18:39-60 «PMID: 25675059»PubMed
 168. Marques RE, Duarte GS, Rodrigues FB ym. Botulinum toxin type B for cervical dystonia. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD004315 «PMID: 27176573»PubMed
 169. Matsumoto M, Fujimura Y, Suzuki N ym. MRI of cervical intervertebral discs in asymptomatic subjects. J Bone Joint Surg Br 1998;80:19-24 «PMID: 9460946»PubMed
 170. Mattila R, Malmivaara A, Kastarinen M ym. Effects of lifestyle intervention on neck, shoulder, elbow and wrist symptoms. Scand J Work Environ Health 2004;30:191-8 «PMID: 15250647»PubMed
 171. McLean SM, May S, Klaber-Moffett J ym. Risk factors for the onset of non-specific neck pain: a systematic review. J Epidemiol Community Health 2010;64:565-72 «PMID: 20466711»PubMed
 172. Michaleff ZA, Lin CW, Maher CG ym. Spinal manipulation epidemiology: systematic review of cost effectiveness studies. J Electromyogr Kinesiol 2012;22:655-62 «PMID: 22429823»PubMed
 173. Michaleff ZA, Maher CG, Lin CW ym. Comprehensive physiotherapy exercise programme or advice for chronic whiplash (PROMISE): a pragmatic randomised controlled trial. Lancet 2014;384:133-41 «PMID: 24703832»PubMed
 174. Miller D, Richardson D, Eisa M ym. Botulinum neurotoxin-A for treatment of refractory neck pain: a randomized, double-blind study. Pain Med 2009;10:1012-7 «PMID: 19594841»PubMed
 175. Miller J, Gross A, D'Sylva J ym. Manual therapy and exercise for neck pain: a systematic review. Man Ther 2010;15:334-54 «PMID: 20593537»PubMed
 176. Monticone M, Baiardi P, Vanti C ym. Chronic neck pain and treatment of cognitive and behavioural factors: results of a randomised controlled clinical trial. Eur Spine J 2012;21:1558-66 «PMID: 22466021»PubMed
 177. Moore AP, Blumhardt LD. A double blind trial of botulinum toxin "A" in torticollis, with one year follow up. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1991;54:813-6 «PMID: 1955900»PubMed
 178. Nardin RA, Patel MR, Gudas TF ym. Electromyography and magnetic resonance imaging in the evaluation of radiculopathy. Muscle Nerve 1999;22:151-5 «PMID: 10024127»PubMed
 179. Nilsen TI, Holtermann A, Mork PJ. Physical exercise, body mass index, and risk of chronic pain in the low back and neck/shoulders: longitudinal data from the Nord-Trondelag Health Study. Am J Epidemiol 2011;174:267-73 «PMID: 21633119»PubMed
 180. Ojala T, Arokoski JP, Partanen J. The effect of small doses of botulinum toxin a on neck-shoulder myofascial pain syndrome: a double-blind, randomized, and controlled crossover trial. Clin J Pain 2006;22:90-6 «PMID: 16340597»PubMed
 181. Okada E, Matsumoto M, Ichihara D ym. Aging of the cervical spine in healthy volunteers: a 10-year longitudinal magnetic resonance imaging study. Spine (Phila Pa 1976) 2009;34:706-12 «PMID: 19333104»PubMed
 182. Padberg M, de Bruijn SF, Tavy DL. Neck pain in chronic whiplash syndrome treated with botulinum toxin. A double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Neurol 2007;254:290-5 «PMID: 17345052»PubMed
 183. Paksaichol A, Janwantanakul P, Purepong N ym. Office workers' risk factors for the development of non-specific neck pain: a systematic review of prospective cohort studies. Occup Environ Med 2012;69:610-8 «PMID: 22581966»PubMed
 184. Partanen J, Partanen K, Oikarinen H ym. Preoperative electroneuromyography and myelography in cervical root compression. Electromyogr Clin Neurophysiol 1991;31:21-6 «PMID: 2009821»PubMed
 185. Peloso P, Gross A, Haines T ym. Medicinal and injection therapies for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD000319 «PMID: 17636629»PubMed
 186. Phillips FM, Geisler FH, Gilder KM ym. Long-term Outcomes of the US FDA IDE Prospective, Randomized Controlled Clinical Trial Comparing PCM Cervical Disc Arthroplasty With Anterior Cervical Discectomy and Fusion. Spine (Phila Pa 1976) 2015;40:674-83 «PMID: 25955086»PubMed
 187. Poewe W, Deuschl G, Nebe A ym. What is the optimal dose of botulinum toxin A in the treatment of cervical dystonia? Results of a double blind, placebo controlled, dose ranging study using Dysport. German Dystonia Study Group. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;64:13-7 «PMID: 9436721»PubMed
 188. Rosenfeld M, Gunnarsson R, Borenstein P. Early intervention in whiplash-associated disorders: a comparison of two treatment protocols. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:1782-7 «PMID: 10888946»PubMed
 189. Rosenfeld M, Seferiadis A, Carlsson J ym. Active intervention in patients with whiplash-associated disorders improves long-term prognosis: a randomized controlled clinical trial. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:2491-8 «PMID: 14624083»PubMed
 190. Rosenørn J, Hansen EB, Rosenørn MA. Anterior cervical discectomy with and without fusion. A prospective study. J Neurosurg 1983;59:252-5 «PMID: 6864291»PubMed
 191. Rota E, Evangelista A, Ciccone G ym. Effectiveness of an educational and physical program in reducing accompanying symptoms in subjects with head and neck pain: a workplace controlled trial. J Headache Pain 2011;12:339-45 «PMID: 21249417»PubMed
 192. Salo P, Ylinen J, Kautiainen H ym. Neck muscle strength and mobility of the cervical spine as predictors of neck pain: a prospective 6-year study. Spine (Phila Pa 1976) 2012;37:1036-40 «PMID: 22024906»PubMed
 193. Sampaio C, Ferreira JJ, Simões F ym. DYSBOT: a single-blind, randomized parallel study to determine whether any differences can be detected in the efficacy and tolerability of two formulations of botulinum toxin type A--Dysport and Botox--assuming a ratio of 4:1. Mov Disord 1997;12:1013-8 «PMID: 9399229»PubMed
 194. Savolainen S, Rinne J, Hernesniemi J. A prospective randomized study of anterior single-level cervical disc operations with long-term follow-up: surgical fusion is unnecessary. Neurosurgery 1998;43:51-5 «PMID: 9657188»PubMed
 195. Schnabel M, Ferrari R, Vassiliou T ym. Randomised, controlled outcome study of active mobilisation compared with collar therapy for whiplash injury. Emerg Med J 2004;21:306-10 «PMID: 15107368»PubMed
 196. Siivola SM, Levoska S, Tervonen O ym. MRI changes of cervical spine in asymptomatic and symptomatic young adults. Eur Spine J 2002;11:358-63 «PMID: 12193998»PubMed
 197. Slappendel R, Crul BJ, Braak GJ ym. The efficacy of radiofrequency lesioning of the cervical spinal dorsal root ganglion in a double blinded randomized study: no difference between 40 degrees C and 67 degrees C treatments. Pain 1997;73:159-63 «PMID: 9415501»PubMed
 198. Soares A, Andriolo RB, Atallah AN ym. Botulinum toxin for myofascial pain syndromes in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD007533 «PMID: 25062018»PubMed
 199. Stav A, Ovadia L, Sternberg A ym. Cervical epidural steroid injection for cervicobrachialgia. Acta Anaesthesiol Scand 1993;37:562-6 «PMID: 8213020»PubMed
 200. Stewart MJ, Maher CG, Refshauge KM ym. Randomized controlled trial of exercise for chronic whiplash-associated disorders. Pain 2007;128:59-68 «PMID: 17029788»PubMed
 201. Taimela S, Takala EP, Asklöf T ym. Active treatment of chronic neck pain: a prospective randomized intervention. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:1021-7 «PMID: 10767816»PubMed
 202. Takala EP, Viikari-Juntura E, Estlander AM. Liikuntaelinten terveydentila ja toimintakyky: suorituskykymittausten ennustearvo. MUSKELI II:8. Työterveyslaitos, Fysiologian osasto, Liikuntaelinten tutkimusyksikkö. Helsinki 1997
 203. Trinh KV, Graham N, Gross AR ym. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004870 «PMID: 16856065»PubMed
 204. Tsui JK, Eisen A, Stoessl AJ ym. Double-blind study of botulinum toxin in spasmodic torticollis. Lancet 1986;2:245-7 «PMID: 2874278»PubMed
 205. Waling K, Sundelin G, Ahlgren C ym. Perceived pain before and after three exercise programs--a controlled clinical trial of women with work-related trapezius myalgia. Pain 2000;85:201-7 «PMID: 10692619»PubMed
 206. Walser RF, Meserve BB, Boucher TR. The effectiveness of thoracic spine manipulation for the management of musculoskeletal conditions: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Man Manip Ther 2009;17:237-46 «PMID: 20140155»PubMed
 207. van den Bent MJ, Oosting J, Wouda EJ ym. Anterior cervical discectomy with or without fusion with acrylate. A randomized trial. Spine (Phila Pa 1976) 1996;21:834-9; discussion 840 «PMID: 8779014»PubMed
 208. van der Donk J, Schouten JS, Passchier J ym. The associations of neck pain with radiological abnormalities of the cervical spine and personality traits in a general population. J Rheumatol 1991;18:1884-9 «PMID: 1795327»PubMed
 209. van Kleef M, Liem L, Lousberg R ym. Radiofrequency lesion adjacent to the dorsal root ganglion for cervicobrachial pain: a prospective double blind randomized study. Neurosurgery 1996;38:1127-31; discussion 1131-2 «PMID: 8727142»PubMed
 210. van Middelkoop M, Rubinstein SM, Ostelo R ym. No additional value of fusion techniques on anterior discectomy for neck pain: a systematic review. Pain 2012;153:2167-73 «PMID: 22818181»PubMed
 211. Van Zundert J, Patijn J, Kessels A ym. Pulsed radiofrequency adjacent to the cervical dorsal root ganglion in chronic cervical radicular pain: a double blind sham controlled randomized clinical trial. Pain 2007;127:173-82 «PMID: 17055165»PubMed
 212. Vanek P, Bradac O, DeLacy P ym. Comparison of 3 fusion techniques in the treatment of the degenerative cervical spine disease. Is stand-alone autograft really the "gold standard?": prospective study with 2-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976) 2012;37:1645-51 «PMID: 22433506»PubMed
 213. Verhagen AP, van Middelkoop M, Rubinstein SM ym. Effect of various kinds of cervical spinal surgery on clinical outcomes: a systematic review and meta-analysis. Pain 2013;154:2388-96 «PMID: 23872103»PubMed
 214. Wheeler AH, Goolkasian P, Gretz SS. Botulinum toxin A for the treatment of chronic neck pain. Pain 2001;94:255-60 «PMID: 11731062»PubMed
 215. Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J ym. Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial. BMJ 2003;327:475 «PMID: 12946968»PubMed
 216. Wirth FP, Dowd GC, Sanders HF ym. Cervical discectomy. A prospective analysis of three operative techniques. Surg Neurol 2000;53:340-6; discussion 346-8 «PMID: 10825519»PubMed
 217. Wong JJ, Côté P, Ameis A ym. Are non-steroidal anti-inflammatory drugs effective for the management of neck pain and associated disorders, whiplash-associated disorders, or non-specific low back pain? A systematic review of systematic reviews by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur Spine J 2016;25:34-61 «PMID: 25827308»PubMed
 218. Yin S, Yu X, Zhou S ym. Is cervical disc arthroplasty superior to fusion for treatment of symptomatic cervical disc disease? A meta-analysis. Clin Orthop Relat Res 2013;471:1904-19 «PMID: 23389804»PubMed
 219. Ylinen J, Takala EP, Nykänen M ym. Active neck muscle training in the treatment of chronic neck pain in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003;289:2509-16 «PMID: 12759322»PubMed
 220. Yu H, Côté P, Southerst D ym. Does structured patient education improve the recovery and clinical outcomes of patients with neck pain? A systematic review from the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Spine J 2016;16:1524-1540 «PMID: 24704678»PubMed
 221. Yuan QL, Guo TM, Liu L ym. Traditional Chinese medicine for neck pain and low back pain: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2015;10:e0117146 «PMID: 25710765»PubMed

A

Botulinumtoksiini servikaalisen dystonian hoidossa

Botulinumtoksiini vähentää selkeästi kipua ja toimintahäiriötä servikaalisessa dystoniassa.

B

Diskusproteesi kaularangan radikulopatiassa

Diskusproteesi ilmeisesti johtaa tarkkaan valituilla potilailla samanlaiseen tulokseen kuin tavanomainen anteriorinen dekompressio ja fuusio 2 vuoden seurannassa.

B

Istumatyön yhteys niskakipuihin

Pitkäkestoinen istuminen työssä ilmeisesti lisää niskakipujen riskiä.

B

Kaularangan dekompressioleikkauksen vaikuttavuus verrattuna dekompressioleikkaukseen, johon on yhdistetty jäykistys (fuusio) luusiirteellä tai levytyksellä kaularangan kroonisessa yhden hermojuuren kompressio-oireistossa

Hermojuuren vapautusleikkaus (dekompressio) johtaa ilmeisesti yhtä hyvään vaikuttavuuteen kuin dekompressio ja jäykistys (fuusio) luusiirteellä tai levytyksellä kaularangan kroonisessa yhden hermojuuren kompressio-oireistossa.

B

Kaularangan natiiviröntgen- ja magneettikuvauslöydösten yhteys niskaoireisiin

Merkittävällä osalla niskan suhteen oireettomista henkilöistä todetaan natiiviröntgen- ja magneettikuvaustutkimuksessa välilevyrappeumaa ja muita löydöksiä kaularangassa. Niskaoireisilla oireiden ja löydösten välinen yhteys on vähäinen.

B

Konservatiiviset hoitomenetelmät kaularangan piiskaniskuvamman jälkeen

Varhaisvaiheessa aloitettu paluu tavanomaisiin päivittäisiin toimiin piiskaniskuvamman jälkeen ilmeisesti johtaa useammin oireettomuuteen pitkäaikaisseurannassa kuin varhaisvaiheen lepo tai passiiviset hoidot.

B

Manipulaatio kroonisen niskakivun hoidossa

Manipulaatiolla ei ilmeisesti ole pitkäaikaista vaikuttavuutta kroonisessa niskakivussa eikä lyhytaikainen vaikuttavuus ilmeisesti eroa tavanomaisen hoidon vaikuttavuudesta.

B

Niska-hartiaseudun toimintakykyä mittaavien testien yhteys niskakipujen ilmaantuvuuteen

Toimintakykytesteillä ei pystytä oireettomista henkilöistä tunnistamaan niitä, jotka saavat myöhemmin niskaoireita.

B

Niskan taipuneiden asentojen yhteys niskakipuihin

Pitkäkestoinen työskentely niska etukumarassa ilmeisesti lisää niskakipujen riskiä.

B

Pitkäkestoisen, kädet koholla työskentelyn tai olkavarren kohoasentojen yhteys niskakipuihin

Pitkäkestoinen kädet koholla työskentely tai olkavarren kohoasento ilmeisesti lisää jonkin verran niskakipujen riskiä.

B

Toistotyö tai tarkkuutta vaativa työ ja niskakipu

Toistotyö tai tarkkuutta vaativa työ ilmeisesti vähän lisää niskakivun riskiä.

B

Vartalon taipuneiden asentojen yhteys niskakipuihin

Vartalon taipuneet asennot ilmeisesti lisäävät niskakipujen riskiä.

B

Ylipainon yhteys niskasairauksiin

Ylipaino ilmeisesti lisää niskasairauksien riskiä.

C

Aktiivinen lihasvoimaa tai kestävyyttä parantava harjoittelu kroonisessa niskakivussa

Spesifisti niskalihaksiin ja hartia-olkalihaksiin kohdistuva lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, joustavuutta tai koordinaatiota parantava harjoittelu saattaa vähentää kroonista niskakipua.

C

Akupunktuuri kroonisen niskakivun hoidossa

Akupunktuuri saattaa lyhytaikaisesti lievittää kroonista niskakipua, pidempiaikaisesta vaikuttavuudesta ei ole näyttöä.

C

Botulinumtoksiini-injektio kroonisen niskakivun hoidossa

Botulinumtoksiini-injektiolla ei liene vaikuttavuutta kroonisessa niskakivussa.

C

Elintapainterventioiden vaikuttavuus niskakipuun

Kohonneen verenpaineen hoitoon tarkoitetuilla elintapainterventioilla voitaneen hieman vähentää myös niskakivuista aiheutuvan haitan esiintymistä väestössä.

C

Hartia-olkalihasten dynaamiset harjoitteet toimistotyötä tekevien naisten kroonisessa niskakivussa

Hartia-olkalihasten dynaamiset lihasharjoitteet kevyillä punnuksilla ja yhdistettynä venytysharjoituksiin eivät toimistotyötä tekevillä naisilla vähentäne kroonista niskakipua.

C

Hartia-olkalihasten rentoutusharjoitteet toimistotyötä tekevien naisten kroonisessa niskakivussa

Hartia-olkalihasten rentoutusharjoitteet toimistotyötä tekevillä naisilla eivät vähentäne kroonista niskakipua.

C

Leikkaushoidon vaikuttavuus verrattuna fysioterapeuttiseen hoitoon kroonisessa niskan radikulaarisessa kivussa

Hermojuuren vapautusleikkauksella (dekompressio ja deesi) saavutettaneen nopeampaa niskakivun lievittymistä, mutta vuoden seurannassa leikkaushoito ei liene yksilöllistä fysioterapiaa vaikuttavampaa kroonisessa radikulaarisessa niskakivussa.

C

Leikkaushoito lieväoireisessa ei-etenevässä myelopatiassa

Leikkaushoito ei parantane ennustetta lieväoireisessa ei-etenevässä myelopatiassa.

C

Lihakseen annettujen puuduteruiskeiden vaikuttavuus kroonisessa myofaskiaalisessa niskakivussa

Lihakseen annetuista puuduteruiskeista saattaa olla apua kroonisen myofaskiaalisen lihaskivun hoidossa.

C

Liikunnan harrastaminen ja niskakipu

Liikunnan harrastaminen vähentänee epäspesifisen (paikallisen) niskakivun riskiä ja parantanee niskakivun ennustetta.

C

Manipulaatio akuutissa niskakivussa

Manipulaatio saattaa vähentää kipua akuutissa niskakivussa, mutta tietoa ei ole, jos verrataan manipulaatiota toiseen aktiiviseen hoitomuotoon.

C

Manipulaation haittavaikutukset

Manipulaatioon näyttää liittyvän usein lieviä haittavaikutuksia, harvoin nikamavaltimon dissekaatioita.

C

Matalateho laser niskakivun hoidossa

Matalatehoisen laserin vaikuttavuudesta niskakivun hoidossa ei ole luotettavaa tietoa.

C

Mobilisaatio subakuutin ja kroonisen niskakivun hoidossa

Mobilisaatiohoidosta saattaa olla lyhytaikaista hyötyä muun hoidon osana pitkittyvien ja kroonisten niskakipujen hoidossa, mutta näyttöä pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta ei ole.

C

Niskakivun psykososiaaliset riskitekijät

Psykososiaaliset tekijät saattavat lisätä niskakivun riskiä.

C

Ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuus piiskaniskuvamman hoidossa

Potilaalle toimitettu ohjaus- ja neuvontamateriaali saattaa edistää tavanomaisen hoidon vaikuttavuutta ja vähentää potilaan kokemaa kipua piiskaniskuvamman yhteydessä.

C

Radiotaajuisen denervaatiohoidon vaikuttavuus kroonisessa niskakivussa

Radiotaajuisella denervaatiohoidolla mahdollisesti saavutetaan lyhytkestoista kivunlievitystä diagnostisten puuduteruiskeiden avulla huolellisesti seulotuilla potilailla, joilla on autokolarin jälkeistä fasettinivelperäistä kipua tai niskasta yläraajaan säteilevää kroonista niskakipua.

C

Tulehduskipulääkkeiden vaikuttavuus niskakivun hoidossa

Suun kautta annosteltava tulehduskipulääke saattaa olla tehokkaampi kuin lume. Eri tulehduskipulääkkeiden välillä ei liene eroa. Lihakseen annosteltava tulehduskipulääke lienee yhtä tehokas kuin manipulatiivinen terapia ja pehmytkudoskäsittely.

C

Tupakointi ja niskakipu

Tupakointi lisännee vähän niskakivun ja niskasairauksien riskiä.

D

Botulinumtoksiinin vaikuttavuus piiskaniskuvamman jälkeisessä kroonisessa niskakivussa

Botulinumtoksiinilla ei liene vaikuttavuutta piiskaniskuvamman jälkeisen kroonisen niskakivun hoidossa, mutta luotettava tutkimustieto tästä puuttuu.

D

ENMG niskakipupotilaan diagnostiikassa

ENMG-tutkimuksen tarkkuus juurivaurion toteamisessa lienee vaatimaton, vaikkakin luotettava tutkimustieto puuttuu.

D

Ergonomisten toimenpiteiden vaikuttavuus niskakivun hoidossa

Ergonomiset toimenpiteet saattavat olla vaikuttavia niskakivun hoidossa, mutta vakuuttavaa tutkimusnäyttöä tästä ei ole.

D

Glukokortikoidi- ja puuduteruiskeiden vaikuttavuus kroonisessa niskakivussa

Glukokortikoidi- ja puuduteruiskeilla ei liene vaikuttavuutta niskan retkahdusvamman tai kroonisen säteilevän niskakivun hoidossa, vaikkakin luotettava tutkimustieto puuttuu.

D

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian vaikuttavuus niskakivun hoidossa

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia saattaa olla vaikuttavaa niskakivun hoidossa, mutta vakuuttavaa tutkimusnäyttöä tästä ei ole.

D

Lihasrelaksanttien vaikuttavuus niskakivun hoidossa

Lihasrelaksantit saattavat vähentävää kipua tai lihaskireyttä akuutista tai subakuutista niskakivusta kärsivillä potilailla, mutta luotettava tutkimustieto puuttuu.

D

Moniammatillinen biopsykososiaalinen kuntoutus kroonisessa niska-hartiakivussa

Moniammatillisen biopsykososiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta krooniseen niska-hartiakipuun ei ole luotettavaa tietoa.

D

Niskakivun ennustetekijät

Niskakipuoireiden ennusteesta ei ole käytettävissä luotettavaa Suomen oloihin sovellettavaa tietoa.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.

Aiheeseen liittyviä suosituksia