Takaisin

Ylipainon yhteys niskasairauksiin

Näytönastekatsaukset
Eira Viikari-Juntura ja Jaro Karppinen
26.8.2016

Näytön aste: B

Ylipaino ilmeisesti lisää niskasairauksien riskiä.

Kroonisen niskaoireyhtymän vallitsevuutta ja riskitekijöitä selvitettiin 8 000 vähintään 30-vuotiaan suomalaisen väestöotoksessa «Mäkelä M, Heliövaara M, Sievers K ym. Prevalence, ...»1. Kroonisen niskaoireyhtymän vallitsevuus oli miehillä 9,5 % ja naisilla13,5 %.

30–64-vuotiailla oireyhtymän vallitsevuus lisääntyi voimakkaasti iän myötä ja väheni 65 ikävuoden jälkeen. Kroonisen niskaoireyhtymän riskitekijöitä olivat aikaisempi selkä-, niska- tai olkapäätapaturma sekä työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus. 30–64-vuotiailla myös ylipaino ja synnytysten lukumäärä olivat riskitekijöitä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Niskasta yläraajaan säteilevän kivun luonnollista kulkua ja riskitekijöitä selvitettiin toistetuilla kyselyillä pitkittäistutkimuksessa «Viikari-Juntura E, Martikainen R, Luukkonen R ym. ...»2 5 180:llä metsäteollisuuden työntekijällä. Ensimmäiseen kyselyyn vuonna 1992 vastasi 75 % ja seurantakyselyihin vuosina 1993, 1994 ja 1995 vastasi 83, 77 ja 90 % edellisenä vuotena kyselyyn vastanneista. Tulosmuuttuja oli kipupäivien lukumäärä viimeksi kuluneina 12 kuukautena luokiteltuna 3 luokkaan (alle 8, 8–30 ja yli 30 vuorokautta). Tilastollisina menetelminä käytettiin yleistettyjen estimointiyhtälöiden menetelmää (GEE) ja siirtymätodennäköisyyksien mallia.

Säteilykipuun olivat yhteydessä sukupuoli, ikä, painoindeksi, työskentely käsi hartiatason yläpuolella, stressi, oma arvio työssä selviytymisestä tuki- ja liikuntaelinten kannalta seuraavan viiden vuoden aikana ja muut liikuntaelinten kivut. Siirtymätodennäköisyyksien mallissa selittäviin tekijöihin sisällytettiin myös säteilykipu edellisenä vuonna. Vaikkakin viimeksi mainittu oli voimakas tutkimushetken säteilykivun selittäjä, edellä mainitut muut selittävät tekijät säilyttivät merkitsevyytensä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Väestötutkimuksia koskevassa systemoidussa katsauksessa löytyi yksi seurantatutkimus «Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ ym. Th...»3, jossa painoindeksi ei ollut yhteydessä niskakipuun.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Työntekijäaineistoihin kohdistuneissa katsauksessa «Côté P, van der Velde G, Cassidy JD ym. The burden...»4 löytyi 4 seurantatutkimusta, joista 2:ssa lihavuus (painoindeksi > 30 kg/m2) oli yhteydessä niskakivun ilmaantuvuuteen englantilaisilla hoitajilla ja hollantilaisilla vanhainkotien hoitajilla. Vastaavaa yhteyttä ei todettu yhdysvaltalaisilla toimistotyöntekijöillä ja tanskalaisilla teknikoilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Norjalaisessa 11 vuoden seurantatutkimuksessa «Nilsen TI, Holtermann A, Mork PJ. Physical exercis...»5(n = 30 000) lihavuus lisäsi kroonisen niskakivun riskiä noin 20 % sekä miehillä että naisilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Mäkelä M, Heliövaara M, Sievers K ym. Prevalence, determinants, and consequences of chronic neck pain in Finland. Am J Epidemiol 1991;134:1356-67 «PMID: 1755449»PubMed
 2. Viikari-Juntura E, Martikainen R, Luukkonen R ym. Longitudinal study on work related and individual risk factors affecting radiating neck pain. Occup Environ Med 2001;58:345-52 «PMID: 11303085»PubMed
 3. Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ ym. The burden and determinants of neck pain in the general population: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S39-51 «PMID: 18204398»PubMed
 4. Côté P, van der Velde G, Cassidy JD ym. The burden and determinants of neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S60-74 «PMID: 18204402»PubMed
 5. Nilsen TI, Holtermann A, Mork PJ. Physical exercise, body mass index, and risk of chronic pain in the low back and neck/shoulders: longitudinal data from the Nord-Trondelag Health Study. Am J Epidemiol 2011;174:267-73 «PMID: 21633119»PubMed