Takaisin

Glukokortikoidi- ja puuduteruiskeiden vaikuttavuus kroonisessa niskakivussa

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski, Pekka Mäntyselkä, Ville Leinonen ja Juha Auvinen
26.8.2016

Näytön aste: D

Glukokortikoidi- ja puuduteruiskeilla ei liene vaikuttavuutta niskan retkahdusvamman tai kroonisen säteilevän niskakivun hoidossa, vaikkakin luotettava tutkimustieto puuttuu.

Satunnaistetussa vertailututkimuksessa «Stav A, Ovadia L, Sternberg A ym. Cervical epidura...»1 degeneratiivista välilevysairautta potevilla potilailla, joilla oli krooninen yläraajaan säteilevä niskakipu, annettiin ruiskeena joko metyyliprednisolonia + lidokaiinia epiduraalitilaan (interventioryhmä, n = 25) tai metyyliprednisolonia niskalihaksiin (kontrolliryhmä, n = 17). Niskakipu oli kestänyt vähintään 6 kuukautta. Kaikilla potilailla oli todettu kliinisesti ja radiologisesti degeneratiiviset muutokset alueella C4–C7. Potilaiden ikä oli 20–75 vuotta (interventioryhmässä keski-ikä 52 vuotta, kontrolliryhmässä 49 vuotta). Miesten ja naisten määrällinen suhde oli 9/14 interventio- ja 8/9 kontrolliryhmässä. Ruiskeet annettiin 2 viikon välein enintään 3 kertaa. Kivun voimakkuus arvioitiin VAS:lla hoidon alussa ja 1 viikon ja 1 vuoden kuluttua hoidon alusta. Hyvänä kivunlievityksenä pidettiin vähintään 50 %:n alenemaa VAS-asteikolla.

Vuoden seurannan aikana vähintään hyvän kivunlievityksen saaneiden osuus oli suurempi epiduraalitilaan injektion saaneilla kuin niskalihaksiin ruiskeen saaneilla (68 vs 12 %, p = 0,0002). Samoin työkyvyn korjaantuminen oli interventioryhmässä yleisempää kuin kontrolliryhmässä (61 vs 15,9 %). Kipulääkkeiden kulutus oli interventioryhmässä vähäisempää. Potilaiden määrä oli kuitenkin pieni, ja satunnaistaminen vaikutti epätäydelliseltä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Auto-onnettomuuden (whiplash, piiskanisku) jälkeisestä, vähintään 3 kuukautta kestäneestä fasettinivelkivusta kärsiville potilaille (n = 41) annettiin kontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Barnsley L, Lord SM, Wallis BJ ym. Lack of effect ...»2 1 ml ruiskeena joko 5,7 mg beetametasonia (n = 21) tai 0,5-prosenttista bupivakaiinia (n = 20) fasettiin. Ennen hoitoa kivun voimakkuudessa (VAS, sanallinen asteikko, McGill-kipukysely), ahdistuneisuudessa, masentuneisuudessa, iässä, sukupuolijakaumassa tai kivun kestossa ei ollut eroa ryhmien välillä. Ruiskeet annettiin lateraalisesti, ja neulan sijainti varmistettiin varjoaineen ruiskuttamisen jälkeen artrografialla. Ruiskeen jälkeen tehtiin puhelinhaastattelu 1, 4, 8, 16 ja 20 viikon jälkeen sekä kliininen arvio 2 ja 12 viikon jälkeen.

Ryhmien välillä ei ollut eroja kivun lievittymisessä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Manchikanti L, Nampiaparampil DE, Candido KD ym. D...»3(kirjallisuushaku lokakuuhun 2014) selvitettiin kaularangan interlaminaaristen ja transforaminaalisten epiduraalisten steroidi- ja/tai puuduteinjektioiden pitkäaikaista vaikuttavuutta niska- ja yläraajakipuun kaularangan välilevyn pullistumassa, sentraalisessa spinaalistenoosissa, välilevyperäisessä kivussa (poislukien fasettiperäinen kipu) ja postoperatiivisessa tilanteessa. 4 tutkimuksessa selvitettiin interlaminaaristen epiduraali-injektioiden vaikuttavuutta välilevyperäisessä radikulaarioireessa ja 3:ssa näiden injektioiden vaikuttavuutta sentraalisessa stenoosissa ja välilevyperäisessä kivussa ja postoperatiivisessa kivussa. Meta-analyysia ei ollut mahdollista toteuttaa vähäisten tutkimusten vuoksi.

Tutkimusten perusteella epiduraaliset injektiot saattavat olla vaikuttavia näissä kussakin tilanteessa. Yhtään RCT-tutkimusta transforaminaalisten epiduraalisten injektioiden vaikuttavuudesta ei kirjallisuushaussa tullut esille.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Gross AR, Peloso PM, Galway E ym. Physician-delive...»4(kirjallisuushaku maaliskuuhun 2012) selvitettiin lääkärin antamien injektioiden vaikuttavuutta kipuun, toimintakykyyn, elämänlaatuun ja potilastyytyväisyyteen niskasairauksissa. Katsauksessa löydettiin 12 tutkimusta (667 tutkittavaa), joista yksikään ei täyttänyt keski- tai korkealaatuiselle tutkimukselle asetettuja kriteereitä.

Tutkimuksissa löydettiin kohtalainen näyttö siitä, että kortisonin ja bupivakaiini-puudutteen yhdistelmä verrattuna yksin bupivakaiiniin hermojuuriblokadissa eroavat toisistaan korkeintaan lievästi tai eivät ollenkaan kivun ja toimintakyvyn suhteen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kroonisessa niskakivussa. Lihakseen annettavan lidokaiinin vaikuttavuudesta kipuun kroonisessa myofaskiaalisessa niskakivussa löydettiin heikosti näyttöä. Muut löydetyt tutkimukset olivat heikkolaatuisia tai hyvin heikkolaatuisia eivätkä osoittaneet mitään hyötyä suhteessa kontrolleihin.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Stav A, Ovadia L, Sternberg A ym. Cervical epidural steroid injection for cervicobrachialgia. Acta Anaesthesiol Scand 1993;37:562-6 «PMID: 8213020»PubMed
 2. Barnsley L, Lord SM, Wallis BJ ym. Lack of effect of intraarticular corticosteroids for chronic pain in the cervical zygapophyseal joints. N Engl J Med 1994;330:1047-50 «PMID: 8127332»PubMed
 3. Manchikanti L, Nampiaparampil DE, Candido KD ym. Do cervical epidural injections provide long-term relief in neck and upper extremity pain? A systematic review. Pain Physician 2015;18:39-60 «PMID: 25675059»PubMed
 4. Gross AR, Peloso PM, Galway E ym. Physician-delivered injection therapies for mechanical neck disorders: a systematic review update (non-oral, non-intravenous pharmacological interventions for neck pain). Open Orthop J 2013;7:562-81 «PMID: 24155806»PubMed