Takaisin

Niskakivun psykososiaaliset riskitekijät

Näytönastekatsaukset
Kari-Pekka Martimo
26.8.2016

Näytön aste: C

Psykososiaaliset tekijät saattavat lisätä niskakivun riskiä.

Kraatzin ym. systemaattiseen katsaukseen «Kraatz S, Lang J, Kraus T ym. The incremental effe...»1 vuosilta 2001–2009 valikoitui 18 etenevää pitkittäistutkimusta, joissa selvitettiin työn psykososiaalisia tekijöitä niska-, olka- ja yläraajakivussa.

Tutkimusten tulokset olivat liian heterogeenisiä luotettavaan meta-analyysiin. Näyttöä saatiin työn vaatimusten, vaikutusmahdollisuuksien, sosiaalisen tuen ja stressin yhteydestä olkakipuun.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kirjoittajat kehottavat varovaisuuteen tulosten tulkinnassa, mutta painottavat tarvetta luoda sellaisia niskakivun ehkäisyn strategioita, joissa vaikutetaan sekä fyysisiin että psykososiaalisiin tekijöihin.

Paksaichol ym. systemaattiseen katsaukseen «Paksaichol A, Janwantanakul P, Purepong N ym. Offi...»2valikoitui vuosilta 1980–3/2011 toimistotyöntekijöiden epäspesifin niskakivun ilmaantuvuuden riskitekijöitä selvittäviä eteneviä kohorttitutkimuksia 7, joista 5 korkealuokkaista ja 2 huonolaatuista. Meta-analyysityökaluja ei käytetty.

Naissukupuoli ja aikaisemmat niskavaivat ennakoivat niskakivun alkamista. Sen sijaan tuloksista ei löytynyt tukea aikaisemmin kirjallisuudessa riskitekijöiksi mainituille tekijöille, kuten heikko sosiaalinen tuki ja korkea psykososiaalinen stressi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

McLean ym. systemaattinen katsaus «McLean SM, May S, Klaber-Moffett J ym. Risk factor...»3 pyrki selvittämään epäspesifin niskakivun riskitekijöitä ottamalla mukaan tutkimukset, joissa selvitettiin niskakivun riskejä aikaisemmin oireettomassa väestössä etenevässä asetelmassa ja vähintään 1 vuoden seurannalla. Katsaukseen valikoitui 14 kohorttitutkimusta, joista 2 väestö- ja 12 työväestötutkimuksia. Näistä 13 arvioitiin korkealaatuiseksi.

Psykososiaalisista tekijöistä niskakivun alkamiseen olivat yhteydessä korkeat vaatimukset työssä, heikko sosiaalinen tuki ja tuki työssä. Meta-analyysityökaluja ei käytetty.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

1 250 norjalaista työntekijää vastasi 3–4 kertaa 4 vuoden aikana kyselyyn Christensen ym. tutkimuksessa «Christensen JO, Knardahl S. Time-course of occupat...»4, jossa arvioitiin 5 työn psykososiaalisen tekijän (määrälliset vaatimukset, vaikutusmahdollisuudet, sosiaalinen ilmapiiri, voimaannuttava esimiestoiminta ja rooliristiriidat) vaikutusta niskakipuun. Tutkittavat jaettiin psykologisten tekijöiden mukaan korkean, keskitason ja matalan tason ryhmiin. Vaikutusmahdollisuuksien osalta käytettiin 4-portaista jaottelua. Tulosmuuttujana oli kivun esiintyminen tutkimusjakson lopussa. Analyysissä huomioitiin alkutilanteen kipu, ammattiryhmä, sukupuoli ja ikä.

Tilastolliset merkitsevät vaikutukset vaihtelivat 0,38:sta (luottamusväli 0,20–0,73, P < 0,01) hyvälle sosiaaliselle ilmapiirille 3,00:een (luottamusväli 1,63–5,50, P < 0,01) vahvoille rooliristiriidoille. Niskakivun riski vaihteli 0,32:sta (luottamusväli 0,16–0,67, P < 0,01) voimaannuttavalle esimiestoiminnalle 2,61:een (luottamusväli 1,09–6,21, P < 0,05) vahvoille rooliristiriidoille. Kivun pysyvyyttä ennustivat muun muassa rooliristiriidat (OR 3,26, luottamusväli 1,30–8,18, P < 0,05) ja määrälliset vaatimukset (OR 3,66, luottamusväli 1,58–8,49, P < 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Kraatz S, Lang J, Kraus T ym. The incremental effect of psychosocial workplace factors on the development of neck and shoulder disorders: a systematic review of longitudinal studies. Int Arch Occup Environ Health 2013;86:375-95 «PMID: 23549669»PubMed
 2. Paksaichol A, Janwantanakul P, Purepong N ym. Office workers' risk factors for the development of non-specific neck pain: a systematic review of prospective cohort studies. Occup Environ Med 2012;69:610-8 «PMID: 22581966»PubMed
 3. McLean SM, May S, Klaber-Moffett J ym. Risk factors for the onset of non-specific neck pain: a systematic review. J Epidemiol Community Health 2010;64:565-72 «PMID: 20466711»PubMed
 4. Christensen JO, Knardahl S. Time-course of occupational psychological and social factors as predictors of new-onset and persistent neck pain: a three-wave prospective study over 4 years. Pain 2014;155:1262-71 «PMID: 24704365»PubMed