Takaisin

Orlistaatin teho ja haittavaikutukset laihduttamisessa ja painonhallinnassa lihavilla

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)
3.3.2020

Näytön aste: A

Orlistaatti edistää laihtumista ja estää laihtumisen jälkeistä painon suurenemista (ero lumelääkkeeseen 3–4 kg). Yleisimmät haittavaikutukset olivat rasvaiset/öljyiset ulosteet, ulostamispakko ja tuhriminen, joita esiintyi 15–30 %:lla orlistaattia käyttäneistä potilaista.

Cochrane-katsauksessa «Padwal RS, Rucker D, Li SK, Curioni C, Lau D. Long...»1 koottiin satunnaistetut, kaksoissokkoutetut lääketutkimukset, jotka 1) tutkivat aikuisia lihavia, 2) vertailivat laihdutuslääkettä lumevalmisteeseen tai toiseen laihdutuslääkkeeseen, 3) raportoivat tulokset ITT-populaatiossa ja 4) seurasivat tutkittavia vähintään 12 kuukautta. Analyysiin otettiin 11 orlistaattitutkimusta, joihin osallistui 6 021 tutkittavaa. Keskimääräinen painoindeksi oli 35,7 kg/m2, paino 100 kg ja ikä 49 vuotta. Tutkittavista 71 % oli naisia ja 80 % valkoihoisia. 6 tutkimusta toteutettiin Pohjois-Amerikassa ja 5 Euroopassa. 8 tutkimuksessa käytettiin "single-blind placebo run-in phase" -menetelmää, jonka jälkeen keskimäärin 86 % tutkittavissa satunnaistettiin joko orlistaatille (120 mg x 3) tai lumeelle. Kaikki tutkittavat saivat laihtumiseen tähtäävää elämäntapaohjausta.

Meta-analyysissä orlistaattia käyttäneet laihtuivat lumetta käyttäneitä enemmän (2,7 kg, 95 %:n luottamusväli 2,3–3,1). Koeryhmässä 21 %-yksikköä useampi saavutti ≥ 5 %:n laihtumistuloksen ja 12 %-yksikköä useampi ≥ 10 %:n laihtumistuloksen verrattuna verrokkeihin. Analyysissa tarkasteltiin vielä, vaikuttiko "run-in phase" tulokseen. 7 tutkimuksessa, joissa "run-in phase" huomioitiin, ero ryhmien välillä oli 2,6 kg (luottamusväli 1,8–3,3) orlistaatin hyväksi. 4 tutkimuksessa "run-in phase" ei huomioitu, mutta tulos oli samansuuruinen (2,8 kg (luottamusväli 2,4–3,3) orlistaatin hyväksi).

Haittavaikutukset: Mahasuolikanavan haittavaikutukset olivat yleisiä, etenkin käytön alkuvaiheessa. 16–40 % orlistaattia käyttäneistä raportoi ainakin 1 mahasuolikanavaan liittyvästä haitasta. Yleisimmät haittavaikutukset olivat rasvaiset/öljyiset ulosteet, ulostamispakko ja tuhriminen, joita esiintyi 15–30 %:lla orlistaattia käyttäneistä. Orlistaattia käyttäneet keskeyttivät tutkimuksessa 2 % (95 % luottamusväli 1–4) lumetta käyttäneitä useammin. Rasvaliukoisten vitamiinien (A, D, E, betakaroteeni) veripitoisuudet pienenivät orlistaattia käyttäneillä, mutta kliinistä vitamiinipuutosta ei raportoitu yhdessäkään tutkimuksessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Padwal RS, Rucker D, Li SK, Curioni C, Lau D. Long-term pharmacotherapy for obesity and overweight. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD004094