Takaisin

Ryhmäohjaus verrattuna yksilöneuvontaan lihavuuden elintapahoidossa

Näytönastekatsaukset
Anna-Maria Teeriniemi ja Paula Hakala
3.3.2020

Näytön aste: C

Ryhmä- ja yksilöneuvonta saattavat olla yhtä tehokkaita lihavuuden hoidossa.

Satunnaistetussa suomalaisessa tutkimuksessa «Hakala P, Karvetti RL, Rönnemaa T. Group vs. indiv...»1 verrattiin ryhmä- ja yksilöneuvonnan vaikutusta sairaalloisesti lihavien painoon (n = 60, naisia 67 %, alkupaino keskimäärin 127 kg, BMI 43 kg/m2, ikä 24–54 vuotta). Intervention kesto oli 2 vuotta. Sen alussa ryhmälaihduttajat osallistuivat 2 viikon pituiseen kurssiin kuntoutuslaitoksessa, jonka jälkeen he saivat ryhmäohjausta noin joka toinen viikko 1 vuoden aikana ja 1 kerran kuukaudessa 2. vuoden aikana (yhteensä 40 kertaa). Yksilölaihduttajat saivat lääkärin yksilöllistä ohjausta 1 kerran kuukaudessa 1. vuoden ajan ja 3 kertaa 2. vuoden aikana. Tutkimuksen kokonaispituus 5 vuotta (kato 7 % ryhmäneuvontaan osallistuneilla ja 17 % yksilöneuvontaan osallistuneilla).

Ryhmäneuvonta sai laihtumisen paremmin alkuun, mutta yksilöneuvonta tuotti paremman ja pysyvämmän laihtumistuloksen erityisesti miehillä. Ryhmäneuvontaa saaneilla naisilla keskimääräinen painon lasku oli alkupainoon verrattuna 15,7 kg (1 vuoden seuranta), 5,4 kg (2 vuoden seuranta) ja 2,1 kg (5 vuoden seuranta) ja miehillä vastaavasti 13,1 kg, 1,8 kg ja 3,0 kg. Yksilöneuvontaa saaneilla naisilla paino laski keskimäärin 11,9 kg (1 vuoden seuranta), 10,4 kg (2 vuoden seuranta) ja 3,4 kg (5 vuoden seuranta) ja miehillä vastaavasti 26,2 kg, 15,6 kg ja 12,9 kg. Painon muutosero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä miehillä 1 ja 2 vuoden seurannassa (p < 0,01). Ryhmäneuvontaa saaneista painoi alkupainoa vähemmän 93 % (vuoden seuranta), 70 % (2 vuoden seuranta) ja 57 % (5 vuoden seurana). Yksiöneuvontaa saaneilla vastaavat lukemat olivat 94 %, 85 % ja 64 %. 2 vuoden seurannassa ryhmäneuvontaa saaneista 43 % oli laihtunut vähintään 5 % ja 14 % vähintään 10 %. Yksilöneuvontaa saaneissa vastaavat laihtuneiden osuudet olivat 75 % ja 46 %. 5 vuoden seurannassa vastaavat laihtuneiden osuudet olivat ryhmäneuvontaa saaneiden ryhmässä 36 % ja 22 % ja yksilöneuvontaa saaneiden ryhmässä 40 % ja 24 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Long CG, Simpson CM, Allott EA. Psychological and ...»2 verrattiin ryhmä- ja yksilöneuvonnan vaikutusta merkittävästi lihavien naisten painoon (n = 36, alkupaino keskimäärin 98 kg, BMI 33 kg/m2, ikä keskimäärin 37 vuotta). Neuvontaohjelma kesti 16 viikkoa, johon sisältyi 16 neuvontakertaa. Tutkimuksen pituus oli 12 kuukautta (kato 36 %).

Yksilöneuvontaa saaneilla paino laski keskimäärin 8,1 kg, ravitsemusneuvontaa ryhmässä saaneilla 0,9 kg ja ravitsemusneuvontaa + käyttäytymisterapiaa ryhmässä saaneilla 7,7 kg.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Satunnaistetussa verenpainepotilaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa «Jeffery RW, Gillum R, Gerber WM ym. Weight and sod...»3 verrattiin ryhmä- ja yksilöneuvonnan vaikutusta liikapainoisten miesten painoon (n = 94, alkupaino keskimäärin 90 kg, BMI 29 kg/m2, ikä keskimäärin 46 vuotta). Neuvontaohjelma kesti 16 viikkoa, johon sisältyi 10 neuvontakertaa. Tutkimuksen pituus oli 5 kuukautta (kato 13 %).

Ryhmäneuvontaa saaneilla paino laski keskimäärin 6,0 kg ja yksilöneuvontaa saaneilla 5,7 kg. Painon muutosero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Paul-Ebhohimhen V, Avenell A. A systematic review ...»4 verrattiin ryhmä- ja yksilöneuvontaan perustuvien lihavuuden hoitojen vaikutusta painoon ylipainoisilla tai lihavilla henkilöillä. Katsaukseen otettiin mukaan sellaiset tutkimukset, joissa tutkittavat oli satunnaistettu joko psykologien tai ravitsemusasiantuntijoiden johdolla toteutettuihin ryhmä- tai yksilöneuvontaperusteisiin hoitoihin. Tutkittavien ikä oli vähintään 18 vuotta ja painoindeksi vähintään 28 kg/m2. Mukaan otettiin ne tutkimukset, joissa seuranta-aika oli vähintään 1 vuosi. Laajan kirjallisuushaun perusteella löytyi 5 kriteerit täyttävää tutkimusta, josta ryhmä vs. yksilöneuvonta vertailu painon alenemisen suhteen voitiin tehdä. 4 tutkimuksessa osallistujat olivat pelkästään naisia ja 1 tutkimuksessa pelkästään miehiä. Tutkittavien keski-ikä vaihteli eri tutkimuksissa noin 20 vuodesta noin 60 vuoteen, ja lähtöpaino noin 70 kg:sta 136 kg:aan. Vertailuissa oli mukana kaikkiaan 336 henkilöä.

Merkitsevästi suurempi painon alenema saavutettiin ryhmäneuvontaan perustuvissa hoitoryhmissä yksilöneuvontaan verrattuna. Tulosten yleistettävyyttä heikentää se, että alaryhmäanalyyseissa parempi teho saavutettiin silloin, kun käytettiin rahallisia kannusteita ja psykologien toteuttamaa neuvontaa.

Tulokset ovat sovellettavissa vain naisiin. Yksilö- ja ryhmäneuvonnan tehosta miehillä tarvitaan lisää vertailevia tutkimuksia ja sekä miesten että naisten osalta myös kustannus-vaikuttavuusanalyysejä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusten valossa laihdutuksessa onnistumisen näkökulmasta ei ole eroa yksilö- ja ryhmäohjauksen välillä – edellyttäen, että ohjaus on toteutettu riittävän asiantuntevasti ja intensiivisesti. Ryhmäohjauksen etuja ovat kuitenkin "kustannustehokkuus" ajankäytön näkökulmasta sekä vertaistuki.

Käypä hoito -työryhmä kannustaa lihavuuden hoidon ryhmämuotoiseen toteutukseen ja siihen tarvittavien resurssien ja ohjaajakoulutuksen järjestämiseen.

Kirjallisuutta

 1. Hakala P, Karvetti RL, Rönnemaa T. Group vs. individual weight reduction programmes in the treatment of severe obesity--a five year follow-up study. Int J Obes Relat Metab Disord 1993;17:97-102 «PMID: 8384171»PubMed
 2. Long CG, Simpson CM, Allott EA. Psychological and dietetic counselling combined in the treatment of obesity: a comparative study in a hospital outpatient clinic. Hum Nutr Appl Nutr 1983;37:94-102 «PMID: 6408031»PubMed
 3. Jeffery RW, Gillum R, Gerber WM ym. Weight and sodium reduction for the prevention of hypertension: a comparison of group treatment and individual counseling. Am J Public Health 1983;73:691-3 «PMID: 6846677»PubMed
 4. Paul-Ebhohimhen V, Avenell A. A systematic review of the effectiveness of group versus individual treatments for adult obesity. Obes Facts 2009;2:17-24 «PMID: 20054200»PubMed