Takaisin

Kalsiuminestäjien käyttö sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Miettinen
29.4.2014

Näytön aste: B

Verapamiilia ja diltiatseemia voitaneen käyttää beetasalpaajien sijasta helpottamaan sepelvaltimotaudin oireita ja dihyropyridiiniryhmän kalsiuminestäjiä voitaneen käyttää sepelvaltimotautipotilailla rintakivun hoitoon beetasalpaajien ja nitraattien lisäksi.

Sykettä hidastava kalsiuminestäjä (verapamiili ja diltiatseemi) voidaan aloittaa rintakipuoireen hoitoon vain sellaisille potilaille, jotka eivät siedä beetasalpaajaa edellyttäen, että potilaalla ei ole sydämen systolista vajaatoiminta eikä toisen tai kolmannen asteen eteiskammiojohtumisen häiriöitä.

Dihydropyridiiniryhmän kalsiuminestäjien positiivinen ennustevaikutus sepelvaltimotautikohtauksessa tai sydäninfarktin jälkeen on vähäistä «Furberg CD, Psaty BM, Meyer JV. Nifedipine. Dose-r...»1. Nifedipiinin lyhytvaikutteisen muodon on yksinomaan käytettynä todettu huonontavan ennustetta «Furberg CD, Psaty BM, Meyer JV. Nifedipine. Dose-r...»1 eikä sitä tule käyttää ilman beetasalpaajaa. Tavanomaiseen beetasalpaajan sisältävään sepelvaltimotautilääkitykseen liitettynä pitkävaikutteisen nifedipiinin on osoitettu vähentävän stabiilia angina pectorista sairastavien potilaiden rintakipuoireita. Kuolleisuuteen tai uusintainfarktien ilmaantumiseen seuranta-aikana sillä ei ollut vaikutusta «Poole-Wilson PA, Lubsen J, Kirwan BA ym. Effect of...»2. Myöskään uudemmista toisen polven dihydropyridiineistä (amlodipiini, felodipiini, nisoldipiini) ei ole tutkimusnäyttöä sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa.

Verapamiili ja diltiatseemi on todettu turvalliseksi monoterapiana, mikäli potilaalla ei ole sydämen systolista vajaatoimintaa tai akuuttia keuhkopöhöä .

Retrospektiivisessä MDPIT- ja DAVIT-II-tutkimusten alaryhmäanalyysiin perustuvassa työssä «Gibson RS, Hansen JF, Messerli F ym. Long-term eff...»3 tarkasteltiin 817 infarktipotilasta ilman ST-nousuja. Heillä ei ollut manifestia keuhkopöhöä. Potilaista 429 oli satunnaistettu kontrolliryhmään ja 388 kalsiumsalpaajahoitoon (verapamiili tai diltiatseemi).

Aktiivihoitoryhmän kuolleisuus ja sydäninfarktien määrä oli 31 % kontrolliryhmää alhaisempi (p < 0,006).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa retrospektiivisessä MDPIT- ja DAVIT-I ja -II-tutkimusten alaryhmäanalyysiin perustuvassa tutkimuksessa «Messerli FH, Hansen JF, Gibson RS ym. Heart rate-l...»4 tarkasteltiin 1 325 verenpainetautia sairastavaa sydäninfarktipotilasta. Potilaista 658 oli satunnaistettu kontrolliryhmään ja 677 sykettä hidastavaan kalsiumsalpaajahoitoon (verapamiili tai diltiatseemi). Aktiivihoitoryhmän kuolleisuus ja sydäninfarktien määrä oli 26 % vähäisempi kuin kontrolliryhmässä (p = 0,013). Päätetapahtumat vähenivät 30 % (p = 0,011) niillä potilailla, joilla ei ollut sydämen vajaatoimintaa. Sen sijaa potilailla, joilla sydäninfarktin akuuttivaiheessa oli radiologisesti todettu sydämen vajaatoiminta, sykettä hidastavat kalsiuminsalpaajat lisäsivät kuolleisuutta 25 % verrattuna verrokkiryhmään, joskaan tämä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,339).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Diltiatseemin vaikutusta infarktissa ilman ST-nousuja selvitettiin kontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Gibson RS, Boden WE, Theroux P ym. Diltiazem and r...»5, jossa 1–3 vuorokauden kuluttua infarktista satunnaistettiin 287 potilasta diltiatseemiryhmään ja 289 potilasta kontrolliryhmään. Seuranta-aika oli 14 vuorokautta.

Aktiivihoitoryhmässä entsyyminousuihin perustuvien uusintainfarktien määrä oli kontrolliryhmää pienempi (5,2 % vs 9,3 %, p = 0,03). Toissijaisesti arvioitiin myös uusiutuvan rintakivun esiintymistä, jota oli merkittävästi harvemmin diltiatseemiryhmässä (p = 0,04).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suuren verenpainetautia sairastavilla potilailla tehdyn INVEST-tutkimuksen alaryhmäanalyysissä «Bangalore S, Messerli FH, Cohen JD ym. Verapamil-s...»6 verrattiin verapamiilia (n= 3 622) ja beetasalpaaja atenololia (n = 3 596).

Lähes kolmen vuoden seurannassa tutkimusryhmät eivät eronneet verenpaineen hoitotuloksen, kuolleisuuden eikä nonfataalien sepelvaltimotautikohtausten osalta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Furberg CD, Psaty BM, Meyer JV. Nifedipine. Dose-related increase in mortality in patients with coronary heart disease. Circulation 1995;92:1326-31 «PMID: 7648682»PubMed
 2. Poole-Wilson PA, Lubsen J, Kirwan BA ym. Effect of long-acting nifedipine on mortality and cardiovascular morbidity in patients with stable angina requiring treatment (ACTION trial): randomised controlled trial. Lancet 2004;364:849-57 «PMID: 15351192»PubMed
 3. Gibson RS, Hansen JF, Messerli F ym. Long-term effects of diltiazem and verapamil on mortality and cardiac events in non-Q-wave acute myocardial infarction without pulmonary congestion: post hoc subset analysis of the multicenter diltiazem postinfarction trial and the second danish verapamil infarction trial studies. Am J Cardiol 2000;86:275-9 «PMID: 10922432»PubMed
 4. Messerli FH, Hansen JF, Gibson RS ym. Heart rate-lowering calcium antagonists in hypertensive post-myocardial infarction patients. J Hypertens 2001;19:977-82 «PMID: 11393682»PubMed
 5. Gibson RS, Boden WE, Theroux P ym. Diltiazem and reinfarction in patients with non-Q-wave myocardial infarction. Results of a double-blind, randomized, multicenter trial. N Engl J Med 1986;315:423-9 «PMID: 3526151»PubMed
 6. Bangalore S, Messerli FH, Cohen JD ym. Verapamil-sustained release-based treatment strategy is equivalent to atenolol-based treatment strategy at reducing cardiovascular events in patients with prior myocardial infarction: an INternational VErapamil SR-Trandolapril (INVEST) substudy. Am Heart J 2008;156:241-7 «PMID: 18657652»PubMed