Takaisin

Asetyylisalisyylihappo sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Miettinen
29.4.2014

Näytön aste: A

Asetyylisalisyylihappo (ASA) on sepelvaltimotautikohtauksen peruslääke, joka tulee aloittaa jokaiselle potilaalle, jolla epäillään tätä oireyhtymää eikä potilaalla ole osoitettua yliherkkyyttä tälle lääkkeelle. ASAa jatketaan pysyvästi, ellei ole vasta-aiheita.

Sepelvaltimotautikohtaus on yksi eniten tutkituista ASAn käyttötilanteista. Tällainen tutkimusasetelma on ollut ainakin 12 satunnaistetussa tutkimuksessa «Risk of myocardial infarction and death during tre...»1, «Lewis HD Jr, Davis JW, Archibald DG ym. Protective...»2, «Cairns JA, Gent M, Singer J ym. Aspirin, sulfinpyr...»3, «Théroux P, Ouimet H, McCans J ym. Aspirin, heparin...»4, joissa kaikissa on saatu sama tulos. Näissä tutkimuksissa on ollut yhteensä noin viisi tuhatta potilasta. Asetyylisalisyylihappo vähentää sekä sydäninfarkteja että kuolemia niin lyhyellä tähtäimellä kuin pidemmälläkin. Kun katsotaan yhdistettyä päätetapahtumaa, missä ovat mukana kaikki verisuoniperäiset tapahtumat, on vaaran vähenemä meta-analyysin «Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collabora...»5 mukaan runsaat 42 % (8,0 % > < 13,3 %). Ainakin kahteen vuoteen saakka on ASA-hoidetun ryhmän kuolleisuus pienempi kuin lumelääkitystä saaneilla «Wallentin LC. Aspirin (75 mg/day) after an episode...»6. Nykynäkemyksen mukaan ASA kuuluu jokaisen sepelvaltimotautikohtauspotilaan lääkitykseen pysyvästi.

ASA on osoittautunut erinomaiseksi lääkkeeksi useissa sellaisissa tautitiloissa, joissa tromboosilla on osuutta «Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collabora...»5, «Collaborative overview of randomised trials of ant...»7. ASAn vaikutus perustuu lähinnä verihiutaleiden syklo-oksygenaasi-entsyymin toiminnan estämiseen ja tämän myötä tapahtuvaan tromboksaani A2:n muodostumisen estoon. Tämä estää verihiutaleiden aktivaatiota ja aggregaatiota. Uusien, pääosin vielä julkaisemattomien havaintojen mukaan ASA ei kaikilla ihmisillä estä verihiutaleiden aggregaatiota. Tämän havainnon kliininen merkitys vaatii vielä lisätutkimuksia. Mahdollisesti tulevaisuudessa käytetään normaalissa potilashoidossa verihiutaleiden toimintaa mittaavia kokeita ja hoitoa ohjataan niiden avulla.

Tutkimuksia on tehty monilla erilaisilla ASA-annoksilla. Yleisnäkemyksenä voidaan todeta, että missään tutkimuksessa ei ole todettu annoksen suurentamisen yli 160 mg:n ainakaan parantavan tuloksia, mutta komplikaatiot lisääntyvät.

Suomessa käyttöannokseksi on vakiintunut 100 mg vuorokaudessa, mikä on tutkimusnäytön valossa hyvin perusteltu. Erityisesti yhteiskäytössä klopidogreelin kanssa 100 mg:n vuorokausiannosta ei tule ylittää isompiin annoksiin liittyneen lisääntyneen vuotovaaran vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Risk of myocardial infarction and death during treatment with low dose aspirin and intravenous heparin in men with unstable coronary artery disease. The RISC Group. Lancet 1990;336:827-30 «PMID: 1976875»PubMed
  2. Lewis HD Jr, Davis JW, Archibald DG ym. Protective effects of aspirin against acute myocardial infarction and death in men with unstable angina. Results of a Veterans Administration Cooperative Study. N Engl J Med 1983;309:396-403 «PMID: 6135989»PubMed
  3. Cairns JA, Gent M, Singer J ym. Aspirin, sulfinpyrazone, or both in unstable angina. Results of a Canadian multicenter trial. N Engl J Med 1985;313:1369-75 «PMID: 3903504»PubMed
  4. Théroux P, Ouimet H, McCans J ym. Aspirin, heparin, or both to treat acute unstable angina. N Engl J Med 1988;319:1105-11 «PMID: 3050522»PubMed
  5. Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002;324:71-86 «PMID: 11786451»PubMed
  6. Wallentin LC. Aspirin (75 mg/day) after an episode of unstable coronary artery disease: long-term effects on the risk for myocardial infarction, occurrence of severe angina and the need for revascularization. Research Group on Instability in Coronary Artery Disease in Southeast Sweden. J Am Coll Cardiol 1991;18:1587-93 «PMID: 1960301»PubMed
  7. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy--I: Prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various categories of patients. Antiplatelet Trialists' Collaboration. BMJ 1994;308:81-106 «PMID: 8298418»PubMed
  8. Patrono C, Ciabattoni G, Patrignani P ym. Clinical pharmacology of platelet cyclooxygenase inhibition. Circulation 1985;72:1177-84 «PMID: 3933848»PubMed