Takaisin

Pienen vaaran sepelvaltimotautikohtauksen saaneiden potilaiden invasiivinen hoito

Näytönastekatsaukset
Matti Niemelä
29.4.2014

Näytön aste: A

Sepelvaltimotautikohtauksessa varhaisesta invasiivisesta hoidosta ei ole ennusteellista hyötyä pienen vaaran potilailla, joiden lyhyen aikavälin ennuste on muutenkin hyvä.

TACTICS-tutkimuksessa «Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA ym. Compari...»1 verrattiin varhaista invasiivista ja konservatiivista hoitoa epästabiilia angina pectorista sairastavilla potilailla. Ensisijaisena päätetapahtumana oli kuolema, sydäninfarkti tai uusintasairaalahoito sepelvaltimotautikohtauksen vuoksi 6 kuukauden seurannan aikana. Tutkimukseen otettiin 2 220 potilasta, joista 1 114 satunnaistettiin invasiiviseen ja 1 106 konservatiiviseen ryhmään.

Invasiiviseen hoitoryhmään kuuluvat kokivat päätetapahtuman harvemmin kuin konservatiiviseen hoitoryhmään kuuluvat potilaat (15,0 % vs 19,4 %). Sen sijaan varhainen invasiivinen hoito ei konservatiiviseen hoitoon verrattuna vaikuttanut merkittävästi päätetapahtuman ilmaantumiseen potilailla, joilla satunnaistamisvaiheessa todettiin normaali plasman TnT:n pitoisuus (≤ 0,01 ng/ml), (15,1 % vs 16,6 %) tai joilla ei todettu ST-tason muutoksia (15,6 % vs 15,3 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

FRISC II -tutkimuksessa «Invasive compared with non-invasive treatment in u...»2 verrattiin varhaista invasiivista hoitostrategiaa konservatiiviseen hoitostrategiaan epästabiilia angina pectorista sairastavilla potilailla. Ensisijaisena päätetapahtumana oli kuolema tai uusi sydäninfarkti 6 kuukauden seurannan aikana. Tutkimukseen otettiin 2 457 potilasta, joista 1 222 satunnaistettiin varhaiseen invasiiviseen ja 1 235 konservatiiviseen ryhmään.

Varhaiseen invasiivisen hoidon ryhmässä oli merkittävästi vähemmän päätetapahtumia kuin konservatiiviseen hoidon ryhmällä (9,4 % vs 12,1 %). Sitä vastoin varhainen invasiivinen hoito ei vaikuttanut vaaraan kokea päätetapahtuma potilailla, joilla satunnaistamisvaiheessa TnT:n pitoisuus ei ollut koholla (< 0,1 ng/ml), (8,4 % vs 10,3 %) tai joilla ei ollut havaittavissa ST-laskuja (8,4 % vs 8,9 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA ym. Comparison of early invasive and conservative strategies in patients with unstable coronary syndromes treated with the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor tirofiban. N Engl J Med 2001;344:1879-87 «PMID: 11419424»PubMed
  2. Invasive compared with non-invasive treatment in unstable coronary-artery disease: FRISC II prospective randomised multicentre study. FRagmin and Fast Revascularisation during InStability in Coronary artery disease Investigators. Lancet 1999;354:708-15 «PMID: 10475181»PubMed