Takaisin

Alkoholi suusyövän vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Tero Soukka
22.5.2019

Näytön aste: A

Alkoholi lisää suusyövän vaaraa. Vaara on riippuvainen annoksesta.

Meta-analyysissä «Bagnardi V, Rota M, Botteri E ym. Alcohol consumpt...»1 selvitettiin useiden eri syöpien yhteyttä alkoholiin. Yhteensä 572 tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 1956–2012 täytti sisäänottokriteerit. Näistä 52 käsitteli suu- ja nielusyöpiä. Tulokset oli esitetty vaarasuhteina ja vähintään kolmea eri alkoholimäärää (vähäinen: 12,5g tai vähemmän päivässä, kohtalainen: 50g tai vähemmän päivässä ja runsas: yli 50g päivässä) oli verrattu. Eri alkoholiannosten aiheuttama vaara oli seuraava; vähäinen: OR 1,13 (95 % luottamusväli 1,00–1,26), kohtalainen: OR 1,83 (1,62–2,07) ja runsas OR 5,13 (4,31–6,10).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Toisessa meta-analyysissä «Turati F, Garavello W, Tramacere I ym. A meta-anal...»2 tutkittiin kahden eri alkoholimäärän (alle 4 annosta = 12,5g päivässä, ja 4 annosta tai enemmän päivässä) vaikutuksia suu- ja nielusyövän kehittymiselle eri sukupuolilla, maantieteellisillä alueilla ja eri alkoholityypeillä. Lisäksi katsottiin tupakoinnin vaikutusta alkoholin lisänä. Arvioitavaksi hyväksyttiin 49 tutkimusta. Pienemmällä alkoholimäärällä OR oli 1,32 (1,05–1,67) ja yli 4 annosta käyttävillä 2,54 (1,80–3,58). Vastaavasti tupakoitsijoilla luvut olivat 2,92 (2,31–3,70) ja 6,32 (5,05–7,90). Sukupuolella, maantieteellisellä alueella ja alkoholityypillä ei ollut merkitystä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Bagnardi V, Rota M, Botteri E ym. Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis. Br J Cancer 2015;112:580-93 «PMID: 25422909»PubMed
  2. Turati F, Garavello W, Tramacere I ym. A meta-analysis of alcohol drinking and oral and pharyngeal cancers: results from subgroup analyses. Alcohol Alcohol 2013;48:107-18 «PMID: 22949102»PubMed