Suusyöpä

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä
22.5.2019

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Suosituksen tavoitteena on
  • ehkäistä suusyöpää
  • lisätä varhaisten diagnoosien osuutta
  • yhtenäistää hoitokäytäntöjä
  • parantaa suusyöpäpotilaan eloonjäämisennustetta ja elämän laatua.
 • Suositus on tarkoitettu
  • kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille, kuten hammaslääkäreille, lääkäreille, suuhygienisteille, sairaanhoitajille, työterveyshuollolle ja alan opiskelijoille
  • tupakka- ja alkoholivalistuksesta vastaaville järjestöille ja eri alojen ammattilaisille.

Rajaukset

 • Suusyövällä tarkoitetaan tässä suosituksessa suuontelon levyepiteelisyöpää (noin 90 % suusyövistä).
 • Suosituksessa ei käsitellä muita suun pahanlaatuisia kasvaimia, joita ovat muun muassa pienten sylkirauhasten syövät, melanoomat, pehmyt- ja kovakudossarkoomat, lymfoomat, leukemiat ja muualla sijaitsevien kasvainten etäpesäkkeet.
 • Suosituksessa ei käsitellä huulen tai nielun alueen syöpiä.

Epidemiologia

Suusyöpävaaraa lisäävät tekijät

Ehkäisy

Suusyöpävaaraa mahdollisesti lisäävät tilat

Leukoplakia ja erytroplakia

Diagnostiikka

Kehittyminen suusyöväksi

Hoito

Nuuskan aiheuttamat muutokset

Suun punajäkälä ja sen kaltainen muutos

Diagnostiikka

 • Kliinisesti tyypillinen (esim. retikulaarinen) punajäkälä voidaan diagnosoida kliinisen kuvan perusteella «Lichen planus, retikulaarinen»7, «Al-Hashimi I, Schifter M, Lockhart PB ym. Oral lic...»65.
 • Kudosnäyte otetaan, jos kliininen diagnoosi on epäselvä. Punajäkälädiagnoosin varmentamiseksi näyte on suositeltavaa ottaa vaalealta tai punavaalealta muutosalueelta (ei haavasta). Haavauma, sekundaarinen hiiva-infektio, plakkiperäinen tulehdus ikenellä ja taudin aktiivisuus biopsianottohetkellä vaikuttavat punajäkälän histopatologiseen kuvaan ja saattavat vaikeuttaa diagnostiikkaa. Suun punajäkälän lopullinen diagnoosi onkin aina kliinikon tehtävä.
 • Jos kliininen kuva herättää epäilyn dysplastisesta muutoksesta tai suusyövästä, otetaan koepala epäilyttävimmästä kohdasta (yleensä plakkimainen, punoittava, erosiivinen, eksofyyttinen tai verrukoottinen muutosalue). Monimuotoisesta muutoksesta voi ottaa useita koepaloja.
 • Punajäkälän kaltaisen eli likenoidin muutoksen ja punajäkälän erotusdiagnostiikka on toisinaan vaikeaa, eikä näitä muutoksia voida aina luotettavasti erottaa toisistaan kliinisesti tai histologisesti «Cheng YS, Gould A, Kurago Z ym. Diagnosis of oral ...»66. Punajäkälän kaltainen muutos esiintyy useimmiten toispuoleisena suun limakalvolla.
 • Allergisuus hampaiden paikkausmateriaaleille voi aiheuttaa likenoidin muutoksen kontaktialueelle «Feller L, Wood NH, Khammissa RA ym. Review: allerg...»67.
 • Likenoideja muutoksia voivat aiheuttaa paikallisten ärsykkeiden lisäksi useat lääkeaineet (mm. verenpaine- ja diabeteslääkkeet, diureetit, kultasuolat, tulehduskipulääkkeet ja malarialääkkeet) «Al-Hashimi I, Schifter M, Lockhart PB ym. Oral lic...»65.
 • Diagnostiikan keinoihin kuuluu mahdollisten aiheuttavien tekijöiden selvittely ja eliminointi. Materiaaliallergiaa voidaan tarvittaessa tutkia asianmukaisilla epikutaanitesteillä «McParland H, Warnakulasuriya S. Oral lichenoid con...»68.
 • Myös muun muassa elinsiirtojen jälkeisiin hylkimisreaktioihin, lupus erythematosukseen, lichen planus pemphigoidekseen ja proliferatiiviseen verrukoottiseen leukoplakiaan voi liittyä punajäkälää muistuttavia suun limakalvomuutoksia «Cheng YS, Gould A, Kurago Z ym. Diagnosis of oral ...»66.

Kehittyminen suusyöväksi

Suun punajäkälän hoito

Suusyöpään liittyvät oireet ja löydökset

Diagnostiikka

Kudosnäytteet

 • Suusyöpä havaitaan usein suun kliinisessä tarkastuksessa, mutta diagnoosi perustuu aina kudosnäytteeseen. Ks. video Kudosnäytteen otto «Kudosnäytteen otto suun limakalvolta (video)»5.
 • Kudosnäyte voidaan ottaa paikallispuudutuksessa. Tätä ennen tulee rekisteröidä muutoksen koko (valokuvaaminen), sijainti ja palpaatiolöydös. Kudosnäyte kannattaa ottaa viipymättä, sillä näytteenotto ei merkittävästi häiritse syövän levinneisyysarviota kuvantamistutkimuksissa.
 • Suun irtosolunäytteen diagnostinen herkkyys on huono «Macey R, Walsh T, Brocklehurst P ym. Diagnostic te...»90.
 • Suun limakalvomuutoksesta otetaan kudosnäyte epäilyttävimmästä kohdasta siten, että vältetään nekroottisia tai haavan keskialueita. Tarvittaessa limakalvomuutoksesta otetaan useampi näyte.
 • Kudosnäytteen tulee diagnoosin varmistamiseksi olla riittävän suuri (halkaisijaltaan noin 6–8 mm ja syvyydeltään vähintään 5 mm).
 • Läpimitaltaan alle 1 cm:n muutos voidaan poistaa kokonaan, jos se on mahdollista tehdä leikattavan alueen toimintaa vaarantamatta.
 • Kudosnäytteen ottokohta rekisteröidään esimerkiksi valokuvin.
 • Jos tarvitaan apua kudosnäytekohdan valintaan, erikoissairaanhoidossa voidaan käyttää toluidiinisinivärjäystä, kudoksen autofluoresenssitutkimusta tai narrow band imaging -tekniikkaa (NBI-tekniikkaa). Ks. «Suun limakalvomuutosten kliinisen arvioinnin apuvälineet»6.

PAD-vastauksen tulkinta ja tarvittavat toimenpiteet

Taulukko 1. Suun limakalvomuutosten PAD-vastausten tulkinta ja toimenpiteet perusterveydenhuollossa 1, 2
Normaali epiteelikudos, epiteelin atypia, hyperkeratoosi tai hyperplasia Lievä dysplasia Kohtalainen dysplasia Vakava dysplasia Carcinoma in situ, Levyepiteelikarsinooma
1) Suusyöpävaaraa mahdollisesti lisäävien muutosten PAD-vastauksen tulkinnassa ja hoitopäätösten teossa on huomioitava aina myös kliininen kuva. PAD ei aina korreloi muutoksen todelliseen vaaraan. (Työryhmän suositus)
2) Dysplasian vakavuusaste voidaan jaotella myös kaksiportaisesti low-grade-dysplasiaan ja high-grade-dysplasiaan.
# Ks. suositusteksti Leukoplakioiden kehittyminen suusyöväksi «A2»3
 • Valokuvaus
 • Huolellinen kliininen seuranta esim. 6–12 kuukauden välein
 • Tarvittaessa uusi koepala
 • Valokuvaus
 • Huolellinen kliininen seuranta esim. 3–6 kuukauden välein
 • Tarvittaessa uusi koepala
 • Harkitaan muutoksen poistoa, jos riskiä suurentavia kliinisiä piirteitä#
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Valokuvaus
 • Muutoksen poisto
 • Kliininen seuranta esim. 2–5 kuukauden välein
 • Tarvittaessa uusi koepala
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Valokuvaus
 • Muutoksen poisto
 • Kliininen seuranta esim. 1–4 kuukauden välein
 • Tarvittaessa uusi koepala
 • Kiireellinen lähete erikoissairaanhoitoon

Suusyövän hoitoa edeltävät tutkimukset ja valmistelut

Levinneisyystutkimukset

Kuvantamistutkimukset levinneisyyden selvittelyssä

Suusyövän hoidon suunnittelu

 • Hoidon suunnittelu ja toteuttaminen on keskitetty yliopistosairaaloiden moniammatillisille työryhmille «Sosiaali- ja terveysministeriö. Syövän hoidon kehi...»103. Ks. lisätietoa aiheesta «Suusyöpäpotilaan hoitotiimi»7.
 • Suusyöpäpotilaan suun ja hampaiston hoitoa koordinoi yliopistosairaala, ja se toteutetaan joko erikoissairaanhoidossa tai yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa ennen leikkausta ja sädehoitoa.
 • Potilaan perusteellinen informointi taudista, tutkimuksista, hoidosta ja kuntoutuksesta edistää hoidon ja kuntoutuksen onnistumista.
  • Tässä yhteydessä on huomioitava myös omaiset, jotka ovat tärkeä tuki potilaan hoidon ja kuntoutuksen ajan.
  • Potilaille annetaan suulliset ja kirjalliset ohjeet tutkimuksista, hoidoista ja toipilasajan kuntoutuksesta, ja heillä ja heidän omaisillaan on mahdollisuus keskustella hoitotiimin kanssa.
 • Elintavat, yleisterveys ja psykososiaalinen tilanne vaikuttavat hoitopäätöksiin ja hoidon ja kuntoutuksen tuloksiin, joten ne tulee ottaa huomioon varhaisessa vaiheessa.
 • Leukojen panoraamakuvaus kuuluu suusyöpäpotilaan rutiinitutkimukseen infektiofokusten arvioinnissa. Siitä arvioidaan mahdolliset röntgenologisesti havaittavat infektiofokukset ja leukojen alueen mahdolliset muut patologiset muutokset, kuten luuinvaasio «Brown JS, Lewis-Jones H. Evidence for imaging the ...»104, «Nakayama E, Yoshiura K, Yuasa K ym. Detection of b...»105. Suunsisäisiä röntgenkuvauksia (periapikaalikuvat ja purusiivekekuvat), muita kohdekuvauksia ja kartiokeila-TT-tutkimusta «http://www.sedentexct.eu/content/guidelines-cbct-dental-and-maxillofacial-radiology.htm»9 käytetään tarpeen mukaan täydentävinä tutkimuksina. TT-tutkimukseen perustuva stereolitografisesti valmistettu malli tai 3D-tulostettu malli leikkaushoidon suunnitteluun on jo laajalti käytössä «Mäkitie A, Paloheimo K, Björkstrand R ym. Teollise...»106.
 • Hampaisto tutkitaan ja hoidetaan ennen leikkausta ja sädehoitoa.
 • Hoitolinjana on ensisijaisesti suun, hampaiden ja leukojen alueen infektioiden saneeraus. Kariespesäkkeet ja tulehdusfokukset saneerataan ja huonokuntoiset tai huonoennusteiset hampaat poistetaan. Poistojen suunnittelussa kariologian, parodontologian ja hammasprotetiikan asiantuntemus on välttämätön. Oikealla hoidolla edistetään purentaelimistön toimintakelpoisuuden säilymistä ja ehkäistään komplikaatioita.
 • Sädehoito altistaa voimakkaasti hampaiston reikiintymiselle. Ennen sädehoidon aloittamista hammaslääkäri tekee ehkäisevän hoidon ja ylläpitohoidon suunnitelmat. Sairaalayksikössä hammaslääkäri ja suuhygienisti toteuttavat työnjakosuunnitelman mukaisen hoidon yhteistyössä potilaan kanssa. Tässä yhteydessä voidaan tehdä myös sylkitestejä. Suuhygienisti kontrolloi suun tilanteen myös 2–3 kuukauden kuluttua sädehoidon loputtua. Sädehoidon jälkeen hampaiston perushoito toteutetaan yleensä perusterveydenhuollossa. Sairaalayksikkö huolehtii siitä, että perusterveydenhuollon hammashoitolassa on riittävät tiedot syöpähoidoista ja niiden vaikutuksista.
 • Koska potilaiden ravitsemustila on usein huono, se selvitetään ja korjataan ennen toimenpiteitä. Tarvittaessa ravinnonsaanti varmistetaan väliaikaisella gastrostoomalla (perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma, PEG).

Suusyövän hoito

Yleistä

 • Suusyövän hoito koostuu leikkauksesta tai leikkauksen ja (kemo)sädehoidon yhdistelmästä. Solunsalpaajalääkitys yksinään ei ole parantava hoito.
 • Solunsalpaajien ja sädehoidon (kemosädehoito) yhtäaikaiskäyttö on parantanut sädehoidon tuloksia pään ja kaulan alueen syövissä «Furness S, Worthington HV, Bryan G ym. Interventio...»107, mutta se on lisännyt erityisesti akuutteja haittavaikutuksia. Kun sädehoito ja leikkaus yhdistetään, tulee pyrkiä lyhyeen kokonaishoitoaikaan muun muassa pitämällä hoitojen väli 3–5 viikossa.
 • Riittävästä kipulääkityksestä, ravinnonsaannista ja hengitystien pysymisestä vapaana tulee huolehtia hoidon aikana.
 • Säde- tai kemoterapiahoidon alettua potilaalle annetaan ohjeet suun hoidosta ja tarvittaessa potilas ohjataan suuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolle.

Suusyövän leikkaushoito

Purentaelimistön kuntoutus

Sädehoito

Leikkaukseen ja sädehoitoon liittyvä välitön jälkihoito

 • Suusyövän sädehoito aiheuttaa välittömiä ja myöhäisiä haittavaikutuksia, joista osa jää pysyviksi ja vaikuttaa potilaan elämänlaatuun (taulukko «Sädehoidon suussa aiheuttamat haittavaikutukset...»2). Ks. lisätietoa aiheesta «Pään ja kaulan alueen sädehoitoa saavan potilaan suunhoito-ohjeet»1.
 • Suun ja hampaiston puhdistus ja omahoidon ohjaus ja tuki ovat erittäin tärkeitä haavojen paranemisen edistämiseksi ja siirteen ja limakalvojen tulehdusten estämiseksi «Carvalho CG, Medeiros-Filho JB, Ferreira MC. Guide...»126.
 • Hammasproteesien väliaikaista korjaamista syömisen, puheen ja elämänlaadun parantamiseksi arvioidaan tapauskohtaisesti.
 • Fysikaalinen hoito (alaleuan ja yläraajan liikeharjoitukset, puhe- ja syömisharjoittelu) aloitetaan heti, kun haavojen paraneminen sen sallii.
 • Suun avausharjoittelu tulee aloittaa mahdollisimman varhain, ja sitä tulee jatkaa koko kuntoutuksen ajan.
 • Puheterapeuttia konsultoidaan suun motoriikan (esim. puheen ja nielemisen) häiriöistä.
 • PEG-letku pidetään paikallaan turvaamaan ravinnon riittävä saanti hoidon ja toipumisvaiheen aikana, kunnes riittävä saanti suun kautta on turvattu.
 • Potilaan ja lähiomaisten henkisestä tuesta on huolehdittava.
 • Monipuolisen ravinnon saanti myös kotiuttamisen jälkeen on tärkeää, joten ravitsemusterapeutin konsultaatiokäynnin järjestäminen on suositeltavaa.
 • Sosiaalityöntekijä järjestää yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa tarvittavat kotiuttamisen jälkeiset tukipalvelut, antaa tietoja ja auttaa sosiaaliturvakysymyksissä.
 • Työterveyshuolto arvioi tarvittaessa työkykyyn liittyvät asiat.
Taulukko 2. Sädehoidon suussa aiheuttamat haittavaikutukset
Haittavaikutus Alkamisajankohta suhteessa sädehoitoon Ehkäisy ja hoito
Mukosiitti Hoidon toinen viikko Tiheä seuranta
Limakalvovaurioiden minimointi
Liman mekaaninen poisto tiheillä keittosuolapurskutteluilla
Superinfektioiden tarkkailu
Pienienergiaisen laserin käyttö «Pienienergiainen laserhoito on tehokas sädehoidon aiheuttaman suun mukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa.»A
Suun kuivuus Ensimmäinen viikko Sädehoidon tarkka kohdistaminen
Sylkirauhasten jättäminen mahdollisuuksien mukaan sädekenttien ulkopuolelle
Kuivan suun oireenmukainen hoito «Kuivan suun ongelma eli kserostomia ja suun alueen syöpähoidot»8
Hampaiden reikiintyminen Ennen sädehoitoa ja sen jälkeen Ammattimainen tiheä seuranta ja hoito
Hammaskaulojen ja kulumispintojen tarkkailu
Kariesvaurioiden yksilöllinen ehkäisy
Säännölliset fluorihoidot
Huolellinen tuettu omatoiminen suuhygienia
Jatkuva kannustaminen omahoitoon
Makuaistin muutokset Heti Ravinto-ohjaus
Leukalukko Voi ilmetä heti Puremalihasten liikeharjoitukset 6–10 kertaa vuorokaudessa
Ohjattu fysioterapia
Osteoradionekroosi Sädekentän alueella Hampaiston tarkastus ja hoito ennen sädehoitoa ja sen jälkeinen säännöllinen ylläpitohoito, johon sisältyvät hammasproteesien uusimistarpeen arviointi, proteesien valmistus ja ylläpitohoito (Kemo)sädehoitoa saaville suositellaan implanttikantoisia proteeseja
Annosmaksimien välttäminen luussa
Hiivasieni-infektio Voi ilmetä heti Suun tiheät tarkastukset ja sieniviljelyt tehdään, jos on viitteitä hiivasieni-infektiosta (ks. alla). Paikallinen nystatiini-oraaliliuos hiivasieni-infektion hoitoon voidaan aloittaa ennen sädehoidon aloitusta. Hiivasieni-infektion hoitoon voidaan käyttää systeemisesti flukonatsolia (100−200 mg x 1).
Jos systeemisesti annettu flukonatsoli ei tehoa, tehdään herkkyysmääritys ja annetaan lääkitys sen mukaisesti.
Syömisvaikeudet Voivat alkaa 2–3 viikon kuluttua sädehoidon aloituksesta Painon seuraaminen (painoindeksi)
Ravintovalistus ja -ohjeet, myös kirjallisina
Ravitsemusterapeutin konsultaatio
Väliaikainen gastrostooma (ns. PEG-letku)

Sädemukosiitti (suun limakalvon tulehdus)

Suun kuivuus (kserostomia)

Suun hiivasieni-infektio

Osteoradionekroosi

 • Osteoradionekroosi kehittyy komplikaationa nykyisin hyvin harvoin, koska sädehoitomenetelmät ovat kehittyneet «Nabil S, Samman N. Incidence and prevention of ost...»146.
 • Luun sädevauriossa luukudos ja sen verisuonitus vahingoittuvat, jolloin luun uudistumis- ja paranemiskyky sekä verenkierto häiriintyvät. Muutos riippuu saadusta sädeannoksesta, ja se voi jäädä pysyväksi.
 • Osteoradionekroosipesäkkeellä tarkoitetaan sädetetyllä alueella olevaa, läpimitaltaan yli 1 cm:n kokoista paljastunutta luualuetta, joka ei konservatiivisella hoidolla parane 6 kuukauden kuluessa.
 • Osteoradionekroosin vaara kasvaa, kun kokonaisannos on yli 60 Gy.
 • Osteoradionekroosille altistavat tekijät:
 • Osteoradionekroosin ehkäisyn kannalta tärkeintä ovat hampaiden, niiden kiinnityskudosten ja suun hyvän terveyden ylläpitohoito ennen syövän hoitoa ja sen jälkeen sekä hyvä sädehoidon annossuunnittelu, jolla vältetään suuria enimmäisannoksia luussa. Ylipainehappihoito saattaa vähentää sädehoidon myöhäisvaurioiden syntymistä «Bennett MH, Feldmeier J, Hampson NB ym. Hyperbaric...»148, mutta se ei vähentäne implanttihoidon komplikaatioita sädehoidetussa leuassa «Chambrone L, Mandia J Jr, Shibli JA ym. Dental imp...»118. Jos leukojen alueelle kohdistuneen sädehoidon jälkeen joudutaan poistamaan hampaita, sädehoidon määrä on aina selvitettävä ja hoito on suunniteltava sädeannoksen perusteella.
 • Koska osteoradionekroosin toteaminen perustuu usein kliiniseen diagnoosiin, kuvantamista käytetään tyypillisesti löydöksen vahvistamiseen, sen laajuuden arviointiin ja seurantaan.
 • Osteoradionekroosin hoitoon käytetään vaurion laajuuden mukaan

Kuntoutus

 • Kuntoutusta koordinoivat erikoissairaanhoidon yksiköt.
 • Kuntoutuksella pyritään parantamaan potilaan suorituskykyä ja elämänlaatua ja vähentämään taudista ja sen hoidosta aiheutuvia haittoja.
 • Kuntoutussuunnitelman laatimisesta ja kuntoutuksesta huolehtii potilasta hoitanut moniammatillinen työryhmä yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. Kuntoutustarpeiden tyyppi, määrä, ajankohta ym. kirjataan (sähköinen B-lausunto) ja potilaalle annetaan lausunnosta oma kappale. Hoidon suunnittelu ja varhain aloitettu kuntoutus estävät osan toimintahäiriöistä «Lazarus C, Logemann JA, Gibbons P. Effects of mane...»152.
 • Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi
  • toiminnalliset korjaavat leikkaukset, hammasimplanttien asentaminen ja proteettinen hoito
  • tarvittaessa lisäsaneeraus, jos todetaan nopeasti etenevää reikiintymistä
  • suun terveyden ylläpitohoidon suunnittelu
  • ravinto-, fysio- ja puheterapeuttiset toimenpiteet ja kipuklinikan tai psykologin palvelut.
 • Lisäksi selvitetään
  • psykososiaalinen tilanne
  • oikeus sosiaalietuuksiin
  • sosiaalitoimen ja työterveyshuollon eri mahdollisuudet toiminnan parantamiseen ja ylläpitohoitoon.
 • Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry toimii kurkku- ja suusyöpään sairastuneiden ja heidän omaistensa yhteydenpitäjänä ja järjestää puhekuntoutusta, sopeutumisvalmennusta ja tukihenkilö- ja lomatoimintaa «http://www.le-invalidit.fi»10.
 • Syöpäjärjestöt «http://www.cancer.fi»11 järjestävät suusyöpäpotilaille vuosittain sopeutumisvalmennuskursseja.

Seuranta ja sen porrastus

Uusiutumien hoito

 • Varhainen toteaminen edellyttää huolellista seurantaa.
 • Hoidon valintaan vaikuttavat muun muassa residiivin sijainti ja koko, primaarikasvaimen aikaisempi hoito ja potilaan yleistila.
 • Hoitona tulee kyseeseen leikkaushoito, sädehoito tai näiden yhdistelmä. Uudelleen sädetyksessä parhaat tulokset on saavutettu kehittyneillä sädehoitotekniikoilla, kuten intensiteettimoduloidulla sädehoidolla (IMRT), stereotaktisella sädehoidolla tai protonihoidolla. Kaksivuotinen eloonjäämisennuste vaihtelee eri tutkimuksissa yleensä 20 ja 50 % välillä. On kuitenkin huomattava, että julkaistut potilassarjat koostuvat yleensä hyvin valikoidusta aineistosta eivätkä tulokset ole yleistettävissä «Caudell JJ, Ward MC, Riaz N ym. Volume, Dose, and ...»165, «Merlotti A, Mazzola R, Alterio D ym. What is the r...»166, «Blanchard P, Gunn GB, Lin A ym. Proton Therapy for...»167, «Vargo JA, Ward MC, Caudell JJ ym. A Multi-institut...»168.
 • Myös boorineutronikaappaushoito on yksi vaihtoehto uusiutuneen pään ja kaulan alueen syövän hoidossa «Kankaanranta L, Seppälä T, Koivunoro H ym. Boron n...»169.
 • Varhaisten (T1–T2, N0), usein ainoastaan leikkauksella hoidettujen potilaiden varhain todetut residiivit voidaan toisinaan hoitaa menestyksellisesti.
 • Kookkaampien (T3–T4, N+), usein alusta alkaen sekä leikkauksen että sädehoidon yhdistelmällä hoidettujen suusyöpien ennuste on uusiutumisen jälkeen huono. Uusi, paranemiseen tähtäävä hoito tulee vain harvoin kyseeseen, ja usein on tyydyttävä palliatiiviseen hoitoon.

Palliatiivinen hoito

 • Jokaisella syöpäpotilaalla on oikeus hyvään palliatiiviseen hoitoon. Keskeisiä ovat ravinnonsaannin ja hengitysteiden turvaaminen, kivun hoito ja huolenpito.
 • Pään ja kaulan alueen syöpien palliatiivisen hoidon hoitolinjat on kuvattu kirjassa "Palliatiivinen hoito" «Mäkitie A. Pään ja kaulan alueen syöpien palliatii...»170.
 • Hoitosuunnitelma tehdään yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.
 • Hoitomuotoina voidaan käyttää leikkauksia, sädehoitoa ja lääkehoitoa. Ks. Käypä hoito -suositus Palliatiivinen hoito ja saattohoito «Palliatiivinen hoito ja saattohoito»5.

Elämänlaatu

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian asettama työryhmä

Suusyöpä-suosituksen historiatiedot «Suusyöpä, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»10

Puheenjohtaja:

Tuula Salo, professori, EHL (suupatologia), ylihammaslääkäri; Helsingin yliopisto ja HUS, patologia

Jäsenet:

Jaana Rautava, HLT, dosentti, EHL (suupatologia), yliopistonlehtori; Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos ja Tyks, patologia ja suu- ja leukasairaudet

Jussi Hirvonen, LT, dosentti, radiologian erikoislääkäri; Tyks, kuvantamisen toimialue, radiologian vastuualue

Antti Mäkitie, professori, EL (korva-, nenä- ja kurkkutaudit), ylilääkäri; Helsingin yliopisto ja HUS, korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Mirka Niskanen HLT, EHL (parodontologia), erikoishammaslääkäri; Hammas- ja suusairauksien poliklinikka Soite ja Kallion peruspalvelukuntayhtymä

Marja Pöllänen, HLT, dosentti, EHL (parodontologia); Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja

Kauko Saarilahti, LT, onkologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HUS

Maria Siponen, HLT, EHL (suupatologia), kliininen opettaja; Hammaslääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto ja erikoishammaslääkäri, Suu- ja leukasairaudet, KYS

Tero Soukka, HLT, dosentti, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri, osastonylilääkäri, vastuualuejohtaja; Tyks

Asiantuntijat:

Pauli Mattila, HLT, EHL, hallinnollinen apulaisylihammaslääkäri; OYS

Juhani Laine, HLT, dosentti, protetiikan erikoishammaslääkäri, ylihammaslääkäri; Tyks, suu- ja leukasairauksien klinikka

Sidonnaisuudet

Antti Mäkitie: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Merck, BMS, Meda, Sanofi Pasteur MSD. Luottamustoimet: Collegium ORL Amicitiae Sacrum (pääsihteeri), Scandinavian Society for Head and Neck Oncology (presidentti), Suomen Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - pään ja kaulan kirurgia ry (varapuheenjohtaja), THL (työryhmän puheenjohtaja), Head and Neck Oncology (presidentti), Suomen Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - pään ja kaulan kirurgia ry (varapuheenjohtaja), THL (työryhmän puheenjohtaja). Muut sidonnaisuudet: Ylilääkäri (HUS), palvelualapäällikkö (HYKSin), ammatinharjoittaja (Töölö Mehiläinen).

Jussi Hirvonen: Luottamustoimet: Acta Radiologica Foundation, Board member.

Mirka Niskanen: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: EMS koulutusmatka Geneve. Muut sidonnaisuudet: konsultoiva ehl kuntayhtymissä (Helmi, Siikalatva, Kalajoki, Soite terveyskeskus, Raahe), yksityishammaslääkäri Plusterveys Kokkodent, Kannus, Avaido Oy osakkeenomistaja, hallituksen jäsen.

Marja Pöllänen: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Suomen hammaslääkäriseura Apollonia, MSD, Ekoweb, Denstal. Luottamustoimet: Meritalon Hammaslääkärit Oy:n hallitus. Muut sidonnaisuudet: Erikoishammaslääkäri, Meritalon Hammaslääkärit, Hammas Mehiläinen, Turku.

Jaana Rautava: Tutkimusrahoitus: Tutkimus Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella toimeen liittyen. ERVA- rahoitusta sekä apuraha Varsinais-Suomen kulttuurirahastolta. Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: Ei yrityksen rahoittamia kongressi tai seminaarimatkoja. Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Suomen hammaslääkäriseura Apollonia (koulutustoimikunnan jäsen, useita luentoja viime vuosien aikana). Useat terveyskeskukset (useita luentoja). Oral hammaslääkärit (1 kpl luentoja). Luentoja Turun lääketiedepäivillä ja hammaslääkäripäivillä. Konsultoijana Suomen kotilääkäripalvelu Oy:lla. Luottamustoimet: Koulutustoimikunta, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia. Asiantuntijalautakunta, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia (liiton edustaja). Suupatologian ja suulääketieteen jaoston hallituksen jäsen, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia. Muut sidonnaisuudet: Erikoishammaslääkäri, Tyks. Erikoishammaslääkäri, Oral Hammaslääkärit, Turku. Erikoishammaslääkäri (suupatologi), Synlab.

Kauko Saarilahti: Tutkimusrahoitus: Varian Medical Systems HYKS instituutin kautta (tutkimus: Maksan 4D-mallintaminen maksapesäkkeiden stereotaktista sädehoitoa varten). Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: ESMO 2018 / Teva.

Tuula Salo: Luottamustoimet: Suomen hammaslääkäriseura Apollonia; suupatologia ja suulääketieteen jaoston hallituksen jäsen. Muut sidonnaisuudet: osa-aikainen prof. Oulun yliopisto; HUSLAB, patologian diagnostiikka; OYS hammas- ja suusairaudet, Oulu, yksityishammaslääkäri (Mehiläinen, Oulu); suupatologiset näytteet (Coronaria, Oulu).

Maria Siponen: Luento-, koulutus- ja asiantuntijapalkkiot: Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Terveystalo Oy, Oulun yliopisto. Muut sidonnaisuudet: Yksityishammaslääkäri, Hammas Mehiläinen, Kuopio ja Iisalmi, konsultti (suupatologia), Coronaria Diagnostiikka Oy, Kuopio

Tero Soukka: Korvaukset koulutus- ja kongressikuluista: De Puy Synthes, Ortognaattisen kirurgian kurssi, Davos, Sveitsi 2016. Luottamustoimet: Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistyksen hallitus vv. 2004–2010. Muut sidonnaisuudet: Suu- ja leukakirurgi, Oral hammaslääkärit, Varsinais-Suomen suunterveyden SOTE-ryhmä, Keskittämisasetukseen liittyvä valtakunnallinen Unihäiriöiden koordinaatioryhmä, alaryhmän puheenjohtaja.

Kirjallisuusviite

Suusyöpä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»12

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I ym. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68:394-424 «PMID: 30207593»PubMed
 2. Suomen Syöpärekisteri. https://syoparekisteri.fi/ «https://syoparekisteri.fi/»13
 3. Mroueh R, Haapaniemi A, Grénman R ym. Improved outcomes with oral tongue squamous cell carcinoma in Finland. Head Neck 2017;39:1306-1312 «PMID: 28481417»PubMed
 4. Boffetta P, Hayes RB, Sartori S ym. Mouthwash use and cancer of the head and neck: a pooled analysis from the International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium. Eur J Cancer Prev 2016;25:344-8 «PMID: 26275006»PubMed
 5. Perloy A, Maasland DHE, van den Brandt PA ym. Intake of meat and fish and risk of head-neck cancer subtypes in the Netherlands Cohort Study. Cancer Causes Control 2017;28:647-656 «PMID: 28382514»PubMed
 6. Bravi F, Bosetti C, Filomeno M ym. Foods, nutrients and the risk of oral and pharyngeal cancer. Br J Cancer 2013;109:2904-10 «PMID: 24149181»PubMed
 7. Toporcov TN, Znaor A, Zhang ZF ym. Risk factors for head and neck cancer in young adults: a pooled analysis in the INHANCE consortium. Int J Epidemiol 2015;44:169-85 «PMID: 25613428»PubMed
 8. Furquim CP, Pivovar A, Amenábar JM ym. Oral cancer in Fanconi anemia: Review of 121 cases. Crit Rev Oncol Hematol 2018;125:35-40 «PMID: 29650274»PubMed
 9. Bruserud Ø, Costea DE, Laakso S ym. Oral Tongue Malignancies in Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1. Front Endocrinol (Lausanne) 2018;9:463 «PMID: 30177913»PubMed
 10. Singhvi HR, Malik A, Chaturvedi P. The Role of Chronic Mucosal Trauma in Oral Cancer: A Review of Literature. Indian J Med Paediatr Oncol 2017;38:44-50 «PMID: 28469336»PubMed
 11. Bektas-Kayhan K, Karagoz G, Kesimli MC ym. Carcinoma of the tongue: a case-control study on etiologic factors and dental trauma. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15:2225-9 «PMID: 24716961»PubMed
 12. Salaspuro V, Kurkivuori J, Salaspuro M. Alkoholi, tupakka ja mikrobit suusyövän etiologiassa. Duodecim 2005;121:2338-44; «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo95304»14
 13. Nieminen MT, Salaspuro M. Local Acetaldehyde-An Essential Role in Alcohol-Related Upper Gastrointestinal Tract Carcinogenesis. Cancers (Basel) 2018;10: «PMID: 29303995»PubMed
 14. Secretan B, Straif K, Baan R ym. A review of human carcinogens--Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish. Lancet Oncol 2009;10:1033-4 «PMID: 19891056»PubMed
 15. Sanjaya PR, Gokul S, Gururaj Patil B ym. Candida in oral pre-cancer and oral cancer. Med Hypotheses 2011;77:1125-8 «PMID: 21978967»PubMed
 16. Alnuaimi AD, Wiesenfeld D, O'Brien-Simpson NM ym. Oral Candida colonization in oral cancer patients and its relationship with traditional risk factors of oral cancer: a matched case-control study. Oral Oncol 2015;51:139-45 «PMID: 25498921»PubMed
 17. El-Naggar AK, Chan J, Takata T ym. WHO classification of tumours. Pathology and genetics of head and neck tumours. 4th ed IARC Press, Lyon 2017
 18. Ganesh D, Sreenivasan P, Öhman J ym. Potentially Malignant Oral Disorders and Cancer Transformation. Anticancer Res 2018;38:3223-3229 «PMID: 29848669»PubMed
 19. Warnakulasuriya S. Clinical features and presentation of oral potentially malignant disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018;125:582-590 «PMID: 29673799»PubMed
 20. Johnson NW, Warnakulasuriya KA. Epidemiology and aetiology of oral cancer in the United Kingdom. Community Dent Health 1993;10 Suppl 1:13-29 «PMID: 8402305»PubMed
 21. Cowan CG, Gregg TA, Napier SS ym. Potentially malignant oral lesions in northern Ireland: a 20-year population-based perspective of malignant transformation. Oral Dis 2001;7:18-24 «PMID: 11354915»PubMed
 22. van der Waal I. Historical perspective and nomenclature of potentially malignant or potentially premalignant oral epithelial lesions with emphasis on leukoplakia-some suggestions for modifications. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018;125:577-581 «PMID: 29396315»PubMed
 23. Axéll T, Pindborg JJ, Smith CJ ym. Oral white lesions with special reference to precancerous and tobacco- related lesions: conclusions of an international symposium held in Uppsala, Sweden, May 18-21 1994. International Collaborative Group on Oral White Lesions. J Oral Pathol Med 1996;25:49-54 «PMID: 8667255»PubMed
 24. Carrard VC, Brouns ER, van der Waal I. Proliferative verrucous leukoplakia; a critical appraisal of the diagnostic criteria. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2013;18:e411-3 «PMID: 23524439»PubMed
 25. Lopes MA, Feio P, Santos-Silva AR ym. Proliferative verrucous leukoplakia may initially mimic lichenoid reactions. World J Clin Cases 2015;3:861-3 «PMID: 26488020»PubMed
 26. Villa A, Menon RS, Kerr AR ym. Proliferative leukoplakia: Proposed new clinical diagnostic criteria. Oral Dis 2018;24:749-760 «PMID: 29337414»PubMed
 27. Abadie WM, Partington EJ, Fowler CB ym. Optimal Management of Proliferative Verrucous Leukoplakia: A Systematic Review of the Literature. Otolaryngol Head Neck Surg 2015;153:504-11 «PMID: 26044786»PubMed
 28. Upadhyaya JD, Fitzpatrick SG, Islam MN ym. A Retrospective 20-Year Analysis of Proliferative Verrucous Leukoplakia and Its Progression to Malignancy and Association with High-risk Human Papillomavirus. Head Neck Pathol 2018;12:500-510 «PMID: 29427033»PubMed
 29. Warnakulasuriya S, Johnson NW, van der Waal I. Nomenclature and classification of potentially malignant disorders of the oral mucosa. J Oral Pathol Med 2007;36:575-80 «PMID: 17944749»PubMed
 30. Reichart PA, Philipsen HP. Oral erythroplakia--a review. Oral Oncol 2005;41:551-61 «PMID: 15975518»PubMed
 31. van der Waal I. Potentially malignant disorders of the oral and oropharyngeal mucosa; terminology, classification and present concepts of management. Oral Oncol 2009;45:317-23 «PMID: 18674954»PubMed
 32. Holmstrup P, Pindborg JJ. Erythroplakic lesions in relation to oral lichen planus. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 1979;59:77-84 «PMID: 294100»PubMed
 33. Holmstrup P. Oral erythroplakia-What is it? Oral Dis 2018;24:138-143 «PMID: 29480616»PubMed
 34. Petti S. Pooled estimate of world leukoplakia prevalence: a systematic review. Oral Oncol 2003;39:770-80 «PMID: 13679200»PubMed
 35. Mello FW, Miguel AFP, Dutra KL ym. Prevalence of oral potentially malignant disorders: A systematic review and meta-analysis. J Oral Pathol Med 2018;47:633-640 «PMID: 29738071»PubMed
 36. Roosaar A, Yin L, Johansson AL ym. A long-term follow-up study on the natural course of oral leukoplakia in a Swedish population-based sample. J Oral Pathol Med 2007;36:78-82 «PMID: 17238968»PubMed
 37. van der Waal I. Oral leukoplakia: A diagnostic challenge for clinicians and pathologists. Oral Dis 2018;: «PMID: 30203899»PubMed
 38. Villa A, Woo SB. Leukoplakia-A Diagnostic and Management Algorithm. J Oral Maxillofac Surg 2017;75:723-734 «PMID: 27865803»PubMed
 39. Warnakulasuriya S, Ariyawardana A. Malignant transformation of oral leukoplakia: a systematic review of observational studies. J Oral Pathol Med 2016;45:155-66 «PMID: 26189354»PubMed
 40. Bremmer JF, Brakenhoff RH, Broeckaert MA ym. Prognostic value of DNA ploidy status in patients with oral leukoplakia. Oral Oncol 2011;47:956-60 «PMID: 21880540»PubMed
 41. Brouns ER, Bloemena E, Belien JA ym. DNA ploidy measurement in oral leukoplakia: different results between flow and image cytometry. Oral Oncol 2012;48:636-40 «PMID: 22342568»PubMed
 42. Speight PM, Khurram SA, Kujan O. Oral potentially malignant disorders: risk of progression to malignancy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2018;125:612-627 «PMID: 29396319»PubMed
 43. Tradati N, Grigolat R, Calabrese L ym. Oral leukoplakias: to treat or not? Oral Oncol 1997;33:317-21 «PMID: 9415329»PubMed
 44. Kumar A, Cascarini L, McCaul JA ym. How should we manage oral leukoplakia? Br J Oral Maxillofac Surg 2013;51:377-83 «PMID: 23159193»PubMed
 45. Schepman KP, van der Meij EH, Smeele LE ym. Malignant transformation of oral leukoplakia: a follow-up study of a hospital-based population of 166 patients with oral leukoplakia from The Netherlands. Oral Oncol 1998;34:270-5 «PMID: 9813722»PubMed
 46. Zhang L, Poh CF, Lam WL ym. Impact of localized treatment in reducing risk of progression of low-grade oral dysplasia: molecular evidence of incomplete resection. Oral Oncol 2001;37:505-12 «PMID: 11435177»PubMed
 47. Saito T, Sugiura C, Hirai A ym. Development of squamous cell carcinoma from pre-existent oral leukoplakia: with respect to treatment modality. Int J Oral Maxillofac Surg 2001;30:49-53 «PMID: 11289621»PubMed
 48. van der Waal I. Oral potentially malignant disorders: is malignant transformation predictable and preventable? Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2014;19:e386-90 «PMID: 24905952»PubMed
 49. van der Waal I. Potentially malignant disorders of the oral and oropharyngeal mucosa; present concepts of management. Oral Oncol 2010;46:423-5 «PMID: 20308005»PubMed
 50. Yang SW, Lee YS, Chang LC ym. Outcome of excision of oral erythroplakia. Br J Oral Maxillofac Surg 2015;53:142-7 «PMID: 25467247»PubMed
 51. Holmstrup P, Vedtofte P, Reibel J ym. Long-term treatment outcome of oral premalignant lesions. Oral Oncol 2006;42:461-74 «PMID: 16316774»PubMed
 52. Tomar SL, Winn DM, Swango PA ym. Oral mucosal smokeless tobacco lesions among adolescents in the United States. J Dent Res 1997;76:1277-86 «PMID: 9168861»PubMed
 53. Montén U, Wennström JL, Ramberg P. Periodontal conditions in male adolescents using smokeless tobacco (moist snuff). J Clin Periodontol 2006;33:863-8 «PMID: 17092238»PubMed
 54. Dahlin S, Gunnerbeck A, Wikström AK ym. Maternal tobacco use and extremely premature birth - a population-based cohort study. BJOG 2016;123:1938-1946 «PMID: 27411948»PubMed
 55. Baba S, Wikström AK, Stephansson O ym. Influence of snuff and smoking habits in early pregnancy on risks for stillbirth and early neonatal mortality. Nicotine Tob Res 2014;16:78-83 «PMID: 23943841»PubMed
 56. Hirsch JM, Wallström M, Carlsson AP ym. Oral cancer in Swedish snuff dippers. Anticancer Res 2012;32:3327-30 «PMID: 22843910»PubMed
 57. Zatterstrom UK, Svensson M, Sand L ym. Oral cancer after using Swedish snus (smokeless tobacco) for 70 years - a case report. Oral Dis 2004;10:50-3 «PMID: 14996295»PubMed
 58. Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. A long-term follow-up study on the natural course of snus-induced lesions among Swedish snus users. Int J Cancer 2006;119:392-7 «PMID: 16470839»PubMed
 59. Axéll T. A prevalence study of oral mucosal lesions in an adult Swedish population. Odontol Revy Suppl 1976;36:1-103 «PMID: 186740»PubMed
 60. Bouquot JE, Gorlin RJ. Leukoplakia, lichen planus, and other oral keratoses in 23,616 white Americans over the age of 35 years. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986;61:373-81 «PMID: 3458148»PubMed
 61. McCartan BE, Healy CM. The reported prevalence of oral lichen planus: a review and critique. J Oral Pathol Med 2008;37:447-53 «PMID: 18624932»PubMed
 62. Carbone M, Arduino PG, Carrozzo M ym. Course of oral lichen planus: a retrospective study of 808 northern Italian patients. Oral Dis 2009;15:235-43 «PMID: 19222766»PubMed
 63. Thorn JJ, Holmstrup P, Rindum J ym. Course of various clinical forms of oral lichen planus. A prospective follow-up study of 611 patients. J Oral Pathol 1988;17:213-8 «PMID: 3144584»PubMed
 64. Silverman S Jr, Gorsky M, Lozada-Nur F. A prospective follow-up study of 570 patients with oral lichen planus: persistence, remission, and malignant association. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1985;60:30-4 «PMID: 3862010»PubMed
 65. Al-Hashimi I, Schifter M, Lockhart PB ym. Oral lichen planus and oral lichenoid lesions: diagnostic and therapeutic considerations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103 Suppl:S25.e1-12 «PMID: 17261375»PubMed
 66. Cheng YS, Gould A, Kurago Z ym. Diagnosis of oral lichen planus: a position paper of the American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2016;122:332-54 «PMID: 27401683»PubMed
 67. Feller L, Wood NH, Khammissa RA ym. Review: allergic contact stomatitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2017;123:559-565 «PMID: 28407984»PubMed
 68. McParland H, Warnakulasuriya S. Oral lichenoid contact lesions to mercury and dental amalgam--a review. J Biomed Biotechnol 2012;2012:589569 «PMID: 22888200»PubMed
 69. Sigurgeirsson B, Lindelöf B. Lichen planus and malignancy. An epidemiologic study of 2071 patients and a review of the literature. Arch Dermatol 1991;127:1684-8 «PMID: 1952973»PubMed
 70. Halonen P, Jakobsson M, Heikinheimo O ym. Cancer risk of Lichen planus: A cohort study of 13,100 women in Finland. Int J Cancer 2018;142:18-22 «PMID: 28857160»PubMed
 71. Thongprasom K, Carrozzo M, Furness S ym. Interventions for treating oral lichen planus. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD001168 «PMID: 21735381»PubMed
 72. Cury Martins J, Martins C, Aoki V ym. Topical tacrolimus for atopic dermatitis. Cochrane Database Syst Rev 2015;7:CD009864 «PMID: 26132597»PubMed
 73. Al Johani KA, Hegarty AM, Porter SR ym. Calcineurin inhibitors in oral medicine. J Am Acad Dermatol 2009;61:829-40 «PMID: 19836643»PubMed
 74. López-Jornet P, Camacho-Alonso F, Salazar-Sanchez N. Topical tacrolimus and pimecrolimus in the treatment of oral lichen planus: an update. J Oral Pathol Med 2010;39:201-5 «PMID: 19943858»PubMed
 75. Hatchuel DA, Peters E, Lemmer J ym. Candidal infection in oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990;70:172-5 «PMID: 2290645»PubMed
 76. Lundström IM, Anneroth GB, Holmberg K. Candida in patients with oral lichen planus. Int J Oral Surg 1984;13:226-38 «PMID: 6430830»PubMed
 77. Marable DR, Bowers LM, Stout TL ym. Oral candidiasis following steroid therapy for oral lichen planus. Oral Dis 2016;22:140-7 «PMID: 26599999»PubMed
 78. Jainkittivong A, Kuvatanasuchati J, Pipattanagovit P ym. Candida in oral lichen planus patients undergoing topical steroid therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;104:61-6 «PMID: 17261374»PubMed
 79. Epstein JB, Komiyama K, Duncan D. Oral topical steroids and secondary oral candidiasis. J Oral Med 1986;41:223-7, 273 «PMID: 3465924»PubMed
 80. Silverman S Jr, Gorsky M, Lozada-Nur F ym. A prospective study of findings and management in 214 patients with oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991;72:665-70 «PMID: 1812447»PubMed
 81. Silverman S Jr, Bahl S. Oral lichen planus update: clinical characteristics, treatment responses, and malignant transformation. Am J Dent 1997;10:259-63 «PMID: 9590911»PubMed
 82. Ding Z, Xiao T, Huang J ym. Elective Neck Dissection Versus Observation in Squamous Cell Carcinoma of Oral Cavity With Clinically N0 Neck: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Studies. J Oral Maxillofac Surg 2019;77:184-194 «PMID: 30218654»PubMed
 83. Abu-Ghanem S, Yehuda M, Carmel NN ym. Elective Neck Dissection vs Observation in Early-Stage Squamous Cell Carcinoma of the Oral Tongue With No Clinically Apparent Lymph Node Metastasis in the Neck: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2016;142:857-65 «PMID: 27442962»PubMed
 84. Jerjes W, Upile T, Petrie A ym. Clinicopathological parameters, recurrence, locoregional and distant metastasis in 115 T1-T2 oral squamous cell carcinoma patients. Head Neck Oncol 2010;2:9 «PMID: 20406474»PubMed
 85. Kantola S, Jokinen K, Hyrynkangas K ym. Detection of tongue cancer in primary care. Br J Gen Pract 2001;51:106-11 «PMID: 11217621»PubMed
 86. Rogers SN, Vedpathak SV, Lowe D. Reasons for delayed presentation in oral and oropharyngeal cancer: the patients perspective. Br J Oral Maxillofac Surg 2011;49:349-53 «PMID: 20674107»PubMed
 87. Sloan P, Gale B, Hunter K ym. Malignant surface epithelial tumours. Kirjassa: WHO classification of head and neck tumours. Editors. El-Naggar A, ym. Lyon 2017;4.th edition IARC:s. 109-111
 88. Stöckli SJ, Zimmermann R. [Value of panendoscopy in assessment of mouth cavity, pharyngeal and laryngeal cancers]. Schweiz Med Wochenschr Suppl 2000;116:15S-17S «PMID: 10780063»PubMed
 89. Macfarlane GJ, McCredie M, Pompe-Kirn V ym. Second cancers occurring after cancers of the mouth and pharynx: data from three population-based registries in Australia, Scotland and Slovenia. Eur J Cancer B Oral Oncol 1995;31B:315-8 «PMID: 8704648»PubMed
 90. Macey R, Walsh T, Brocklehurst P ym. Diagnostic tests for oral cancer and potentially malignant disorders in patients presenting with clinically evident lesions. Cochrane Database Syst Rev 2015;5:CD010276 «PMID: 26021841»PubMed
 91. Hujala K, Sipilä J, Grenman R. Panendoscopy and synchronous second primary tumors in head and neck cancer patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2005;262:17-20 «PMID: 15004709»PubMed
 92. Davidson J, Gilbert R, Irish J ym. The role of panendoscopy in the management of mucosal head and neck malignancy-a prospective evaluation. Head Neck 2000;22:449-54; discussion 454-5 «PMID: 10897102»PubMed
 93. Hordijk GJ, Bruggink T, Ravasz LA. Panendoscopy: a valuable procedure? Otolaryngol Head Neck Surg 1989;101:426-8 «PMID: 2508018»PubMed
 94. Haughey BH, Gates GA, Arfken CL ym. Meta-analysis of second malignant tumors in head and neck cancer: the case for an endoscopic screening protocol. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992;101:105-12 «PMID: 1531402»PubMed
 95. Panosetti E, Luboinski B, Mamelle G ym. Multiple synchronous and metachronous cancers of the upper aerodigestive tract: a nine-year study. Laryngoscope 1989;99:1267-73 «PMID: 2601541»PubMed
 96. Blatt S, Ziebart T, Krüger M ym. Diagnosing oral squamous cell carcinoma: How much imaging do we really need? A review of the current literature. J Craniomaxillofac Surg 2016;44:538-49 «PMID: 26976698»PubMed
 97. Goel V, Parihar PS, Parihar A ym. Accuracy of MRI in Prediction of Tumour Thickness and Nodal Stage in Oral Tongue and Gingivobuccal Cancer With Clinical Correlation and Staging. J Clin Diagn Res 2016;10:TC01-5 «PMID: 27504375»PubMed
 98. Brandão Neto JS, Aires FT, Dedivitis RA ym. Comparison between magnetic resonance and computed tomography in detecting mandibular invasion in oral cancer: A systematic review and diagnostic meta-analysis: MRI x CT in mandibular invasion. Oral Oncol 2018;78:114-118 «PMID: 29496038»PubMed
 99. Norling R, Buron BM, Therkildsen MH ym. Staging of cervical lymph nodes in oral squamous cell carcinoma: adding ultrasound in clinically lymph node negative patients may improve diagnostic work-up. PLoS One 2014;9:e90360 «PMID: 24651159»PubMed
 100. Rollon-Mayordomo A, Creo-Martinez T, Marin-Lapeira Y ym. Preoperative ultrasonography for evaluation of clinically N0 neck in oral cavity carcinoma. J Craniomaxillofac Surg 2017;45:420-426 «PMID: 28108239»PubMed
 101. Sun R, Tang X, Yang Y ym. (18)FDG-PET/CT for the detection of regional nodal metastasis in patients with head and neck cancer: a meta-analysis. Oral Oncol 2015;51:314-20 «PMID: 25619735»PubMed
 102. Liao LJ, Lo WC, Hsu WL ym. Detection of cervical lymph node metastasis in head and neck cancer patients with clinically N0 neck-a meta-analysis comparing different imaging modalities. BMC Cancer 2012;12:236 «PMID: 22691269»PubMed
 103. Sosiaali- ja terveysministeriö. Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010-2020. Työryhmän raportti. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1486858 «http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1486858»15
 104. Brown JS, Lewis-Jones H. Evidence for imaging the mandible in the management of oral squamous cell carcinoma: a review. Br J Oral Maxillofac Surg 2001;39:411-8 «PMID: 11735134»PubMed
 105. Nakayama E, Yoshiura K, Yuasa K ym. Detection of bone invasion by gingival carcinoma of the mandible: a comparison of intraoral and panoramic radiography and computed tomography. Dentomaxillofac Radiol 1999;28:351-6 «PMID: 10578189»PubMed
 106. Mäkitie A, Paloheimo K, Björkstrand R ym. Teollisen pikavalmistuksen lääketieteelliset sovellutukset. Duodecim 2010;126:143-51; «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo98541»16
 107. Furness S, Worthington HV, Bryan G ym. Interventions for the management of dry mouth: topical therapies. Cochrane Database Syst Rev 2011;4:CD008934 «PMID: 22161442»PubMed
 108. Mehanna H, Wong WL, McConkey CC ym. PET-CT Surveillance versus Neck Dissection in Advanced Head and Neck Cancer. N Engl J Med 2016;374:1444-54 «PMID: 27007578»PubMed
 109. Genden EM, Ferlito A, Silver CE ym. Contemporary management of cancer of the oral cavity. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010;267:1001-17 «PMID: 20155361»PubMed
 110. Mücke T, Wolff KD, Wagenpfeil S ym. Immediate microsurgical reconstruction after tumor ablation predicts survival among patients with head and neck carcinoma. Ann Surg Oncol 2010;17:287-95 «PMID: 19841982»PubMed
 111. Urken ML, Buchbinder D, Costantino PD ym. Oromandibular reconstruction using microvascular composite flaps: report of 210 cases. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998;124:46-55 «PMID: 9440780»PubMed
 112. Shpitzer T, Neligan PC, Gullane PJ ym. The free iliac crest and fibula flaps in vascularized oromandibular reconstruction: comparison and long-term evaluation. Head Neck 1999;21:639-47 «PMID: 10487951»PubMed
 113. Mäkitie A, Keski-Säntti H, Saarilahti K ym. Suusyövän hoitotulokset - mitä on opittu? Duodecim 2011;127:1986-91; «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo99776»17
 114. Karvonen-Gutierrez CA, Ronis DL, Fowler KE ym. Quality of life scores predict survival among patients with head and neck cancer. J Clin Oncol 2008;26:2754-60 «PMID: 18509185»PubMed
 115. Rogers SN. Quality of life for head and neck cancer patients--has treatment planning altered? Oral Oncol 2009;45:435-9 «PMID: 19147394»PubMed
 116. Laraway DC, Rogers SN. A structured review of journal articles reporting outcomes using the University of Washington Quality of Life Scale. Br J Oral Maxillofac Surg 2012;50:122-31 «PMID: 21239091»PubMed
 117. Korfage A, Raghoebar GM, Slater JJ ym. Overdentures on primary mandibular implants in patients with oral cancer: a follow-up study over 14 years. Br J Oral Maxillofac Surg 2014;52:798-805 «PMID: 24951245»PubMed
 118. Chambrone L, Mandia J Jr, Shibli JA ym. Dental implants installed in irradiated jaws: a systematic review. J Dent Res 2013;92:119S-30S «PMID: 24158336»PubMed
 119. Langendijk JA, Ferlito A, Takes RP ym. Postoperative strategies after primary surgery for squamous cell carcinoma of the head and neck. Oral Oncol 2010;46:577-85 «PMID: 20400361»PubMed
 120. Hawkins PG, Lee JY, Mao Y ym. Sparing all salivary glands with IMRT for head and neck cancer: Longitudinal study of patient-reported xerostomia and head-and-neck quality of life. Radiother Oncol 2018;126:68-74 «PMID: 28823405»PubMed
 121. Ursino S, D'Angelo E, Mazzola R ym. A comparison of swallowing dysfunction after three-dimensional conformal and intensity-modulated radiotherapy : A systematic review by the Italian Head and Neck Radiotherapy Study Group. Strahlenther Onkol 2017;193:877-889 «PMID: 28616822»PubMed
 122. Rancati T, Schwarz M, Allen AM ym. Radiation dose-volume effects in the larynx and pharynx. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S64-9 «PMID: 20171520»PubMed
 123. Pignon JP, le Maître A, Maillard E ym. Meta-analysis of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): an update on 93 randomised trials and 17,346 patients. Radiother Oncol 2009;92:4-14 «PMID: 19446902»PubMed
 124. Osborn VW, Givi B, Rineer J ym. Patterns of care and outcomes of adjuvant therapy for high-risk head and neck cancer after surgery. Head Neck 2018;40:1254-1262 «PMID: 29451961»PubMed
 125. Yoshida EJ, Luu M, David JM ym. Postoperative chemoradiotherapy in patients with head and neck cancer aged 70 or older with positive margins or extranodal extension and the influence of nodal classification. Head Neck 2018;40:1228-1236 «PMID: 29417700»PubMed
 126. Carvalho CG, Medeiros-Filho JB, Ferreira MC. Guide for health professionals addressing oral care for individuals in oncological treatment based on scientific evidence. Support Care Cancer 2018;26:2651-2661 «PMID: 29470703»PubMed
 127. Foote RL, Loprinzi CL, Frank AR ym. Randomized trial of a chlorhexidine mouthwash for alleviation of radiation-induced mucositis. J Clin Oncol 1994;12:2630-3 «PMID: 7989938»PubMed
 128. Farivar S, Malekshahabi T, Shiari R. Biological effects of low level laser therapy. J Lasers Med Sci 2014;5:58-62 «PMID: 25653800»PubMed
 129. Oberoi S, Zamperlini-Netto G, Beyene J ym. Effect of prophylactic low level laser therapy on oral mucositis: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2014;9:e107418 «PMID: 25198431»PubMed
 130. Gautam AP, Fernandes DJ, Vidyasagar MS ym. Effect of low-level laser therapy on patient reported measures of oral mucositis and quality of life in head and neck cancer patients receiving chemoradiotherapy--a randomized controlled trial. Support Care Cancer 2013;21:1421-8 «PMID: 23224689»PubMed
 131. Dirix P, Nuyts S. Evidence-based organ-sparing radiotherapy in head and neck cancer. Lancet Oncol 2010;11:85-91 «PMID: 20129131»PubMed
 132. Eisbruch A, Ten Haken RK, Kim HM ym. Dose, volume, and function relationships in parotid salivary glands following conformal and intensity-modulated irradiation of head and neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;45:577-87 «PMID: 10524409»PubMed
 133. Braam PM, Roesink JM, Moerland MA ym. Long-term parotid gland function after radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:659-64 «PMID: 15936542»PubMed
 134. Gomez DR, Estilo CL, Wolden SL ym. Correlation of osteoradionecrosis and dental events with dosimetric parameters in intensity-modulated radiation therapy for head-and-neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:e207-13 «PMID: 21570202»PubMed
 135. Kielbassa AM, Hinkelbein W, Hellwig E ym. Radiation-related damage to dentition. Lancet Oncol 2006;7:326-35 «PMID: 16574548»PubMed
 136. Sroussi HY, Epstein JB, Bensadoun RJ ym. Common oral complications of head and neck cancer radiation therapy: mucositis, infections, saliva change, fibrosis, sensory dysfunctions, dental caries, periodontal disease, and osteoradionecrosis. Cancer Med 2017;6:2918-2931 «PMID: 29071801»PubMed
 137. Vissink A, Mitchell JB, Baum BJ ym. Clinical management of salivary gland hypofunction and xerostomia in head-and-neck cancer patients: successes and barriers. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;78:983-91 «PMID: 20970030»PubMed
 138. Cocco F, Carta G, Cagetti MG ym. The caries preventive effect of 1-year use of low-dose xylitol chewing gum. A randomized placebo-controlled clinical trial in high-caries-risk adults. Clin Oral Investig 2017;21:2733-2740 «PMID: 28303470»PubMed
 139. Ribelles Llop M, Guinot Jimeno F, Mayné Acién R ym. Effects of xylitol chewing gum on salivary flow rate, pH, buffering capacity and presence of Streptococcus mutans in saliva. Eur J Paediatr Dent 2010;11:9-14 «PMID: 20359274»PubMed
 140. Soni P, Parihar RS, Soni LK. Opportunistic Microorganisms in Oral Cavity According to Treatment Status in Head and Neck Cancer Patients. J Clin Diagn Res 2017;11:DC14-DC17 «PMID: 29207704»PubMed
 141. Grimoud AM, Lodter JP, Marty N ym. Improved oral hygiene and Candida species colonization level in geriatric patients. Oral Dis 2005;11:163-9 «PMID: 15888107»PubMed
 142. Gall F, Colella G, Di Onofrio V ym. Candida spp. in oral cancer and oral precancerous lesions. New Microbiol 2013;36:283-8 «PMID: 23912870»PubMed
 143. Millsop JW, Fazel N. Oral candidiasis. Clin Dermatol 2016;34:487-94 «PMID: 27343964»PubMed
 144. Belazi M, Velegraki A, Koussidou-Eremondi T ym. Oral Candida isolates in patients undergoing radiotherapy for head and neck cancer: prevalence, azole susceptibility profiles and response to antifungal treatment. Oral Microbiol Immunol 2004;19:347-51 «PMID: 15491459»PubMed
 145. Redding SW, Dahiya MC, Kirkpatrick WR ym. Candida glabrata is an emerging cause of oropharyngeal candidiasis in patients receiving radiation for head and neck cancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;97:47-52 «PMID: 14716255»PubMed
 146. Nabil S, Samman N. Incidence and prevention of osteoradionecrosis after dental extraction in irradiated patients: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg 2011;40:229-43 «PMID: 21115324»PubMed
 147. Chrcanovic BR, Reher P, Sousa AA ym. Osteoradionecrosis of the jaws--a current overview--part 1: Physiopathology and risk and predisposing factors. Oral Maxillofac Surg 2010;14:3-16 «PMID: 20119841»PubMed
 148. Bennett MH, Feldmeier J, Hampson NB ym. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database Syst Rev 2016;4:CD005005 «PMID: 27123955»PubMed
 149. Deshpande SS, Thakur MH, Dholam K ym. Osteoradionecrosis of the mandible: through a radiologist's eyes. Clin Radiol 2015;70:197-205 «PMID: 25446325»PubMed
 150. Mallya SM, Tetradis S. Imaging of Radiation- and Medication-Related Osteonecrosis. Radiol Clin North Am 2018;56:77-89 «PMID: 29157550»PubMed
 151. Rice N, Polyzois I, Ekanayake K ym. The management of osteoradionecrosis of the jaws--a review. Surgeon 2015;13:101-9 «PMID: 25084627»PubMed
 152. Lazarus C, Logemann JA, Gibbons P. Effects of maneuvers on swallowing function in a dysphagic oral cancer patient. Head Neck 1993;15:419-24 «PMID: 8407314»PubMed
 153. Pagh A, Vedtofte T, Lynggaard CD ym. The value of routine follow-up after treatment for head and neck cancer. A national survey from DAHANCA. Acta Oncol 2013;52:277-84 «PMID: 23320772»PubMed
 154. Merkx MA, van Gulick JJ, Marres HA ym. Effectiveness of routine follow-up of patients treated for T1-2N0 oral squamous cell carcinomas of the floor of mouth and tongue. Head Neck 2006;28:1-7 «PMID: 16155911»PubMed
 155. Brands MT, Brennan PA, Verbeek ALM ym. Follow-up after curative treatment for oral squamous cell carcinoma. A critical appraisal of the guidelines and a review of the literature. Eur J Surg Oncol 2018;44:559-565 «PMID: 29433990»PubMed
 156. Peisker A, Raschke GF, Guentsch A ym. Evaluation of a post-treatment follow-up program in patients with oral squamous cell carcinoma. Clin Oral Investig 2017;21:135-141 «PMID: 26924134»PubMed
 157. Taslim SJ, Leemans CR, van der Waal I ym. Follow-up of oral cancer patients: three uneventful years may be enough. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2016;122:434-9 «PMID: 27496578»PubMed
 158. Wang B, Zhang S, Yue K ym. The recurrence and survival of oral squamous cell carcinoma: a report of 275 cases. Chin J Cancer 2013;32:614-8 «PMID: 23601241»PubMed
 159. Sasaki M, Aoki T, Karakida K ym. Postoperative follow-up strategy in patients with oral squamous cell carcinoma. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:e105-11 «PMID: 21419541»PubMed
 160. Wensing BM, Merkx MA, Krabbe PF ym. Oral squamous cell carcinoma and a clinically negative neck: the value of follow-up. Head Neck 2011;33:1400-5 «PMID: 21928412»PubMed
 161. Kumar R, Putnam G, Dyson P ym. Can head and neck cancer patients be discharged after three years? J Laryngol Otol 2013;127:991-6 «PMID: 24107236»PubMed
 162. Chuang SC, Scelo G, Tonita JM ym. Risk of second primary cancer among patients with head and neck cancers: A pooled analysis of 13 cancer registries. Int J Cancer 2008;123:2390-6 «PMID: 18729183»PubMed
 163. Söderholm AL, Pukkala E, Lindqvist C ym. Risk of new primary cancer in patients with oropharyngeal cancer. Br J Cancer 1994;69:784-7 «PMID: 8142267»PubMed
 164. Garcia MR, Passos UL, Ezzedine TA ym. Postsurgical Imaging of the Oral Cavity and Oropharynx: What Radiologists Need to Know-Erratum. Radiographics 2015;35:1624 «PMID: 26371586»PubMed
 165. Caudell JJ, Ward MC, Riaz N ym. Volume, Dose, and Fractionation Considerations for IMRT-based Reirradiation in Head and Neck Cancer: A Multi-institution Analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2018;100:606-617 «PMID: 29413274»PubMed
 166. Merlotti A, Mazzola R, Alterio D ym. What is the role of postoperative re-irradiation in recurrent and second primary squamous cell cancer of head and neck? A literature review according to PICO criteria. Crit Rev Oncol Hematol 2017;111:20-30 «PMID: 28259292»PubMed
 167. Blanchard P, Gunn GB, Lin A ym. Proton Therapy for Head and Neck Cancers. Semin Radiat Oncol 2018;28:53-63 «PMID: 29173756»PubMed
 168. Vargo JA, Ward MC, Caudell JJ ym. A Multi-institutional Comparison of SBRT and IMRT for Definitive Reirradiation of Recurrent or Second Primary Head and Neck Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2018;100:595-605 «PMID: 28899556»PubMed
 169. Kankaanranta L, Seppälä T, Koivunoro H ym. Boron neutron capture therapy in the treatment of locally recurred head-and-neck cancer: final analysis of a phase I/II trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:e67-75 «PMID: 21300462»PubMed
 170. Mäkitie A. Pään ja kaulan alueen syöpien palliatiivinen hoito. Kirjassa: Palliatiivinen hoito. Saarto T, Hänninen J, Antikainen R, Vainio A. (toim.) . Duodecim 2015
 171. Rogers SN, Fisher SE, Woolgar JA. A review of quality of life assessment in oral cancer. Int J Oral Maxillofac Surg 1999;28:99-117 «PMID: 10102392»PubMed
 172. Schliephake H, Neukam FW, Schmelzeisen R ym. Long-term quality of life after ablative intraoral tumour surgery. J Craniomaxillofac Surg 1995;23:243-9 «PMID: 7560111»PubMed
 173. Bjordal K, de Graeff A, Fayers PM ym. A 12 country field study of the EORTC QLQ-C30 (version 3.0) and the head and neck cancer specific module (EORTC QLQ-H&N35) in head and neck patients. EORTC Quality of Life Group. Eur J Cancer 2000;36:1796-807 «PMID: 10974628»PubMed
 174. Terrell JE, Nanavati KA, Esclamado RM ym. Head and neck cancer-specific quality of life: instrument validation. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123:1125-32 «PMID: 9339991»PubMed
 175. Llewellyn CD, McGurk M, Weinman J. Are psycho-social and behavioural factors related to health related-quality of life in patients with head and neck cancer? A systematic review. Oral Oncol 2005;41:440-54 «PMID: 15878748»PubMed
 176. de Graeff A, de Leeuw JR, Ros WJ ym. Long-term quality of life of patients with head and neck cancer. Laryngoscope 2000;110:98-106 «PMID: 10646723»PubMed
 177. Hammerlid E, Wirblad B, Sandin C ym. Malnutrition and food intake in relation to quality of life in head and neck cancer patients. Head Neck 1998;20:540-8 «PMID: 9702542»PubMed
 178. Loimu V, Mäkitie AA, Bäck LJ ym. Health-related quality of life of head and neck cancer patients with successful oncological treatment. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015;272:2415-23 «PMID: 24986429»PubMed
 179. Aro K, Bäck L, Loimu V ym. Trends in the 15D health-related quality of life over the first year following diagnosis of head and neck cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016;273:2141-50 «PMID: 26216625»PubMed
 180. Orell-Kotikangas H, Österlund P, Saarilahti K ym. NRS-2002 for pre-treatment nutritional risk screening and nutritional status assessment in head and neck cancer patients. Support Care Cancer 2015;23:1495-502 «PMID: 25370893»PubMed
 181. Abogunrin S, Di Tanna GL, Keeping S ym. Prevalence of human papillomavirus in head and neck cancers in European populations: a meta-analysis. BMC Cancer 2014;14:968 «PMID: 25515630»PubMed
 182. Aghbari SMH, Abushouk AI, Attia A ym. Malignant transformation of oral lichen planus and oral lichenoid lesions: A meta-analysis of 20095 patient data. Oral Oncol 2017;68:92-102 «PMID: 28438300»PubMed
 183. Akram Z, Abduljabbar T, Vohra F ym. Efficacy of low-level laser therapy compared to steroid therapy in the treatment of oral lichen planus: A systematic review. J Oral Pathol Med 2018;47:11-17 «PMID: 28766756»PubMed
 184. Al-Maweri SA, Kalakonda B, Al-Soneidar WA ym. Efficacy of low-level laser therapy in management of symptomatic oral lichen planus: a systematic review. Lasers Med Sci 2017;32:1429-1437 «PMID: 28536905»PubMed
 185. Alrashdan MS, Cirillo N, McCullough M. Oral lichen planus: a literature review and update. Arch Dermatol Res 2016;308:539-51 «PMID: 27349424»PubMed
 186. Arduino PG, Campolongo MG, Sciannameo V ym. Randomized, placebo-controlled, double-blind trial of clobetasol propionate 0.05% in the treatment of oral lichen planus. Oral Dis 2018;24:772-777 «PMID: 29297958»PubMed
 187. Arduino PG, Carbone M, Della Ferrera F ym. Pimecrolimus vs. tacrolimus for the topical treatment of unresponsive oral erosive lichen planus: a 8 week randomized double-blind controlled study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014;28:475-82 «PMID: 23451852»PubMed
 188. Arunkumar S, Kalappanavar AN, Annigeri RG ym. Relative efficacy of pimecrolimus cream and triamcinolone acetonide paste in the treatment of symptomatic oral lichen planus. Indian J Dent 2015;6:14-9 «PMID: 25767355»PubMed
 189. Asthana S, Labani S, Kailash U ym. Association of Smokeless Tobacco Use and Oral Cancer: A Systematic Global Review and Meta-Analysis. Nicotine Tob Res 2018;: «PMID: 29790998»PubMed
 190. Bagnardi V, Rota M, Botteri E ym. Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis. Br J Cancer 2015;112:580-93 «PMID: 25422909»PubMed
 191. Bjordal JM, Bensadoun RJ, Tunèr J ym. A systematic review with meta-analysis of the effect of low-level laser therapy (LLLT) in cancer therapy-induced oral mucositis. Support Care Cancer 2011;19:1069-77 «PMID: 21660670»PubMed
 192. Bosetti C, Gallus S, Peto R ym. Tobacco smoking, smoking cessation, and cumulative risk of upper aerodigestive tract cancers. Am J Epidemiol 2008;167:468-73 «PMID: 18056925»PubMed
 193. Bychkov VA, Nikitina EG, Ibragimova MK ym. Comprehensive meta-analytical summary on human papillomavirus association with head and neck cancer. Exp Oncol 2016;38:68-72 «PMID: 27356572»PubMed
 194. Cheng S, Kirtschig G, Cooper S ym. Interventions for erosive lichen planus affecting mucosal sites. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD008092 «PMID: 22336835»PubMed
 195. Clarkson JE, Worthington HV, Furness S ym. Interventions for treating oral mucositis for patients with cancer receiving treatment. Cochrane Database Syst Rev 2010;8:CD001973 «PMID: 20687070»PubMed
 196. Dammann F, Horger M, Mueller-Berg M ym. Rational diagnosis of squamous cell carcinoma of the head and neck region: comparative evaluation of CT, MRI, and 18FDG PET. AJR Am J Roentgenol 2005;184:1326-31 «PMID: 15788619»PubMed
 197. Esposito M, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: hyperbaric oxygen therapy for irradiated patients who require dental implants. Cochrane Database Syst Rev 2013;9:CD003603 «PMID: 24085641»PubMed
 198. Ezzatt OM, Helmy IM. Topical pimecrolimus versus betamethasone for oral lichen planus: a randomized clinical trial. Clin Oral Investig 2019;23:947-956 «PMID: 29909565»PubMed
 199. Fekrazad R, Chiniforush N. Oral mucositis prevention and management by therapeutic laser in head and neck cancers. J Lasers Med Sci 2014;5:1-7 «PMID: 25606332»PubMed
 200. Filomeno M, Bosetti C, Garavello W ym. The role of a Mediterranean diet on the risk of oral and pharyngeal cancer. Br J Cancer 2014;111:981-6 «PMID: 24937666»PubMed
 201. Fitzpatrick SG, Hirsch SA, Gordon SC. The malignant transformation of oral lichen planus and oral lichenoid lesions: a systematic review. J Am Dent Assoc 2014;145:45-56 «PMID: 24379329»PubMed
 202. Giuliani M, Troiano G, Cordaro M ym. Rate of malignant transformation of oral lichen planus: A systematic review. Oral Dis 2019;25:693-709 «PMID: 29738106»PubMed
 203. Hansson J, Galanti MR, Hergens MP ym. Snus (Swedish smokeless tobacco) use and risk of stroke: pooled analyses of incidence and survival. J Intern Med 2014;276:87-95 «PMID: 24548296»PubMed
 204. He M, Zhang B, Shen N ym. A systematic review and meta-analysis of the effect of low-level laser therapy (LLLT) on chemotherapy-induced oral mucositis in pediatric and young patients. Eur J Pediatr 2018;177:7-17
 205. Hoseinpour Jajarm H, Asadi R, Bardideh E ym. The effects of photodynamic and low-level laser therapy for treatment of oral lichen planus-A systematic review and meta-analysis. Photodiagnosis Photodyn Ther 2018;23:254-260 «PMID: 30006319»PubMed
 206. Huang SH, Chien CY, Lin WC ym. A comparative study of fused FDG PET/MRI, PET/CT, MRI, and CT imaging for assessing surrounding tissue invasion of advanced buccal squamous cell carcinoma. Clin Nucl Med 2011;36:518-25 «PMID: 21637051»PubMed
 207. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Part B: Biological Agents Lyon, France 2011;100B:278-80
 208. Javed F, Warnakulasuriya S. Is there a relationship between periodontal disease and oral cancer? A systematic review of currently available evidence. Crit Rev Oncol Hematol 2016;97:197-205 «PMID: 26343577»PubMed
 209. Jensen KK, Grønhøj C, Jensen DH ym. Circulating human papillomavirus DNA as a surveillance tool in head and neck squamous cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Clin Otolaryngol 2018;43:1242-1249 «PMID: 29763978»PubMed
 210. Jerjes W, Upile T, Radhi H ym. The effect of tobacco and alcohol and their reduction/cessation on mortality in oral cancer patients: short communication. Head Neck Oncol 2012;4:6 «PMID: 22409767»PubMed
 211. Kawakita D, Lee YA, Turati F ym. Dietary fiber intake and head and neck cancer risk: A pooled analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology consortium. Int J Cancer 2017;141:1811-1821 «PMID: 28710831»PubMed
 212. Kazancioglu HO, Erisen M. Comparison of Low-Level Laser Therapy versus Ozone Therapy in the Treatment of Oral Lichen Planus. Ann Dermatol 2015;27:485-91 «PMID: 26512161»PubMed
 213. Lambrecht M, Mercier C, Geussens Y ym. The effect of a supersaturated calcium phosphate mouth rinse on the development of oral mucositis in head and neck cancer patients treated with (chemo)radiation: a single-center, randomized, prospective study of a calcium phosphate mouth rinse?+?standard of care versus standard of care. Support Care Cancer 2013;21:2663-70 «PMID: 23686379»PubMed
 214. Lee YC, Marron M, Benhamou S ym. Active and involuntary tobacco smoking and upper aerodigestive tract cancer risks in a multicenter case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18:3353-61 «PMID: 19959682»PubMed
 215. Lee YC, Shin SY, Kim SW ym. Intralesional injection versus mouth rinse of triamcinolone acetonide in oral lichen planus: a randomized controlled study. Otolaryngol Head Neck Surg 2013;148:443-9 «PMID: 23325710»PubMed
 216. Levi F, Pasche C, La Vecchia C ym. Food groups and risk of oral and pharyngeal cancer. Int J Cancer 1998;77:705-9 «PMID: 9688303»PubMed
 217. Lewin F, Norell SE, Johansson H ym. Smoking tobacco, oral snuff, and alcohol in the etiology of squamous cell carcinoma of the head and neck: a population-based case-referent study in Sweden. Cancer 1998;82:1367-75 «PMID: 9529030»PubMed
 218. Liu C, Xie B, Yang Y ym. Efficacy of intralesional betamethasone for erosive oral lichen planus and evaluation of recurrence: a randomized, controlled trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013;116:584-90 «PMID: 24119523»PubMed
 219. Liu M, Wang SJ, Yang X ym. Diagnostic Efficacy of Sentinel Lymph Node Biopsy in Early Oral Squamous Cell Carcinoma: A Meta-Analysis of 66 Studies. PLoS One 2017;12:e0170322 «PMID: 28107500»PubMed
 220. Llewellyn CD, Johnson NW, Warnakulasuriya KA. Risk factors for oral cancer in newly diagnosed patients aged 45 years and younger: a case-control study in Southern England. J Oral Pathol Med 2004;33:525-32 «PMID: 15357672»PubMed
 221. Lodi G, Franchini R, Warnakulasuriya S ym. Interventions for treating oral leukoplakia to prevent oral cancer. Cochrane Database Syst Rev 2016;7:CD001829 «PMID: 27471845»PubMed
 222. Lubin JH, Purdue M, Kelsey K ym. Total exposure and exposure rate effects for alcohol and smoking and risk of head and neck cancer: a pooled analysis of case-control studies. Am J Epidemiol 2009;170:937-47 «PMID: 19745021»PubMed
 223. Luo J, Ye W, Zendehdel K ym. Oral use of Swedish moist snuff (snus) and risk for cancer of the mouth, lung, and pancreas in male construction workers: a retrospective cohort study. Lancet 2007;369:2015-2020 «PMID: 17498797»PubMed
 224. Macfarlane TV, Macfarlane GJ, Oliver RJ ym. The aetiology of upper aerodigestive tract cancers among young adults in Europe: the ARCAGE study. Cancer Causes Control 2010;21:2213-21 «PMID: 20835759»PubMed
 225. Moreno-López LA, Esparza-Gómez GC, González-Navarro A ym. Risk of oral cancer associated with tobacco smoking, alcohol consumption and oral hygiene: a case-control study in Madrid, Spain. Oral Oncol 2000;36:170-4 «PMID: 10745168»PubMed
 226. Paikallisesti laadittu ohje: Syöpäpotilaan sädehoidon haittavaikutusten ehkäisy ja elämänlaadun parantaminen moniammatillisena yhteistyönä. Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse: pauli.mattila@ppshp.fi
 227. Pakfetrat A, Delavarian Z, Falaki F ym. The effect of pimecrolimus cream 1% compared with triamcinolone acetonide paste in treatment of atrophic-erosive oral lichen planus. Iran J Otorhinolaryngol 2015;27:119-26 «PMID: 25938083»PubMed
 228. Pavia M, Pileggi C, Nobile CG ym. Association between fruit and vegetable consumption and oral cancer: a meta-analysis of observational studies. Am J Clin Nutr 2006;83:1126-34 «PMID: 16685056»PubMed
 229. Peng H, Chen BB, Chen L ym. A network meta-analysis in comparing prophylactic treatments of radiotherapy-induced oral mucositis for patients with head and neck cancers receiving radiotherapy. Oral Oncol 2017;75:89-94 «PMID: 29224830»PubMed
 230. Radoï L, Menvielle G, Cyr D ym. Population attributable risks of oral cavity cancer to behavioral and medical risk factors in France: results of a large population-based case-control study, the ICARE study. BMC Cancer 2015;15:827 «PMID: 26520570»PubMed
 231. Rao NG, Trotti A, Kim J ym. Phase II multicenter trial of Caphosol for the reduction of mucositis in patients receiving radiation therapy for head and neck cancer. Oral Oncol 2014;50:765-9 «PMID: 24954065»PubMed
 232. Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. Cancer and mortality among users and nonusers of snus. Int J Cancer 2008;123:168-73 «PMID: 18412245»PubMed
 233. Rosenquist K, Wennerberg J, Schildt EB ym. Use of Swedish moist snuff, smoking and alcohol consumption in the aetiology of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. A population-based case-control study in southern Sweden. Acta Otolaryngol 2005;125:991-8 «PMID: 16193590»PubMed
 234. Rosenquist K. Risk factors in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma: a population-based case-control study in southern Sweden. Swed Dent J Suppl 2005;:1-66 «PMID: 16335030»PubMed
 235. Said MM, Otomaru T, Sumita Y ym. Systematic review of literature: functional outcomes of implant-prosthetic treatment in patients with surgical resection for oral cavity tumors. J Investig Clin Dent 2017;8: «PMID: 26749088»PubMed
 236. Schildt EB, Eriksson M, Hardell L ym. Oral snuff, smoking habits and alcohol consumption in relation to oral cancer in a Swedish case-control study. Int J Cancer 1998;77:341-6 «PMID: 9663593»PubMed
 237. Shingler E, Robles LA, Perry R ym. Systematic review evaluating randomized controlled trials of smoking and alcohol cessation interventions in people with head and neck cancer and oral dysplasia. Head Neck 2018;40:1845-1853 «PMID: 29603464»PubMed
 238. Siddiqi K, Shah S, Abbas SM ym. Global burden of disease due to smokeless tobacco consumption in adults: analysis of data from 113 countries. BMC Med 2015;13:194 «PMID: 26278072»PubMed
 239. Singh M, Bagewadi A. Comparison of effectiveness of Calendula officinalis extract gel with lycopene gel for treatment of tobacco-induced homogeneous leukoplakia: A randomized clinical trial. Int J Pharm Investig 2017;7:88-93 «PMID: 28929051»PubMed
 240. Sinha DN, Suliankatchi RA, Gupta PC ym. Global burden of all-cause and cause-specific mortality due to smokeless tobacco use: systematic review and meta-analysis. Tob Control 2018;27:35-42 «PMID: 27903956»PubMed
 241. Siponen M, Huuskonen L, Kallio-Pulkkinen S ym. Topical tacrolimus, triamcinolone acetonide, and placebo in oral lichen planus: a pilot randomized controlled trial. Oral Dis 2017;23:660-668 «PMID: 28168769»PubMed
 242. Smith AK, Conneely KN, Pace TW ym. Epigenetic changes associated with inflammation in breast cancer patients treated with chemotherapy. Brain Behav Immun 2014;38:227-36 «PMID: 24583204»PubMed
 243. Soliman NA, Zineldeen DH, El-Khadrawy OH. Effect of NUCKS-1 overexpression on cytokine profiling in obese women with breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15:837-45 «PMID: 24568505»PubMed
 244. Sonthalia S, Singal A. Comparative efficacy of tacrolimus 0.1% ointment and clobetasol propionate 0.05% ointment in oral lichen planus: a randomized double-blind trial. Int J Dermatol 2012;51:1371-8 «PMID: 23067089»PubMed
 245. Sun J, Li B, Li CJ ym. Computed tomography versus magnetic resonance imaging for diagnosing cervical lymph node metastasis of head and neck cancer: a systematic review and meta-analysis. Onco Targets Ther 2015;8:1291-313 «PMID: 26089682»PubMed
 246. Syrjänen S, Lodi G, von Bültzingslöwen I ym. Human papillomaviruses in oral carcinoma and oral potentially malignant disorders: a systematic review. Oral Dis 2011;17 Suppl 1:58-72 «PMID: 21382139»PubMed
 247. Tang JA, Rieger JM, Wolfaardt JF. A review of functional outcomes related to prosthetic treatment after maxillary and mandibular reconstruction in patients with head and neck cancer. Int J Prosthodont 2008;21:337-54 «PMID: 18717093»PubMed
 248. Timberlake DS, Nikitin D, Johnson NJ ym. A longitudinal study of smokeless tobacco use and mortality in the United States. Int J Cancer 2017;141:264-270 «PMID: 28411395»PubMed
 249. Toporcov TN, Tavares GE, Rotundo LD ym. Do tobacco and alcohol modify protective effects of diet on oral carcinogenesis? Nutr Cancer 2012;64:1182-9 «PMID: 23163847»PubMed
 250. Turati F, Garavello W, Tramacere I ym. A meta-analysis of alcohol drinking and oral and pharyngeal cancers: results from subgroup analyses. Alcohol Alcohol 2013;48:107-18 «PMID: 22949102»PubMed
 251. van der Meij EH, van der Waal I. Lack of clinicopathologic correlation in the diagnosis of oral lichen planus based on the presently available diagnostic criteria and suggestions for modifications. J Oral Pathol Med 2003;32:507-12 «PMID: 12969224»PubMed
 252. WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. ISBN 978-92-4-151267-1
 253. Wiener E, Pautke C, Link TM ym. Comparison of 16-slice MSCT and MRI in the assessment of squamous cell carcinoma of the oral cavity. Eur J Radiol 2006;58:113-8 «PMID: 16337355»PubMed
 254. Vladimirov BS, Schiodt M. The effect of quitting smoking on the risk of unfavorable events after surgical treatment of oral potentially malignant lesions. Int J Oral Maxillofac Surg 2009;38:1188-93 «PMID: 19640683»PubMed
 255. Wong KH, Kuciejewska A, Sharabiani MTA ym. A randomised controlled trial of Caphosol mouthwash in management of radiation-induced mucositis in head and neck cancer. Radiother Oncol 2017;122:207-211 «PMID: 27393218»PubMed
 256. Wyss AB, Hashibe M, Lee YA ym. Smokeless Tobacco Use and the Risk of Head and Neck Cancer: Pooled Analysis of US Studies in the INHANCE Consortium. Am J Epidemiol 2016;184:703-716 «PMID: 27744388»PubMed
 257. Yang Y, Zhou J, Wu H. Diagnostic value of sentinel lymph node biopsy for cT1/T2N0 tongue squamous cell carcinoma: a meta-analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2017;274:3843-3852 «PMID: 28900723»PubMed
 258. Yao QW, Zhou DS, Peng HJ ym. Association of periodontal disease with oral cancer: a meta-analysis. Tumour Biol 2014;35:7073-7 «PMID: 24756759»PubMed
 259. Ye L, Jiang Y, Liu W ym. Correlation between periodontal disease and oral cancer risk: A meta-analysis. J Cancer Res Ther 2016;12:C237-C240 «PMID: 28230025»PubMed
 260. Zecha JA, Raber-Durlacher JE, Nair RG ym. Low level laser therapy/photobiomodulation in the management of side effects of chemoradiation therapy in head and neck cancer: part 1: mechanisms of action, dosimetric, and safety considerations. Support Care Cancer 2016;24:2781-92 «PMID: 26984240»PubMed
 261. Zecha J, Raber-Durlacher JE, Nair RG ym. Low-level laser therapy/photobiomodulation in the management of side effects of chemoradiation therapy in head and neck cancer: part 2: proposed applications and treatment protocols. Support Care Cancer 2016;24:2793-805 «PMID: 26984249»PubMed
 262. Brocklehurst P, Kujan O, O'Malley LA ym. Screening programmes for the early detection and prevention of oral cancer. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004150 «PMID: 24254989»PubMed

A

Alkoholi suusyövän vaaratekijänä

Alkoholi lisää suusyövän vaaraa. Vaara on riippuvainen annoksesta.

A

Kaulan imusolmukemetastasoinnin arviointi eri kuvantamismenetelmillä

Kaulan imusolmukemetastasoinnin osoittamisessa MK ja TT ovat herkkyydeltään vain kohtalaisia, eikä menetelmien välillä ole olennaista eroa.

A

Suun mukosiitin hoito pienienergiaisella laserilla

Pienienergiainen laserhoito on tehokas sädehoidon aiheuttaman suun mukosiitin ehkäisyssä ja hoidossa.

A

Suun punajäkälän ja punajäkälän kaltaisen muutoksen kehitys suusyöväksi

Suun punajäkälä (lichen) ja punajäkälän kaltainen muutos (lichenoidi) kehittyvät suusyöväksi pienellä osalla (1–3 %:lla) potilaista.

A

Suusyöpä ja ihmisen papilloomavirus (HPV)

Ihmisen papilloomavirusinfektio (HPV-infektio) on erityisesti suunielun alueen syövän vaaratekijä. Se suurentaa myös suuontelon syövän vaaraa

A

Tupakka ja alkoholi yhdessä suusyövän vaaratekijöinä

Tupakan ja alkoholin yhteiskäyttö lisää suusyövän vaaraa. Vaara on riippuvainen annoksesta.

A

Tupakka leukoplakioiden ja suusyövän vaaratekijänä

Tupakointi lisää leukoplakioiden ja suusyövän vaaraa.

A

Vartijaimusolmuketutkimus suusyöpäpotilaiden diagnostiikassa

Vartijaimusolmuketutkimus soveltuu valikoiduissa tapauksissa T1–2N0-suusyöpäpotilaiden diagnostiikkaan.

B

Kalsium-fosfaattiliuos mukosiitin hoidossa

Kalsium-fosfaattiliuos ei ilmeisesti vähennä mukosiitin ilmaantuvuutta, pienennä sen vaikeusastetta eikä vähennä sen kestoa tai siihen liittyvää kipua.

B

Kortikosteroidit suun punajäkälään liittyvän kivun lievittämisessä

Paikalliset kortikosteroidit ilmeisesti lievittävät suun punajäkälään liittyvää kipua.

B

Leukoplakian hoitovaihtoehdot

Lääkehoidolla ei ilmeisesti voida pysyvästi poistaa leukoplakioita eikä ehkäistä niiden malignisoitumista.

B

Magneettikuvaus (MK) ja tietokonetomografia (TT) suusyövän paikallislevinneisyyden arvioinnissa

Magneettikuvaus (MK) on ilmeisesti herkempi kuin tietokonetomografia (TT) suusyövän paikallisen pehmytkudoslevinneisyyden arvioinnissa.

B

Parodontiitti suusyövän vaaratekijänä

Parodontiittia sairastavilla potilailla esiintyy ilmeisesti enemmän suusyöpää kuin parodontaalisesti terveillä.

B

Ravinnon vaikutus suusyövän syntyyn

Monipuolinen ruokavalio ja runsas kuitujen, kasvisten ja hedelmien käyttö ilmeisesti suojaavat suusyövältä.

B

Snuff use, oral cancer and mortality

Snuff use increases the risk for oral cancer globally, especially among females.

B

Tupakoinnin lopettamisen ja alkoholinkäytön vähentämisen vaikutus suusyöpään

Tupakoinnin lopettaminen ja alkoholinkäytön vähentäminen ilmeisesti pienentävät suusyöpävaaraa lisäävien muutosten ilmaantuvuutta sekä suusyövän ja sen uusiutumisen riskiä ja kuolleisuutta.

C

Hammasimplantein toteutettu purennan kuntoutus suusyövän hoidon jälkeen

Implanttiproteettiset rakenteet saattavat helpottaa purennan kuntoutusta suusyövän hoidon jälkeen erityisesti hampaattomilla potilailla.

C

Kalsineuriinin estäjät suun punajäkälään liittyvän kivun lievittämisessä

Kalsineuriinin estäjät lievittänevät suun punajäkälään liittyvää kipua.

C

Paikallisen kortikosteroidin ja pienienergiaisen laserhoidon vertailu suun punajäkälään liittyvän kivun lievittämisessä

Pienienergiainen laserhoito saattaa olla teholtaan kortikosteroidihoidon veroinen suun punajäkälään liittyvän kivun lievittämisessä.

C

Suusyövän seulonta

Suusyövän riskiryhmiin kohdennettu seulonta saattaa olla hyödyllistä.

Erytroleukoplakia
Erytroplakia
Leukoplakia
Lichen planus atrofinen
Lichen planus, plakkimainen
Lichen planus, retikulaarinen
Lichen planus ulseratiivinen
Nuuskan aiheuttama leesio
Suusyöpien ilmaantuvuus
Suusyöpä, haavainen 1
Suusyöpä, haavainen 2
Suusyöpä, kyhmy
Suusyöpä, pinnallinen
Suusyöpä, punavalkea
Suusyöpä, verrukoottinen
Suusyöpäpotilaiden ennuste

Aiheeseen liittyviä suosituksia