Takaisin

Kalsium-fosfaattiliuos mukosiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Suusyöpä
22.5.2019

Näytön aste: B

Kalsium-fosfaattiliuos ei ilmeisesti vähennä mukosiitin ilmaantuvuutta, pienennä sen vaikeusastetta eikä vähennä sen kestoa tai siihen liittyvää kipua.

Pään ja kaulan alueen syövän sytostaatti- tai sädehoidon aiheuttaman mukosiitin hoitoa kalsium-fosfaattiliuoksella tutkittiin monikeskustutkimuksessa «Rao NG, Trotti A, Kim J ym. Phase II multicenter t...»1. Tutkimuksessa ei ollut lumeryhmää. Ensisijainen tulosmuuttuja oli WHO:n mukosiittiluokan 2 tai vaikeamman mukosiitin ilmaantuvuus, ja sitä verrattiin tunnettuun 90 % ilmaantuvuuteen. Lisäksi kyselytutkimuksella selvitettiin potilaiden tyytyväisyyttä hoitoon. Potilaat käyttivät kalsium-fosfaattiliuosta syöpähoitojen aloituspäivästä alkaen 4–10 kertaa päivässä 8 viikon ajan. Tutkimukseen otettiin mukaan 98 potilasta, joista 79 pysyi mukana koko tutkimusajan ja 59 potilasta saatiin arvioitavaksi (60 %). Kaikille arvioiduille potilaille kehittyi luokan 2 tai vaikeampi mukosiitti.

Potilastyytyväisyyskyselyissä 30–50 % potilaista ilmoitti hoidon jossain määrin lievittäneen oireita.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Wong KH, Kuciejewska A, Sharabiani MTA ym. A rando...»2 pään ja kaulan alueen syöpään (kemo)sädehoitoa saaneet potilaat jaettiin interventio- (kalsium-fosfaattiliuos ja tavanomainen suun hoito, n = 108) ja kontrolliryhmiin (tavanomainen suun hoito, n = 107). Tavanomainen hoito käsitti suun huuhtelun fysiologisella suolaliuoksella 4 kertaa päivässä, aspiriinisuuhuuhteen 3 kertaa päivässä, hampaiden harjauksen fluorihammastahnalla ja kipulääkkeen ja paikallisen lidokaiinigeelipuudutteen käytön. Sienilääkitystä käytettiin tarvittaessa. Interventioryhmässä potilaat käyttivät lisäksi kalsium-fosfaattiliuosta 7 viikon ajan 4–10 kertaa päivässä. Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli vaikean mukosiitin (luokka 3) ilmaantuvuus syöpähoidon aikana ja 8 viikkoa sen jälkeen. Sekundaarisia tulosmuuttujia olivat mukosiitin kesto, nielun mukosiitti, nielemisvaikeudet, kipu ja elämänlaatu.

Vaikeaa mukosiittia todettiin interventioryhmässä 64,1 %:lla ja kontrolliryhmässä 65,4 %:lla, p = 0,839. Sekundaarisissa tulosmuuttujissa ei ollut eroa ryhmien välillä; esimerkiksi vaikean mukosiitin kesto oli interventioryhmässä 16, 8 ± 17,5 päivää ja kontrolliryhmässä 17,5 ± 21,9 päivää (p = 0,692).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus ei ollut sokkoutettu, edes arvioijien sokkoutusta ei raportoitu.

Satunnaistettuun kliiniseen tutkimukseen «Lambrecht M, Mercier C, Geussens Y ym. The effect ...»3 kalsiumfosfaattiliuoksen vaikutuksesta (kemo)sädehoidon aiheuttaman mukosiitin vaikeuteen ja kestoon otettiin mukaan 60 pään ja kaulan alueen syöpäpotilasta. Potilaat satunnaistettiin kontrolliryhmään, joka sai tavanomaisen hoidon ja interventioryhmään, joka tavanomaisen hoidon lisäksi purskutteli päivittäin kalsium-fosfaattiliuoksella sädehoidon aloituspäivästä alkaen. Lopputulosmuuttujien (mukosiitti ja nielemisvaikeudet) ilmaantuvuus arvioitiin 2 kertaa viikossa kansainvälistä syöpäinstituutin mukosiittiluokitusta (National Cancer Institute common toxicity criteria scale version 3, oral) ja kivun VAS-mittaria käyttäen.

Luokan 3 mukosiitin ilmaantuvuudessa ei ollut eroa interventio- ja kontrolliryhmän välillä (ilmaantuvuudet vastaavasti 59 ja 71 %; p = 0,25). Nielemisvaikeuksia oli yhtäläisesti interventio- ja kontrolliryhmässä (33 ja 42 %, p = 0,39). Mukosiitti kehittyi vaikeimmilleen samassa ajassa molemmissa ryhmissä (28,6 vs. 28,7 päivää; p = 0,48) ja kesti yhtä kauan (22,7 vs. 24,6 päivää; p = 0,31). Nielemisvaikeuksien hankalin vaihe helpottui samassa ajassa molemmissa ryhmissä (20,5 vs 24,2 päivää; p = 0,13) eikä vaikean kivun esiintyvyydessä ollut eroja interventio- ja kontrolliryhmän välillä (56 vs. 52 %, p = 0,5).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tässäkään tutkimuksessa ei ollut mainintaa potilaiden tai arvioitsijoiden sokkouttamisesta.

Kirjallisuutta

 1. Rao NG, Trotti A, Kim J ym. Phase II multicenter trial of Caphosol for the reduction of mucositis in patients receiving radiation therapy for head and neck cancer. Oral Oncol 2014;50:765-9 «PMID: 24954065»PubMed
 2. Wong KH, Kuciejewska A, Sharabiani MTA ym. A randomised controlled trial of Caphosol mouthwash in management of radiation-induced mucositis in head and neck cancer. Radiother Oncol 2017;122:207-211 «PMID: 27393218»PubMed
 3. Lambrecht M, Mercier C, Geussens Y ym. The effect of a supersaturated calcium phosphate mouth rinse on the development of oral mucositis in head and neck cancer patients treated with (chemo)radiation: a single-center, randomized, prospective study of a calcium phosphate mouth rinse + standard of care versus standard of care. Support Care Cancer 2013;21:2663-70 «PMID: 23686379»PubMed