Takaisin

Parodontiitti suusyövän vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Mirka Niskanen
22.5.2019

Näytön aste: B

Parodontiittia sairastavilla potilailla esiintyy ilmeisesti enemmän suusyöpää kuin parodontaalisesti terveillä.

Meta-analyysiin «Ye L, Jiang Y, Liu W ym. Correlation between perio...»1 hyväksyttiin mukaan 11 tapaus-verrokkitutkimusta, joissa oli tutkittu parodontaalisairauden ja suusyövän välistä yhteyttä. Sisäänottokriteereinä oli, että tutkimuksen tyyppi oli tapaus-verrokki- tai kohorttitutkimus, suusyöpä oli vahvistettu koepalalla, OR ja 95 % luottamusväli oli annettu ja artikkeli oli englanninkielinen.

Meta-analyysiin hyväksytyt työt oli julkaistu vuosina 1990–2013. Tutkimushenkilöiden lukumäärä vaihteli välillä 101–1 361. Kaikki 11 tutkimusta oli vakioitu iän ja tupakoinnin suhteen, 10 oli vakioitu lisäksi sukupuolen suhteen, 9 lisäksi alkoholinkäytön suhteen ja 3:ssa oli näiden lisäksi huomioitu joko ruokailutottumukset, hampaiden lukumäärä tai liikunnan määrä.

Meta-analyysi käytti hyväkseen eri menetelmiä julkaisuharhan tutkimiseksi.

Tulokset osoittivat merkityksellisen yhteyden parodontaalisairauden ja suusyövän välillä, kaikkien tutkimusten yhdistetty tulos oli OR = 3,21; 95 % luottamusväli 2,25–4,16 (p < 0,05).

Tehdyn meta-analyysin tulosten merkittävyyden tulkinnassa oli myös rajoitteita, sillä tulosten heterogeenisyys oli tilastollisesti merkitsevää. Lisäksi analyysi paljasti julkaisuharhaa, ja vakioidut tekijät vaihtelivat eri tutkimuksissa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Tutkimus on sovellettavissa Suomeen.
 • Kommentti: Meta-analyysin johtopäätöksen mukaan parodontaalisairaus lisää suusyövän riskiä noin 2-kertaisesti.

Systemaattiseen katsausartikkeliin «Javed F, Warnakulasuriya S. Is there a relationshi...»2 hyväksyttiin mukaan 12 tapaus-verrokkitutkimusta. Sisäänottokriteereinä oli, että kyseessä oli kliininen ihmistutkimus, tutkimustapa oli prospektiivinen tai retrospektiivinen, tutkimus sisälsi verrokkiryhmän ja julkaisukieli oli englanti.

Mukaan hyväksytyt tutkimukset oli julkaistu vuosina 1992–2013. Tutkimushenkilöiden lukumäärä vaihteli välillä 105–13 798. Kaikki 12 tutkimusta oli vakioitu iän ja tupakoinnin suhteen, 11 oli vakioitu lisäksi sukupuolen suhteen, 9 lisäksi alkoholinkäytön suhteen ja 6 tutkimuksessa oli näiden lisäksi huomioitu lisäksi joko rotu, ruokailutottumukset, hampaiden lukumäärä, BMI tai eri verikoearvoja.

Tutkimuksista 9:ssä havaittiin 2–5-kertainen suusyövän riski parodontiittipotilailla. 3 tutkimuksessa yhteyttä ei havaittu. 1 tutkimuksessa havaittiin kielisyövän ja alveoliluukadon määrän yhteys ja 2 tutkimusta havaitsi yhteyden yli 1,5 mm suuruisen kiinnityskadon ja suusyövän välillä.

Tulokset osoittivat merkityksellisen yhteyden parodontaalisairauden ja suusyövän välillä. Positiivisen yhteyden havainneiden tutkimusten OR vaihteli välillä 1,06–5,6; 95 % luottamusväli 1,01–14,5.

Tulosten merkittävyyden tulkinnassa oli myös rajoitteita, sillä tulosten vaihteluvälit olivat suuret, ja vakioidut tekijät olivat heterogeenisiä eri tutkimuksissa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Tutkimus on sovellettavissa Suomeen.
 • Kommentti: Johtopäätöksen mukaan parodontaalisairauksien ja suusyövän välillä on pieni, mutta merkityksellinen yhteys.

Meta-analyysiin «Yao QW, Zhou DS, Peng HJ ym. Association of period...»3 hyväksyttiin mukaan 5 tapaus-verrokkitutkimusta, joissa oli tutkittu parodontaalisairauden ja suusyövän välistä yhteyttä. Sisäänottokriteereinä olivat, että tutkimuksen tyyppi oli kliininen tutkimus, jossa verrattiin syöpäriskiä parodontiittipotilaiden ja terveiden verrokkien välillä, tutkimustapa tuli olla tapaus-verrokki- tai kohorttitutkimus, suusyöpä oli vahvistettu koepalalla ja OR ja 95 % luottamusväli oli annettu.

Meta-analyysiin hyväksytyt työt oli julkaistu vuosina 2005–2010. Tutkimushenkilöiden lukumäärä 5 tutkimuksessa yhteensä oli 1 191 syöpäpotilasta ja 1 992 verrokkia. 4 tutkimusta viidestä oli vakioitu alkoholinkäytön ja tupakoinnin suhteen, 2:ssa oli vakioitu lisäksi sukupuoli ja ikä, 1:ssä oli huomioitu hampaiden lukumäärä ja 1 tutkimus ei ollut vakioinut mitään muuttujia.

Meta-analyysi käytti hyväkseen eri menetelmiä julkaisuharhan tutkimiseksi, eikä harhaa havaittu, vaan tuloksia pidettiin luotettavina.

Kun analyysissä huomioitiin vain ne 4 tutkimusta, jossa oli vakioitu edellä mainitut muuttujat, havaittiin merkityksellisen yhteys parodontaalisairauden ja suusyövän välillä: tulos oli OR = 2,66; 95 % luottamusväli 1,12–6,36 (p = 0,03). Kun kaikki 5 tutkimusta otettiin huomioon, oli OR = 3,53; 95 % luottamusväli 1,52–8,23 (p = 0,003).

Tehdyn meta-analyysin tulosten merkittävyyden tulkinnassa oli myös rajoitteita, sillä vakioidut tekijät vaihtelivat eri tutkimuksissa. Lisäksi luottamusvälit olivat laajahkot.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Tutkimus on sovellettavissa Suomeen.
 • Kommentti: Tutkimuksen johtopäätös oli, että parodontaalisairaus on itsenäinen riskitekijä suusyövälle.

Kommentti

Tutkimusten johtopäätöksenä on, että parodontiittipotilailla esiintyy enemmän suusyöpää kuin verrokkipotilailla riskin suuruuden ollessa 2–5-kertainen. Tämä tulos tukee näkemystä kroonisen infektion, tulehduksen ja syövän välillä «Smith AK, Conneely KN, Pace TW ym. Epigenetic chan...»4, «Soliman NA, Zineldeen DH, El-Khadrawy OH. Effect o...»5.

Kirjallisuutta

 1. Ye L, Jiang Y, Liu W ym. Correlation between periodontal disease and oral cancer risk: A meta-analysis. J Cancer Res Ther 2016;12:C237-C240 «PMID: 28230025»PubMed
 2. Javed F, Warnakulasuriya S. Is there a relationship between periodontal disease and oral cancer? A systematic review of currently available evidence. Crit Rev Oncol Hematol 2016;97:197-205 «PMID: 26343577»PubMed
 3. Yao QW, Zhou DS, Peng HJ ym. Association of periodontal disease with oral cancer: a meta-analysis. Tumour Biol 2014;35:7073-7 «PMID: 24756759»PubMed
 4. Smith AK, Conneely KN, Pace TW ym. Epigenetic changes associated with inflammation in breast cancer patients treated with chemotherapy. Brain Behav Immun 2014;38:227-36 «PMID: 24583204»PubMed
 5. Soliman NA, Zineldeen DH, El-Khadrawy OH. Effect of NUCKS-1 overexpression on cytokine profiling in obese women with breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15:837-45 «PMID: 24568505»PubMed