Takaisin

Hammasimplantein toteutettu purennan kuntoutus suusyövän hoidon jälkeen

Näytönastekatsaukset
Tero Soukka ja Juhani Laine
22.5.2019

Näytön aste: C

Implanttiproteettiset rakenteet saattavat helpottaa purennan kuntoutusta suusyövän hoidon jälkeen erityisesti hampaattomilla potilailla.

Laajassa katsausartikkelissa «Tang JA, Rieger JM, Wolfaardt JF. A review of func...»1 tarkasteltiin ylä- ja alaleuan mikrovaskulaarisiirteillä hoidettujen potilaiden purenta- ja nielemiskykyä, puheen muodostusta ja yleistä elämänlaatua syövän hoidon jälkeen. Katsauksessa tarkasteltiin tutkimuksia, joissa potilas joko jäi kokonaan ilman proteettista hoitoa, sai tavanomaisen hammas- tai limakalvokantoisen proteesin tai implanttikiinnitteisen proteesin. 49 artikkelia täytti sisäänottokriteerit. Näistä 12 käsitteli yläleuan ja 39 alaleuan kuntoutusta. Yläleuan hoidon suhteen tapausten vähälukuisuus ja arviointimenetelmien vaihtelevuus vaikeuttivat johtopäätösten tekemistä. Alaleuan hoitoa käsittelevissä tutkimuksissa kaikissa 3 ryhmässä puhe- ja nielemiskyky olivat yleensä tyydyttävät, jos kielen liike ei ollut heikentynyt tai potilas ei kärsinyt suun kuivuudesta. 2 proteettisesti kuntoutetussa ryhmässä potilaat pystyivät lähes normaaliin ruokavalioon, mutta kokonaan ilman proteesia olevien ryhmässä ruokavalio rajoittui nestemäiseen tai letkuravintoon.

Elämänlaatumittareita käytettäessä ei saatu eroja ryhmien välille.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Katsaukseen tehtiin systemaattinen kirjallisuushaku, mutta tulokset raportoitiin narratiivisesti. 1 tutkija teki artikkelien valinnan.

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen «Said MM, Otomaru T, Sumita Y ym. Systematic review...»2 suusyöpäpotilaiden kirurgisen hoidon jälkeisestä implanttiproteettisesta kuntoutuksesta otettiin mukaan prospektiiviset tutkimukset, joissa potilaille oli laitettu hammas- tai zygomaimplantteja ja tehty implanttikantoinen irrotettava, kiinteä tai yhdistelmäproteesi. Katsaukseen mukaan otetuissa tutkimuksissa tuli olla vertailu tilanteesta ennen kirurgiaa ja/tai ennen proteettista hoitoa ja sen jälkeen. Ensisijaisina lopputulosmuuttujina hyväksyttiin potilastyytyväisyys, elämänlaatu (QoL), purentafunktio, purentakyky, puhe, nieleminen, ravinnon saanti, leuan liikkeet ja lihasten aktiivisuus. Tutkimuksen sisäänottokriteerit täytti 8 prospektiivista tutkimusta. Katsauksen tulokset raportoitiin sanallisesti.

Potilastyytyväisyys oli merkitsevästi parempi implanttikantoisella proteesilla kuin ei-implanttikantoisella proteesilla kirurgisen resektion yhteydessä. Implanttikiinnitteinen proteesi osoittautui merkitsevästi paremmaksi sekä potilaan kyselylomakkein mitatun tyytyväisyyden, pureskelutestein mitatun pureskelukyvyn että elektromyografialla tutkitun lihastoiminnan kannalta. Potilaan yleinen elämänlaatu ei kohentunut proteettisen hoidon jälkeen. Limakalvokantoisella proteesilla katsottiin voitavan hoitaa maksillektomian ja mandibulan marginaalisen resektion jälkitiloja, mutta ei niinkään potilaita, joille oli tehty mandibulan kontinuiteettikatkos.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Katsauksessa ei raportoitu numeerisia tuloksia.

Seurantatutkimuksessa «Korfage A, Raghoebar GM, Slater JJ ym. Overdenture...»3 tutkittiin 14 vuoden ajan 164 potilaan yhteensä 524 hammasimplantin menestymistä suusyöpäpotilailla. Implantit, 2–4 kappaletta, asetettiin mentalis-aukkojen väliin tuumorin resektion yhteydessä. Vertailuissa oli mukana myös pieni potilasryhmä (8 potilasta), jolle ei laitettu implantteja. Keskimääräinen seuranta-aika oli 3,8 vuotta, ja keskimääräinen aika implanttien asettamisesta kuormittamiseen oli sädehoidetuilla potilailla 11,3 kuukautta ja sädehoitamattomilla 6,3 kuukautta. Sädehoidetuilla potilailla menetettiin 27/318 implanttia (8,5 %) ja sädehoitamattomilla 1/206 (0,5 %). Suun ja leukojen toiminnan rajoituksia mittaava OHIP-14-indeksi oli implanttikantoisia proteeseja käyttävillä 14,2 (12,8) ja ilman proteeseja olevilla 29,3 (12,6), p = 0,001.

Kirjoittajat suosittelevat implanttien asettamista tuumorileikkauksen yhteydessä, koska elämänlaatumittareilla mitattuna suun toiminta parani huomattavasti, ja implantit menestyivät ainakin kohtuullisesti.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus «Chambrone L, Mandia J Jr, Shibli JA ym. Dental imp...»4 käsitti 15 tutkimusta, joissa oli yhteensä 10 150 implanttia, ja näistä 1 689 (14,3 %) oli asetettu sädehoidettuun leukaan. Tutkimuksessa ei otettu kantaa siirreluuhun. Sädehoidetuilla potilailla riski implanttien menetyksiin oli selkeästi suurempi verrattuna sädehoitamattomiin (OR 2,74; 95 % luottamusväli: 1,86, 4,05; p < 0,00001), ennuste yläleuassa oli alaleukaa huonompi. Ylipainehappihoito ei vähentänyt hammasimplanttien menetyksiä (OR 1,28; luottamusväli 0,19–8,82; p = 0,80).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti

Cochrane-katsauksen «Esposito M, Worthington HV. Interventions for repl...»5 mukaan ylipainehappihoidon hoitoennustetta parantavasta vaikutuksesta ei ole näyttöä.

Kirjallisuutta

 1. Tang JA, Rieger JM, Wolfaardt JF. A review of functional outcomes related to prosthetic treatment after maxillary and mandibular reconstruction in patients with head and neck cancer. Int J Prosthodont 2008;21:337-54 «PMID: 18717093»PubMed
 2. Said MM, Otomaru T, Sumita Y ym. Systematic review of literature: functional outcomes of implant-prosthetic treatment in patients with surgical resection for oral cavity tumors. J Investig Clin Dent 2017;8: «PMID: 26749088»PubMed
 3. Korfage A, Raghoebar GM, Slater JJ ym. Overdentures on primary mandibular implants in patients with oral cancer: a follow-up study over 14 years. Br J Oral Maxillofac Surg 2014;52:798-805 «PMID: 24951245»PubMed
 4. Chambrone L, Mandia J Jr, Shibli JA ym. Dental implants installed in irradiated jaws: a systematic review. J Dent Res 2013;92:119S-30S «PMID: 24158336»PubMed
 5. Esposito M, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: hyperbaric oxygen therapy for irradiated patients who require dental implants. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD003603 «PMID: 24085641»PubMed