Takaisin

Leukoplakian hoitovaihtoehdot

Näytönastekatsaukset
Jaana Rautava
22.5.2019

Näytön aste: B

Lääkehoidolla ei ilmeisesti voida pysyvästi poistaa leukoplakioita eikä ehkäistä niiden malignisoitumista.

Leukoplakian hoidosta on tehty Cochrane-katsaus, joka on päivitetty vuonna 2017 «Lodi G, Franchini R, Warnakulasuriya S ym. Interve...»1. Katsaukseen on otettu sokkoutetut, kontrolloidut tutkimukset (RCT), jotka käsittelevät suun leukoplakian kirurgista tai lääkkeellistä (paikallinen tai systeeminen) hoitoa tai riskitekijän poistamista. Leukoplakian histologisesti todettu pahanlaatuistuminen oli ensisijainen hakukriteeri. Leesion kliininen ilmentyminen, dysplasian aste ja hoidon haittavaikutukset otettiin myös huomioon.

Leukoplakian kirurgisesta (mukaan lukien laser ja cryo) hoidosta ei löytynyt yhtään RCT-tutkimusta. Lääkkeellisestä hoidosta löytyi 68 RCT-tutkimusta, joista 30 suljettiin katsauksen ulkopuolelle menetelmällisistä syistä. 9 oli käynnissä olevia tutkimuksia. Tarkasteltavaksi jäi 14 tutkimusta (909 potilasta). Valituissa tutkimuksissa oli eriasteista menetelmällistä heikkoutta. 14 tutkimuksesta vain 4:ssä seuranta-aika oli yli vuoden.

4 tutkimuksessa (188 potilasta) selvitettiin A-vitamiinin tai retinoidien vaikutusta leukoplakian kliiniseen ilmentymiseen. Meta-analyysia ei kuitenkaan voitu laskea heterogeenisyyden vuoksi (I2 = 94 %). 3 tutkimuksessa lääkettä annettiin systeemisesti. Vain 1 näistä vertasi suusyövän esiintymistä hoidon jälkeen ja totesi, ettei lääkityksestä ollut hyötyä lumeeseen verrattuna (RR 0,11; 95 % 0,01–2,05). 2 tutkimusta näytti muutoksen koon pienevän lääkkeen vaikutuksesta. Toinen tutkimus kuitenkin raportoi, että muutos palasi ennalleen 56 %:ssa tapauksia. Yksittäinen tutkimus (aiemmin 3!) totesi, että systeemisesti lääkityillä potilailla oli todennäköisesti lievempi histologinen aste kuin lumehoidetuilla potilailla (RR 0,43; 95 % luottamusväli 0,24–0,76). Paikallislääkityksen vaikutusta leukoplakiaan tutkittiin 1 tutkimuksessa, mutta se ei toiminut lumetta paremmin. Paikallislääkityksellä ei todettu haittavaikutuksia, kun taas 13-cis-retnoic acidsysteemilääkityillä (1–2 mg/kg/vrk) potilailla 79 %:lla todettiin haittavaikutuksia.

3 tutkimusta käsitteli systeemistä beetakaroteeni- tai karotenoidilääkitystä. 2 tutkimusta totesi, ettei lääkitys vaikuta suusyövän ilmestymistä alentavasti (RR 0,71; 95 % 0,24–2,09). 2 tutkimusta totesi lääkityksen kuitenkin pienentävän leukoplakian kokoa. 3. tutkimus ei tukenut tätä löydöstä. Yksittäinen tutkimus näytti histologisen asteen paranevan lykopeenilääkityksellä (karotenoidi) (RR 0,24; 95 % 0,12–0,46). 2 näistä tutkimuksista ei todennut lääkityksestä haittavaikutuksia, mutta 1 tutkimuksessa 9 %:lla tutkittavista tuli haittavaikutuksia.

2 tutkimusta käsitteli tulehduskipulääkkeistä (NSAID) paikallista ketorolac-suuhuuhdetta ja systeemistä selekoksibia. Selekoksibi ei vaikuttanut suusyövän ilmenemiseen 12 viikon seurannassa. Kummassakaan tutkimuksessa ei todettu vaikutusta leukoplakian pienenemiseen. Histologisia vaikutuksia ei tutkittu. Selekoksibitutkimuksessa sekä interventio- että kontrolliryhmä raportoivat vastaavasti vähäisiä haittavaikutuksia, ja 2 potilasta interventioryhmästä lopetti tutkimuksen tämän vuoksi. Ketorolac-tutkimuksessa haittavaikutuksia oli 29 %:lla interventiopotilaista, ja 1 potilas lopetti tutkimuksen tämän vuoksi.

Yrttiuutteita käsitteli 4 tutkimusta, 2 tutkimusta vihreää teetä, 1 kiinalaista yrttisekoitetta ja 1 pakastettua mustavadelmageeliä. Yksikään tutkimuksista ei raportoinut suusyövän kehittymistä siten, että sitä olisi voitu Cochrane-katsauksessa analysoida. Leukoplakian koon tai histologisen asteen suhteen hoidot eivät vaikuttaneet suotuisasti. Toinen vihreän teen tutkimuksista raportoi haittavaikutuksia 93 %:lla tutkittavista, muutoin haittavaikutuksia ei ollut tai niitä ei oltu raportoitu.

Paikallisen bleomysiinin vaikutusta tutkittiin 1 tutkimuksessa (n = 22), mutta tämän ei todettu tuovan etua lumeeseen verrattuna suusyövän ilmenemisen, muutoksen koon pienenemisen tai histologisen kuvan suhteen. Kaikki interventioryhmän potilaat raportoivat lääkkeestä haittavaikutuksia. Bowman–Birkmanin inhibiittoria tutkittiin vastaavasti yhdessä tutkimuksessa, mutta myöskään tällä ei todettu edullisia vaikutuksia lumeeseen verrattuna. Haittavaikutuksia esiintyi 49 %:lla interventioryhmässä.

Tällä hetkellä ei ole tehokasta hoitoa ehkäisemään leukoplakioiden malignisoitumista. Leesioiden ilmentymistä ja kokoa voidaan vähentää osalla lääkeaineista, mutta palautumista esiintyy huomattavasti. Lisäksi hoidot aiheuttavat haittavaikutuksia.

Harhalähteitä: systemaattisen virheen riski todettiin näissä suureksi tai epäselväksi.

Kirjallisuutta

  1. Lodi G, Franchini R, Warnakulasuriya S ym. Interventions for treating oral leukoplakia to prevent oral cancer. Cochrane Database Syst Rev 2016;7:CD001829 «PMID: 27471845»PubMed
  2. Singh M, Bagewadi A. Comparison of effectiveness of Calendula officinalis extract gel with lycopene gel for treatment of tobacco-induced homogeneous leukoplakia: A randomized clinical trial. Int J Pharm Investig 2017;7:88-93 «PMID: 28929051»PubMed