Takaisin

Tupakoinnin lopettamisen ja alkoholinkäytön vähentämisen vaikutus suusyöpään

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen
22.5.2019

Näytön aste: B

Tupakoinnin lopettaminen ja alkoholinkäytön vähentäminen ilmeisesti pienentävät suusyöpävaaraa lisäävien muutosten ilmaantuvuutta sekä suusyövän ja sen uusiutumisen riskiä ja kuolleisuutta.

Kohorttitutkimukseen «Jerjes W, Upile T, Radhi H ym. The effect of tobac...»1 otettiin mukaan 67 miespotilasta, joilla oli diagnosoitu suun levyepiteelisyöpä. Tupakointi ja alkoholinkäyttö sekä niiden käytön vähentäminen tai lopettaminen rekisteröitiin diagnoosin saamisen jälkeen. Kuolleisuus suusyöpään 3 ja 5 vuoden kuluessa olivat ensisijaiset tulosmuuttujat. Koko kohortista eloonjääneitä oli 3 vuoden kuluttua 46,8 % ja 5 vuoden kuluttua 40,4 %. Ei tupakoivista vastaavasti 75 % ja 66,7 %. Runsaasti edelleen tupakoivista (≥ 20 savuketta päivässä) luvut olivat vastaavasti 10,8 % ja 10,8 %.

Tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen vähensi kuolleisuutta tilastollisesti merkitsevästi 3 vuoden (eloonjääneitä 84 %, p < 0,001) ja 5 vuoden (eloonjääneitä 76 %, p < 0,001) kuluttua. Myös alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen vähensivät kuolleisuutta tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Seurantatutkimukseen «Vladimirov BS, Schiodt M. The effect of quitting s...»2 otettiin mukaan 51 diagnoosihetkellä tupakoivaa potilasta, joiden suun leukoplakia tai erytroplakia hoidettiin leikkauksella. Potilaita ohjattiin savuttomuuteen kaikilla hoitokäynneillä, ja muutokset tupakoinnissa rekisteröitiin seurantakäynneillä. Potilaista 16 (31 %) lopetti tupakoinnin seurannan aikana ja vain yhdellä (6 %) heistä limakalvomuutos uusiutui. Niistä, jotka jatkoivat tupakointia, limakalvomuutos uusiutui 11:llä (33 %) (p < 0,05). Tupakoinnin lopettaneille ei kehittynyt uusia leesioita eikä pahanlaatuisia limakalvomuutoksia, kun taas tupakointia jatkaneista 8:lle tuli uusia limakalvomuutoksia (p < 0,05) ja 5:lle syöpä (p > 0,05).

Monimuuttuja-analyysissä todettiin tupakoinnin olevan merkittävin tekijä epäsuotuisten muutosten ilmaantumiselle, OR 23,7.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Tutkimuksessa «Bosetti C, Gallus S, Peto R ym. Tobacco smoking, s...»3 selvitettiin tupakoinnin lopettamisen vaikutusta ylempien hengitysteiden syöpien kumulatiiviseen ilmaantuvuuteen 75 vuoden iässä. Tutkimuksessa yhdistettiin Italiassa vuosina 1984–2000 tehdyt tapaus-verrokkitutkimukset ja vuosien 1993–1997 ilmaantuvuustiedot. Tutkimuksessa analysoitiin 2 192 syöpätapausta, joista oli 961 suun tai nielun syöpiä, 618 ruokatorven ja 613 kurkunpään syöpiä. Kontrolleja oli 3 781.

Kaikkien ylempien hengitysteiden syöpien kumulatiivinen riski 75 ikävuoteen mennessä oli tupakkatuotteita käyttävillä 6,3 %, tupakoinnin 50 ikävuoteen mennessä lopettaneilla 3,1 %, ja 30 ikävuoteen mennessä lopettaneilla 1,2 %. Niillä, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet, riski oli 0,8 %. Eri syöpätyypeittäin luvut olivat vastaavasti suun tai nielun syöville 3,3 %, 1,4 %, 0,5 %, ja 0,2 %, ruokatorven syöville 1,0 %, 0,5 %, 0,4 %, ja 0,2 % ja kurkunpään syöville 2,1 %, 1,1 %, 0,2 %, ja 0,2 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkittavat olivat kaikki miehiä. Tutkijat totesivat, että niillä, jotka lopettivat tupakoinnin 50 ikävuoteen mennessä, riski pieneni puoleen ja niillä, jotka lopettivat 30 ikävuoteen mennessä, riski pieneni 90 %.

Ruotsalaisessa rekisteripohjaisessa kohorttitutkimuksessa «Roosaar A, Yin L, Johansson AL ym. A long-term fol...»4 vuosina 1973–1974 diagnosoidut 555 suun leukoplakiatapausta tutkittiin uudelleen vuosina 1993–1995. Kohortin elossa olevista 297 henkilöstä kutsuttiin 104 suun tutkimukseen, ja siihen osallistui 67.

Kaikista tutkittavista leukoplakia oli hävinnyt 29:ltä (43 %), näistä suurin osa (23, 82 %) oli niitä, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet tai olivat lopettaneet tupakoinnin. Niistä, joilla leukoplakia persistoi, oli tupakoijia 53 %. Seuranta-ajan kuluessa (vuosina 1984–1990) 3 potilaalla todettiin suusyöpä, ja he kaikki olivat tupakoijia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Englantilainen tapausverokkitutkimus «Llewellyn CD, Johnson NW, Warnakulasuriya KA. Risk...»5 arvioi 45- vuotiaiden ja sitä nuorempien suusyöpäpäpotilaiden riskitekijöitä. Tutkimukseen otettiin mukaan 14 sairaalan potilaat vuosina 1999–2001. Tutkimukseen osallistui 53 (80 %) diagnosoitua suun levyepiteelisyöpäpotilasta, joiden keski-ikä oli 38,5 vuotta, ja 91 heidän kontrolliaan. Riskitekijät kartoitettiin kyselyllä.

Suusyövän riskiä suurensi merkitsevästi miehillä tupakoinnin aloittaminen alle 16-vuotiaana (vetosuhde (OR) 14,3; 95 % luottamusväli 1,1–178,8). Tupakoinnin lopettaminen pienensi suusyövän riskiä merkitsevästi (OR = 0,2; 95 % luottamusväli 0,5–0,8). Runsas (suositukset ylittävä) alkoholinkäyttö suurensi riskiä miehillä (OR = 8,1; 95 % luottamusväli 1,6–40,1) – myös niillä, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet (OR = 4,4; 95 % luottamusväli 1,1–17,7).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Myös nuorilla tunnetut riskitekijät tupakka ja alkoholi lisäävät suusyöpäriskiä. Kuitenkin erityisesti nuorten (naisten) joukossa on suusyöpätapauksia, joita nämä tekijät eivät selitä.

Kommentti: Tuore systemoitu katsaus «Shingler E, Robles LA, Perry R ym. Systematic revi...»6 totesi, että RCT-tutkimuksia pään ja kaulan alueen suusyöpä- tai dysplasiapotilaiden tupakoinnin lopettamisen ja alkoholinkäytön lopettamisen tai vähentämisen vaikutuksista suusyövän ennusteeseen (disease free survival rate) ei ole. Katsaukseen otetuissa 3 tutkimuksessa tulosmuuttujina oli tupakan ja alkoholinkäytön lopettaminen, jonka todettiin vain 1 työssä vähentyneen merkitsevästi interventioryhmässä.

Kirjallisuutta

 1. Jerjes W, Upile T, Radhi H ym. The effect of tobacco and alcohol and their reduction/cessation on mortality in oral cancer patients: short communication. Head Neck Oncol 2012;4:6 «PMID: 22409767»PubMed
 2. Vladimirov BS, Schiodt M. The effect of quitting smoking on the risk of unfavorable events after surgical treatment of oral potentially malignant lesions. Int J Oral Maxillofac Surg 2009;38:1188-93 «PMID: 19640683»PubMed
 3. Bosetti C, Gallus S, Peto R ym. Tobacco smoking, smoking cessation, and cumulative risk of upper aerodigestive tract cancers. Am J Epidemiol 2008;167:468-73 «PMID: 18056925»PubMed
 4. Roosaar A, Yin L, Johansson AL ym. A long-term follow-up study on the natural course of oral leukoplakia in a Swedish population-based sample. J Oral Pathol Med 2007;36:78-82 «PMID: 17238968»PubMed
 5. Llewellyn CD, Johnson NW, Warnakulasuriya KA. Risk factors for oral cancer in newly diagnosed patients aged 45 years and younger: a case-control study in Southern England. J Oral Pathol Med 2004;33:525-32 «PMID: 15357672»PubMed
 6. Shingler E, Robles LA, Perry R ym. Systematic review evaluating randomized controlled trials of smoking and alcohol cessation interventions in people with head and neck cancer and oral dysplasia. Head Neck 2018;40:1845-1853 «PMID: 29603464»PubMed