Takaisin

Nuuska suusyövän vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen ja Stina Syrjänen
19.6.2018

Näytön aste: B

Nuuska ilmeisesti suurentaa suusyövän vaaraa.

Skandinaavista nuuskan käyttöä ei ole aiemmin yhdistetty lisääntyneeseen suusyöpäriskiin. Ruotsalainen väestötason tutkimus «Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. C...»1 suunterveydestä toteutettiin vuosina 1973 ja 1974. Kohortti käsitti 9 976 henkilöä. Vuonna 2002 näiden henkilöiden tiedot yhdistettiin syöpärekisterin tietoihin.

Säännöllinen nuuskankäyttö lisäsi suusyövän ja nielun syövän riskiä 3,1-kertaiseksi (95 % luottamusväli 1,5−6,6). Myös näiden henkilöiden kuolleisuus verrattuna nuuskaa käyttämättömiin oli kohonnut (OR 1,10; 95 % luottamusväli 1,01−1,21).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuosina 1973−74 käynnistyi tutkimus «Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. A...»2, johon osallistui 1 115 henkilöä, joilla oli nuuskan aiheuttamia limakalvovaurioita. Heitä seurattiin 27−29 vuotta useiden erilaisten rekisterien avulla. Väestö- ja potilastiedot olivat käytännössä täydelliset. Heistä 267 kutsuttiin uudelleen tarkastukseen 19−22 vuoden seurannan jälkeen. Rekisteritietoihin pohjautuva seuranta osoitti tammikuuhun 2002 mennessä 3 suusyöpätapausta (vakioitu ilmaantuvuussuhde 2,3; 95 % luottamusväli 0,5–6,7). Syövistä yksikään ei ollut alkuperäisen nuuskan aiheuttaman limakalvoleesion kohdalla. Limakalvoleesion vaikeusasteen ja nuuskan kulutuksen välillä oli vahva yhteys. Leesiot olivat parantuneet kaikilta 62 tutkitulta, jotka olivat lopettaneet nuuskan käytön pysyvästi. Yhdessäkään tapauksessa ei todettu merkittävää kliinistä muutosta huonompaan henkilöillä, jotka olivat vähentäneet nuuskan käyttöä tai jatkaneet entisellään.

Suusyövän ilmaantuvuus tässä kohortissa oli korkeampi kuin odotettiin, ja tilastollisesti merkittävä yhteys nuuskan käytön ja suun ja suunielun syövän välillä todettiin. Tutkijat päättelivät, että syövät eivät useinkaan muodostu niille limakalvoalueille, joissa aikoinaan on ollut nuuskan aiheuttama kliininen muutos.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Savuttoman tupakan käyttöä maailmanlaajuisesti (113 maassa) arvioinut katsaus «Siddiqi K, Shah S, Abbas SM ym. Global burden of d...»3 tarkasteli nuuskan ja eri tavoin maustettujen (muun muassa limellä, betelpähkinällä tai soodalla) tupakkatuotteiden aiheuttamaa suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpien sekä sydän- ja aivoinfarktien riskiä. Savuttomien tupakkatuotteiden käytön aiheuttama suhteellinen riski (RR) suun alueen (suu, kieli, huuli) syöville oli 3,43 (95 % luottamusväli 2,26–5,19), nielun syöville 2,23 (95 % luottamusväli 1,55–3,20) ja ruokatorven syöville 2,17 (95 % luottamusväli 1,70–2,78). Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa katsaus käsitteli nuuskan aiheuttamaa riskiä. Katsaukseen sisältyi kohorttitutkimus «Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. C...»1, jossa todettiin 29 vuoden seurannan jälkeen selvä yhteys myös pohjoismaisen nuuskan ja suusyövän välillä. Sen lisäksi katsaukseen sisältyi Ruotsista ja Yhdysvalloista useita kohortti- ja tapaus-verrokkitutkimuksia, joissa seuranta-ajat olivat lyhyempiä (3–10 vuotta), eikä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä löytynyt. Iskeemistä sydänsairautta raportoi 1 tutkimus (INTERHEART), jossa todettiin vetosuhteeksi (OR) 1,57 (95 % luottamusväli 1,24–1,99). Tutkijat arvioivat, että niissä maissa, joista tietoja oli saatavilla, aiheutti vuonna 2010 savuttoman tupakan käyttö 1,7 miljoonan toimintakykyisen elinvuoden menetyksen (DALY) ja 62 283 syöpäkuolemaa (suun, nielun ja ruokatorven syöpien vuoksi). Niiden lisäksi INTERHEART-tutkimukseen perustuen arvioitiin iskeemisen sydänsairauden vuoksi menetetyn toimintakykyisiä elinvuosia 4,7 miljoonaa ja kuolemia aiheutuneen 204 309.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Katsausartikkelin «Siddiqi K, Shah S, Abbas SM ym. Global burden of d...»3 tutkijat totesivat, että suurin savuttoman tupakan käytön aiheuttama sairaustaakka on Kaakkois-Aasiassa.

Kirjallisuutta

  1. Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. Cancer and mortality among users and nonusers of snus. Int J Cancer 2008;123:168-73 «PMID: 18412245»PubMed
  2. Roosaar A, Johansson AL, Sandborgh-Englund G ym. A long-term follow-up study on the natural course of snus-induced lesions among Swedish snus users. Int J Cancer 2006;119:392-7 «PMID: 16470839»PubMed
  3. Siddiqi K, Shah S, Abbas SM ym. Global burden of disease due to smokeless tobacco consumption in adults: analysis of data from 113 countries. BMC Med 2015;13:194 «PMID: 26278072»PubMed