Takaisin

Suusyöpä ja ihmisen papilloomavirus (HPV)

Näytönastekatsaukset
Jaana Rautava ja Antti Mäkitie
22.5.2019

Näytön aste: A

Ihmisen papilloomavirusinfektio (HPV-infektio) on erityisesti suunielun alueen syövän vaaratekijä. Se suurentaa myös suuontelon syövän vaaraa

International Agency for Research on Cancer (IARC) ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat todenneet, että HPV16 ja mahdollisesti myös HPV18 ovat suusyövän etiologisia tekijöitä «IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic ...»3.

Meta-analyysi «Syrjänen S, Lodi G, von Bültzingslöwen I ym. Human...»6 suusyövän ja HPV-infektion välisestä yhteydestä käsitti englanninkielisen kirjallisuuden vuosilta 1980–98. Meta-analyysiin otettiin mukaan 94 tutkimusta, jotka sisälsivät 4 680 näytettä. Tulokset osoittivat, että todennäköisyys löytää HPV-DNA:ta normaalilta limakalvolta oli 10 % (95 % luottamusväli 6,1–14,6), leukoplakioissa 22,2 % (95 % luottamusväli 15,7–29,9) ja levyepiteelisyövissä 46,5 % (95 % luottamusväli 37,6–55,5). Vaara todeta HPV-infektio suusyövissä oli 5,37-kertainen (95 % luottamusväli 2,49–11,55) verrattuna terveeseen limakalvoon. Korkean riskin HPV16 ja HPV18 olivat tavallisimmat HPV-tyypit. Tutkimus osoitti HPV:n olevan ei ainoastaan suuontelon syövän vaaratekijä, vaan myös mahdollisesti suusyöpävaaraa aiheuttavien muutosten vaaratekijä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa (tapauksia 132, kontrolleja 320) «Rosenquist K. Risk factors in oral and oropharynge...»5 selvitettiin vuosina 2000–2004 monimuuttuja-analyysin avulla eri riskitekijöiden yhteyttä suun ja nielun syöpään. Tutkimuksen mukaan korkean riskin HPV-tyyppi oli suurin riskitekijä suun ja nielun alueen syövälle (OR 63; 95 % luottamusväli 14–280). Korkean riskin papilloomavirustyypin omaavilla oli myös 3-kertainen riski syövän uusiutumiselle tai saada toinen syöpä verrattuna HPV-DNA-negatiivisiin potilaisiin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: luottamusta laskee laajat luottamusvälit.

Pään ja kaulan alueen syöpien riskitekijöitä tutkivien meta-analyysien tulokset on koottu Bychkov ja työtovereiden toimesta «Bychkov VA, Nikitina EG, Ibragimova MK ym. Compreh...»2 vuonna 2016. Kolmen meta-analyysin yhdistetyissä tuloksissa HPV:n esiintyvyys potilailla, joilla on pään ja kaulan alueen syöpä on vaihdellut välillä 21,9–34,5 %. Suuontelon syöpiä koskien 2 meta-analyysia antoi esiintyvyydelle luvut 23,5 % ja 38,1 %. Suunielun alueen meta-analyysejä oli 3, joissa HPV-DNA:n yhdistetty esiintyvyys vaihteli välillä 35,6–63,8 %. Larynksin alueen meta-analyyseja oli 2, ja näissä esiintyvyys 24,0–28,0 %. HPV-genotyypit olivat HPV16, 18 ja 33.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissa «Abogunrin S, Di Tanna GL, Keeping S ym. Prevalence...»1, joka ei ollut mukana Bychkovin kokoavassa analyysissa, selvitettiin HPV:n esiintyvyyttä eurooppalaisessa väestössä. Meta-analyysiin otettiin vuosilta 2002–2012 yhteensä 39 tutkimusta, joissa oli yhteensä 3 649 potilasta. HPV-DNA:ta todettiin kaikista näytteistä 40 %:ssa (95 % luottamusväli 34,6–45,5 %). Tonsilla-alueen näytteistä HPV-DNA:ta todettiin 66,4 %, kielisyövissä 25,7 % ja nielun muun kuin tonsilla alueen syövissä 15,3 %. HPV-DNA:n esiintyminen ei vaihdellut genotyyppien, maantieteellisen sijainnin, näytetyypin tai HPV-määrityksessä käytetyn primerin suhteen. Vain anatominen sijainti aiheutti merkittävän eron HPV-DNA:n esiintymisessä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus «Jensen KK, Grønhøj C, Jensen DH ym. Circulating hu...»4 HPV:n ja suusyövän ja sekä mahdollisesti suusyöpävaaraa lisäävien muutosten välisestä yhteydestä suuontelon syöpänäytteisiin (oral cavity). Suunielu oli rajattu pois. 39 tutkimusta 1 121 julkaisusta täytti annetut kriteerit. Analyysin kohteena oli kaikkiaan 1 885 suusyöpänäytettä ja niille 2 248 verrokkinäytettä. Tämän lisäksi katsaukseen sisällytettiin samoilla kriteereillä 956 suusyöpää mahdollisesti lisäävistä tiloista otetut näytteet ja niiden 675 verrokkinäytettä.

Tulokset osoittivat, että todennäköisyys löytää HPV-DNA:ta suusyöpänäytteestä oli 3,98-kertainen (95 % luottamusväli: 2,62–6,02) verrokkeihin verrattuna. Todennäköisyys HPV16:n esiintymiselle näissä näytteissä oli 3,86-kertainen (95 % luottamusväli 2,16–6,86). HPV-DNA:ta todettiin useammin suusyöpää mahdollisesti aiheuttavissa muutoksissa kuin verrokkinäytteissä (OR 3,87; 95 % luottamusväli 2,87–5,21). Limakalvomuutoskohtaisessa analyysissa HPV:tä todettiin merkittävästi enemmän leukoplakioissa (OR 4,03; 95 % luottamusväli 2,34–6,92), suun lichen planuksessa (OR 5,12; 95 % luottamusväli 2,40–10,93) ja epiteelin dysplastisissa muutoksissa (OR 5,10; 95 % luottamusväli 2,03–12,80).

Tutkimus osoitti täten HPV:n olevan ei ainoastaan suuontelon syövän vaaratekijä, vaan myös mahdollisesti suusyöpävaaraa aiheuttavien muutosten vaaratekijä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Abogunrin S, Di Tanna GL, Keeping S ym. Prevalence of human papillomavirus in head and neck cancers in European populations: a meta-analysis. BMC Cancer 2014;14:968 «PMID: 25515630»PubMed
 2. Bychkov VA, Nikitina EG, Ibragimova MK ym. Comprehensive meta-analytical summary on human papillomavirus association with head and neck cancer. Exp Oncol 2016;38:68-72 «PMID: 27356572»PubMed
 3. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Part B: Biological Agents Lyon, France 2011;100B:278-80
 4. Jensen KK, Grønhøj C, Jensen DH ym. Circulating human papillomavirus DNA as a surveillance tool in head and neck squamous cell carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Clin Otolaryngol 2018;43:1242-1249 «PMID: 29763978»PubMed
 5. Rosenquist K. Risk factors in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma: a population-based case-control study in southern Sweden. Swed Dent J Suppl 2005;:1-66 «PMID: 16335030»PubMed
 6. Syrjänen S, Lodi G, von Bültzingslöwen I ym. Human papillomaviruses in oral carcinoma and oral potentially malignant disorders: a systematic review. Oral Dis 2011;17 Suppl 1:58-72 «PMID: 21382139»PubMed