Takaisin

Ravinnon vaikutus suusyövän syntyyn

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen
22.5.2019

Näytön aste: B

Monipuolinen ruokavalio ja runsas kuitujen, kasvisten ja hedelmien käyttö ilmeisesti suojaavat suusyövältä.

Kansainvälisen pään- ja kaulan alueen syöpien epidemiologiaa tutkiva yhteistyöelin (International Head and Neck Cancer Epidemiology consortium, INHANCE) kokosi yhteen 10 tapaus-verrokkitutkimuksen «Kawakita D, Lee YA, Turati F ym. Dietary fiber int...»1 yksilötason tutkimustiedot (5 959 tapausta ja 12 248 verrokkia) ja selvitti ravinnon kuitujen ja suun, nielun ja kurkunpään syöpien välistä yhteyttä. Vetosuhteen (OR, 95 % luottamusväli) laskemisessa kuitujen saannin määrä jaettiin viidenneksiin, ja muita viidenneksiä verrattiin vähiten kuituja saaneeseen viidennekseen. Tulosten laskennassa otettiin huomioon sekoittavina tekijöinä tupakointi, alkoholinkäyttö ja muut tunnetut pään ja kaulan alueen syöpien riskitekijät.

Kuitujen saanti suojasi suun ja nielun syöviltä; eniten kuituja saaneiden vetosuhde vähiten saaneisiin oli 0,49; 95 % luottamusväli: 0,40–0,59; p < 0,001 sekä kurkunpään syöviltä; vetosuhde vastaavasti 0,66; 95 % luottamusväli: 0,54–0,82, p < 0,001.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkijat totesivat, että kuitujen lähteet saattoivat vaihdella eri maissa. Ravinnon kuidut koostuivat muun muassa hedelmistä, vihanneksista, pavuista, pähkinöistä, ruskeasta riisistä, kokojyväleivästä, kekseistä ja pastasta.

Hollantilaisessa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa «Perloy A, Maasland DHE, van den Brandt PA ym. Inta...»2 120 852 henkilöä täytti kyselytutkimuksen vuonna 1986. Heistä 430 pään ja kaulan suusyöpätapausta ja 4 111 verrokkia otettiin analyysiin 20,3 vuoden seurannan jälkeen. Monimuuttujamallin haittasuhteet (HR) liha- ja kalatuotteiden käytön kvartiileissa laskettiin Coxin mallin avulla.

Prosessoitujen lihatuotteiden käyttö lisäsi pään ja kaulan alueen syöpäriskiä; HR eniten käyttäneessä kvartiilissa oli 1,46 (95 % luottamusväli 1,06–2,00, p = 0,03) verrattuna vähiten prosessoituja lihatuotteita käyttäneisiin. Kalan käytöllä ei ollut vaikutusta pään ja kaulan alueen syöpäriskiin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Alkutilanteessa täytetty ravintokysely ei välttämättä kerro totuudenmukaisesti koko seuranta-ajan ravinnonsaannista. Tässä kyselytutkimuksessa oli mukana myös kasvisten ja hedelmien käyttö, mutta siitä tämä tutkimus ei raportoinut mitään.

Tapaus-verrokkitutkimus «Bravi F, Bosetti C, Filomeno M ym. Foods, nutrient...»3 Italiassa ja Sveitsissä vertasi vuosina 1997–2009 todettujen 768 suun ja nielun levyepiteelisyöpäpotilaiden ja heidän 2078 verrokkiensa ravintotottumuksia haastattelututkimuksella. Vetosuhteet (OR) laskettiin logistista regressiomallia käyttäen ja sekoittavat tekijät (muun muassa tupakointi, alkoholinkäyttö) huomioiden.

Tutkimuksessa todettiin suusyöpäriskiä vähentäviksi tekijöiksi vihannesten runsas käyttö, vetosuhde (OR) runsaimman ja vähäisimmän käytön välillä oli 0,19 (95 % luottamusväli 0,13–0,29) ja hedelmien käyttö (OR 0,39; 95 % luottamusväli 0,26–0,59). Riskiä puolestaan lisäsi runsas maitotuotteiden (OR 1,50; 1,05–2,13), kananmunien (OR 1,71; 1,14–2,58), punaisen lihan (OR1,55; 1,04–2,31), perunoiden (OR1,85; 1,19–2,86) ja jälkiruokien (OR 1,68; 1,06–2,64) käyttö.

Tutkijat totesivat, että vähäinen hedelmien ja vihannesten käyttö yhdistettynä runsaaseen lihan, tupakan ja alkoholinkäyttöön lisäsi suusyöpäriskin 10–20 kertaiseksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Samasta tutkimusaineistosta on julkaistu myös toinen työ «Filomeno M, Bosetti C, Garavello W ym. The role of...»4, jossa tutkittiin ns. Välimeren ruokavalion noudattamisen vaikutusta suusyöpään. Tutkijat totesivat, että 6 tai useamman Välimeren ruokavalioon kuuluvan tekijän (runsas kasvisten, hedelmien, täysjyväviljojen ja perunoiden käyttö, vähäinen liha- ja maitotuotteiden käyttö, kohtuullinen alkoholinkäyttö) sisältyminen ruokavalioon suojasi suusyövältä verrattuna ruokavalioon, johon kuului Välimeren ruokavaliolle tyypillisiä ainesosia 2 tai vähemmän (vetosuhde, OR oli 0,20; 95 % luottamusväli 0,14–0,28).

Brasilialaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa «Toporcov TN, Tavares GE, Rotundo LD ym. Do tobacco...»5 tutkittiin hedelmien ja vihannesten käytön yhteyttä suusyöpään. Tutkimukseen osallistui 296 suun levyepiteelisyöpäpotilasta ja 296 verrokkia. Monimuuttujamallissa otettiin huomioon koko elinaikainen tupakointi ja alkoholinkäyttö. Hedelmien ja vihannesten suusyöpäriskiä vähentävä vaikutus todettiin tupakoitsijoilla ja alkoholia käyttävillä henkilöillä; vetosuhde (OR) runsaasti elinaikanaan tupakoineilla/edelleen tupakoivilla oli 0,30 (95 % luottamusväli 0,14–0,65) ja runsaasti alkoholia käyttäneillä/käyttävillä 0,18 (95 % luottamusväli 0,07–0,45). Ei- tupakoitsijoilla ja henkilöillä, jotka eivät käyttäneet alkoholia, hedelmien ja vihannesten käytön suojaavaa vaikutusta ei todettu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus totesi myös prosessoitujen lihatuotteiden (pekoni) ja upporasvassa paistettujen ruokien suurentavan suusyöpäriskiä.

Meta-analyysissä «Pavia M, Pileggi C, Nobile CG ym. Association betw...»6 tutkittiin hedelmien ja vihannesten käytön yhteyttä suusyöpään. Vuoden 2005 syyskuuhun mennessä julkaistut tutkimukset haettiin mukaan meta-analyysiin. Meta-analyysissä oli mukana 16 tutkimusta, jotka täyttivät sisäänottokriteerit (15 tapaus-verrokkitutkimusta ja 1 kohorttitutkimus).

Tulosten mukaan jokainen päivittäin nautittu hedelmäannos vähensi suusyövän riskiä (OR 0,5; 95 % luottamusväli 0,4–0,7). Samoin jokainen päivittäin nautittu vihannesannos vähensi suusyövän riskiä (OR 0,5; 95 % luottamusväli 0,4–0,7).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Sveitsiläisessä tapaus-verrokkitutkimuksessa «Levi F, Pasche C, La Vecchia C ym. Food groups and...»7 oli mukana 112 suun syöpää (ei huulisyöpää) ja 44 nielun syöpää sairastavaa potilasta, jotka oli diagnosoitu 1 vuosi aiemmin. Verrokkeina oli 284 samaan yliopistosairaalaan muusta syystä lähetettyä, iän ja asuinalueen suhteen kaltaistettua potilasta, joilla oli äkillinen sairaus. Potilaille tehtiin strukturoitu haastattelu, jolla selvitettiin muun muassa tupakan ja alkoholinkäyttö, liikuntatottumukset ja erilaisten ruoka-aineiden keskimääräinen viikoittainen käyttö. Ruoka-aineet luokiteltiin 14 ryhmään, ja niiden käyttö analysoitiin monimuuttujamallissa. Verrokit olivat syöpäpotilaiden ryhmää jonkin verran nuorempia, ja heissä oli vähemmän naisia. Verrokit käyttivät hieman vähemmän alkoholia, ja heissä oli huomattavasti vähemmän tupakoitsijoita kuin syöpäpotilaissa.

Vaara laskettiin kutakin ruoka-aineryhmää eniten käyttävälle kolmasosalle tutkituista. Suusyövän vaaraa lisäsivät selvästi kananmunien (OR 2,3; 95 % luottamusväli 1,28–4,22), punaisen lihan (OR 2,1; 95 % luottamusväli 1,15–3,99) ja etenkin vahvasti käsitellyn lihan (OR 3,2; 95 % luottamusväli 1,66–6,24) käyttö.

Vaaraa vähensivät sekä keitettyjen (OR 0,1; 95 % luottamusväli 0,07–0,19) että raakojen vihannesten (OR 0,3; 95 % luottamusväli 0,16–0,58) käyttö, samoin sitrushedelmien (OR 0,4; 95 % luottamusväli 0,20–0,73), muiden hedelmien (OR 0,2; 95 % luottamusväli 0,11–0,44), kalan (OR 0,5; 95 % luottamusväli 0,30–0,96) ja maitotuotteiden (OR 0,4; 95 % luottamusväli 0,21–0,70) käyttö. Ruokavalion monipuolisuus suojasi samoin suusyövältä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Kawakita D, Lee YA, Turati F ym. Dietary fiber intake and head and neck cancer risk: A pooled analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology consortium. Int J Cancer 2017;141:1811-1821 «PMID: 28710831»PubMed
 2. Perloy A, Maasland DHE, van den Brandt PA ym. Intake of meat and fish and risk of head-neck cancer subtypes in the Netherlands Cohort Study. Cancer Causes Control 2017;28:647-656 «PMID: 28382514»PubMed
 3. Bravi F, Bosetti C, Filomeno M ym. Foods, nutrients and the risk of oral and pharyngeal cancer. Br J Cancer 2013;109:2904-10 «PMID: 24149181»PubMed
 4. Filomeno M, Bosetti C, Garavello W ym. The role of a Mediterranean diet on the risk of oral and pharyngeal cancer. Br J Cancer 2014;111:981-6 «PMID: 24937666»PubMed
 5. Toporcov TN, Tavares GE, Rotundo LD ym. Do tobacco and alcohol modify protective effects of diet on oral carcinogenesis? Nutr Cancer 2012;64:1182-9 «PMID: 23163847»PubMed
 6. Pavia M, Pileggi C, Nobile CG ym. Association between fruit and vegetable consumption and oral cancer: a meta-analysis of observational studies. Am J Clin Nutr 2006;83:1126-34 «PMID: 16685056»PubMed
 7. Levi F, Pasche C, La Vecchia C ym. Food groups and risk of oral and pharyngeal cancer. Int J Cancer 1998;77:705-9 «PMID: 9688303»PubMed