Takaisin

Liikunta tupakoinnin lopettamisen apuna

Näytönastekatsaukset
Tiina Kortteisto
19.6.2018

Näytön aste: C

Liikunnasta saattaa olla apua tupakasta vieroituksen yhteydessä.

Cochrane-katsauksessa «Ussher MH, Taylor AH, Faulkner GE. Exercise interv...»1 tutkittiin liikunnasta saatavaa hyötyä vieroituksessa. 2014 artikkeleita etsittiin seuraavista lähteistä: Cochrane Tobacco Addiction Group tutkimusrekisteri, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL. Katsaukseen otettiin satunnaistettuja hoitotutkimuksia, joissa verrattiin liikuntaohjelman tehoa yksin tai liikuntaohjelman tehoa muun vieroitusohjelman ohella tupakoijilla tai äskettäin tupakoinnin lopettaneilla. Seuranta-aika oli 6 kuukautta tai enemmän.

Tutkimusten eroavuuksien vuoksi meta-analyysiä ei tehty. 20 tutkimusta, joissa oli 5 870 osallistujaa, otettiin mukaan. Isoimmassa tutkimuksessa oli mukana 2 318 osallistujaa, kun taas 8 tutkimuksessa kussakin tutkimushaarassa oli vähemmän kuin 30 tutkittavaa. Lisäksi tutkimukset erosivat toisistaan liikuntaharjoittelun tehon ja ajankohdan osalta. 4 tutkimuksessa liikuntaryhmässä oli merkitsevästi enemmän tupakoimattomia kuin kontrolliryhmässä tutkimuksen loppuessa. Yhdessä näistä tutkimuksista oli edelleen merkitsevä ero 3 kuukauden seuranta-ajan kohdalla ja raja-arvoinen ero liikuntaryhmän eduksi 12 kuukauden seuranta-ajan kohdalla (p = 0,05). 1 tutkimuksessa tupakoimattomia oli enemmän liikuntaryhmässä 3 kuukauden seuranta-ajan kohdalla, mutta ei tutkimuksen loppuessa eikä 12 kuukauden kohdalla. 1 liikunta ja vieroitusohjelman yhdistelmätutkimuksessa raportoitiin merkittävästi korkeampia tupakoimattomuuslukuja verrattuna pelkkään lyhyeen vieroitusohjaukseen. Muissa tutkimuksissa liikunnalla ei ollut vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Vain 2 tutkimusta 20:sta osoitti liikunnan hyödyttävän tupakasta vieroituksessa 12 kuukauden seurannassa. Kaikki muut tutkimukset olivat liian pieniä siihen, että liikunnan merkitystä olisi luotettavasti myöskään voinut sulkea pois. Tarvitaan laajempia tutkimuksia, joissa on riittävä otoskoko, riittävän kuormittava liikuntaharjoitteluohjelma, samankaltaiset kontrolliolosuhteet, liikuntaohjelman toteutumisen seuranta ja fyysisen aktiivisuuden ja kunnon muuttumisen arviointi sekä interventio- että kontrolliryhmässä. Ei ole myöskään selkeää tietoa, minkä tyyppinen liikunta (esim. kestävyysliikunta, lihasvoimaharjoittelu kuntosalilla) ja miten annosteltuna olisi tehokkainta.

Kirjallisuutta

  1. Ussher MH, Taylor AH, Faulkner GE. Exercise interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD002295 «PMID: 25170798»PubMed