Takaisin

Puhelinneuvonta tupakoinnista vieroittamisen tukena

Näytönastekatsaukset
Pilvikki Absetz
19.6.2018

Näytön aste: A

Puhelimitse annettava vieroitusohjaus on tehokasta, kun ohjauskertoja on useita (3–7).

Cochrane-katsaus «Stead LF, Hartmann-Boyce J, Perera R ym. Telephone...»1 analysoi 77 erillistä tutkimusta (lähes 85 000 tutkittavaa), joissa arvioitiin pro- tai reaktiivisen puhelinneuvonnan vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen. Kaikki olivat satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia. 2 tutkimuksessa oli vain 1 soitto, 8 tutkimuksessa 2 soittoa ja lopuissa enemmän – enimmillään 12. Proaktiivisella neuvonnalla tarkoitetaan ammattihenkilökunnan tarjoamaa neuvontapalvelua. Tällainen neuvonta voi olla osana muuta henkilökohtaista neuvontaa, toimia postitettujen itseopiskelumateriaalien tukena tai lääkehoitojen käytön valintana ja ohjauksena. Reaktiivisella puhelinneuvonnalla tarkoitetaan neuvontapuhelimien käyttöä (englanniksi quitlines, hotlines, helplines). Näissä asiakas soittaa neuvontapuhelimeen, josta hän voi saada informaatiota tupakoinnin lopettamisesta, etukäteen äänitettyjä viestejä, henkilökohtaista neuvontaa tai kaikkia näitä. Osassa tutkimuksia yhdistyi proaktiivinen ja reaktiivinen eli asiakkaat pystyivät varaamaan neuvontapuhelimesta puhelinaikoja, jolloin ammattilainen soittaa heille.

Primaari vastemuuttuja oli tupakoimattomuus vähintään 6 kuukauden seurantajakson jälkeen. Mikäli mahdollista, tupakoimattomuus verifioitiin biokemiallisesti. Ne potilaat, joita ei pystytty jäljittämään, luokiteltiin siten kuin he olisivat jatkaneet tupakointia.

Pelkkä proaktiivinen puhelimen välityksellä annettu ohjaus (51 tutkimusta, joissa yli 30 000 potilasta) johti myös useammin lopettamiseen kuin vertailuryhmässä (OR 1,27; 95 % luottamusväli 1,20–1,36). Niissä tutkimuksissa, joissa oli ainoastaan 1–2 yhteydenottoa, ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Vaikutus oli hiukan suurempi tutkimuksissa, joihin rekrytoitiin lopettamiseen motivoituneita, ja kun puheluiden määrä oli suurempi. Suhteellinen hyöty puhelinneuvonnasta oli vähäisempi lääkehoidon (yleensä NRT) kuin itsehoitomateriaalien tai lyhyen ohjauksen lisänä.

Pelkästään reaktiivisen palvelun eli neuvontapuhelimeen soittamisen vaikuttavuutta arvioivia tutkimuksia katsauksessa oli vain muutama, joten luotettavia johtopäätöksiä ei voida vetää.

Yhdistelmäpalvelun saaneet eli neuvontapuhelimeen soittajat, joilla järjestettiin useamman kerran jatkopuhelinkontaktit (12 tutkimusta, joissa yli 30 000 osallistujaa), lopettivat useammin (OR 1,38; 95 % luottamusväli 1,28–1,49) verrattuna pelkän lyhyen ohjauksen saaneisiin tai niihin, joille jatkopuhelujen sijasta lähetettiin itseopiskelumateriaalia. Yhteydenottojen määrän lisääminen 3–7 puhelun välille näyttäisi olevan hyödyllistä, mutta näyttö ei tue sitä useampia yhteydenottoja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusten määrä on kasvanut nopeasti, ja puhelinneuvonnan hyöty tullut selvemmäksi. Myös Suomessa toimii tupakoinnin lopettamista tukeva puhelinpalvelu, johon sisältyy mahdollisuus puhelinohjauksen tilaamiseen ja jonka käyttöön ammattilaisten tulisi potilaitaan tukea.

Tupakasta vieroittavan terveydenhuollon ammattilaisen puhelimitse antama ohjaus lisää tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä verrattuna tilanteeseen, jossa henkilökohtaista neuvontaa ei ole lainkaan «Stead LF, Hartmann-Boyce J, Perera R ym. Telephone...»1. Puhelinneuvonta saattaa olla tehokasta, jos verrataan sellaiseen interventioon, jossa ei ole lainkaan henkilökohtaista kontaktia tupakoijaan. Onnistuneeseen interventioon kuuluu yleensä useita kontakteja tupakoinnin lopettamisyrityksen yhteyteen ajoitettuna.

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Hartmann-Boyce J, Perera R ym. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD002850 «PMID: 23934971»PubMed