Takaisin

Sairaalassa toteutettu tupakoinnin vieroitushoito

Näytönastekatsaukset
Tiina Kortteisto
19.6.2018

Näytön aste: A

Intensiiviset sairaalahoidon aikaiset vieroitukset, jotka jatkuvat vähintään kuukauden kotiuttamisen jälkeen, ovat tehokkaita.

Cochrane-katsaukseen «Rigotti NA, Clair C, Munafò MR ym. Interventions f...»1 otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa vieroitettiin sairaalapotilaita, jotka eivät olleet hoidossa psykiatrisesta syystä tai päihteiden takia. Kriteerit täyttivät 50 tutkimusta.

Intensiiviset sairaalahoidon aikana aloitetut vieroitukset, joissa vieroitustuki jatkui ainakin kuukauden kotiutumisen jälkeen (25 tutkimusta), auttoivat tupakoimattomuuteen (RR 1,37; 95 % luottamusväli 1,27–1,48). Sydän- ja verisuonitautien takia sairaalahoidossa olleilla potilailla (11 tutkimusta) intensiivisen vieroitushoidon tulokset olivat hyvät (RR 1,42; 95 % luottamusväli 1,29–1,56). Kotiutuksen jälkeinen vieroitushoito toteutui 42/50 tutkimuksessa puhelimella (29 tutkimusta), tapaamisella (9 tutkimusta), näiden yhdistelmällä (2 tutkimusta) tai informaatioteknologian avulla (2 tutkimusta). Vähemmän intensiivinen vieroitushoito, joka ei jatkunut kotiutuksen jälkeen tai jatkui alle 1 kuukauden, ei auttanut tupakoimattomuuteen. Sairaalahoidon varsinainen syy (diagnoosi) ei vaikuttanut onnistumiseen.

6 tutkimuksessa, joissa verrattiin intensiiviseen neuvontaan yhdistettyä nikotiinikorvaushoitoa lumehoitoon tai neuvontaan ilman korvaushoitoa, osoittautui intensiiviseen neuvontaan yhdistetty nikotiinikorvaushoito tehokkaaksi (RR 1,54; 95 % luottamusväli 1,34–1,79). 5 tutkimuksessa, joissa lääkehoito yhdistettiin neuvontaan, lääkehoito ei saanut aikaan lisävaikutusta verrattuna pelkkään neuvontaan: bupropioni + neuvonta vs. neuvonta (RR 1,04; 95 % luottamusväli 0,75–1,45) ja varenikliini + neuvonta vs. neuvonta (RR 1,28; 95 % luottamusväli 0,95–1,74).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tutkittiin «Mohiuddin SM, Mooss AN, Hunter CB ym. Intensive sm...»2 akuutisti sydän- ja verisuonisairauksien vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla potilailla (n = 209) 12 viikkoa kestävän intensiivisen vieroitusintervention (koulutetun ohjaajan vetämät tunnin mittaiset viikoittaiset ryhmätapaamiset) ja siihen liitetyn lääkehoidon (nikotiinikorvaustuotteet ja/tai bupropioni) vaikutusta verrattuna normaalihoitoon (ennen kotiutusta annettu vieroitusneuvonta ja materiaali) satunnaistetussa tutkimuksessa.

Intensiivihoidon todettiin vähentävän merkittävästi tupakointia 24 kuukauden kuluttua (33 % hoitoryhmässä ja 9 % vertailuryhmässä (p < 0,0001) sekä kokonaiskuolleisuutta (RRR 77 %, 27–93 %, p = 0,014) että uuden sairaalahoidon riskiä (RRR 44 %, 16–63 %, p = 0,007) 2 vuoden seuranta-aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa tutkimuksessa «Carson K, Brinn M, Peters M ym. Superiority of a c...»3 verrattiin akuuttia tupakkasairautta sairastavien sairaalapotilaiden 12 viikkoa kestävää hoitoa varenikliinillä (varenicline tartrate) + lopettamisneuvonnalla (N = 196) pelkkää lopettamisneuvontaa saaneisiin (N = 196). Tupakoinnin lopettaneita oli 12 kuukauden seurannassa merkittävästi enemmän lääkehoitoa ja neuvontaa saaneiden ryhmässä 31,1 % (N = 61) verrattuna pelkkää neuvontaa saaneisiin 21,4 % (N = 42) (RR 1,45; 95 % luottamusväli 1,03–2,03). Ero säilyi merkittävänä (p = 0,02) 24 kuukauden seurannassa, jolloin lopettaneiden osuus oli lääkehoito + neuvontaryhmässä 29 % (N = 56) ja neuvontaryhmässä 18 % (N = 36). Tutkimuksessa seurattiin myös mahdollisia haittavaikutuksia.12 kuukauden kohdalla yleisimmin raportoitua haittavaikutusta, pahoinvointia, esiintyi 16,3 %:lla lääkehoito + neuvontaryhmässä verrattuna pelkän neuvontaryhmän 1,5 %:iin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Sovellettavuus heikko, koska näin pitkäaikainen interventio ei Suomessa ole realistinen.

Hollantilaisessa tutkimuksessa «Berndt N, de Vries H, Lechner L ym. High intensity...»4 verrattiin sydänsairaaloiden tupakoivien potilaiden saamaa puhelinneuvontaa (n = 223) ja kasvokkain tapahtuvaa neuvontaa (n = 157) tavalliseen hoitoon (n = 245) ilman kotiutuksen jälkeistä neuvontaa.

Puhelinneuvonta oli tehokasta matalan koulutustason ja vähäisen lopettamishalukkuuden omaavilla verrattuna tavalliseen hoitoon (OR 3,10; 95 % luottamusväli 1,32–7,31). Vastaavalle ryhmälle toteutunut kasvokkain tapahtuva neuvonta sai aikaan vielä isomman vaikutuksen (OR 5,30; 95 % luottamusväli 2,13–13,71) verrattuna tavalliseen hoitoon. Korkeamman koulutuksen omaavilla ei vaikutusta ilmaantunut.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa 397 tupakoivaa sairaalapotilasta koskevassa tutkimuksessa «Rigotti NA, Regan S, Levy DE ym. Sustained care in...»5 tupakoinnin lopettaminen toteutui ylläpitävää vieroitushoitoa (automaattinen puhelinneuvonta ja ilmainen lääkehoito) saaneessa ryhmässä merkittävästi paremmin (RR 1,71; 95 % luottamusväli 1,14–2,56) verrattuna tavalliseen hoitoon (pelkkä suositus neuvontaan ja lääkehoitoon). Sairaalapotilaat, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin, hyötyvät merkittävästi kotiutumisen jälkeen jatkuvasta ylläpitävästä vieroitushoidosta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Sovellettavuus heikko, koska potilaalle täysin ilmainen tupakasta vieroituksen lääkehoito sairaalahoidon jälkeen ei ole Suomessa mahdollista.

Kirjallisuutta

 1. Rigotti NA, Clair C, Munafò MR ym. Interventions for smoking cessation in hospitalised patients. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD001837 «PMID: 22592676»PubMed
 2. Mohiuddin SM, Mooss AN, Hunter CB ym. Intensive smoking cessation intervention reduces mortality in high-risk smokers with cardiovascular disease. Chest 2007;131:446-52 «PMID: 17296646»PubMed
 3. Carson K, Brinn M, Peters M ym. Superiority of a course of varenicline tartrate plus counselling over counselling alone for smoking cessation: A 24-month randomised controlled trial for inpatients. Respirology 2016;21:45
 4. Berndt N, de Vries H, Lechner L ym. High intensity smoking cessation interventions: Cardiac patients of low socioeconomic status and low intention to quit profit most. Neth Heart J 2017;25:24-32 «PMID: 27752966»PubMed
 5. Rigotti NA, Regan S, Levy DE ym. Sustained care intervention and postdischarge smoking cessation among hospitalized adults: a randomized clinical trial. JAMA 2014;312:719-28 «PMID: 25138333»PubMed