Takaisin

Tukihenkilöt tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Hanna Ollila
19.6.2018

Näytön aste: C

Tukihenkilön nimeäminen ja osallistaminen tupakasta vieroitukseen ei näytä lisäävän lopettamisessa onnistumista.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Park EW, Tudiver FG, Campbell T. Enhancing partner...»1 kävi läpi vuoteen 2011 mennessä julkaistuista satunnaistetuista tutkimuksista 12 (N > 2 000) asetetut kriteerit täyttävää tutkimusta, joissa tutkittiin, lisääntyykö tupakoinnin lopettaminen, kun tupakasta vieroitusohjelmaan osallistuvalla on tukipartneri. Tutkimuksiin osallistujat olivat aikuisia. Partnerit olivat puolisoita, ystäviä, työtovereita tai muita henkilöitä, joiden nimenomainen tehtävä oli tukea tupakointia lopettavaa henkilöä. Katsauksessa ei siis käsitelty ammattihenkilön antamaa tukea. Vertailuryhmillä oli opasmateriaalia, nikotiinipurukumia, televisio-ohjelmia, viikoittaisia ryhmätapaamisia, yhteydenpitoa ohjaajan kanssa tai psykoterapiaa.

Tukipartnerin lisääminen tupakasta vieroitusohjelmaan ei lisännyt tupakoinnin lopettamisessa onnistumista (meta-analyysin RR 0,99; 95 % luottamusväli 0,84–1,15) 6–9 kuukauden seuranta-aikana eikä pidemmässä (≥ 12 kuukautta) seurannassa (1,04; 95 % luottamusväli 0,87–1,24). Niistä 8 tutkimuksesta, jotka mittasivat partnerin tukea myös seurannassa, vain 2 tutkimuksessa osoitettiin partnerilta saadun tuen merkitsevä lisääntyminen interventioryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksiin osallistuneiden määrä oli pieni. Koeasetelmissa oli haastavaa eritellä sosiaalisen tuen lähteitä ja niiden vaikutusta. Myös yksilölliset tekijät vaikuttavat: toiset kokevat sosiaalisen tuen tarpeellisemmaksi ja hyötyvät siitä enemmän kuin toiset.

Kirjallisuutta

  1. Park EW, Tudiver FG, Campbell T. Enhancing partner support to improve smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD002928 «PMID: 22786483»PubMed