Takaisin

Ryhmäohjaus tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Tiina Kortteisto
19.6.2018

Näytön aste: A

Ryhmäohjaus on tupakasta vieroituksessa yhtä tehokas kuin intensiivinen yksilöohjaus ja tehokkaampi kuin opasmateriaali tai lyhyt yksilöohjaus.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Stead LF, Carroll AJ, Lancaster T. Group behaviour...»1 kävi läpi 66 satunnaistettua tutkimusta, joissa tutkittiin ryhmäohjausta tupakoinnin lopettamisessa. Tutkimuksen seuranta-aika oli vähintään 6 kuukautta. Osallistujat olivat aikuisia, ja uusimmat tutkimukset vuodelta 2016. Ryhmäohjaukseksi katsottiin aikataulutetut tapaamiset, joissa osallistujat saivat käyttäytymisterapiaohjausta vähintään 2 tapaamisessa vieroitushoidon aikana. Tapaamiskertojen lukumäärä vaihteli välillä 3–16. Vertailuryhminä olivat opasmateriaali, yksilöohjaus tai ilman interventiota olleet. Lisäksi verrattiin lääkkeellisen hoidon ja ryhmäohjauksen yhdistelmää lyhyeen yksilöohjaukseen yhdistettyyn lääkehoitoon.

13 tutkimusta vertasi ryhmäohjausta opasmateriaaliin (N = 4 395). Meta-analyysissa ryhmäohjaus osoittautui tupakasta vieroituksessa tehokkaammaksi kuin opasmateriaali (RR 1,88; 95 % luottamusväli 1,52–2,33). GRADE-kriteerien mukaan näyttö arvioitiin kohtalaiselle tasolle johtuen tutkimusten raportoinnin puutteista.

14 tutkimusta vertasi ryhmäohjausta lyhyeen yksilöohjaukseen (N = 7 286). Vieroitus onnistui ryhmäohjauksen avulla paremmin kuin yksilöohjauksen (RR 1,22; 95 % luottamusväli 1,03–1,43). GRADE-kriteerien mukaan näyttö arvioitiin alhaiselle tasolle johtuen tutkimusten eroista ja virheen mahdollisuudesta.

9 tutkimuksessa verrattiin ryhmäohjausta tavalliseen hoitoon (N = 1 098). Ryhmäohjauksen avulla vieroitus onnistui paremmin kuin tavallisessa hoidossa (RR 2,60; 95 % luottamusväli 1,80–3,76). GRADE-kriteerien mukaan näyttö arvioitiin alhaiselle tasolle.

6 tutkimuksessa (N = 980) ei todettu eroa ryhmäohjauksen ja yhtä intensiivisen yksilöohjauksen välillä (RR 0,99; 95 % luottamusväli 0,76–1,28). Näyttö arvioitiin kohtalaiselle tasolle.

5 tutkimuksessa (N = 1 523) ei todettu eroa ryhmäohjaukseen yhdistetyn lääkehoidon ja lyhyeen yksilöohjaukseen yhdistetyn lääkehoidon välillä (RR 1,11; 95 % luottamusväli 0,93–1,33). Näyttö arvioitiin kohtalaiselle tasolle.

Kommentti: Vaihtelu ryhmäohjelmien sisällöissä, tapaamisten intensiivisyydessä ja ohjaustyylissä – onko keskitytty ryhmän jäsenten väliseen vuorovaikutukseen vai onko ohjaus ollut enemmän ohjaajan ja ryhmän jäsenten väliseen vuorovaikutukseen keskittyvää – vaikeuttaa ryhmäohjelmien vaikutusten arviointia. Ryhmäohjaus on usein räätälöity juuri kyseessä olevalle ryhmälle, joten tulosten yleistettävyys on siksi heikko. Ryhmäohjaus on kuitenkin intensiivistä yksilöohjausta edullisempi vaihtoehto.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Carroll AJ, Lancaster T. Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2017;3:CD001007 «PMID: 28361497»PubMed