Takaisin

Trombolyysihoito suuren riskin keuhkoemboliapotilailla

Näytönastekatsaukset
Veli-Pekka Harjola
29.4.2015

Näytön aste: A

Liuotus- eli trombolyysihoito lisää eloonjäämisen todennäköisyyttä suhteessa lisääntyvään vuotoriskiin yksiselitteisesti vain suuren riskin keuhkoemboliassa.

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Jerjes-Sanchez C, Ramírez-Rivera A, de Lourdes Gar...»1verrattiin streptokinaasihoitoa ja hepariinia sokissa olevilla keuhkoemboliapotilailla (suuren kuolemanriskin keuhkoembolia). Tutkimus keskeytettiin eettisistä syistä, sillä kaikki neljä hepariiniryhmän potilasta kuolivat, kun taas kaikki trombolyysihoidetut jäivät henkiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Böttigerin «Böttiger BW, Böhrer H, Bach A ym. Bolus injection ...»2katsauksessa on tarkasteltu tapausselostuksia (n = 14) tai sarjoja (n = 34), joissa keuhkoembolian vuoksi elvytetyille potilaille on annettu bolustrombolyysi elvytyksen yhteydessä. Tutkimukset viittaavat trombolyysihoidon edulliseen vaikutuksen, sillä eloonjäämisluvut olivat yli 50 %. Näiden tutkimusten tieteellinen taso (D) ei riitä yleistettäviin johtopäätöksiin. Yhdellä potilaalla todettiin fataali intrakerebraalivuoto, ja kirurginen interventio tai massiiviset verensiirrot olivat tarpeen 10 potilaalle.

On kuitenkin muistettava, että sekä akuuteissa että henkeä uhkaavissa tilanteissa useimmat trombolyysihoidon vasta-aiheet ovat relatiivisia «Jerjes-Sanchez C, Ramírez-Rivera A, de Lourdes Gar...»1, «Kuo WT. Endovascular therapy for acute pulmonary e...»3.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Jerjes-Sanchez C, Ramírez-Rivera A, de Lourdes García M ym. Streptokinase and Heparin versus Heparin Alone in Massive Pulmonary Embolism: A Randomized Controlled Trial. J Thromb Thrombolysis 1995;2:227-229 «PMID: 10608028»PubMed
  2. Böttiger BW, Böhrer H, Bach A ym. Bolus injection of thrombolytic agents during cardiopulmonary resuscitation for massive pulmonary embolism. Resuscitation 1994;28:45-54 «PMID: 7809485»PubMed
  3. Kuo WT. Endovascular therapy for acute pulmonary embolism. J Vasc Interv Radiol 2012;23:167-79.e4; quiz 179 «PMID: 22192633»PubMed