Takaisin

Masennuslääkkeet perusterveydenhuollossa

Näytönastekatsaukset
Erkki Isometsä
27.6.2014

Näytön aste: A

Masennuslääkkeiden teho on osoitettu myös perusterveydenhuollon masennuspotilailla.

Systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Arroll B, Macgillivray S, Ogston S ym. Efficacy an...»1kartoitettiin perusterveydenhuollossa toteutetut lumekontrolloidut masennuslääketutkimukset. Kaikkiaan 15 satunnaistetussa kliinisessä kokeessa oli yhteensä 2 109 potilasta, joilla oli jollakin tavoin määritelty depressiodiagnoosi.

Sekä trisykliset (12 satunnaistettua kontrolloitua hoitokoetta (RCT), RR 1,26, 95 % luottamusväli 1,12–1,42, NNT (number needed to treat) = 4) että SSRI:t (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) (5 RCT, RR 1,37, 95 % luottamusväli 1,21–1,55, NNT = 6) olivat lumetta tehokkaampia näin määritellyn depression hoidossa. Analyysin rajaaminen vain tutkimuksiin, joissa kyseessä oli DSM-IV eli vakava masennustila (2 TCA, 4 SSRI), ei muuttanut tulosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Arroll B, Elley CR, Fishman T ym. Antidepressants ...»2, «»1selvitettiin masennuslääkkeiden tehoa ja siedettävyyttä perusterveydenhuollon masennuspotilailla tehdyissä tutkimuksissa. Mukaan otettiin SSRI-lääkkeitä ja trisyklisiä masennuslääkkeitä koskevat RCT:t. Yli 65-vuotiaisiin potilaisiin kohdistuvat tutkimukset suljettiin pois. Lumekontrolloituja, kaksoissokkoutettuja tutkimuksia löytyi yhteensä 14 (16 vertailuasetelmaa); tutkimuksista 10 koski trisyklisiä masennuslääkkeitä, kaksi SSRI-lääkkeitä ja kaksi molempia lääkeryhmiä. Tutkimusten tavanomainen kesto oli 6–8 viikkoa. Potilaita tutkimuksissa oli yhteensä 2 283 (lääkeryhmissä 1 364, lumeryhmissä 919).

Molemmat lääkeryhmät olivat lumetta tehokkaampia hoitovasteen tuottamisessa (trisykliset RR = 1,24, 95 % luottamusväli 1,11–1,38, NNT:n mediaani 9; SSRI:t RR = 1,28, 95 % luottamusväli 1,15–1,43, NNT:n mediaani 7). Vastaavasti hoidon keskeyttäminen haittavaikutusten vuoksi oli lääkeryhmissä lumetta yleisempää (trisykliset NNH (number needed to harm) 4–30, SSRI:t 20–90). Haittavaikutuksia, joita raportoitiin, mutta jotka eivät johtaneet hoidon keskeyttämiseen, oli enemmän trisyklisillä lääkkeillä kuin SSRI-ryhmällä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suomalaisessa perusterveydenhuollossa hoidetaan yleensä lievästä tai keskivaikeasta depressiosta kärsiviä potilaita, kun taas hoitosuosituksen mukaan vaikeat ja psykoottiset depressiot kuuluvat erikoissairaanhoidossa hoidettavaksi. Masennuslääkkeitä on tutkittu spesifisesti myös perusterveydenhuollossa, ja niiden tuottama hoitoefekti lumeeseen verrattuna on perusterveydenhuollon potilailla olennaisesti samansuuruinen kuin muissa toimintaympäristöissä vastaavanlaisten depressioiden hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Arroll B, Macgillivray S, Ogston S ym. Efficacy and tolerability of tricyclic antidepressants and SSRIs compared with placebo for treatment of depression in primary care: a meta-analysis. Ann Fam Med 2005;3:449-56 «PMID: 16189062»PubMed
  2. Arroll B, Elley CR, Fishman T ym. Antidepressants versus placebo for depression in primary care. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD007954 «PMID: 19588448»PubMed