Takaisin

Masennuslääkkeet perusterveydenhuollossa

Näytönastekatsaukset
Erkki Isometsä
8.1.2020

Näytön aste: A

Masennuslääkkeiden teho on osoitettu myös perusterveydenhuollon masennuspotilailla.

Systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Arroll B, Macgillivray S, Ogston S ym. Efficacy an...»1 kartoitettiin perusterveydenhuollossa toteutetut lumekontrolloidut masennuslääketutkimukset. Kaikkiaan 15 satunnaistetussa kliinisessä kokeessa oli yhteensä 2 109 potilasta, joilla oli jollakin tavoin määritelty depressiodiagnoosi.

Sekä trisykliset (12 satunnaistettua kontrolloitua hoitokoetta (RCT), RR 1,26; 95 % luottamusväli 1,12–1,42, NNT (number needed to treat) = 4) että SSRI:t (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) (5 RCT, RR 1,37; 95 % luottamusväli 1,21–1,55, NNT = 6) olivat lumetta tehokkaampia näin määritellyn depression hoidossa. Analyysin rajaaminen vain tutkimuksiin, joissa kyseessä oli DSM-IV eli vakava masennustila (2 TCA, 4 SSRI), ei muuttanut tulosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Arroll B, Elley CR, Fishman T ym. Antidepressants ...»2 selvitettiin masennuslääkkeiden tehoa ja siedettävyyttä perusterveydenhuollon masennuspotilailla tehdyissä tutkimuksissa. Mukaan otettiin SSRI-lääkkeitä ja trisyklisiä masennuslääkkeitä koskevat RCT:t. Yli 65-vuotiaisiin potilaisiin kohdistuvat tutkimukset suljettiin pois. Lumekontrolloituja, kaksoissokkoutettuja tutkimuksia löytyi yhteensä 14 (16 vertailuasetelmaa); tutkimuksista 10 koski trisyklisiä masennuslääkkeitä, 2 SSRI-lääkkeitä ja 2 molempia lääkeryhmiä. Tutkimusten tavanomainen kesto oli 6–8 viikkoa. Potilaita tutkimuksissa oli yhteensä 2 283 (lääkeryhmissä 1 364, lumeryhmissä 919).

Molemmat lääkeryhmät olivat lumetta tehokkaampia hoitovasteen tuottamisessa (trisykliset RR = 1,24; 95 % luottamusväli 1,11–1,38, NNT:n mediaani 9; SSRI:t RR = 1,28; 95 % luottamusväli 1,15–1,43, NNT:n mediaani 7). Vastaavasti hoidon keskeyttäminen haittavaikutusten vuoksi oli lääkeryhmissä lumetta yleisempää (trisykliset NNH (number needed to harm) 4–30, SSRI:t 20–90). Haittavaikutuksia, joita raportoitiin, mutta jotka eivät johtaneet hoidon keskeyttämiseen, oli enemmän trisyklisillä lääkkeillä kuin SSRI-ryhmällä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksen tutkijat päivittävät meta-analyysinsä «Arroll B, Chin WY, Martis W ym. Antidepressants fo...»3 vuonna 2016. Mukaan löytyi 17 RCT-tutkimusta, jotka sisälsivät 22 vertailuasetelmaa. Hoitovasteen todennäköisyys oli lumetta suurempi sekä trisyklisillä masennuslääkkeillä (6 tutkimusta, yhteensä 709 potilasta; RR = 1,23; 95 % luottamusväli 1,01–1,48) että SSRI-lääkkeillä (8 tutkimusta, yhteensä 1 652 potilasta; RR = 1,33; 95 % luottamusväli 1,20–1,48).

Mianseriini osoittautui tehokkaaksi jatkuvien muuttujien perusteella arvioituna (2 tutkimusta, SMD 0,37 (95 % luottamusväli 0,13–0,62]). Hoitovasteeseen suhteutetuiksi NNT-luvuiksi todettiin trisyklisillä lääkkeillä 8,5, SSRI-lääkkeillä 6,5 ja venlafaksiinilla 6. Useimpien tutkimusten kesto oli suhteellisen lyhyt (≤ 8 viikkoa). Tutkijat löysivät viitteitä julkaisuharhasta, eikä uusia masennuslääkkeitä lumeeseen spesifisti perusterveydenhuollon potilailla löytynyt.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suomalaisessa perusterveydenhuollossa hoidetaan yleensä lievästä tai keskivaikeasta depressiosta kärsiviä potilaita, kun taas hoitosuosituksen mukaan vaikeat ja psykoottiset depressiot kuuluvat erikoissairaanhoidossa hoidettavaksi. Masennuslääkkeitä on tutkittu spesifisesti myös perusterveydenhuollossa, ja niiden tuottama hoitoefekti lumeeseen verrattuna on perusterveydenhuollon potilailla olennaisesti saman suuruinen kuin muissa toimintaympäristöissä vastaavanlaisten depressioiden hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Arroll B, Macgillivray S, Ogston S ym. Efficacy and tolerability of tricyclic antidepressants and SSRIs compared with placebo for treatment of depression in primary care: a meta-analysis. Ann Fam Med 2005;3:449-56 «PMID: 16189062»PubMed
  2. Arroll B, Elley CR, Fishman T ym. Antidepressants versus placebo for depression in primary care. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD007954 «PMID: 19588448»PubMed
  3. Arroll B, Chin WY, Martis W ym. Antidepressants for treatment of depression in primary care: a systematic review and meta-analysis. J Prim Health Care 2016;8:325-334 «PMID: 29530157»PubMed