Takaisin

Kirkasvalohoito kaamosmasennuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Erkki Isometsä
30.6.2014

Näytön aste: A

Kirkasvalohoito on tehokas kaamosmasennuksen hoidossa.

Systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Golden RN, Gaynes BN, Ekstrom RD ym. The efficacy ...»1 tutkittiin kirkasvalohoidon tehoa diagnosoiduilla, 18–65-vuotiailla depressiopotilailla 64 satunnaistetussa kontrolloidussa hoitokokeessa (RCT): 50 RCT:tä koski kaamosmasennusta, 14 RCT:tä muuta depressiota. Kirkasvalohoidon minimiannokseksi määriteltiin vähintään neljän päivän aikana ≥ 3000 lux:n tunnin annos hoitokertaa kohti. Kaamosmasennusta koskevia satunnaistettuja, lumekontrolloituja tutkimuksia oli kahdeksan (potilaita Ntot = 471). Tutkimukset olivat potilasmääriltään keskimäärin pieniä, ja niiden löydöksissä oli jonkin verran heterogeenisuutta, mutta yksittäisistä tutkimuksista kuusi kahdeksasta raportoi selvän positiivisen löydöksen, kun taas kahdessa eroa lumeeseen ei kyetty osoittamaan.

Kokonaisuutena katsoen tutkimukset kuitenkin selvästi osoittivat kirkasvalohoidon tehokkaaksi hoitomenetelmäksi masennuspistemäärän muutoksen perusteella arvioituna (hoitoefektin suuruus ES = 0,84, 95 % luottamusväli 0,60–1,08, p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kirkasvalohoito on tunnettu 1980-luvulta lähtien, ja sen tehoa kaamosmasennuksessa on pidetty luotettavasti osoitettuna. Vakiintunut asema kaamosmasennuksen hoidossa selittänee sen, että uusia merkittäviä kliinisiä kokeita tai meta-analyyseja ei tehon osoittamiseksi tässä indikaatiossa ole edellisen 2009 päivityksen jälkeen enää julkaistu. Näyttöpohjan toivoisi olevan laajempi, mutta se riittää A-tason näytöksi.

Kirjallisuutta

  1. Golden RN, Gaynes BN, Ekstrom RD ym. The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. Am J Psychiatry 2005;162:656-62 «PMID: 15800134»PubMed