Takaisin

Ryhmäterapia depression hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
8.1.2020

Näytön aste: A

Lyhyillä ryhmäterapioilla voidaan ilmeisesti hoitaa depressioita yhtä tuloksellisesti tai lähes yhtä tuloksellisesti kuin yksilömuotoisilla lyhytterapioilla.

Verkostometa-analyysissa «Cuijpers P, Noma H, Karyotaki E ym. Effectiveness ...»1, joka perustui 155 satunnaistettuun tutkimukseen (N = 15 191), verrattiin eri formaatilla toteutetun kognitiivis-behavioraalisen terapian (yksilö- ja ryhmäterapia, etäyhteys, itseapu ohjattuna tai ilman ohjausta) vaikuttavuutta ja hyväksyttävyyttä aikuisten depression akuuttivaiheen hoidossa.

Lukuun ottamatta ilman ohjausta toteutettua itseapua kaikki terapioiden toteutustavat tuottivat paremman tuloksen kuin hoidon odottaminen ja tavanomainen hoito; muut toteutustavat eivät eronneet merkitsevästi toisistaan masennusoireiden lieventymisen eivätkä hyväksyttävyyden suhteen. Ryhmämuotoinen kognitiivis-behavioraalinen terapia osoittautui tehokkaammaksi kuin ohjattu itseapu (SMD 0,25; 95 % luottamusväli 0,01–0,49).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Meta-analyysissä «Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Are indivi...»2, joka kattoi 15 vuosina 1966–2007 julkaistua kliinistä satunnaistettua koetta ja joissa oli mukana 673 potilasta, verrattiin depression yksilö- ja ryhmämuotoisten, lyhyiden (käyntimäärä 6–20) psykoterapioiden vaikuttavuutta masennusoireiden vähenemiseen. Valtaosa terapioista edusti kognitiivis-behavioraalisten psykoterapioiden eri muotoja.

Yksilöterapiat vähensivät masennusoireita enemmän kuin ryhmäterapiat (ES (efektikoko) = 0,20; 95 % luottamusväli 0,05–0,35, p < 0,01), mutta ero lienee kliinisesti vähämerkityksellinen; pidemmässä seurannassa eroa tuloksissa ei enää todettu. Yksilöterapioissa 12 tutkimuksen perusteella arvioituna hoidon keskeytyminen oli merkittävästi vähäisempää kuin ryhmämuotoisissa terapioissa (OR = 0,56; 95 % luottamusväli 0,37–0,86, p < 0,01).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Ongelmanratkaisuterapian vaikuttavuutta depression hoidossa analysoitiin meta-analyysissä «Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Problem so...»3, joka sisälsi 13 vuosina 1986–2004 toteutettua satunnaistettua tutkimusta (N = 588). Yksilö- tai ryhmämuotoisen ongelmanratkaisuterapian (käyntikertojen määrä 6–12) vaikuttavuutta verrattiin suhteessa vertailuhoitoon (yleisimmin hoitoa odottavat tai tavanomainen psykiatrinen hoito).

Standardoitu keskimääräinen ES (efektikoko) oli yksilömuotoisessa terapiassa (8 tutkimusta) merkittävästi vähäisempi (ES = 0,20; 95 % luottamusväli 0,05–0,34) kuin ryhmämuotoisessa (5 tutkimusta) ongelmanratkaisuterapiassa (ES = 1,56; 95 % luottamusväli 1,15–1,97).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimusten laadussa oli kuitenkin erittäin mittavaa heterogeenisyyttä, mikä rajoittaa tulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä.

Systemaattisessa katsauksessa «Huntley AL, Araya R, Salisbury C. Group psychologi...»4 arvioitiin vuosina 1981–2010 julkaistuihin 23 satunnaistettuun tutkimukseen (joista 19 edusti kognitiivis-behavioraalisia terapioita ja 4 yksittäisiä muita terapioita) perustuen perusterveydenhuollossa toteutetun lyhyen ryhmäterapian vs. tavanomaisen hoidon (n = 19) tai yksilömuotoisen kognitiivis-behavioraalisen terapian (n = 7) vaikutusta masennukseen.

Hoidon päättyessä masennusoireet (HAMD, Hamilton Rating Scale for Depression) vähenivät enemmän ryhmäterapiassa kuin tavanomaisessa hoidossa (-0,55; 95 % luottamusväli -0,78 – -0,32), ja 6 tutkimuksen perusteella vaikuttavuusero näytti säilyvän muutaman kuukauden seurannan ajan. Yksilömuotoinen terapia tuotti paremman tuloksen kuin ryhmäterapia hoidon päättyessä (0,38; 95 % luottamusväli 0,09–0,66), mutta seurannassa eroa ei enää havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Cuijpers P, Noma H, Karyotaki E ym. Effectiveness and Acceptability of Cognitive Behavior Therapy Delivery Formats in Adults With Depression: A Network Meta-analysis. JAMA Psychiatry 2019;76:700-707 «PMID: 30994877»PubMed
 2. Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Are individual and group treatments equally effective in the treatment of depression in adults? A meta-analysis. Eur J Psychiatry 2008;22:38-51
 3. Cuijpers P, van Straten A, Warmerdam L. Problem solving therapies for depression: a meta-analysis. Eur Psychiatry 2007;22:9-15 «PMID: 17194572»PubMed
 4. Huntley AL, Araya R, Salisbury C. Group psychological therapies for depression in the community: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2012;200:184-90 «PMID: 22383765»PubMed