Takaisin

Psykoterapian teho somaattisen sairauden yhteydessä esiintyvän masennuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Olavi Lindfors
12.6.2014

Näytön aste: A

Psykoterapia on tehokasta myös somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden masennuksen hoidossa.

Meta-analyysilla «Osborn RL, Demoncada AC, Feuerstein M. Psychosocia...»1 tutkittiin kognitiivis-behavioraalisen terapian ja potilasohjauksen tehoa syöpäpotilaiden depression, ahdistuneisuuden, fyysisen toimintakyvyn ja elämänlaadun suhteen. Mukana oli 25 satunnaistettua kontrolloitua hoitokoetta (RCT) (n = 1 492). Edustettuina olivat erilaiset syöpätyypit, mutta tavallisin oli rintasyöpä (10 tutkimusta). Kontrolliryhmänä oli tavallisimmin käytetty tavanomaista hoitoa. Viidessä tutkimuksessa oli tutkittu kognitiivis-behavioraalisen terapian tehoa masennusoireisiin. Näissä tutkimuksissa masennusdiagnoosi tai -oireet eivät olleet sisäänottokriteereitä. Käyntien lukumäärä vaihteli välillä 2–55 ja seuranta-aika vaihteli yhdestä viikosta 14 kuukauteen.

Psykoterapia osoittautui lyhyessä seurannassa (alle 8 kuukautta) merkitsevästi kontrolliolosuhteita paremmaksi (g = 1,81, 95 % luottamusväli 0,72–2,89).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissa «van Straten A, Geraedts A, Verdonck-de Leeuw I ym....»2 tutkittiin yksilö- ja ryhmäpsykoterapioiden vaikutusta depressio-oireisiin potilailla, joilla oli somaattisen sairauden lisäksi kohonnut masennustaso (40 %:lla masennustila ja muilla vähintään keskivaikea masentuneisuus). Mukana oli 23 vuosina 1984–2008 julkaistua tutkimusta, joissa potilaat (n = 4 209) sairastivat diabetesta, epilepsiaa, HIViä tai AIDSia, koronaaritautia, reumaa, syöpää tai multippeliskleroosia. Psykoterapioista 60 % oli yksilö- ja 40 % ryhmäterapioita, kaikki lyhyitä (5–12 käyntiä) kognitiivis-behavioraalisia, supportiivisia, ongelmanratkaisu- tai interpersonaalisia terapioita. Yleisimmin vaikutusta verrattiin tavanomaiseen hoitoon. Lisäksi kognitiivis-behavioraalisen (n = 4) tai interpersonaalisen terapian (n = 2) tehoa verrattiin supportiiviseen terapiaan (n = 5) tai psykoedukaatioon (n = 1).

Psykoterapioiden vaikuttavuus kontrollihoitoon verrattuna oli hoitojen lopussa parempi (d = 1,00, 95 % luottamusväli 0,27–0,58) kuin vertailuryhmässä eikä muun muassa diagnostisilla kriteereillä ja tietyllä somaattisella sairaudella ollut yhteyttä efektikokoon. Kognitiivis-behavioraalinen ja interpersoonallinen terapia osoittautuivat supportiivista terapiaa toimivammiksi (d = 0,42, 95 % luottamusväli 0,14–0,69).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissa «Beltman MW, Voshaar RC, Speckens AE. Cognitive-beh...»3 tutkittiin kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian vaikutusta depression (45 % tutkimuksista) tai depressiivisten oireiden hoitoon (55 % tutkimuksista) somaattisesti sairailla potilailla. Kaikkiaan 29:ssä vuosina 1984–2008 julkaistussa tutkimuksessa (n = 3 000) potilaat sairastivat diabetesta, HIViä tai AIDSia, munuaissairautta, reumaa, syöpää, verenkiertosairauksia tai useita eri somaattisia sairauksia. Psykoterapioista 55 % oli ryhmä- ja 45 % yksilöterapioita, kaikki lyhyitä (6–20 käyntiä) kognitiivisia, kognitiivis-behavioraalisia tai ongelmanratkaisuterapioita. Puolessa tutkimuksista vaikutusta verrattiin toiseen psykoterapiaan ja lopuissa tavanomaiseen muuhun hoitoon.

Masennustilaa sairastavien ryhmässä kognitiivinen terapia vähensi masennusoireita enemmän kuin vertailuhoito (erotus -0,83, 95 % luottamusväli -1,36 – -0,31). Vaikuttavuus ei poikennut verrattaessa muuhun psykoterapiaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Osborn RL, Demoncada AC, Feuerstein M. Psychosocial interventions for depression, anxiety, and quality of life in cancer survivors: meta-analyses. Int J Psychiatry Med 2006;36:13-34 «PMID: 16927576»PubMed
  2. van Straten A, Geraedts A, Verdonck-de Leeuw I ym. Psychological treatment of depressive symptoms in patients with medical disorders: a meta-analysis. J Psychosom Res 2010;69:23-32 «PMID: 20630260»PubMed
  3. Beltman MW, Voshaar RC, Speckens AE. Cognitive-behavioural therapy for depression in people with a somatic disease: meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Psychiatry 2010;197:11-9 «PMID: 20592427»PubMed