Takaisin

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia (CBT) nuorten depression akuuttihoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
8.1.2020

Näytön aste: A

Kognitiivis-behavioraalinen yksilö- ja ryhmäterapia (CBT) ovat tehokkaita nuorten depression akuuttihoidossa.

6 tutkimuksen systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Harrington R, Whittaker J, Shoebridge P ym. System...»1 6–18-vuotiaiden lasten ja nuorten kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta (CBT) diagnosoitujen depressioiden akuuttihoidossa, yhteensä 278 potilasta. CBT:ta verrattiin hoidon odottamiseen, psykologiseen lumeeseen, taideharjoitteisiin rentoutusharjoituksiin tai supportiiviseen terapiaan. Nuoria koskevia tutkimuksia oli 4, niissä oli 168 potilasta

CBT:ta saaneiden todennäköisyys toipumiseen (arvioituna niin, ettei K-SADS-haastattelulla arvioituna depressiodiagnoosia hoidon päättyessä enää ollut) oli tilastollisesti merkitsevästi todennäköisempää (CBT 62,0 %, vertailuryhmät 36,2 %, OR 3,2; 95 % luottamusväli 1,9–5,2, NNT = 4) vertailuhoitoihin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

6 tutkimuksen meta-analyysi «Reinecke MA, Ryan NE, DuBois DL. Cognitive-behavio...»2 CBT:n tehosta nuorten masennusoireiden ja depression hoidossa käsitti yhteensä 217 potilasta, joista 109 sai CBT:ta. 1 tutkimuksessa tutkittiin yksilö- ja 5:ssä ryhmämuotoista terapiaa.

Hoidon tehoa arvioitiin masennusoireiden keskimääräisenä vähenemänä standardoidulla oireasteikolla (Rads (Reynolds Adolescent Depression Scale), CDS (Child Depression Scale), CES-D, BDI, CDI, MFQ (Mood and Feelings Questionnaire)).

CBT:ta saaneiden todennäköisyys toipumiseen oli tilastollisesti merkitsevästi todennäköisempää vertailuhoitoihin verrattuna (efektikoko 1,02; 95 % luottamusväli 0,81–1,23). Hoitotulos säilyi 1–3 kuukauden seurannoissa (ES 0,61; 95 % luottamusväli 0,35–0,88).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

12–18-vuotiaiden nuorten kliinisten depressioiden 11 kognitiivis-behavioraalista yksilö- ja ryhmäpsykoterapiatutkimusta kattaneessa meta-analyysissa «Klein JB, Jacobs RH, Reinecke MA. Cognitive-behavi...»3 CBT todettiin tehokkaaksi hoidotta jäämiseen, hoidon odottamiseen tai aktiivisiin vertailuhoitoihin verrattuina (efektikoko 0,53; 95 % luottamusväli 0,24–0,82, p < 0,01). Noin 6 kuukauden seuranta-ajan kuluttua (9 tutkimusta) CBT:n hoitotulos oli säilynyt (efektikoko 0,59; 95 % luottamusväli 0,14–1,05, p < 0,01) vertailuhoitoihin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lasten ja nuorten (6–18-vuotiaiden) masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 27 yksilö- ja ryhmäpsykoterapiatutkimusta (1 744 potilasta, 1 413 iältään 12–18-vuotiasta) kattaneessa meta-analyysissa «Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy fo...»4 ensisijainen vastemuuttuja oli hoitovaste, joka arvioitiin kunkin tutkimuksen määrittelemällä tavalla (useimmissa tutkimuksissa HRSD-, BDI-, CDI-katkaisupisteellä määriteltynä tai diagnoosin häviämisenä). Tutkimuksista 17 oli spesifisesti nuoruusikäisiä koskevia.

Erityyppiset psykoterapiat todettiin hoidon päättyessä tehokkaiksi hoidotta jäämiseen, hoidon odottamiseen tai aktiivisiin vertailuhoitoihin verrattuina (hoitovaste psykoterapiat 49,6 %, vertailuhoidot 34,8 %, RR = 1,39; 95 % luottamusväli 1,18–1,65, NNT 4,3).

Ikäryhmittäisissä analyyseissa 6–11 vuotiailla lapsilla ero psykoterapioiden ja vertailuhoitojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (hoitovasteen RR = 1,51; 95 % luottamusväli 0,95–2,39, p = 0,08), mutta 12–18-vuotiailla nuorilla psykoterapiat olivat vertailuhoitoja tehokkaampia (hoitovasteen RR = 1,35; 95 % luottamusväli 1,10–1,66, p = 0,004, NNT 4,2).

Eri psykoterapiamuodoista todettiin tehokkaiksi CBT (24 tutkimusta (1 289 potilasta), hoitovasteen RR = 1,38; 95 % luottamusväli 1,14–1,66), käyttäytymisterapia (2 tutkimusta, 42 potilasta, hoitovasteen RR = 6,76; 95 % luottamusväli 1,45–31,40) ja nuorten interpersoonallinen psykoterapia (2 tutkimusta, 83 potilasta, hoitovasteen RR = 1,68; 95 % luottamusväli 1,08–2,63). Kognitiivis-behavioraalinen terapia, ongelmanratkaisuterapia (problem solving therapy), supportiivinen terapia tai muut terapiat eivät olleet vertailuhoitoja tehokkaampia.

Hoitotuloksen pysyvyyttä arvioitaessa psykoterapioiden ja vertailuhoitojen välillä ei todettu eroa 1–6 kuukauden (14 tutkimusta) eikä 6–12 kuukauden (8 tutkimusta) seurannoissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lasten ja nuorten (6–18-vuotiaiden) vaikeiden masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 52 psykoterapiatutkimusta (3 805 potilasta) kattaneessa verkostometa-analyysissa «Zhou X, Hetrick SE, Cuijpers P ym. Comparative eff...»5 arvioitiin psykoterapioiden tehokkuutta akuuttihoidossa 1–6 kuukauden ja 6–12 kuukauden seurannassa. Ensisijainen vastemuuttuja oli masennusoireiden keskimääräinen vähenemä standardoidulla oireasteikolla (CDRS-R, HRSD, BDI, CDI). Hoidon hyväksyttävyyttä arvioitiin hoidon keskeyttäneiden osuudella.

Psykoterapioihin oli satunnaistettu 2 361 potilasta seuraavasti: CBT (N = 1 149), IPT-A (N = 344, kognitiivis-behavioraalinen terapia (N = 230), käyttäytymisterapia (N = 230), ongelmanratkaisuterapia (N = 44), supportiivinen terapia (N = 244), leikkiterapia (N = 105), psykodynaaminen psykoterapia (N = 35), perheterapia (N = 134). Vertailuhoitoihin oli satunnaistettu 1 444 potilasta seuraavasti: hoidon odottaminen (N = 419), ei hoitoa (N = 284), tavanomainen hoito (N = 432), "psykologinen lume", N = 309). 10 tutkimuksessa oli tutkittu vain 6–12-vuotiaita lapsia, 37 tutkimuksessa 13–18-vuotiaita nuoria, 5:ssä molempia. Psykoterapian suunniteltu tapaamisten määrä oli keskimäärin 11,4, akuuttihoidon keston mediaani oli 9,5 viikkoa (vaihteluväli 5–36 viikkoa), seurannan kesto oli keskimäärin 8,1 kuukautta (vaihteluväli 1–24 kuukautta). 25 tutkimusta käsitteli standardoiduin menetelmin diagnosoitua depressiota sairastavien, 27 tutkimusta masennusoireilevien hoitoa.

Suorissa vertailuissa CBT oli akuuttihoidossa psykologiseen lumeeseen verrattuna tehokkaampaa (SMD -0,46; 95 % luottamusväli -0,74 – -0,18).

Verkostometa-analyysissa CBT oli tehokkaampaa kuin useimmat vertailuhoidot. CBT oli akuuttihoidossa tehokkaampaa kuin vertailuhoidoista psykologinen lume (SMD -0,60; 95 % luottamusväli -1,03 – -0,18), tavanomainen hoito (SMD -0,55; 95 % luottamusväli -0,88 – -0,22) tai hoidon odottaminen (SMD -0,83; 95 % luottamusväli -1,09 – -0,58).

Myös 1–6 kuukauden seurannassa CBT oli tehokkaampaa kuin useimmat vertailuhoidot. CBT oli tehokkaampaa kuin hoidotta jääminen (SMD -0,26; 95 % luottamusväli -0,53 – -0,01), tavanomainen hoito (SMD -0,32; 95 % luottamusväli -0,60 – -0,08) tai hoidon odottaminen (SMD -0,86; 95 % luottamusväli -1,24 – -0,49).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yleiskommentti:

Useat meta-analyysit osoittavat CBT:n tehon nuorten depressioin akuuttihoidossa. Niissä meta-analyyseissa, joissa on verrattu yksilö- ja ryhmämuotoisia terapioita, näiden välillä ei ole todettu eroa. Hoitotulos säilyy alle 1 vuoden kestoisissa seurannoissa. Nämä melko lyhyet psykoterapiat ovat tehokkaita nuorten depressioiden akuuttihoidossa, mutta ilman jatkohoitoa hoitotulos ei säily enää yli 1 vuoden kestävissä seurannoissa.

Kirjallisuutta

 1. Harrington R, Whittaker J, Shoebridge P ym. Systematic review of efficacy of cognitive behaviour therapies in childhood and adolescent depressive disorder. BMJ 1998;316:1559-63 «PMID: 9596592»PubMed
 2. Reinecke MA, Ryan NE, DuBois DL. Cognitive-behavioral therapy of depression and depressive symptoms during adolescence: a review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37:26-34 «PMID: 9444896»PubMed
 3. Klein JB, Jacobs RH, Reinecke MA. Cognitive-behavioral therapy for adolescent depression: a meta-analytic investigation of changes in effect-size estimates. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:1403-13 «PMID: 18049290»PubMed
 4. Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy for depression among children and adolescents: a systematic review. Acta Psychiatr Scand 2007;116:84-95 «PMID: 17650269»PubMed
 5. Zhou X, Hetrick SE, Cuijpers P ym. Comparative efficacy and acceptability of psychotherapies for depression in children and adolescents: A systematic review and network meta-analysis. World Psychiatry 2015;14:207-22 «PMID: 26043339»PubMed