Takaisin

Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia nuorten depressioiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
23.6.2014

Näytön aste: A

Kognitiivis-behavioraalinen yksilö- ja ryhmäterapia (CBT) ovat tehokkaita hoitoja nuorten depressioissa.

Kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian on arvioitu kuudessa julkaistussa meta-analyysissa olevan tehokas nuorten depressioiden akuuttihoidossa.

Kuuden tutkimuksen systemaattinen katsaus «Harrington R, Whittaker J, Shoebridge P ym. System...»1 kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta (CBT) diagnosoitujen depressioiden hoidossa, yhteensä 278 potilasta, joista 218 sai CBT:ta. Nuoria koskevia tutkimuksia neljä, niissä 168 potilasta. CBT:ta saaneiden todennäköisyys toipumiseen (arvioituna niin, ettei depressiodiagnoosia hoidon päättyessä enää ollut) oli tilastollisesti merkitsevästi todennäköisempää (OR 3,2, 95 % luottamusväli 1,9−5,2, NNT (number needed to treat) = 4) vertailuhoitoihin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kahdentoista nuorten depressioiden tai depressio-oireilun kognitiivis-behavioraalista ryhmä- ja yksilöpsykoterapiatutkimusta kattaneessa meta-analyysissa «Lewinsohn PM, Clarke GN. Psychosocial treatments f...»2 arvioitiin kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia tehokkaaksi vertailuhoitoihin verrattuina (ES (efektikoko) 1,27).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kuuden tutkimuksen meta-analyysi «Reinecke MA, Ryan NE, DuBois DL. Cognitive-behavio...»3 CBT:n tehosta nuorten masennusoireiden ja tilojen hoidossa käsitti yhteensä 217 potilasta, joista 109 sai CBT:ta. Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin yksilö- ja viidessä ryhmämuotoista terapiaa.

CBT:ta saaneiden todennäköisyys toipumiseen oli tilastollisesti merkitsevästi todennäköisempää vertailuhoitoihin verrattuna (ES 1,02, 95 % luottamusväli 0,81–1,23). Hoitotulos säilyi 1−3 kuukauden seurannoissa (ES 0,61, 95 % luottamusväli 0,35–0,88).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sekä lasten että nuorten masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 35 psykoterapiatutkimusta (22 spesifisesti nuoruusikäisiä koskevia) kattaneessa meta-analyysissa «Weisz JR, McCarty CA, Valeri SM. Effects of psycho...»4 todettiin erityyppiset psykoterapiat tehokkaiksi hoidon odottamiseen tai aktiivisiin vertailuhoitoihin verrattuina (ES 0,34). Vain nuoria koskeneiden tutkimusten tulos oli sama (ES 0,33).

Kognitiivisesti tai ei-kognitiivisesti orientoituneiden psykoterapioiden tehossa ei todettu eroa (ES 0,35 vs 0,47). Viidentoista depressiodiagnoosin saaneita potilaita koskeneen tutkimuksen ja 20:n vain masennusoireista kärsineitä tutkittuja koskeneiden tutkimusten välillä ei todettu eroa (ES 0,35 vs 0,32). Myöskään ryhmä- tai yksilöterapioita koskeneiden tutkimusten välillä ei todettu eroa (ES 0,38 vs 0,37). Tutkimuksiin osallistuneiden ikä ei vaikuttanut hoitotulokseen.

Kun hoitotuloksen pysyvyyttä arvioitiin (19 tutkimusta), psykoterapioiden tulos säilyi vertailuhoitoja paremmin lyhyen seuranta-ajan (2−3 kuukautta) jälkeen. Mitä pidempi seuranta-aika oli, sitä vähemmän eroja havaittiin psykoterapioiden ja vertailuhoitojen välillä; eroa ei todettu enää vuoden seuranta-ajan jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lasten ja nuorten masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 27 yksilö- ja ryhmäpsykoterapiatutkimusta (17 spesifisesti nuoruusikäisiä koskevia) kattaneessa meta-analyysissa «Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy fo...»5 erityyppiset psykoterapiat todettiin tehokkaiksi hoidotta jäämiseen, hoidon odottamiseen tai aktiivisiin vertailuhoitoihin verrattuina (hoitovasteen RR = 1,39, 95 % luottamusväli 1,18–1,65, NNT 4,3). Eri psykoterapiamuodoista todettiin tehokkaiksi CBT (24 tutkimusta, hoitovasteen RR = 1,38, 95 % luottamusväli 1,14–1,66), käyttäytymisterapia (kaksi tutkimusta, hoitovasteen RR = 6,76, 95 % luottamusväli 1,45–31,40) ja nuorten interpersonaalinen psykoterapia (kaksi tutkimusta, hoitovasteen RR = 1,68, 95 % luottamusväli 1,08–2,63).

6–12 vuoden ikäisillä lapsilla ei todettu eroja psykoterapioiden ja vertailuhoitojen välillä (hoitovasteen RR = 1,51, 95 % luottamusväli 0,95–2,39), mutta yli 12-vuotiailla nuorilla psykoterapiat olivat vertailuhoitoja tehokkaampia (hoitovasteen RR = 1,35, 95 % luottamusväli 1,10–1,66, NNT 4,2). Hoitotuloksen pysyvyyttä arvioitaessa psykoterapioiden ja vertailuhoitojen välillä ei todettu eroa 1−6 kuukauden (14 tutkimusta) eikä 6–12 kuukauden (8 tutkimusta) seurannoissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Nuorten kliinisten depressioiden 11 kognitiivis-behavioraalista yksilö- ja ryhmäpsykoterapiatutkimusta kattaneessa meta-analyysissa «Klein JB, Jacobs RH, Reinecke MA. Cognitive-behavi...»6 CBT todettiin tehokkaaksi hoidotta jäämiseen, hoidon odottamiseen tai aktiivisiin vertailuhoitoihin verrattuina (ES 0,53).

Noin 6 kuukauden seuranta-ajan kuluttua (9 tutkimusta) CBT:n hoitotulos oli säilynyt (ES 0,59) vertailuhoitoihin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Useat meta-analyysit osoittavat CBT:n vaikuttavuuden nuorten depressioiden hoidossa. Niissä meta-analyyseissa, joissa on verrattu yksilö- ja ryhmämuotoisia terapioita, näiden välillä ei ole todettu eroa. Nämä melko lyhyet psykoterapiat ovat tehokkaita nuorten depressioiden akuuttihoidossa, mutta ilman jatkohoitoa hoitotulos ei säily enää vuoden seurannoissa.

Kirjallisuutta

 1. Harrington R, Whittaker J, Shoebridge P ym. Systematic review of efficacy of cognitive behaviour therapies in childhood and adolescent depressive disorder. BMJ 1998;316:1559-63 «PMID: 9596592»PubMed
 2. Lewinsohn PM, Clarke GN. Psychosocial treatments for adolescent depression. Clin Psychol Rev 1999;19:329-42 «PMID: 10097874»PubMed
 3. Reinecke MA, Ryan NE, DuBois DL. Cognitive-behavioral therapy of depression and depressive symptoms during adolescence: a review and meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37:26-34 «PMID: 9444896»PubMed
 4. Weisz JR, McCarty CA, Valeri SM. Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: a meta-analysis. Psychol Bull 2006;132:132-49 «PMID: 16435960»PubMed
 5. Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy for depression among children and adolescents: a systematic review. Acta Psychiatr Scand 2007;116:84-95 «PMID: 17650269»PubMed
 6. Klein JB, Jacobs RH, Reinecke MA. Cognitive-behavioral therapy for adolescent depression: a meta-analytic investigation of changes in effect-size estimates. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:1403-13 «PMID: 18049290»PubMed