Takaisin

Interpersoonallinen yksilöpsykoterapia (IPT-A) nuorten depression akuuttihoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
8.1.2020

Näytön aste: A

Interpersonaalinen yksilöpsykoterapia (IPT-A) on tehokas hoito nuorten depressioissa.

Lasten ja nuorten (6–18-vuotiaiden) masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 27 yksilö- ja ryhmäpsykoterapiatutkimusta (1 744 potilasta, 1 413 iältään 12–18-vuotiasta) kattaneessa meta-analyysissa «Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy fo...»1 ensisijainen vastemuuttuja oli hoitovaste, joka arvioitiin kunkin tutkimuksen määrittelemällä tavalla (useimmissa tutkimuksissa HRSD-, BDI-, CDI-katkaisupisteellä määriteltynä tai diagnoosin häviämisenä). Tutkimuksista 17 oli spesifisesti nuoruusikäisiä koskevia.

Nuorten interpersoonallinen psykoterapia (IPT-A) oli hoidon päättyessä aktiivista vertailuhoitoa ja hoidon odottamista tehokkaampaa (2 tutkimusta, 83 potilasta, hoitovasteen RR = 1,68; 95 % luottamusväli 1,08–2,63). Tutkimuksissa ei arvioitu hoitotuloksen pysyvyyttä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Meta-analyysi sisälsi vain 2 IPT-A:ta koskevaa tutkimusta, ja tutkimusten aineistot olivat pieniä. Molempien tutkimusten aineistot koostuivat nuoruusikäisistä.

Aikuisten ja nuorten depression interpersoonallista psykoterapiaa koskenut meta-analyysi «Cuijpers P, Geraedts AS, van Oppen P ym. Interpers...»2 sisälsi 6 (681 potilasta) nuorten diagnosoitua depressiota tai masennusoireilua koskenutta RCT:ta. Niissä IPT-A:ta verrattiin hoidon odottamiseen, "luovaan leikkimiseen", tavanomaiseen hoitoon, aktiiviseen seurantaan ja kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan. Tutkijat laskivat kunkin tutkimuksen hoitotuloksen efektikoon standardoidun oireasteikon perusteella (nuoria koskeneissa tutkimuksissa HRSD, BDI, CDI, Childrens´ Depression Inventory). Nuoria koskeneiden tutkimusten efektikoot vaihtelivat välillä 0,44–0,87. Meta-analyysin ikäryhmittäisissä analyyseissa IPT-A:n efektikoko nuorten hoidossa oli 0,63 (95 % luottamusväli 0,43–0,82), NNT 2,91.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lasten ja nuorten (6–18-vuotiaiden) vaikeiden masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 52 psykoterapiatutkimusta (3 805 potilasta) kattaneessa verkostometa-analyysissa «Zhou X, Hetrick SE, Cuijpers P ym. Comparative eff...»3 arvioitiin psykoterapioiden tehokkuutta akuuttihoidossa ja 1–6 sekä 6–12 kuukauden seurannassa. Ensisijainen vastemuuttuja oli masennusoireiden keskimääräinen vähenemä standardoidulla oireasteikolla (CDRS-R, HRSD, BDI, CDI).

7 tutkimuksessa (780 potilasta) oli tutkittu IPT-A:n tehoa verrattuna tavanomaiseen hoitoon tai psykologiseen lumeeseen. Kaikissa tutkittiin nuoruusikäisiä, hoidon kesto oli 8–12 tapaamista, hoidon kesto oli 6–16 viikkoa, seurannan kesto oli 3–18 kuukautta.

Suorissa vertailuissa IPT-A oli akuuttihoidossa tehokkaampaa kuin psykologinen lumehoito (SMD -0,59; 95 % luottamusväli -1,00 – -0,18), samoin seurannassa (SMD -0,51; 95 % luottamusväli -0,99 – -0,01).

Verkostometa-analyysissa IPT-A oli tehokkaampaa kuin useimmat vertailuhoidot. IPT-A oli akuuttihoidossa tehokkaampi kuin vertailuhoidoista psykologinen lume (SMD -0,60; 95 % luottamusväli -1,03 – -0,18), tavanomainen hoito (SMD -0,68; 95 % luottamusväli -1,04 – -0,32) tai hoidon odottaminen (SMD -0,96; 95 % luottamusväli -1,36 – -0,57).

Myös 1–6 kuukauden seurannassa IPT-A oli tehokkaampaa kuin useimmat vertailuhoidot. IPT-A oli tehokkaampaa kuin tavanomainen hoito (SMD -0,52; 95 % luottamusväli -0,98 – -0,06) tai hoidon odottaminen (SMD -1,05; 95 % luottamusväli -1,66 – -0,44). 6–12 kuukauden seurannassa IPT-A oli vertailuhoitoja tehokkaampaa (psykologiseen lumeeseen, tavanomaiseen hoitoon ja hoidotta jäämiseen verrattuna SMD:t vaihtelivat välillä 0,78–1,08).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Nuorten (12–18-vuotiaiden) vaikeiden masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 7 tutkimuksen (538 potilasta) meta-analyysissa «Pu J, Zhou X, Liu L ym. Efficacy and acceptability...»4 arvioitiin nuorten interpersoonallisen psykoterapian (IPT-A) tehokkuutta akuuttihoidossa ja (3–18 kuukauden) seurannassa.

IPT-A:n tehoa verrattiin hoidon odottamiseen, tavanomaiseen hoitoon tai psykologiseen lumeeseen. Kaikissa tutkimuksissa tutkittiin nuoruusikäisiä, terapiakäyntejä oli 8–12, hoidon kesto oli 6–16 viikkoa, ja seurannan kesto oli 3–18 kuukautta.

Ensisijainen vastemuuttuja oli masennusoireiden keskimääräinen vähenemä standardoidulla oireasteikolla (HRSD, BDI, CDI, CES-D). Toissijainen vastemuuttuja oli hoitovaste/remissio, joita arvioitiin standardoidulla asteikolla (HRSD, BDI, CDI) masennusoireiden 50 % vähenemisenä tai ennalta määritellyn katkaisupisteen saavuttamisena. Hoidon hyväksyttävyyttä arvioitiin hoidon keskeyttäneiden osuutena. Elämänlaatua ja toimintakykyä (yhdistettynä) arvioitiin standardoiduilla asteikoilla (CGAS, SASCA), 2 tutkimuksessa raportoitiin hoidon aikaista itsetuhoisuutta.

Meta-analyysissa IPT-A oli vertailuhoitoja tehokkaampaa (SMD -0,74; 95 % luottamusväli -0,91 – -0,56, p < 0,001). Hoitovasteen tai remission saavutti suurempi osa IPT-A:ta saaneista (45,7 %) kuin vertailuryhmissä (22,8 %, RR = 1,87; 95 % luottamusväli 1,40–2,51, p < 0,001). IPT-A oli tehokkaampaa kuin mikään vertailuhoidoista, IPT-A vs. hoidon odottaminen (SMD -0,58; 95 % luottamusväli -0,84 – -0,33, p < 0,001), IPT-A vs. tavanomainen hoito (SMD -0,92; 95 % luottamusväli -1,20 – -0,64, p < 0,001), IPT-A vs. psykologinen lume (SMD -0,72; 95 % luottamusväli -1,31 – -0,13, p = 0,02). IPT-A oli vertailuhoitoa tehokkaampaa sekä ryhmämuotoisena (SMD = -0,53; 95 % luottamusväli -0,81 – -0,26, p < 0,001), yksilöterapiana (SMD = -0,81; 95 % luottamusväli -1,09 – -0,54; p < 0,001), että yksilö- ja ryhmäterapian yhdistelmänä (SMD = -1,07; 95 % luottamusväli -1,51 – -0,63; p < 0,001).

Elämänlaatu ja toimintakyky (yhdistettynä) paranivat hoidon aikana (5 tutkimuksessa) IPT-A:ta saaneilla enemmän kuin vertailuhoidoissa (SMD = 0,53; 95 % luottamusväli 0,21–0,85, p = 0,001). IPT-A:han liittyi (3 tutkimuksessa) viitteellisesti, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi, vähemmän itsetuhoisuutta kuin vertailuhoidoissa (RR = 0,70; 95 % luottamusväli 0,17–2,93, p = 0,63).

1 tutkimusta raportoi seurantatietoja 6–18 kuukautta hoidon päätyttyä. Myös niissä IPT-A oli vertailuhoitoja tehokkaampaa (SMD -0,75; 95 % luottamusväli -1,21 – -0,29, p = 0,001).

Hoidon keskeyttäneiden osuus oli IPT-A:ta saaneilla pienempi (6,7 %) kuin vertailuryhmissä (15,4 %, RR = 0,50; 95 % luottamusväli 0,30–0,85, p = 0,010).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:

Yllä kuvattujen meta-analyysien perusteella IPT-A on tehokasta nuorten depressioiden akuuttihoidossa. Seurantatietoja raportoineissa tutkimuksissa hoitotulos on säilynyt 6–18 kuukautta, mutta lisätutkimuksen tarve on ilmeinen.

Kirjallisuutta

 1. Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy for depression among children and adolescents: a systematic review. Acta Psychiatr Scand 2007;116:84-95 «PMID: 17650269»PubMed
 2. Cuijpers P, Geraedts AS, van Oppen P ym. Interpersonal psychotherapy for depression: a meta-analysis. Am J Psychiatry 2011;168:581-92 «PMID: 21362740»PubMed
 3. Zhou X, Hetrick SE, Cuijpers P ym. Comparative efficacy and acceptability of psychotherapies for depression in children and adolescents: A systematic review and network meta-analysis. World Psychiatry 2015;14:207-22 «PMID: 26043339»PubMed
 4. Pu J, Zhou X, Liu L ym. Efficacy and acceptability of interpersonal psychotherapy for depression in adolescents: A meta-analysis of randomized controlled trials. Psychiatry Res 2017;253:226-232 «PMID: 28391140»PubMed