Takaisin

Interpersonaalinen yksilöpsykoterapia nuorten depressioiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
23.6.2014

Näytön aste: A

Interpersonaalinen yksilöpsykoterapia (IPT-A) on tehokas hoito nuorten depressioissa.

Nuorten interpersonaalista psykoterapiaa (interpersonal psychotherapy for adolescents, IPT-A) nuorten vakavan masennustilan hoidossa on tutkittu kolmessa satunnaistetussa kliinisessä kokeessa.

Satunnaistetussa kliinisessä kokeessa «Mufson L, Weissman MM, Moreau D ym. Efficacy of in...»1 verrattiin 12 käyntiä sisältänyttä IPT-A:ta (N = 24) 12 käynnin kliiniseen seurantaan (N = 24) 12−18-vuotiaiden avohoitopotilaiden vakavan masennustilan hoidossa.

Hoidon päättyessä IPT-A-ryhmän potilailla oli vertailuhoitoon osallistuneita vähemmän masennusoireita (p = 0,02). Suurempi osa IPT-A-ryhmän potilaista oli toipunut (75 % vs 46 %, p = 0,04).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Satunnaistetussa kliinisessä kokeessa «Mufson L, Dorta KP, Wickramaratne P ym. A randomiz...»2 verrattiin 12 käyntiä 12−16 viikon kuluessa sisältänyttä IPT-A:ta (N = 34) tavanomaiseen psykologiseen hoitoon (N = 29) 12–16 viikon aikana. Potilaat olivat keskimäärin 15,1-vuotiaita, eri masennustiloista kärsiviä, viidelle kouluissa sijaitsevalle avohoitoklinikalle ohjattuja nuoria.

Hoidon päättyessä IPT-A-ryhmän potilailla oli vertailuhoitoon osallistuneita vähemmän tutkijan arvioimia masennusoireita (p = 0,04, ES (efektikoko) 0,50), heidän psykososiaalinen toimintakykynsä oli parempi (p = 0,04, ES 0,54) ja häiriön kliininen vakavuus lievittyi enemmän (p = 0,03, ES 0,48).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kliinisessä kokeessa «Rosselló J, Bernal G. The efficacy of cognitive-be...»3 verrattiin 12 käyntiä sisältänyttä kognitiivis-behavioraalista yksilöterapiaa (N = 25) ja IPT-A:ta (N = 23) hoidon odottamiseen (N = 23) 71 puertoricolaisen 13–17-vuotiaan nuoren avohoitopotilaan vakavan masennuksen ja dystymian hoidossa.

Itseraportoidut masennusoireet lievenivät enemmän IPT-A-potilailla (p < 0,01, ES 0,73) verrattuna hoitoa odottaneisiin. IPT-A:n ja kognitiivis-behavioraalisen terapian vaikuttavuudessa ei todettu eroa. Kolmen kuukauden seurannassa IPT-A:n vaikutus heikkeni hieman.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Lasten ja nuorten masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 27 psykoterapiatutkimusta kattanut meta-analyysi «Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy fo...»4 sisälsi kaksi yllä kuvatuista tutkimuksista.

Näiden kahden tutkimuksen perusteella tässä meta-analyysissa arvioitiin, että IPT-A on tehokas nuorten depressioiden hoidossa (hoitovasteen RR = 1,68, 95 % luottamusväli 1,08–2,63).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aikuisten ja nuorten depression hoitoa koskenut meta-analyysi «Cuijpers P, Geraedts AS, van Oppen P ym. Interpers...»5 sisälsi kuusi nuorten diagnosoitua depressiota tai masennusoireilua koskenutta satunnaistettua kliinistä koetta. Ikäryhmittäisissä analyyseissa IPT-A:n efektikoko nuorten hoidossa oli 0,63 (95 % luottamusväli 0,43–0,82), NNT (number needed to treat) 2,91.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Yllä kuvatut tutkimukset osoittavat IPT-A:n tehokkaaksi nuorten depressioiden akuuttihoidossa. Tarvitaan seurantatutkimuksia tehon pysyvyyden selvittämiseksi. IPT-A:sta on kehitetty ryhmämuotoinen interventio, joka on todettu vaikuttavaksi preventiiviseksi interventioksi masennusoireilevilla nuorilla [R6] ja alustavasti myös nuorten depression hoidossa «Rosselló J, Bernal G, Rivera-Medina C. Individual ...»7.

Kirjallisuutta

 1. Mufson L, Weissman MM, Moreau D ym. Efficacy of interpersonal psychotherapy for depressed adolescents. Arch Gen Psychiatry 1999;56:573-9 «PMID: 10359475»PubMed
 2. Mufson L, Dorta KP, Wickramaratne P ym. A randomized effectiveness trial of interpersonal psychotherapy for depressed adolescents. Arch Gen Psychiatry 2004;61:577-84 «PMID: 15184237»PubMed
 3. Rosselló J, Bernal G. The efficacy of cognitive-behavioral and interpersonal treatments for depression in Puerto Rican adolescents. J Consult Clin Psychol 1999;67:734-45 «PMID: 10535240»PubMed
 4. Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy for depression among children and adolescents: a systematic review. Acta Psychiatr Scand 2007;116:84-95 «PMID: 17650269»PubMed
 5. Cuijpers P, Geraedts AS, van Oppen P ym. Interpersonal psychotherapy for depression: a meta-analysis. Am J Psychiatry 2011;168:581-92 «PMID: 21362740»PubMed
 6. Young JF, Mufson L, Gallop R. Preventing depression: a randomized trial of interpersonal psychotherapy-adolescent skills training. Depress Anxiety 2010;27:426-33 «PMID: 20112246»PubMed
 7. Rosselló J, Bernal G, Rivera-Medina C. Individual and group CBT and IPT for Puerto Rican adolescents with depressive symptoms. Cultur Divers Ethnic Minor Psychol 2008;14:234-45 «PMID: 18624588»PubMed