Takaisin

Supportiivinen psykoterapia nuorten depressioiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
23.6.2014

Näytön aste: C

Supportiivista psykoterapiaa voidaan soveltaa nuorten depressioiden hoidossa.

Satunnaistetussa kliinisessä kokeessa «Brent DA, Holder D, Kolko D ym. A clinical psychot...»1 verrattiin kognitiivis-behavioraalista yksilöterapiaa (CBT), supportiivista yksilöterapiaa ja systeemistä perheterapiaa 107:n iältään 13−18-vuotiaan avohoitopotilaan vakavan masennustilan hoidossa.

CBT-potilaista suurempi osa (64,7 %) saavutti remission hoidon päättyessä verrattuna supportiivista yksilöterapiaa saaneisiin (39,4 %, p = 0,04). Sen sijaan supportiivisen yksilöpsykoterapian ja systeemisen perheterapian (remissio 37,9 %:lla) ryhmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kliinisessä kokeessa «Vostanis P, Feehan C, Grattan E, Bickerton WL. Tre...»2 verrattiin yhdeksän käyntiä sisältänyttä kognitiivis-behavioraalista yksilöterapiaa supportiiviseen psykoterapiaan 57:n hoitoryhmiin satunnaistetun 8−17-vuotiaan avohoitopotilaan masennustilan hoidossa.

Hoitoryhmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja, joskin potilaiden vanhempien arvioimat masennusoireet vähenivät CBT-ryhmässä viitteellisesti enemmän (p = 0,077).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Verrattaessa 12 viikon kestoisia supportiivista terapiaryhmää (N = 27) ja ryhmää, jossa keskityttiin sosiaalisten taitojen harjoittamiseen (N = 20) tutkimuksessa «Fine S, Forth A, Gilbert M ym. Group therapy for a...»3, jossa potilaita ei satunnaistettu hoitoryhmiin, todettiin hoidon päättyessä supportiivisen terapian ryhmässä masennusoireiden vähentyneen enemmän (p < 0,01).

Yhdeksän kuukauden seurannan jälkeen hoitoryhmien välillä ei todettu eroja. Tutkimuksen potilaita ei satunnaistettu hoitoryhmiin, mutta terapiaryhmät järjestettiin vuoroittain tutkimuksen aikana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lasten ja nuorten masennusoireiden ja kliinisten depressioiden 27 psykoterapiatutkimusta (17 spesifisesti nuoruusikäisiä koskevia) kattaneessa meta-analyysissa «Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy fo...»4 supportiivisen ryhmäintervention teho ei eronnut tilastollisesti hoidotta jäämisestä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Supportiivista psykoterapiaa on tutkittu lähinnä vertailuhoitona spesifisiä psykoterapioita koskevissa tutkimuksissa. Niissä myös supportiivisella psykoterapialla on saatu suhteellisen hyviä hoitotuloksia. NICE:n (National Institute for Health and Clinical Excellence) hoitosuositus «National Institute for Health and Clinical Excelle...»5suosittelee supportiivista psykoterapiaa yhdeksi nuorten lievien depressioiden hoitovaihtoehdoksi.

Kirjallisuutta

 1. Brent DA, Holder D, Kolko D ym. A clinical psychotherapy trial for adolescent depression comparing cognitive, family, and supportive therapy. Arch Gen Psychiatry 1997;54:877-85 «PMID: 9294380»PubMed
 2. Vostanis P, Feehan C, Grattan E, Bickerton WL. Treatment for children and adolescents with depression: lessons from a controlled trial. Clin Child Psychol Psychiatry 1996;1:199-212
 3. Fine S, Forth A, Gilbert M ym. Group therapy for adolescent depressive disorder: a comparison of social skills and therapeutic support. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1991;30:79-85 «PMID: 2005068»PubMed
 4. Watanabe N, Hunot V, Omori IM ym. Psychotherapy for depression among children and adolescents: a systematic review. Acta Psychiatr Scand 2007;116:84-95 «PMID: 17650269»PubMed
 5. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Depression in children and young people: identification and management in primary, community, and secondary care. National Clinical Practice Guideline Number 28. National Collaborating Centre for Mental Health, National Institute for Clinical Excellence, 2005