Takaisin

Trisykliset masennuslääkkeet nuorten vakavan masennuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Mauri Marttunen
23.6.2014

Näytön aste: B

Trisyklisiä masennuslääkkeitä suositellaan käytettäväksi nuorten masennuksen hoidossa vain erityistilanteissa.

Kahdentoista tutkimuksen meta-analyysissa «Hazell P, O'Connell D, Heathcote D ym. Efficacy of...»1 oli yhteensä 294 potilasta. Nuoria koskevia tutkimuksia oli kolme, ja niissä oli tutkittu 80 potilasta. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei todettu aktiivista lääkettä saaneiden ja lumeryhmän potilaiden välillä (ES(efektikoko) 0,35, 95 % luottamusväli (luottamusväli) -0,16−0,86). Kaikissa tutkimuksissa aktiivista lääkettä saaneiden toipuminen oli viitteellisesti lumeryhmää suurempi, kuitenkin vain yhdessä tilastollisesti merkitsevästi. Kaikkien tutkimusten aineistot olivat pieniä (potilaita 6–50) ja vaste lumelääkkeelle oli korkea (keskimäärin 37 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Samojen tutkijoiden laatimassa toisessa 12 tutkimuksen meta-analyysissa «Hazell P, O'Connell D, Heathcote D ym. Tricyclic d...»2, [cd002317] osa tutkimuksista oli samoja kuin edellisessä [R1]. Hoidettuja potilaita oli yhteensä 324, joista 158 sai aktiivista lääkettä. Nuoria koskevia tutkimuksia oli 6, ja niissä oli tutkittu 178 potilasta.

Hyvin pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä ero aktiivista lääkettä saaneiden ja lumeryhmän välillä (efektikoko 0,38, 95 % luottamusväli -0,73 – -0,02). Kymmenessä tutkimuksessa aktiivista lääkettä saaneiden toipuminen oli viitteellisesti lumeryhmää suurempi. Nuoria koskeneiden tutkimusten analyysissa aktiivista lääkettä saaneet toipuivat lumeryhmää enemmän (efektikoko -0,59, 95 % luottamusväli -1,12 – -0,06), mikä viittasi aktiivisen lääkkeen vähäiseen etuun lumelääkkeeseen verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämän meta-analyysin päivityksessä oli neljätoista tutkimusta «Hazell P, Mirzaie M. Tricyclic drugs for depressio...»3, joissa oli 590 potilasta. Seitsemässä spesifisesti nuoria koskeneessa tutkimuksessa oli 414 potilasta. Kaikissa tutkimuksissa aktiivista lääkettä saaneiden toipuminen oli viitteellisesti lumeryhmää suurempi, kahdessa tilastollisesti merkitsevästi. Pieni tilastollisesti merkitsevä ero havaittiin aktiivista lääkettä saaneiden ja lumeryhmän välillä (efektikoko -0,32, 95 % luottamusväli -0,59 – -0,04).

Ikäryhmittäisissä analyyseissa todettiin nuorilla aktiivista lääkettä saaneilla oireiden väheneminen lumeryhmää enemmän (efektikoko -0,45, 95 % luottamusväli 0,83 – -0,07), kun taas lapsilla ei havaittu eroa (efektikoko -0,15, 95 % luottamusväli -0,34–0,64).

Tutkijat päättelivät, että trisykliset masennuslääkkeet eivät ole tehokkaita lasten vakavan masennuksen hoidossa, mutta niillä on marginaalinen teho nuorten vakavassa masennuksessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdeksän tutkimuksen meta-analyysissa «Maneeton N, Srisurapanont M. Tricyclic antidepress...»4 osa tutkimuksista oli samoja kuin yllä kuvatuissa. Hoidettuja potilaita oli yhteensä 330, joista 159 sai aktiivista lääkettä. Nuoria koskevissa kuudessa tutkimuksessa oli 178 potilasta.

Aktiivisen lääkkeen vaikuttavuus ei ollut lumelääkettä parempi (ei-hoitovastetta OR 0,92, 95 % luottamusväli 0,57−1,47).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kahdeksantoista julkaistua trisyklisiä masennuslääkkeitä, SSRI-lääkkeitä (selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä) ja venlafaksiinia sekä 23 avointa tutkimusta lasten ja nuorten depressioiden hoidossa sisältäneessä meta-analyysissa «Papanikolaou K, Richardson C, Pehlivanidis A ym. E...»5 todettiin, että trisyklisten masennuslääkkeiden teho ei eronnut merkitsevästi lumelääkkeestä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

29 satunnaistetun kontrolloidun hoitokokeen (RCT:n) meta-analyysi «Tsapakis EM, Soldani F, Tondo L ym. Efficacy of an...»6 käsitti sekä trisyklisiä masennuslääkeitä, SSRI-lääkkeitä että muita uusia masennuslääkkeitä koskevia tutkimuksia lasten ja nuorten depressioiden hoidossa.

Eri lääkeryhmiä erikseen analysoitaessa sekä SSRI-lääkkeet (hoitovasteen RR 1,23, 95 % luottamusväli 1,14–1,33, NNT (number needed to treat) = 9) että muut uudet masennuslääkkeet (hoitovasteen RR 1,27, 95 % luottamusväli 1,06–1,52, NNT = 8) olivat lumelääkettä tehokkaampia, mutta trisykliset masennuslääkkeet eivät (hoitovasteen RR 1,15, 95 % luottamusväli 0,98–1,34, NNT = 14).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Kolmessa viidestä meta-analyysista trisyklisten masennuslääkkeiden teho ei eronnut lumeesta. Kahdessa todettiin pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä tehoero lumeeseen nuorten depression hoidossa. Eron kliininen merkitys lienee vähäinen.

Trisyklisten masennuslääkkeiden vähäisen tehon, haittavaikutusten ja yliannoksina toksisuuden vuoksi niitä ei suositella ensisijaisiksi lääkkeiksi nuorten depressioissa.

Kirjallisuutta

 1. Hazell P, O'Connell D, Heathcote D ym. Efficacy of tricyclic drugs in treating child and adolescent depression: a meta-analysis. BMJ 1995;310:897-901 «PMID: 7719178»PubMed
 2. Hazell P, O'Connell D, Heathcote D ym. Tricyclic drugs for depression in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2000;:CD002317 «PMID: 10908557»PubMed
 3. Hazell P, Mirzaie M. Tricyclic drugs for depression in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD002317 «PMID: 23780719»PubMed
 4. Maneeton N, Srisurapanont M. Tricyclic antidepressants for depressive disorders in children and adolescents: a meta-analysis of randomized-controlled trials. J Med Assoc Thai 2000;83:1367-74 «PMID: 11215868»PubMed
 5. Papanikolaou K, Richardson C, Pehlivanidis A ym. Efficacy of antidepressants in child and adolescent depression: a meta-analytic study. J Neural Transm 2006;113:399-415 «PMID: 16075184»PubMed
 6. Tsapakis EM, Soldani F, Tondo L ym. Efficacy of antidepressants in juvenile depression: meta-analysis. Br J Psychiatry 2008;193:10-7 «PMID: 18700212»PubMed