Takaisin

Lyhytneuvonnan vaikuttavuus

Näytönastekatsaukset
Mauri Aalto
2.9.2015

Näytön aste: A

Lyhytneuvonta on vaikuttava hoitomuoto alkoholin riskikäytössä ennen riippuvuuden kehittymistä.

Terveydenhuollossa tehtyjä lyhytneuvonnan tehoa selvittäneitä kontrolloituja tutkimuksia on tarkasteltu lukuisissa meta-analyyseissä tai systemaattisissa katsauksissa «Bien TH, Miller WR, Tonigan JS. Brief intervention...»1, «Kahan M, Wilson L, Becker L. Effectiveness of phys...»2, «Wilk AI, Jensen NM, Havighurst TC. Meta-analysis o...»3, «Ashenden R, Silagy C, Weller D. A systematic revie...»4, «Poikolainen K. Effectiveness of brief intervention...»5, «Moyer A, Finney JW, Swearingen CE ym. Brief interv...»6, «Salaspuro M. Intervention against hazardous alcoho...»7, «Ballesteros J, Duffy JC, Querejeta I ym. Efficacy ...»8, «Beich A, Thorsen T, Rollnick S. Screening in brief...»9, «Emmen MJ, Schippers GM, Bleijenberg G ym. Effectiv...»10, «Ballesteros J, González-Pinto A, Querejeta I ym. B...»11, «Bertholet N, Daeppen JB, Wietlisbach V ym. Reducti...»12, «Kaner EF, Beyer F, Dickinson HO ym. Effectiveness ...»13, «Nilsen P, Baird J, Mello MJ ym. A systematic revie...»14, «Whitlock EP, Polen MR, Green CA ym. Behavioral cou...»15, «Riper H, van Straten A, Keuken M ym. Curbing probl...»16, «Kaner EF, Dickinson HO, Beyer F ym. The effectiven...»17, «Saitz R. Alcohol screening and brief intervention ...»19, «McQueen J, Howe TE, Allan L ym. Brief intervention...»24, «Mdege ND, Fayter D, Watson JM ym. Interventions fo...»25. Näistä suurimmassa osassa on todettu lyhytneuvonnan olevan tehokasta. Lyhytneuvonnan ovat antaneet joko lääkärit, hoitajat, psykologit tai toimintaan koulutetut tutkijat. Suorittajataholla ei ole ollut merkitystä tuloksellisuuteen «Bertholet N, Daeppen JB, Wietlisbach V ym. Reducti...»12. Tutkimusten mukaan on hoidettava keskimäärin 9–10 potilasta, jotta yksi vähentäisi juomistaan «Salaspuro M. Intervention against hazardous alcoho...»7, «Ballesteros J, Duffy JC, Querejeta I ym. Efficacy ...»8, «Beich A, Thorsen T, Rollnick S. Screening in brief...»9. Verrattuna kontrolliryhmään juominen väheni hoitoryhmässä 13–34 % enemmän ja juominen kohtuullistui 10–19 %:lla useammin «Whitlock EP, Polen MR, Green CA ym. Behavioral cou...»15. Paras lyhytneuvonnan kohderyhmä ovat potilaat, jotka hakeutuvat terveydenhuoltoon jonkun muun syyn kuin alkoholiongelmien takia «Moyer A, Finney JW, Swearingen CE ym. Brief interv...»6.

Erikoissairaanhoito

Systemaattinen katsaus «Salaspuro M. Intervention against hazardous alcoho...»7, joka sisältää kaikki perus- ja erikoissairaanhoidossa tehdyt lyhytneuvontatutkimukset, on julkaistu vuonna 2003. Tämä katsaus huomioi kaikki siihen mennessä tehdyt systemoidut katsaukset ja meta-analyysit «Bien TH, Miller WR, Tonigan JS. Brief intervention...»1, «Kahan M, Wilson L, Becker L. Effectiveness of phys...»2, «Wilk AI, Jensen NM, Havighurst TC. Meta-analysis o...»3, «Ashenden R, Silagy C, Weller D. A systematic revie...»4, «Poikolainen K. Effectiveness of brief intervention...»5, «Moyer A, Finney JW, Swearingen CE ym. Brief interv...»6sekä sisällyttää analyysiin useita aikaisemmissa katsauksissa huomiotta jääneitä tai niiden jälkeen julkaistuja tutkimuksia. Valintakriteerit täyttäviä tutkimuksia oli yhteensä 27. Mukaan otettiin kaikki satunnaistetut tutkimukset riippumatta käytetystä tulosmittarista (juomismäärä, laboratorio-osoittimet, sairaslomat, psyykkiset ongelmat, vammat, hoitopäivät) tai sisäänotto- ja poissulkukriteereistä. Sellaiset tutkimukset suljettiin pois, joissa oli pelkästään alkoholiriippuvaisia potilaita, tai joissa osallistujat oli rekrytoitu ilmoituksin ja joissa lyhytneuvontaa verrattiin pelkästään intensiivisempään terapiaan tai joissa itse neuvonta oli intensiivistä. Meta-analyysiä ei aineiston heterogeenisyyden vuoksi tehty. Miespotilaita oli noin 8 000 ja naispotilaita noin 2 000. Suurin osa potilaista oli työikäisiä; vain yhdessä tutkimuksessa oli pelkästään eläkeikäisiä (yli 65-vuotiaita). Kontrolliryhmien koskemattomuutta heikensi kautta linjan se seikka, että myös niihin satunnaistetuilta potilailta oli jouduttu kysymään alkoholinkäyttöä.

Tutkimuksista 19/27:stä oli positiivinen tulos; 6 näistä oli tehty sairaala- ja perusterveydenhuollon ympäristössä. 8 tutkimuksessa ei löytynyt merkitsevää eroa hoito- ja kontrolliryhmän välillä; kaikki nämä tutkimukset oli tehty perusterveydenhuollossa. Hoidon tehoa kuvaavat tunnusluvut kyettiin laskemaan 12 tutkimuksesta; absoluuttinen riskin vähenemä oli keskimäärin jonkin verran alle 20 % ja hoitoryhmässä suunnilleen kaksinkertainen määrä potilaita kontrolliryhmään verrattuna vähensi juomistaan. Eri tutkimuksissa NNT-luku vaihteli välillä 3–100, ja oli keskimäärin noin 10.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Emmenin ym. systemaattiseen katsaukseen sisältyi 8 sairaalaympäristössä tehdyn lyhytneuvontatutkimuksen analyysi «Emmen MJ, Schippers GM, Bleijenberg G ym. Effectiv...»10. Kaikki tutkimukset eivät olleet satunnaistettuja. Kun tulosmittarina käytettiin alkoholin kulutuksen muutosta, havaittiin vain yhdessä tutkimuksessa lyhytneuvonnasta merkitsevä hyöty kontrolliryhmään nähden. Johtopäätelmänä on, että näyttö lyhytneuvonnan tehosta sairaalaolosuhteissa on riittämätön.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Useissa Emmenin ym. tutkimukseen sisältyneissä alkuperäistöissä oli lyhytneuvonnan hyötyä tukeva löydös muilla kuin juomamääriin perustuvilla tulosmittareilla (vertaa myös «Salaspuro M. Intervention against hazardous alcoho...»7 «Emmen MJ, Schippers GM, Bleijenberg G ym. Effectiv...»10.

Cochrane-katsaus «McQueen J, Howe TE, Allan L ym. Brief intervention...»24 tarkastelee 14 tutkimusta, joissa mukana oli 4041 tutkittavaa, jotka suurimmaksi osaksi oli miehiä. Kuuden kuukauden seurannan jälkeen alkoholin viikkokulutus vähenee hoitoryhmässä keskimäärin 69 grammaa enemmän kuin kontrolliryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Mdgegen ym. systemaattiseen katsauksekseen sisältyi 22 sairaalaosastoilla tehdyn lyhytneuvontatutkimuksen analyysi «Mdege ND, Fayter D, Watson JM ym. Interventions fo...»25. Tutkittavia oli 5307. Käytetyt tulosmittarit vaihtelivat. Johtopäätelmänä oli, että lyhytneuvontaryhmissä, joka sisälsi useampia kuin yhden tapaamisen, alkoholin käyttö näyttää vähentyvän enemmän kuin verrokkiryhmissä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollossa tehtävän lyhytneuvonnan tehoa on 2000-luvulla tarkasteltu useissa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Ballesteros J, Duffy JC, Querejeta I ym. Efficacy ...»8, «Beich A, Thorsen T, Rollnick S. Screening in brief...»9, «Ballesteros J, González-Pinto A, Querejeta I ym. B...»11, «Bertholet N, Daeppen JB, Wietlisbach V ym. Reducti...»12, «Kaner EF, Beyer F, Dickinson HO ym. Effectiveness ...»13, «Whitlock EP, Polen MR, Green CA ym. Behavioral cou...»15, «Kaner EF, Dickinson HO, Beyer F ym. The effectiven...»17, «Saitz R. Alcohol screening and brief intervention ...»19, joiden kaikkien perusteella se on tehokasta. Ballesteros ym. meta-analyysi tarkastelee 12 satunnaistettua tutkimusta. Sellaiset tutkimukset, joissa alkoholineuvonta annettiin osana jotain muuta ohjelmaa (esimerkiksi raskaus tai verenpaine), suljettiin pois. Lyhytneuvonta osoittautui rutiinitoimintaa paremmaksi (OR 1.55, 95 % luottamusväli 1.27 to 1.90, NNT 10. 95 % luottamusväli 7–17). Julkaisuharhasta ei todettu viitteitä (funnel plot). Tuorein Cochrane-katsaus «Kaner EF, Beyer F, Dickinson HO ym. Effectiveness ...»13tarkastelee 21 tutkimusta, mukana oli myös 4 ensiapupoliklinikoilla tehtyä tutkimusta. Niiden mukaan alkoholin viikkokulutus vähenee hoitoryhmässä 41 grammaa enemmän kuin kontrolliryhmässä. Tulos on hyvin samansuuntainen kuin Bertholet ym. 19 tutkimusta käsittelevässä meta-analyysissä (38 g) «Bertholet N, Daeppen JB, Wietlisbach V ym. Reducti...»12. Luonnollisessa terveydenhuollon ympäristössä tehtyjen tutkimusten tulokset eivät eronneet tutkijalähtöisten tutkimusten tuloksista «Kaner EF, Beyer F, Dickinson HO ym. Effectiveness ...»13.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen katsaus lyhytneuvonnan katsauksissa perusterveydenhuollossa sisälsi 24 katsauksen tai meta-analyysin analysoinnin «O'Donnell A, Anderson P, Newbury-Birch D ym. The i...»26. Näihin sisältyi 56 eri satunnaistettua ja kontrolloitua hoitotutkimusta. Johtopäätelmänä oli, että on tehokas vähentämään alkoholin käyttöä perusterveydenhuollossa. Vahvin näyttö tehosta on keski-ikäisillä miehillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ensiapu

Ensiavun potilasaineistossa lyhytneuvonnan tulokset ovat ristiriitaisia. Nilsen ym. «Nilsen P, Baird J, Mello MJ ym. A systematic revie...»14ovat tarkastelleet systemaattisessa katsauksessaan 14 tutkimusta, joissa lyhytneuvonnan kohderyhmänä on ollut ensiavun vammapotilaita. Vaikka 11 tutkimuksessa havaittiin muutos jossain tulosmittareista, tutkimusten heterogeenisyys estää kirjoittajien mukaan varmojen johtopäätelmien vetämisen. d'Onofrio ym. «D'Onofrio G, Pantalon MV, Degutis LC ym. Brief int...»18 eivät satunnaistetussa tutkimuksessaan (494 potilasta) havainneet eroa lyhytneuvonnan ja aivan lyhyen neuvonnan välillä ensiavussa asioineilla alkoholin riskikuluttajilla, joista noin puolella oli trauma.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Raskaana olevat

Kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa on selvitetty lyhytneuvonnan tehokkuutta raskaana olevien ryhmässä. Toisessa tutkimuksessa (n = 304) alkoholinkäyttö väheni sekä hoito- että kontrolliryhmässä «Chang G, McNamara TK, Orav EJ ym. Brief interventi...»20. Lyhytneuvonnan teho näkyi niillä naisilla, joiden kulutus oli runsasta ja joiden partneri oli mukana neuvontatilaisuudessa. O'Connor ym. tutkimuksessa «O'Connor MJ, Whaley SE. Brief intervention for alc...»21 255 raskaana olevaa satunnaistettiin hoito- ja arviointiryhmiin. Neuvonnan antoi ravintoterapeutti. Lyhytneuvontaryhmän naiset olivat viisi kertaa useammin täysraittiita arviointiryhmään verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Työterveyshuolto

Tähän mennessä työterveyshuollossa erikseen ei ole tehty yhtään tutkimusta, missä lyhytneuvonnan tehoa olisi laadukkaasti selvitetty hoitoon hakeutuneiden potilaiden keskuudessa «Webb G, Shakeshaft A, Sanson-Fisher R ym. A system...»22.

Vaikutus kuolleisuuteen

Lyhytneuvonnan vaikutusta kuolleisuuteen on selvitetty meta-analyysissä «Cuijpers P, Riper H, Lemmers L. The effects on mor...»23. Vain neljässä tutkimuksessa oli luotettavasti selvitetty potilaiden elossaolo joko rekistereistä tai hoitavalta lääkäriltä. Kuoleman riski näissä tutkimuksissa oli kontrolleihin verrattuna (RR) 0,47.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Bien TH, Miller WR, Tonigan JS. Brief interventions for alcohol problems: a review. Addiction 1993;88:315-35 «PMID: 8461850»PubMed
 2. Kahan M, Wilson L, Becker L. Effectiveness of physician-based interventions with problem drinkers: a review. CMAJ 1995;152:851-9 «PMID: 7697578»PubMed
 3. Wilk AI, Jensen NM, Havighurst TC. Meta-analysis of randomized control trials addressing brief interventions in heavy alcohol drinkers. J Gen Intern Med 1997;12:274-83 «PMID: 9159696»PubMed
 4. Ashenden R, Silagy C, Weller D. A systematic review of the effectiveness of promoting lifestyle change in general practice. Fam Pract 1997;14:160-76 «PMID: 9137956»PubMed
 5. Poikolainen K. Effectiveness of brief interventions to reduce alcohol intake in primary health care populations: a meta-analysis. Prev Med 1999;28:503-9 «PMID: 10329341»PubMed
 6. Moyer A, Finney JW, Swearingen CE ym. Brief interventions for alcohol problems: a meta-analytic review of controlled investigations in treatment-seeking and non-treatment-seeking populations. Addiction 2002;97:279-92 «PMID: 11964101»PubMed
 7. Salaspuro M. Intervention against hazardous alcohol consumption – secondary prevention of alcohol problems. Kirjassa: Berglund M, Thelander E, Jonsson E (toim.) Treating alcohol and drug abuse p. 1-41. Wiley-VCH, Weinheim 2003
 8. Ballesteros J, Duffy JC, Querejeta I ym. Efficacy of brief interventions for hazardous drinkers in primary care: systematic review and meta-analyses. Alcohol Clin Exp Res 2004;28:608-18 «PMID: 15100612»PubMed
 9. Beich A, Thorsen T, Rollnick S. Screening in brief intervention trials targeting excessive drinkers in general practice: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;327:536-42 «PMID: 12958114»PubMed
 10. Emmen MJ, Schippers GM, Bleijenberg G ym. Effectiveness of opportunistic brief interventions for problem drinking in a general hospital setting: systematic review. BMJ 2004;328:318 «PMID: 14729657»PubMed
 11. Ballesteros J, González-Pinto A, Querejeta I ym. Brief interventions for hazardous drinkers delivered in primary care are equally effective in men and women. Addiction 2004;99:103-8 «PMID: 14678068»PubMed
 12. Bertholet N, Daeppen JB, Wietlisbach V ym. Reduction of alcohol consumption by brief alcohol intervention in primary care: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2005;165:986-95 «PMID: 15883236»PubMed
 13. Kaner EF, Beyer F, Dickinson HO ym. Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD004148 «PMID: 17443541»PubMed
 14. Nilsen P, Baird J, Mello MJ ym. A systematic review of emergency care brief alcohol interventions for injury patients. J Subst Abuse Treat 2008;35:184-201 «PMID: 18083321»PubMed
 15. Whitlock EP, Polen MR, Green CA ym. Behavioral counseling interventions in primary care to reduce risky/harmful alcohol use by adults: a summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2004;140:557-68 «PMID: 15068985»PubMed
 16. Riper H, van Straten A, Keuken M ym. Curbing problem drinking with personalized-feedback interventions: a meta-analysis. Am J Prev Med 2009;36:247-55 «PMID: 19215850»PubMed
 17. Kaner EF, Dickinson HO, Beyer F ym. The effectiveness of brief alcohol interventions in primary care settings: a systematic review. Drug Alcohol Rev 2009;28:301-23 «PMID: 19489992»PubMed
 18. D'Onofrio G, Pantalon MV, Degutis LC ym. Brief intervention for hazardous and harmful drinkers in the emergency department. Ann Emerg Med 2008;51:742-750.e2 «PMID: 18436340»PubMed
 19. Saitz R. Alcohol screening and brief intervention in primary care: Absence of evidence for efficacy in people with dependence or very heavy drinking. Drug Alcohol Rev 2010;29:631-40 «PMID: 20973848»PubMed
 20. Chang G, McNamara TK, Orav EJ ym. Brief intervention for prenatal alcohol use: a randomized trial. Obstet Gynecol 2005;105:991-8 «PMID: 15863535»PubMed
 21. O'Connor MJ, Whaley SE. Brief intervention for alcohol use by pregnant women. Am J Public Health 2007;97:252-8 «PMID: 17194863»PubMed
 22. Webb G, Shakeshaft A, Sanson-Fisher R ym. A systematic review of work-place interventions for alcohol-related problems. Addiction 2009;104:365-77 «PMID: 19207344»PubMed
 23. Cuijpers P, Riper H, Lemmers L. The effects on mortality of brief interventions for problem drinking: a meta-analysis. Addiction 2004;99:839-45 «PMID: 15200579»PubMed
 24. McQueen J, Howe TE, Allan L ym. Brief interventions for heavy alcohol users admitted to general hospital wards. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD005191 «PMID: 21833953»PubMed
 25. Mdege ND, Fayter D, Watson JM ym. Interventions for reducing alcohol consumption among general hospital inpatient heavy alcohol users: a systematic review. Drug Alcohol Depend 2013;131:1-22 «PMID: 23474201»PubMed
 26. O'Donnell A, Anderson P, Newbury-Birch D ym. The impact of brief alcohol interventions in primary healthcare: a systematic review of reviews. Alcohol Alcohol 2014;49:66-78 «PMID: 24232177»PubMed