Takaisin

Lasten lihavuus ja astma

Näytönastekatsaukset
Harri Niinikoski
3.3.2020

Näytön aste: B

Lihavat lapset ovat ilmeisesti normaalipainoisia suuremmassa riskissä sairastua myöhemmin astmaan.

Porter ja työtoverit «Porter M, Wegienka G, Havstad S ym. Relationship b...»1 tutkivat 424 amerikkalaislapsen astmariskiä jakaen heidät ylipainoisiin ja normaalipainoisiin. 6–8 vuoden iässä ylipainoisista lapsista 10,6 %:lla oli astma 18–20 vuoden iässä, kun riski oli vain 3,2 % niillä, jotka olivat normaalipainoisia 6–8 vuoden iässä. Tytöillä vastaavat luvut olivat 19,6 % vs. 10,3 %. Astmariski oli suurentunut niillä, joilla BMI oli sekä 7–8-vuotiaana että 18–20–vuotiaana korkea, mutta ei niillä, joilla se oli matala 6–8 vuoden iässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Rzehak ja työtoverit «Rzehak P, Wijga AH, Keil T ym. Body mass index tra...»2 tutkivat 8 eurooppalaisesta allergiaan ja astmaan liittyvästä syntymäkohorttitutkimuksesta 12 050 lapsen astmariskiä ja sen yhteyttä ensimmäisten ikävuosien painon kehitykseen. He totesivat, että lapsilla, joiden BMI-SDS kasvoi nopeasti 2 ensimmäisen ikävuoden aikana, oli noin 1,3-kertainen riski sairastua astmaan 6 vuoden ikään mennessä. 2–6 vuoden välillä tapahtunut BMI-SDS:n kasvu ei enää lisännyt riskiä (joskin tutkimuksen voima oli tässä ryhmässä enää varsin pieni).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Akinbami ja työtoverit «Akinbami LJ, Rossen LM, Fakhouri THI ym. Asthma pr...»3 tutkivat suuressa amerikkalaisessa (40 644 iältään 2–19-vuotiasta lasta ja nuorta vuosina 1988–2014) NHANES-tutkimuksessa painon ja astman prevalenssin yhteyttä ja totesivat, että lihavilla lapsilla ja nuorilla oli koko tutkimusajanjakson ajan normaalipainoisia suurempi astmariski, mutta astman esiintyvyyden lisääntyminen ajanjakson aikana kohdistui normaalipainoisiin lapsiin. Ylipainoisen lapsen astmariski oli noin 1,2-kertainen ja lihavan noin 1,7-kertainen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Granell ja työtoverit «Granell R, Henderson AJ, Evans DM ym. Effects of B...»4 tutkivat suuressa (n = 4 835) brittiläisessä ALSPAC-tutkimuksessa, mendeliaanista satunnaistamismenetelmää käyttäen (32 BMI:hin assosioituvaa SNP:tä), että BMI:llä ja astmalla on lapsuusiässä selvä yhteys, ja tämän yhteyden kausaalinen syy on painon vaikutus astmaan kehittymiseen. Sekä rasvakudoksen että rasvattoman kudoksen määrän lisääntyminen lisää astman riskiä, ja vaikutus jatkuu 15 vuoden ikään asti.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Porter M, Wegienka G, Havstad S ym. Relationship between childhood body mass index and young adult asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2012;109:408-411.e1 «PMID: 23176878»PubMed
 2. Rzehak P, Wijga AH, Keil T ym. Body mass index trajectory classes and incident asthma in childhood: results from 8 European Birth Cohorts--a Global Allergy and Asthma European Network initiative. J Allergy Clin Immunol 2013;131:1528-36 «PMID: 23403049»PubMed
 3. Akinbami LJ, Rossen LM, Fakhouri THI ym. Asthma prevalence trends by weight status among US children aged 2-19 years, 1988-2014. Pediatr Obes 2018;13:393-396 «PMID: 29130640»PubMed
 4. Granell R, Henderson AJ, Evans DM ym. Effects of BMI, fat mass, and lean mass on asthma in childhood: a Mendelian randomization study. PLoS Med 2014;11:e1001669 «PMID: 24983943»PubMed