Takaisin

Metformiini lasten lihavuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jarmo Jääskeläinen
3.3.2020

Näytön aste: B

Metformiini ilmeisesti auttaa lihavien lasten lyhyen aikajakson painonhallinnassa, mutta hoitotulos yli 6 kuukautta kestävässä hoidossa on huonompi.

McDonagh ym. selvittivät systemaattisessa katsauksessa «McDonagh MS, Selph S, Ozpinar A ym. Systematic rev...»1 metformiinihoidon vaikutusta enintään 18-vuotiaiden vähintään ylipainoisten lasten, joilla ei ollut diabetesta, BMI:hin. Yhteensä 75 löydetystä tutkimuksesta valittiin katsaukseen ja meta-analyysiin 14 tutkimusta, joissa oli yhteensä 946 iältään 10–16-vuotiasta lasta. Lasten BMI oli tutkimuksen alussa 26–41 kg/m2. 4 tutkimuksessa hoitointervention kesto oli < 6 kuukautta, 8 tutkimuksessa 6–12 kuukautta ja 2 tutkimuksessa > 12 kuukautta. Metformiiniannos oli 1 000–2 000 mg/vrk.

Metformiinihoitoryhmän BMI oli keskimäärin 1,16 kg/m2 (95 % luottamusväli 1,60–0,73) matalampi kuin kontrolliryhmässä. Yli 6 kuukautta kestäneiden hoitotutkimusten BMI-ero metformiini- ja kontrolliryhmän välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Suomalaisia tutkimuksia ei ollut mukana, mutta sovellettavuus silti hyvä.

Lentferink ym. selvittivät metformiinihoidon vaikutusta systemaattisessa katsauksessa «Lentferink YE, Knibbe CAJ, van der Vorst MMJ. Effi...»2, johon valikoitui 15 tutkimusta. Tutkimusten lapset ja nuoret olivat tutkimuksen alussa 7–19-vuotiaita, ja heidän BMI:nsä oli 27,4–40,1 kg/m2. Metformiiniannos oli 1 000–2 000 mg/vrk ja hoidon kesto vähintään 6 kuukautta. 6 kuukauden tulos oli raportoitu 12 tutkimuksessa, joissa BMI oli lähtötilanteeseen nähden laskenut tai pysynyt ennallaan metformiiniryhmässä (-2,4 ± 0,02 kg/m2).

Metformiiniryhmän BMI oli matalampi kuin lumeryhmän 8 tutkimuksessa, 4 tutkimuksessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä. Hoito oli pidempi kuin 6 kuukauden 6 tutkimuksessa. Näistä vain 1 tutkimuksessa raportoitiin BMI:n lasku 6 kuukauden hoidon jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Suurin osa metformiinilla tehdyistä hoitotutkimuksista on lyhyitä, yleensä noin 6 kuukautta kestäviä. Pitkäkestoisempia lumekontrolloituja metformiinihoitotutkimuksia on vähän. Julkaistujen tutkimusten mukaan hoitotulos 6 kuukauden jälkeen on merkittävästi huonompi. Metformiini voi olla kuitenkin hyödyllinen tarkkaan valituissa alaryhmissä, kuten nuorilla, joilla on prediabetes tai PCOS.

Kirjallisuutta

  1. McDonagh MS, Selph S, Ozpinar A ym. Systematic review of the benefits and risks of metformin in treating obesity in children aged 18 years and younger. JAMA Pediatr 2014;168:178-84 «PMID: 24343296»PubMed
  2. Lentferink YE, Knibbe CAJ, van der Vorst MMJ. Efficacy of Metformin Treatment with Respect to Weight Reduction in Children and Adults with Obesity: A Systematic Review. Drugs 2018;78:1887-1901 «PMID: 30511324»PubMed