Takaisin

Metformiini lasten lihavuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marita Lipsanen-Nyman ja Jorma Komulainen
26.4.2012

Näytön aste: B

Metformiini ilmeisesti parantaa insuliiniherkkyyttä lihavilla nuorilla ja saattaa auttaa heidän painonhallinnassaan.

Systemaattisessa katsauksessa, johon sisältyi meta-analyyseja «Park MH, Kinra S, Ward KJ ym. Metformin for obesit...»1, selvitettiin metformiinihoidon vaikutusta BMI:hin ja kardiologisiin riskitekijöihin lihavilla lapsilla ja nuorilla, joilla ei ollut diabetesta. Katsaukseen löytyi viisi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joiden seuranta-aika oli vähintään kuusi kuukautta, ja joissa tutkittavat henkilöt olivat 19-vuotiaita tai nuorempia lihavia lapsia tai nuoria. Yhteensä tutkimuksiin osallistui 320 iältään 9–19-vuotiasta potilasta. Metformiinihoitoon lumeeseen verrattuna liittyi 1.42 kg/m2 BMI:n lasku (95 % luottamusväli 0.83–2.02) ja insuliiniresistenssin lieveneminen (HOMA-IR -2.01 pistettä, 95 % luottamusväli -3.26 – -0.75). Kokonaiskolesterolin taso aleni hiukan, mutta tämä saattoi aiheutua laihtumisesta (-0.19 mmol/l, 95 % luottamusväli 0.38 – -0.01). Yleisin haittavaikutus oli gastrointestinaaliset oireet (20–30 %), joita raportoitiin enemmän metformiini- kuin kontrolliryhmissä (absoluuttinen riskiero 10–14 %).

Kirjallisuutta

  1. Park MH, Kinra S, Ward KJ ym. Metformin for obesity in children and adolescents: a systematic review. Diabetes Care 2009;32:1743-5 «PMID: 19502540»PubMed