Takaisin

Orlistaatti lasten lihavuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jarmo Jääskeläinen
3.3.2020

Näytön aste: B

Orlistaatti ilmeisesti parantaa laihdutustulosta vaikeasti lihavilla nuorilla, mutta suurin osa keskeyttää hoidon haittavaikutusten vuoksi.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Chanoine JP, Hampl S, Jensen C ym. Effect of orlis...»1 verrattiin orlistaattilääkitystä liitettynä elintapainterventioon (behavioral counseling), lumeeseen ja vastaavaan elintapainterventioon. Tutkimukseen osallistui 539 iältään 12–16-vuotiasta ylipainoista nuorta. Hoito-ohjelma sisälsi orlistaattia 120 mg kolmasti päivässä (tai lume), lievästi hypoenergiainen ruokavalio (30 % rasvakaloreista), liikunta ja käyttäytymisterapia. Tutkimuksen kesto oli 12 kuukautta. Tutkimuksen päätetapahtuma oli BMI-muutos. Turvallisuusparametreina seurattiin gastrointestinaalisia oireita, vitamiinipitoisuuksia (beetakarotiini, A-, D- ja E-vitamiini), kasvua, puberteettikehitystä, sukupuolihormonien pitoisuuksia, sappirakon ja munuaisten rakennetta, sydänfunktiota ja luuston mineraalipitoisuutta.

Hoitoryhmässä BMI laski 0,55 kg/m2 verrattuna BMI:n nousuun 0,3 kg/m2 lumetta saaneessa ryhmässä (P < 0,001). Vitamiinitasoissa, puberteettikehityksessä tai sukupuolihormonien tasoissa ei ollut merkittävää eroa 12 kuukauden hoidon jälkeen hoito- ja lumeryhmien välillä. Yleisin ilmoitettu haittavaikutus oli suolistoperäiset vaivat. Orlistaattiryhmässä 50 % koki rasvaulosteet ja 77 % vatsakivut ajoittaisina haittoina. Oireet olivat yleensä lieviä. Orlistaattiryhmästä 2 % lopetti tutkimuksen oireiden vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa «Whitlock EP, O'Connor EA, Williams SB ym. Effectiv...»2 yhdistettiin 2 lihavilla nuorilla tehdyn orlistaattia käsittelevän tutkimuksen tulokset meta-analyysiksi. 6 kuukauden seurannassa orlistaattihoitoon liittyi 0,76 kg/m2 (95 % luottamusväli 0,44–1,07) BMI:n lasku kontrolliryhmiin verrattuna. Toinen meta-analyysin sisältyvä tutkimus oli edellä referoitu [R1].

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Skotlantilaisessa tutkimuksessa Sun «Sun AP, Kirby B, Black C ym. Unplanned medication ...»3 ym. selvittivät ei-suunniteltua orlistaattilääkityksen lopettamista. Tietokanta, josta asiaa selvitettiin, kattaa noin 20 % Skotlannin väestöstä. Tutkimuskohortissa seurattiin 1.1.2006 alkaen 0–16-vuotiaita lapsia, kunnes he täyttivät 19 vuotta, enintään 30.11.2019 saakka. Yhteensä 79 lasta (15 poikaa) oli aloittanut orlistaattilääkityksen seuranta-aikana. Potilaiden mediaani-ikä lääkitystä aloitettaessa oli 17 vuotta (IQR 16–18 vuotta) ja BMI-SDS:n keskiarvo (SD) 3,13 (1,0). Suurin osa (69,6 %) käytti myös vähintään yhtä muuta lääkettä. Potilaista 52 % keskeytti lääkityksen yhteen kuukauteen mennessä ja 77 % kolmeen kuukauteen mennessä vastoin hoitosuunnitelmaa. Keskeytyksen syytä ei tässä rekisteritutkimuksessa voitu luotettavasti selvittää.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Chanoine JP, Hampl S, Jensen C ym. Effect of orlistat on weight and body composition in obese adolescents: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:2873-83 «PMID: 15956632»PubMed
  2. Whitlock EP, O'Connor EA, Williams SB ym. Effectiveness of weight management interventions in children: a targeted systematic review for the USPSTF. Pediatrics 2010;125:e396-418 «PMID: 20083531»PubMed
  3. Sun AP, Kirby B, Black C ym. Unplanned medication discontinuation as a potential pharmacovigilance signal: a nested young person cohort study. BMC Pharmacol Toxicol 2014;15:11 «PMID: 24594374»PubMed