Takaisin

Orlistaatti lasten lihavuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marita Lipsanen-Nyman ja Jorma Komulainen
26.4.2012

Näytön aste: B

Orlistaatti parantanee laihdutustulosta vaikeasti lihavilla nuorilla, mutta hoitoon liittyy runsaasti lieviä haittavaikutuksia.

11 lihavaa lasta (ikä 8.3–12.3 vuotta, BMI SDS 5.3–9.2) osallistui potilassarjatutkimukseen «Norgren S, Danielsson P, Jurold R ym. Orlistat tre...»1, jossa he käyttivät orlistaattia (120 mg x 3–4) 12 viikon ajan. Keskimääräinen laihtumistulos oli 4.0 kg (-12.7 ± 2.5 kg, p = 0.016). Suolistohaittavaikutukset olivat lieviä. Yli 98 % määrätyistä kapseleista oli käytetty. Tutkimuksen aikana ei havaittu merkittäviä muutoksia kyselylomakkeilla mitatussa hyvinvoinnissa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

20 nuorta (ikä 14.6 ± 2.0 vuotta, BMI 44.1 ± 12.6 kg/m2) osallistui potilassarjatutkimukseen «McDuffie JR, Calis KA, Uwaifo GI ym. Three-month t...»2, jossa he käyttivät orlistaattia (120 mg x 3) ja monivitamiinivalmistetta 3 kuukauden ajan. Tutkittavat osallistuivat myös koko tutkimuksen ajan elämäntapaohjaukseen (ruokavalio, liikunta, käyttäytymismuutokset). Ruokavaliotavoitteena oli -500 kcal/vrk aikaisempaan verrattuna ja < 30E % rasvoista. 85 % kävi tutkimuksen loppuun. Heidän joukossaan 80 % määrätyistä kapseleista oli käytetty. Suolistohaittavaikutukset olivat lieviä, ja ne vähenivät ajan kuluessa. Kolmelle tutkittavalle aloitettiin D-vitamiinivalmiste, vaikka kaikki käyttivätkin monivitamiinivalmistetta. Keskimääräinen laihtumistulos oli 4.4 ± 4.6 kg tai 3.8 ± 4.1 % lähtöpainosta, p < 0.001).

Tutkimuksen aikana kokonaiskolesteroli, LDL-kolesteroli, paastoinsuliini ja paastosokeri pienentyivät merkittävästi.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Chanoine JP, Hampl S, Jensen C ym. Effect of orlis...»3 verrattiin orlistaattilääkitystä liitettynä elämäntapainterventioon (behavioral counseling), lumeeseen ja vastaavaan elämäntapainterventioon. Tutkimukseen osallistui 539 iältään 12–16-vuotiasta ylipainoista nuorta. Hoitokokonaisuus oli orlistaatti 120 mg kolmasti päivässä (tai lume), lievästi hypokalorinen ruokavalio (30 % rasvakaloreista), liikunta ja käyttäytymisterapia. Tutkimuksen kesto oli 12 kuukautta. Tutkimuksen päätetapahtuma oli BMI-muutos. Turvallisuusparametreina seurattiin gastrointestinaalisia oireita, vitamiinipitoisuuksia (beetakarotiini, A-, D- ja E-vitamiini), kasvua, puberteettikehitystä, sukuhormonipitoisuuksia, sappirakon ja munuaisten rakennetta, sydänfunktiota ja luuston mineraalipitoisuutta.

Hoitoryhmässä BMI laski 0.55 kg/m2 verrattuna BMI:n nousuun 0.3 kg/m2 lumetta saaneessa ryhmässä (P < 0.001). Vitamiinitasoissa, puberteettikehityksessä tai sukuhormonitasoissa ei ollut merkittävää eroa 12 kuukauden hoidon jälkeen hoito- ja lumeryhmien välillä. Yleisin ilmoitettu haittavaikutus oli suolistoperäiset vaivat. Orlistaattiryhmässä 50 % koki rasvaulosteet ja 77 % vatsakivut ajoittaisina haittoina. Oireet olivat yleensä lieviä. Orlistaattiryhmästä 2 % lopetti tutkimuksen oireiden vuoksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaatisessa katsauksessa «Whitlock EP, O'Connor EA, Williams SB ym. Effectiv...»4 yhdistettiin kahden lihavilla nuorilla tehdyn orlistaattia käsittelevän tutkimuksen tulokset meta-analyysiksi. Kuuden kuukauden seurannassa orlistaattihoitoon liittyi 0.76 kg/m2 (95 % luottamusväli 0.44–1.07) BMI:n lasku kontrolliryhmiin verrattuna. Toinen meta-analyysin sisältyvä tutkimus oli edellä referoitu «Chanoine JP, Hampl S, Jensen C ym. Effect of orlis...»3.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsaukseen «Oude Luttikhuis H, Baur L, Jansen H ym. Interventi...»5 löydettiin kaksi tasokasta 12-vuotta täyttäneillä lihavilla nuorilla tehtyä satunnaistettua kaksoissokkotutkimusta, joissa orlistaatin tehoa osana laihdutushoitoa verrattiin lumeeseen. Potilaita tutkimuksiin osallistui yhteensä 529. Kuuden kuukauden seurannassa orlistaattia saaneiden BMI-muutos oli -0.76 kg/m2 (95 % luottamusväli -1.07 – -0.44) lumeryhmään verrattuna. Orlistaattihoitoon liittyi runsaasti maha-suolikanavan haittavaikutuksia, mukaan lukien (harvinainen) oireettomien sappikivien kehittyminen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Norgren S, Danielsson P, Jurold R ym. Orlistat treatment in obese prepubertal children: a pilot study. Acta Paediatr 2003;92:666-70 «PMID: 12856974»PubMed
 2. McDuffie JR, Calis KA, Uwaifo GI ym. Three-month tolerability of orlistat in adolescents with obesity-related comorbid conditions. Obes Res 2002;10:642-50 «PMID: 12105286»PubMed
 3. Chanoine JP, Hampl S, Jensen C ym. Effect of orlistat on weight and body composition in obese adolescents: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:2873-83 «PMID: 15956632»PubMed
 4. Whitlock EP, O'Connor EA, Williams SB ym. Effectiveness of weight management interventions in children: a targeted systematic review for the USPSTF. Pediatrics 2010;125:e396-418 «PMID: 20083531»PubMed
 5. Oude Luttikhuis H, Baur L, Jansen H ym. Interventions for treating obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD001872 «PMID: 19160202»PubMed