Takaisin

Lapsuusiän lihavuuden jatkuminen aikuisuuteen

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
26.4.2012

Näytön aste: A

Lapsuus- ja nuoruusiässä todettu ylipainoisuus ja lihavuus ennustavat myöhempää ylipainoisuuden riskiä.

Systemoituun katsaukseen «Singh AS, Mulder C, Twisk JW ym. Tracking of child...»1 hyväksyttiin mukaan 18 lapsuus- ja nuoruusiän ylipainon tai lihavuuden jatkumista aikuisikään selvittänyttä seurantatutkimusta, joista voitiin laskea aikuisiän ylipainoisuuden vetosuhde (OR) tai riskisuhde (RR). Tutkimuksiin osallistui yhteensä runsaat 180 000 tutkimushenkilöä. Tutkimuksista 13 arvioitiin tasokkaiksi. Kaikkien tutkimusten mukaan lapsuus- ja nuoruusiän ylipainoisuus tai lihavuus lisäsivät riskiä aikuisiän ylipainolle. Riski oli sitä suurempi, mitä vaikeampi lihavuus lapsuus- tai nuoruusiässä oli. Tasokkaiksi arvioitujen tutkimusten perusteella lapsuusiällä (alle 12-vuotiaana) todettu ylipainoisuus lisäsi aikuisiän ylipainoisuuden riskin ainakin kaksinkertaiseksi. Nuoruusiässä (12–18 vuotta) todettuun ylipainoisuuteen liittyi ainakin nelinkertainen aikuisiän ylipainoisuuden riski.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimuksessa «The NS, Suchindran C, North KE ym. Association of ...»2 tutkittiin 8 834 lähtötilanteessa 12–21-vuotiaan nuoren painon kehitystä varhaiseen aikuisikään (18–27) saakka. Ensimmäisessä mittauksessa lihaviksi todettujen nuorten riski vaikeaan lihavuuteen (BMI > 40) nuorella aikuisiällä oli normaalipainoisiin nähden kohonnut (RR 16.0; 95 luottamusväli 12.4–20.5). Ensimmäisessä mittauksessa vaikeasti lihavista nuorista 60/79 (70.5 %) oli vaikeasti lihavia (BMI > 120 % 95 persentiilin yläpuolella alle 20-vuotiailla; BMI > 40 jo 20 vuotta täyttäneillä) myös toisessa mittauksessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Singh AS, Mulder C, Twisk JW ym. Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Obes Rev 2008;9:474-88 «PMID: 18331423»PubMed
  2. The NS, Suchindran C, North KE ym. Association of adolescent obesity with risk of severe obesity in adulthood. JAMA 2010;304:2042-7 «PMID: 21063014»PubMed