Takaisin

Imetys ja lasten lihominen myöhemmin

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
26.4.2012

Näytön aste: A

Imetyksellä on myöhempää lihomista ehkäisevä vaikutus.

Saksalaisessa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Arenz S, Rückerl R, Koletzko B ym. Breast-feeding ...»1 löydettiin yhdeksän hakukriteerit täyttävää meta-analyysin mahdollistavaa imetyksen ja myöhemmän lihavuuden mahdollista yhteyttä selvittävää väestöpohjaista kohortti-, poikkileikkaus- tai tapaus-verrokkitutkimusta. Kaikkien tutkimusten tulokset olivat samansuuntaiset. Kovarianssianalyysi tunnettujen tai epäiltyjen lapsuusiän riskitekijöiden (syntymäpaino, vanhempien ylipaino, vanhempien tupakointi, ruokavalio, fyysinen aktiivisuus ja sosioekonominen tilanne) suhteen tehtiin. Meta-analyysiin otetut tutkimukset käsittivät yhteensä 69 000 lasta. Se osoitti sekoittavien tekijöiden poissulkemisen jälkeen rintaruokittujen lasten lihomisen riskiksi 0.78 (OR) verrattuna korvikeruokittuihin lapsiin (95 % luottamusväli 0.71–0.85).

Systemaattisessa katsauksessa tunnistettiin yhteensä 28 imetystä ja myöhempää lihavuutta selvittänyttä tutkimusta, joista 19 ei täyttänyt meta-analyysiin kriteerejä. Näistä viidessä tutkimuksessa ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä rintaruokinnan ja lapsuusiän lihavuuden välillä, mutta 14 tutkimuksessa yhteys löytyi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tanskalais-islantilaisessa kohorttitutkimuksessa «Gunnarsdottir I, Schack-Nielsen L, Michaelsen KF y...»2 (N = 185) imetyksen kestolla ja lapsuusiän (6–10 v) BMI:llä ei ollut yhteyttä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kohortin koko on estänyt suhteellisen vähäisen yhteyden tuloa esiin.

Tuore systemaattisiin katsauksiin ja meta-analyyseihin keskittynyt systemaattinen katsaus «Ip S, Chung M, Raman G ym. A summary of the Agency...»3 löysi kolme imetyksen ja lapsuusiän ylipainon suhdetta tutkinutta meta-analyysiä, joissa kaikissa osoitettiin imetyksen vähentävän lapsuusiän ylipainoisuuden ja lihavuuden riskiä vetosuhteen (OR) vaihdellessa välillä 0.76–0.94 (95 % luotattavuusvälien vaihtelu 0.67–0.98).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Arenz S, Rückerl R, Koletzko B ym. Breast-feeding and childhood obesity--a systematic review. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:1247-56 «PMID: 15314625»PubMed
  2. Gunnarsdottir I, Schack-Nielsen L, Michaelsen KF ym. Infant weight gain, duration of exclusive breast-feeding and childhood BMI - two similar follow-up cohorts. Public Health Nutr 2010;13:201-7 «PMID: 19607745»PubMed
  3. Ip S, Chung M, Raman G ym. A summary of the Agency for Healthcare Research and Quality's evidence report on breastfeeding in developed countries. Breastfeed Med 2009;4 Suppl 1:S17-30 «PMID: 19827919»PubMed