Takaisin

Flekainidi eteisvärinän uusiutumisen estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Raatikainen
11.3.2017

Näytön aste: A

Flekainidi estää eteisvärinän uusiutumista tehokkaammin kuin lumelääke.

Lafuente-Lafuente ym. «Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym....»1 tekemässä 45 tutkimuksen systemaattisessa Cochrane meta-analyysissä (n = 12 559) oli mukana kolme tutkimusta (n = 149) joissa flekainidia verrattiin lumelääkkeeseen kohtauksittaisen tai jatkuvan eteisvärinän estohoidossa. Flekainidi esti eteisvärinän uusiutumista merkitsevästi tehokkaammin kuin lumelääke (riskisuhde 0,31 (95 % luottamusväli 0,16–0.60), p < 0.001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Anderson JL, Gilbert EM, Alpert BL ym. Prevention ...»2 (n = 64) flekainidi (200–400 mg/vrk) esti kohtauksittaisen, aiemmille lääkkeille resistentin eteisvärinän uusiutumista tehokkaammin kuin lumelääke ja kohtausväli piteni 6,2 vuorokaudesta 27 vuorokauteen (p < 0,001). Neljän kuukauden seurannan aikana eteisvärinä estyi kokonaan 31 %:lla flekainidia ja 9 % lumelääkettä käyttäneistä potilaista (p = 0,013).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tanskassa ja Norjassa tehdyssä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa (n = 43, keski-ikä 53 vuotta) «Pietersen AH, Hellemann H. Usefulness of flecainid...»3 flekainidi (150 mg x 2), esti kohtauksittaisen eteisvärinän uusiutumista merkitsevästi tehokkaammin kuin lumelääke kolmen kuukauden seurannan aikana (50 % vs 7 %, p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ennen pitkäkestoisen flekainidihoidon aloittamista on varmistettava, että potilaan sydän on rakenteellisesti terve, sillä sydäninfarktin jälkeen ja sydämen vajaatoiminnassa flekainidi lisää kuolleisuutta.

Kirjallisuutta

  1. Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD005049 «PMID: 17943835»PubMed
  2. Anderson JL, Gilbert EM, Alpert BL ym. Prevention of symptomatic recurrences of paroxysmal atrial fibrillation in patients initially tolerating antiarrhythmic therapy. A multicenter, double-blind, crossover study of flecainide and placebo with transtelephonic monitoring. Flecainide Supraventricular Tachycardia Study Group. Circulation 1989;80:1557-70 «PMID: 2513143»PubMed
  3. Pietersen AH, Hellemann H. Usefulness of flecainide for prevention of paroxysmal atrial fibrillation and flutter. Danish-Norwegian Flecainide Multicenter Study Group. Am J Cardiol 1991;67:713-7 «PMID: 1900978»PubMed