Takaisin

Kalsiuminestäjät eteisvärinän uusiutumisen estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Parikka
20.2.2017

Näytön aste: C

Kalsiuminestäjät yksinään eivät estä eteisvärinän uusiutumista.

Verapamiili 240 mg/vrk ei kyennyt estämään eteisvärinän uusiutumista 100 potilaalla, joille oli asennettu sisäinen eteisten defibrillaattori «Tse HF, Wang Q, Yu CM ym. Effect of verapamil on p...»1. Rytminsiirron tehossa ei ollut eroa (86 vs. 100 %, p = 0,8), ei myöskään eteisvärinän kestossa (173 ± 198 vs. 270 ± 241 h, p = 0,5), tai eteisvärinäjaksojen (8,5 ± 9,0 vs. 9,3 ± 10,2, p = 0,3) tai automaattisten rytminsiirtojen määrässä (1,7 ± 2,4 vs. 1,8 ± 2,1 p = 0,7) verapamiilin ja lumelääkejakson välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ainutlaatuinen tutkimusasetelma, mutta potilasryhmä hyvin pieni. Seuranta-aika oli lyhyt (2 kuukautta).

Verapamiilin on havaittu lisäävän spontaanin rytmin palautumisen määrää, mutta ei ylläpitävän sinusrytmiä digoksiinia paremmin sähköiseen rytminsiirtoon tulevilla potilailla «Lindholm CJ, Fredholm O, Möller SJ ym. Sinus rhyth...»2. Yhteensä 100 peräkkäistä eteisvärinäpotilasta satunnaistettiin verapamiilille ja digoksiinille. Vain 28 % digoksiinilla hoidetuista ja 9 % verapamiililla hoidetuista potilaista oli sinusrytmissä 12 viikkoa rytminsiirron jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Selkeä tutkimusasetelma, mutta potilasryhmät jäävät pieniksi. Seuranta-aika suhteellisen lyhyt (3 kuukautta).

Verapamiilin ei todettu tehostavan sinusrytmin pysymistä rytminsiirron jälkeen digoksiiniin verrattuna (53 % vs 47 % sinusrytmissä kuukauden jälkeen) «Van Noord T, Van Gelder IC, Tieleman RG ym. VERDIC...»3. Rytminsiirto onnistui verapamiiliryhmässä hivenen harvemmin kuin digoksiiniryhmässä (75 % vs. 83 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Selkeä tutkimusasetelma, mutta potilasryhmät liian pienet. Seuranta-aika liian lyhyt.

Diltiatseemin todettiin vähentävän eteisvärinäkohtauksia noin 50 % potilaista, joille oli hankalan eteisvärinätaipumuksen vuoksi asennettu pysyvä tahdistin ja tehty eteis-kammiojohtumisen katkaisu katetriablaatiolla «Tse HF, Lau CP, Wang Q ym. Effect of diltiazem on ...»4. Diltiatseemin annos oli 240 mg/vrk (n = 9). Kontrolliryhmä (n = 10) käytti lumelääkettä. Seuranta-aika oli 3 kuukautta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ainutlaatuinen tutkimusasetelma, mutta potilasryhmä hyvin pieni. Seuranta-aika oli kohtalainen.

Koko näytönastekatsausta koskeva kommentti: Kalsiuminestäjät saattavat tehostaa muiden rytmihäiriölääkkeiden vaikutuksia eteisvärinäkohtausten estossa «De Simone A, De Pasquale M, De Matteis C ym. VErap...»5, «Fetsch T, Bauer P, Engberding R ym. Prevention of ...»6.

Kirjallisuutta

 1. Tse HF, Wang Q, Yu CM ym. Effect of verapamil on prevention of atrial fibrillation in patients implanted with an implantable atrial defibrillator. Clin Cardiol 2001;24:503-5 «PMID: 11450689»PubMed
 2. Lindholm CJ, Fredholm O, Möller SJ ym. Sinus rhythm maintenance following DC cardioversion of atrial fibrillation is not improved by temporary precardioversion treatment with oral verapamil. Heart 2004;90:534-8 «PMID: 15084552»PubMed
 3. Van Noord T, Van Gelder IC, Tieleman RG ym. VERDICT: the Verapamil versus Digoxin Cardioversion Trial: A randomized study on the role of calcium lowering for maintenance of sinus rhythm after cardioversion of persistent atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol 2001;12:766-9 «PMID: 11469424»PubMed
 4. Tse HF, Lau CP, Wang Q ym. Effect of diltiazem on the recurrence rate of paroxysmal atrial fibrillation. Am J Cardiol 2001;88:568-70 «PMID: 11524073»PubMed
 5. De Simone A, De Pasquale M, De Matteis C ym. VErapamil plus antiarrhythmic drugs reduce atrial fibrillation recurrences after an electrical cardioversion (VEPARAF Study). Eur Heart J 2003;24:1425-9 «PMID: 12909071»PubMed
 6. Fetsch T, Bauer P, Engberding R ym. Prevention of atrial fibrillation after cardioversion: results of the PAFAC trial. Eur Heart J 2004;25:1385-94 «PMID: 15302102»PubMed