Takaisin

Kinidiini eteisvärinän estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Vesa Virtanen
11.3.2017

Näytön aste: A

Kinidiini vähentää eteisvärinän ilmaantumista merkittävästi enemmän kuin lumelääke tai lääkkeetön hoito ja yhtä tehokkaasti kuin IC-luokan lääkkeet ja sotaloli, mutta huonommin kuin amiodaroni.

Vuoden 2009 Cochrane-analyysissä «Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym....»1 arvioitiin 45:n valikoidun tutkimuksen (kaikkiaan 12 559 potilasta) perusteella antiarytmisten lääkkeiden vaikutusta eteisvärinäkohtausten estoon 1 vuoden aikana. Verrokkiryhmässä, jossa ei ollut käytössä antiarytmista lääkitystä, eteisvärinä uusiutui 71–84 %:lla vuoden seurannassa, kun taas lääkeryhmässä uusiutuminen oli vain 42–67 % luokkaa. NNT-arvo yhden eteisvärinäkohtauksen estymiselle vuoden aikana oli amiodaronille 3, fleikainidille 4, dofetilidille ja propafenonille 5, kinidiinille 8 ja sotalolille 10. Amiodaroni esti eteisvärinän uusiutumista merkittävästi paremmin kuin ryhmän luokka I lääkkeet, joiden välillä ei todettu merkittävää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Tutkimusten vertailua ja lääkkeiden tehon arviointia hankaloittaa seuranta-aikojen huomattava vaihtelu ja lääkeannosten erilaisuus eri tutkimuksissa. Tutkimukset osoittivat kinidiiniä käyttäneiden potilaiden kuolleisuuden lievää lisääntymistä verrokkeihin nähden, mutta tilastollista merkittävyyttä ei voitu osoittaa. Kun kaikki IA-lääkkeet (kinidiini ja disopyramidi) yhdistettiin todettiin kuolleisuuden nousseen merkittävästi näitä lääkkeitä käyttäneillä potilailla verokkeihin verrattaessa. Tutkimuksissa, joissa kinidiini yhdistettiin samanaikaiseen verapamiilihoitoon, kuolleisuuden nousua ei todettu.

Kirjallisuutta

  1. Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA ym. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD005049 «PMID: 17943835»PubMed