Takaisin

Beetasalpaajat eteisvärinän uusiutumisen estohoidossa

Näytönastekatsaukset
Kari Askonen
11.3.2017

Näytön aste: B

Beetasalpaajat näyttävät vähentävän eteisvärinän uusiutumista rytminsiirron jälkeen verrattuna lumelääkkeeseen.

Saksassa vuonna 2000 tehdyssä lumelääkekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Kühlkamp V, Schirdewan A, Stangl K ym. Use of meto...»1 tutkittiin metoprololin vaikutusta vähentää eteisvärinän uusiutumisriskiä kardioversion jälkeen. Tutkimusryhmän muodosti 394 potilasta, joilla oli persistoivan eteisvärinän historia, ja joille oli tehty onnistunut kardioversio. Potilaat jaettiin kahteen samanlaiseen hoitoryhmään: lumelääke ja metoprololi (62 % potilaista sai 100 mg/vrk, 18,3 % sai 50 mg/vrk ja 16,8 % 200mg/vrk). Keski-ikä oli metoprololiryhmässä 61 ± 11,7 ja lumeryhmässä 59,9 ± 11,6. Potilasryhmistä otettiin EKG yhden viikon ja 1, 3 ja 6 kuukauden päästä tai kun potilaat tunsivat, että eteisvärinä oli uusinut. Metoprololiryhmässä 96 potilaalla (48,7 %) eteisvärinä uusiutui, kun taas lumeryhmässä 118 potilaalla (59,9 %). Niiden potilaiden syke, joilla eteisvärinä uusiutui, oli merkittävästi alhaisempi metoprololiryhmässä (98 ± 23 x/min) kuin lumeryhmässä(107 ± 27 x/min).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa 1999 tehdyssä prospektiivisessa sokkoutetussa vaihtovuoroisessa tutkimuksessa «Steeds RP, Birchall AS, Smith M ym. An open label,...»2 verrattiin atenololin ja sotalololin tehoa oireisen kohtauksittaisen eteisvärinän estohoidossa. Tutkimusryhmään otettiin 47 potilasta, joilla oli sairaalassa todettu kohtauksittainen eteisvärinä. 41 potilasta oli mukana tutkimuksen loppuun, 6 keskeytti. Potilaiden ikä oli yli 50 vuotta. Potilaat sokkoutettiin kahteen ryhmään: toinen sai atenololia 50 mg 1 x 1 ja toinen sotalolia 80 mg 1 x 2 yhden kuukauden ajan. Kuukauden päästä lääkehoidot vaihdettiin. Potilaille tehtiin 72 tunnin Holter-monitorointi ennen sokkoutusta ja se uusittiin molempien hoitojaksojen lopussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa paroksysmaalisten eteisvärinäkohtausten tiheyttä, kohtausten keskimääräistä kestoa ja kestoa yhteensä.

Paroksysmaalisten eteisvärinäkohtausten lukumäärä ja kesto vähenivät sekä sotaloli- ja atenololiryhmissä. Ryhmien välillä ei ollut eroa eteisvärinäjaksojen tiheydessä eikä kestossa (p = 0,47 ja p = 0,31). Hoidot olivat molemmat yhtä siedettyjä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tavanomaisten beetasalpaajien teho näyttää olevan sotalolin (80 mg 1 x 2) veroinen «Plewan A, Lehmann G, Ndrepepa G ym. Maintenance of...»3.

Kirjallisuutta

  1. Kühlkamp V, Schirdewan A, Stangl K ym. Use of metoprolol CR/XL to maintain sinus rhythm after conversion from persistent atrial fibrillation: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Am Coll Cardiol 2000;36:139-46 «PMID: 10898425»PubMed
  2. Steeds RP, Birchall AS, Smith M ym. An open label, randomised, crossover study comparing sotalol and atenolol in the treatment of symptomatic paroxysmal atrial fibrillation. Heart 1999;82:170-5 «PMID: 10409530»PubMed
  3. Plewan A, Lehmann G, Ndrepepa G ym. Maintenance of sinus rhythm after electrical cardioversion of persistent atrial fibrillation; sotalol vs bisoprolol. Eur Heart J 2001;22:1504-10 «PMID: 11482924»PubMed