Takaisin

Johto- tai epiduraalipuudutuksen käyttö lonkkamurtumapotilaan pre- ja postoperatiivisen kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Kokki
16.10.2017

Näytön aste: A

Johtopuudutuksen avulla voidaan vähentää potilaan kokemaa kipua ja opioidin tarvetta.

Vuonna 2008 päivitettyyn Cochrane-katsaukseen «Parker MJ, Griffiths R, Appadu BN. Nerve blocks (s...»1 hyväksyttiin 17 tutkimusta, joissa oli yhteensä 888 potilasta. Näistä 9 tutkimuksessa johtopuudutus pistettiin heti tai pian sairaalaan joutumisen jälkeen, ennen leikkausta, ja 8 tutkimuksessa puudutusta käytettiin leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon. 8 tutkimuksessa puudutusmenetelmänä oli femoralis-puudutus ja 3 epiduraalinen kivunhoito. Johtopuudutuksen saaneet potilaat ilmoittivat lievempää kipua, SMD -0,52, 95 % luottamusväli -0,80 – -0,25, he tarvitsivat vähemmän tai harvemmin kipulääkitystä läpilyöntikipuun ennen leikkausta, SMD 0,37, 95 % luottamusväli 0,23–0,61. Puudutuksiin ei kuvattu liittyneen vakavia haittavaikutuksia. Puudutuksen saaneilla potilailla ilmeni vähemmän keuhkokuumeita kuin ilman puudutusta hoidetuilla, SMD 0,49, 95 % luottamusväli 0,26–0,94, samoin sydäntapahtumia oli puudutetuilla vähemmän, SMD 0,25, 95 % luottamusväli 0,07–0,84. Nämä molemmat tulokset selittyivät kumpikin lähes kokonaan yksittäisessä, pienissä tutkimuksissa ilmenneeseen eroon.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti

Katsaukseen hyväksytyt tutkimukset olivat menetelmiltään ja aineistoiltaan vaihtelevia ja potilasryhmät pieniä.

Systemaattisessa katsauksessa «Abou-Setta AM, Beaupre LA, Rashiq S ym. Comparativ...»2, jossa haku kattoi vuoden 2010 loppuun, arvioitiin lonkkamurtumapotilaiden kivunhoitoa. Katsaukseen hyväksytyistä 83 tutkimuksesta 29 tutkimuksessa arvioitiin erilaisia johtopuudutuksia. 2 pienen tutkimuksen mukaan, yhteensä 145 potilasta, epiduraalipuudutuksen saaneilla potilailla oli vähemmän kipua kuin vertailuryhmässä, SMD -0,83 (95 % luottamusväli -0,49 – -1,17-). 3-in-1-puudutusta oli arvioitu 3 pienessä tutkimuksessa, 152 potilasta, mutta ryhmien välillä ei ollut eroa, SMD 0,51 (95 % luottamusväli 0,35 – -1,38). Faskia iliaca -puudutus näytti olevan tehokas, yhteensä 421 potilasta, SMD -1,38 (95 % luottamusväli -0,004 – -2,75). Femoralis-puudutus oli 3 pienen tutkimuksen (109 potilasta) mukaan tehokas, SMD -1,01 (95 % luottamusväli -0,57 – -1,46-). 2 pienessä, saman ryhmän julkaisemassa tutkimuksessa (135 potilasta) verrattiin 2 tai 3 perifeerisen puudutuksen tehoa. Näillä puudutuksilla kivunlievitys oli tavanomaista hoitoa tehokkaampaa, SMD -2,68 (95 % luottamusväli -2,14 – -3,22).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Parker MJ, Griffiths R, Appadu BN. Nerve blocks (subcostal, lateral cutaneous, femoral, triple, psoas) for hip fractures. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD001159 «PMID: 11869594»PubMed
  2. Abou-Setta AM, Beaupre LA, Rashiq S ym. Comparative effectiveness of pain management interventions for hip fracture: a systematic review. Ann Intern Med 2011;155:234-45 «PMID: 21844549»PubMed