Takaisin

Ropinirolin symptomaattinen teho Parkinson-potilailla

Näytönastekatsaukset
Tapani Keränen
27.10.2015

Näytön aste: A

Ropinirolilla on oireita lievittävää teho varhaisvaiheen Parkinson-potilailla.

Ropinirolilla on tehty kaksi satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, lumelääkekontrolloitua, rinnakkaisryhmin toteutettua tutkimusta varhaisvaiheen Parkinson-potilailla «Adler CH, Sethi KD, Hauser RA ym. Ropinirole for t...»1, «Brooks DJ, Abbott RJ, Lees AJ ym. A placebo-contro...»2.

Ensimmäisessä, 6 kuukauden kestoisessa tutkimuksessa «Adler CH, Sethi KD, Hauser RA ym. Ropinirole for t...»1 241 potilasta satunnaistettiin saamaan ropinirolia (n = 116) tai lumelääkettä (n = 125). Tutkimuksen kesto oli 6 kuukautta. Tutkimuksen pääarviointikriteeri oli motoristen oireiden muutos UPDRS:n motorisella osiolla arvioituna. Toissijaisena arviointikriteerinä oli muun muassa niiden potilaiden osuus, joilla UPRDS:n motorisen osion pistemäärä pieneni vähintään 30 %. Keskimääräinen ropiniroliannos tutkimuksen päättyessä oli 15,7 mg (SD 8,3). UPRDS:n motorisen osion pistemäärä pieneni lähtötilanteesta tutkimuksen päätepisteeseen ropiniroliryhmässä 17,9 (SD 8,8) pisteestä 13,4 (SD 9,5) pisteeseen. Lumelääkeryhmässä UPDRS:n motorisen osion pistemäärä oli lähtötilanteessa 17,7 (SD 9,5) ja tutkimuksen päättyessä 17,9 (SD 10,5). Ero lääkevasteessa ropiniroli- ja lumelääkeryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). UPDRS.n motorisen osion pistemäärä pieneni vähintään 30 %:lla ropiniroliryhmässä 47 %:lla ja lumelääkeryhmässä 20 %:lla (OR 4,45, 95 % CI 2,26–8,78).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa, 12 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa «Brooks DJ, Abbott RJ, Lees AJ ym. A placebo-contro...»2 41 potilasta satunnaistettiin ropiniroli- ja 22 potilasta lumelääkeryhmään. Tutkimuksen pääarviointikriteeri oli motoristen oireiden muutos UPDRS:n motorisella osiolla arvioituna. UPRDS:n motorisen osion pistemäärä parani lähtötilanteesta tutkimuksen päätepisteeseen ropiniroliryhmässä 43 % ja lumelääkeryhmässä 21 %, ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,018).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ropinirolia on verrattu myös levodopaan varhaisvaiheen potilailla «Rascol O, Brooks DJ, Brunt ER ym. Ropinirole in th...»3. Tämän kaksoissokkoutetun satunnaistetun tutkimuksen kokonaiskesto oli 5 vuotta, mutta siinä tehtiin puolen vuoden kuluttua välianalyysi, jota voitiin käyttää symptomaattisen tehon analysointiin. Tutkimuksessa oli yhteensä 268 potilasta, joista 2/3 sai ropinirolia ja 1/3 levodopaa. Kuuden kuukauden kohdalla keskimääräiset lääkeannokset/vrk olivat ropiniroliryhmässä 9.7 mg (SD 6,0) ja levodoparyhmässä 464 mg (SD 266,0). UPRDS:n motorisen osion pistemäärä pieneni lähtötilanteesta tutkimuksen päätepisteeseen ropiniroliryhmässä 21,5 (SD 10,5) pisteestä 15,7 (SD 9,0) pisteeseen ja levodoparyhmässä 21,7 (SD 11,3) pisteestä 13,3 (SD 8,6) pisteeseen. Prosentuaalinen oireiden paraneminen oli ropiniroliryhmässä 32 % ja levodoparyhmässä 44 %. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (-12 %, 95 % CI -20 – - 5 %).

Kommentit

Ropiniroli lievittää Parkinsonin taudin oireita, mutta sen teho on heikompi kuin levodopalla.

Kirjallisuutta

  1. Adler CH, Sethi KD, Hauser RA ym. Ropinirole for the treatment of early Parkinson's disease. The Ropinirole Study Group. Neurology 1997;49:393-9 «PMID: 9270567»PubMed
  2. Brooks DJ, Abbott RJ, Lees AJ ym. A placebo-controlled evaluation of ropinirole, a novel D2 agonist, as sole dopaminergic therapy in Parkinson's disease. Clin Neuropharmacol 1998;21:101-7 «PMID: 9579296»PubMed
  3. Rascol O, Brooks DJ, Brunt ER ym. Ropinirole in the treatment of early Parkinson's disease: a 6-month interim report of a 5-year levodopa-controlled study. 056 Study Group. Mov Disord 1998;13:39-45 «PMID: 9452324»PubMed