Takaisin

Selegiliini Parkinsonin taudin motoristen komplikaatioiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kyösti Sotaniemi
27.10.2015

Näytön aste: C

Selegiliinistä saattaa olla hyötyä Parkinsonin taudin motoristen komplikaatioiden hoidossa.

Movement Disorders Societyn näyttöön perustuvassa katsauksessa «MAO-B inhibitors for the treatment of Parkinson's ...»1 analysoitiin kolme lumekontrolloitua kaksoissokkoutettua tutkimusta, joissa tutkittiin selegiliinin (10 mg/vrk) käyttöä motoristen ongelmien tasoittajana. Yhdessä tutkimuksessa (41 potilasta) todettiin selegiliinin parantavan "wearing off"-ilmiön haitta-astetta 65 %:lla. Päivittäisen akinesian määrä ei muuttunut eivätkä vaikeat "on/off"-vaihtelut, jähmettyminen tai nopeat tilanvaihtelut korjautuneet. Dyskinesia paheni 14 potilaalla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa tutkimuksessa (n = 33, seuranta-aika 8 viikkoa) mittareina käytettiin potilaiden subjektiivisia kokemuksia. Selegiliinihoidetuista 22 % katsoi Parkinson-oireidensa kohentuneen ja 21 %:lla levodopa-annosta voitiin laskea. Yleisarviona todettiin selegiliinihoidetuista 17:sta potilaasta 12:n (71 %) tilan tulleen paremmaksi (vähemmän jyrkkiä "on/off"-vaihemuutoksia, "on"-vaiheissa kunto parempi ja "off"-vaiheet vähemmän hankalia).

Kolmannessa tutkimuksessa (n = 99, seuranta-aika 6 viikkoa) käytettiin mittarina potilaspäiväkirjojen merkintöjä taudin aiheuttaman haitan asteesta. Selegiliiniryhmän potilaista 56 % ja lumeryhmän 30 % raportoi kävelyn kohentuneen. Yleisarvio lääkityksen tehosta oireisiin osoitti paranemista 58 %:lla selegiliini- ja 26 %:lla lumelääkeryhmän potilaista. Objektiivisesti arvioituna ryhmien potilaiden "on"-vaiheen löydöksiin ei tullut muutosta. Levodopan annosta voitiin laskea 17 %:lla selegiliini- ja 7 %:lla lumelääkeryhmässä.

Analysoijat toteavat, ettei selegiliinin tehosta motoristen komplikaatioiden hoidossa ole riittävää tutkimusnäyttöä. Tutkimukset ovat olleet lyhytkestoisia ja niiden potilasmäärät pieniä. Tehon mittarit ovat enimmäkseen olleet subjektiivisia arvioita voinnista.

Kirjallisuutta

  1. MAO-B inhibitors for the treatment of Parkinson's disease. Mov Disord 2002;17:S38-44 «PMID: 12211138»PubMed