Takaisin

Tyypin 2 diabeetikoiden retinopatiamuutokset diagnoosivaiheessa

Näytönastekatsaukset
Gunvor von Wendt
20.8.2014

Näytön aste: A

Tyyppi 2 diabeetikoista osalla on retinopatiamuutoksia jo taudin diagnoosivaiheessa.

Ruotsalaisessa väestöpohjaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Henricsson M, Nilsson A, Groop L ym. Prevalence of...»1 tutkittiin kaikki 2 232 rekisteröityä alle 75-vuotiasta diabetespotilasta. 670 näistä oli hoidossa sisätautien klinikassa (94 % klinikan diabetespotilaista), 75 potilasta lastenklinikassa (88 % lastenklinikan potilaista) ja 1 487 avohoidossa (arviolta 60–65 % heidän alle 75-vuotiaista potilaista). Potilaat jaettiin WESDR-tutkimuksen tavoin kahteen ryhmään: niihin, jotka olivat sairastuneet diabetekseen alle 30 vuoden iässä ja niihin, jotka olivat iältään ≥ 30 vuotta sairastuessaan. Silmänpohjat tutkittiin valokuvaamalla ja luokiteltiin WESDR-tutkimuksen mukaan. Luokituksen teki koulutettu hoitaja ja silmälääkäri. Luokittelijoiden inter- ja intragrader-agreement oli hyvä, 92 % vs 92–96 %. ≥ 30-vuotiaana sairastuneiden retinopatiaprevalenssi oli 57 % insuliinihoitoisilla ja 26 % ei-insuliinihoitoisilla.

Tässä aineistossa tällä diabeetikkoryhmällä oli todettavia retinopatiamuutoksia 12,5 %:lla 2 vuoden sisällä diagnoosin asettamisesta. Aikaiset muutokset johtunevat siitä, että potilailla oli ollut diagnosoimaton diabetes jo pidempään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa väestöpohjaisessa tutkimuksessa Wisconsinissa «Klein R, Klein BE, Moss SE ym. The Wisconsin epide...»2 tutkittiin 1 370 yli 30 vuoden iässä tai myöhemmin sairastuneen potilaan silmät. Potilaat olivat siis pääosin tyypin 2 diabetespotilaita. Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään taudin keston perusteella, ja jokaisesta ryhmästä satunnaistettiin tietty osuus osallistumaan tutkimukseen. Silmänpohjatutkimus tapahtui seitsemästä stereokuvakentästä (30º) ja luokitus tapahtui ETDRS-luokituksen mukaan.

Tässä tutkimuksessa 28,8 %:lla niistä, joilla diabetes oli ollut alle 5 vuotta, todettiin retinopatiamuutoksia. Retinopatian prevalenssi oli korkeampi insuliinihoitoa vaativassa ryhmässä. Alle 2 vuotta sairastaneista ei-insuliihoitoisista potilaista retinopatiaa oli todettavissa 23 %:lla, kun insuliinihoitoisilla potilailla vastaava luku oli 30 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Seulontapalvelujen saatavuudessa maiden välillä saattaa olla eroja

Isossa-Britanniassa UKPDS-ryhmän satunnaistetussa, kontrolloidussa, prospektiivisessa hoitoa tutkivassa monikeskustutkimuksessa «Kohner EM, Aldington SJ, Stratton IM ym. United Ki...»3 selvitettiin retinopatian prevalenssia vastatodetuilla NIDDM-potilailla. Koko aineisto koostuu 4 177 potilaasta. 3 315 potilaalle oli suoritettu silmänpohjan valokuvaus, ja 3 185 potilaalle kuvaus oli suoritettu hyväksyttynä ajanjaksona 6 kuukautta ennen ja18 kuukautta satunnaistamisen jälkeen. 2 972 potilaan kummankin silmän kuvat olivat arvioitavissa. Kahdeksan potilaan silmät hoidettiin laserilla ennen satunnaistamista ja nämä potilaat jätettiin analyysista pois; näin ollen tutkimukseen jäi 2 964 potilasta.

Tässä aineistossa retinopatiaa oli havaittavissa 39 %:lla miehistä ja 35 %:lla naisista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Henricsson M, Nilsson A, Groop L ym. Prevalence of diabetic retinopathy in relation to age at onset of the diabetes, treatment, duration and glycemic control. Acta Ophthalmol Scand 1996;74:523-7 «PMID: 9017034»PubMed
  2. Klein R, Klein BE, Moss SE ym. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. III. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years. Arch Ophthalmol 1984;102:527-32 «PMID: 6367725»PubMed
  3. Kohner EM, Aldington SJ, Stratton IM ym. United Kingdom Prospective Diabetes Study, 30: diabetic retinopathy at diagnosis of non-insulin-dependent diabetes mellitus and associated risk factors. Arch Ophthalmol 1998;116:297-303 «PMID: 9514482»PubMed