Diabeettinen retinopatia

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä
15.12.2014

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

Taulukko 1. Työryhmän ehdottama diabeettisen retinopatian seulonnan ajoitus
Seulottavat ryhmät Seulontaväli
Henkilöt, joilla tyypin 1 diabetes Alle 10-vuotiaana sairastuneet 10 vuoden iästä lähtien joka toinen vuosi niin kauan kuin löydös on normaali
Muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai tiheämmin
Yli 10-vuotiaana sairastuneet Diagnosointivaiheessa ja sen jälkeen joka toinen vuosi niin kauan kuin löydös on normaali
Muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai tiheämmin
Henkilöt, joilla tyypin 2 diabetes Diagnosointivaiheessa ja sen jälkeen 3 vuoden välein niin kauan kuin löydös on normaali
2 vuoden välein, jos todetaan vähäisiä muutoksia fovean ulkopuolella
Vuosittain tai tiheämmin, jos muutoksia on enemmän
Raskaana olevat Raskautta suunniteltaessa tai heti raskauden alussa «Akduman L, Olk RJ. Diode laser (810 nm) versus ar...»125
Raskauden aikana retinopatian asteen, nefropatian ja verenpaineen mukaan (Whiten luokat B ja C; ei tarvetta joka raskauskolmanneksella)
Raskausdiabetesta sairastaville (Whiten luokat A ja A/B) silmänpohjanseuranta ei tarpeellista
Raskauden jälkeen vuoden ajan tavanomaista tiheämmin, jos todetaan kohtalaisia muutoksia

Suosituksen tavoite

 • Tavoitteena on perustaudin, kohonneen verenpaineen ja muiden tunnettujen vaaratekijöiden tehokkaalla hoidolla vähentää silmänpohjamuutosten ilmaantumista ja etenemistä.
 • Lisäksi tavoitteena on kattavan ja laadukkaan silmänpohjamuutosten seulonnan ja seurannan, oikea-aikaisen laserhoidon, lääkehoidon ja lasiaisverkkokalvoleikkausten avulla estää diabeteksen aiheuttamaa näkövammaisuutta.

Aiheen rajaus

 • Suosituksessa käsitellään vain retinopatiaa. Muut diabeteksen aiheuttamat silmämuutokset eivät kuulu suosituksen aiheeseen.

Kohderyhmät

 • Suosituksen kohderyhmät ovat diabetesta sairastavia hoitavat silmätautien erikoislääkärit, perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit sekä muut potilaiden tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvat ammattilaiset.

Määritelmät

Taustaretinopatia

Proliferatiivinen retinopatia

Retinopatian luokittelut

Taulukko 2. Retinopatian luokittelu kansainvälisen asiantuntijapaneelin mukaan «Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE ym. Proposed...»8. Ks. myös aiheeseen liittyvä kuvasarja «hoi50043a.pdf»1.
Retinopatian vaikeusaste Löydökset
Ei näkyvää retinopatiaa Ei poikkeavuuksia
Lievä taustaretinopatia (ICD-10 H36.00) Ainoastaan mikroaneurysmia
Kohtalainen taustaretinopatia (ICD-10 H36.00) Enemmän kuin vain mikroaneurysmia, mutta muutoksia vähemmän kuin vaikeassa taustaretinopatiassa
Vaikea taustaretinopatia (preproliferatiivinen retinopatia) (ICD-10 H36.02) Mikä tahansa seuraavista: yli 20 verkkokalvon sisäistä verenvuotoa kaikissa neljänneksissä, selvä venopatia vähintään kahdessa neljänneksessä, huomattavia intraretinaalisia mikrovaskulaarisia muutoksia (IRMA) vähintään yhdessä neljänneksessä (ns. 4-2-1-sääntö). Ei merkkejä proliferatiivisesta retinopatiasta
Proliferatiivinen retinopatia (ICD-10 H36.03 ja H36.04) Yksi tai useampi seuraavista: uudissuonia, lasiais- tai preretinaalinen verenvuoto, verkkokalvon vetoirtauma tai fibrovaskulaarinen muutos
Taulukko 3. Retinopatian tarkka luokittelu (erityisesti hoidosta vastaavien) silmätautien erikoislääkäreiden käyttöön ETDRS:n (Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study) asiantuntijapaneelin mukaan «Davis MD, Fisher MR, Gangnon RE ym. Risk factors f...»41. Taulukon mallikuvat ovat viitteessä «Grading diabetic retinopathy from stereoscopic col...»4. Ks. myös aiheeseen liittyvä kuvasarja «hoi50043a.pdf»1.
Retinopatian vaikeusaste Löydökset
Ei retinopatiaa Ei diabeteksen aiheuttamia muutoksia1
Hyvin lievä taustaretinopatia Ainoastaan mikroaneurysmia
Lievä taustaretinopatia Mikroaneurysmien lisäksi lipidikertymiä, mikroinfarkteja ja vuotoja (lievät V/MA:t eli ≤ mallikuva 1)
Kohtalainen taustaretinopatia Kohtalaiset V/MA:t (> mallikuva 1) kaikissa neljänneksissä tai runsaat muutokset (≥ mallikuva 2A) yhdessä neljänneksessä tai
Lievä IRMA (< mallikuva 8A) 1–3 neljänneksessä
Kohtalaisen vaikea taustaretinopatia Edelliset löydökset tai jokin seuraavista:
Runsaat V/MA:t (≥ mallikuva 2A) 2–3 neljänneksessä
VP yhdessä neljänneksessä
Lievä IRMA (< mallikuva 8A) kaikissa neljänneksissä2
Vaikea taustaretinopatia Kaksi edellä mainituista löydöksistä tai jokin seuraavista:
Runsaat V/MA:t (≥ mallikuva 2A) kaikissa neljänneksissä
VP vähintään kahdessa neljänneksessä
Kohtalainen tai vakava IRMA (≥ mallikuva 8) vähintään yhdessä neljänneksessä2
Hyvin vaikea taustaretinopatia Vähintään 2 vaikean taustaretinopatian ehdoista
Lievä proliferatiivinen retinopatia NVE < 0,5 PPA yhdessä tai useammassa neljänneksessä
Kohtalainen proliferatiivinen retinopatia NVE ≥ 0,5 PPA tai
NVD < 0,25–0,33 PPA (< mallikuva 10A)
Vaikea proliferatiivinen retinopatia (vaikea-asteisen näön menetyksen suuren vaaran merkit) NVD ≥ 0,25–0,33 PPA (≥ mallikuva 10A)
Kohtalainen proliferatiivinen retinopatia ja LV tai PRV
Vähintään 1 PPA:n suuruisen alueen peittävä LV tai PRV
Pitkälle edennyt proliferatiivinen retinopatia Lasiaisvuoto peittää silmänpohjaa, eikä uudissuonia pystytä arvioimaan tai verkkokalvo on irti makulan keskiosassa.
1Valtimomuutoksia ei huomioida diabeettisen retinopatian luokittelussa eikä myöskään laskimojen veritäyteisyyttä tai alkavaa venopatiaa.
2Kohtalaisen vaikeassa taustaretinopatiassa yksi 2-1-4-säännön ehdoista täyttyy. Vaikeassa taustaretinopatiassa kaksi 2-1-4-säännön ehdoista tai yksi 4-2-1-säännön ehdoista täyttyy. Hyvin vaikeassa taustaretinopatiassa 4-2-1-säännön ehdoista kaksi täyttyy.
V/MA = vuodot ja mikroaneurysmat
IRMA = intraretinaalinen mikrovaskulaarinen muutos
VP = venopatia
NVE = uudissuoni verkkokalvossa yli papillin mitan etäisyydellä näköhermon päästä
NVD = uudissuoni papillissa tai verkkokalvossa papillin mitan säteellä näköhermon päästä
LV = lasiaisvuoto
PPA = papillin pinta-ala
PRV = preretinaalinen verenvuoto

Makulopatia

Taulukko 4. Makulaturvotuksen vaikeusasteen luokittelu kansainvälisen asiantuntijapaneelin mukaan «Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE ym. Proposed...»8. Ks. myös kuvasarja «hoi50043a.pdf»1.
Vaikeusaste Löydökset (kuva «Tarkan näkemisen alue»24)
Ei makulaturvotusta Ei verkkokalvon turvotusta eikä lipidikertymiä temporaalisten suoniarkadien välisellä alueella
Makulaturvotus (ICD-10 H36.01) Verkkokalvon turvotusta ja lipidikertymiä temporaalisten suoniarkadien välisellä alueella
lievä Verkkokalvo turvonnut tai lipidikertymiä temporaalisten suoniarkadien välisellä alueella, ei kuitenkaan lähellä makulan keskiosaa eli foveaa
kohtalainen Verkkokalvon turvotusta tai lipidikertymiä, jotka lähenevät foveaa mutta eivät ulotu siihen
vaikea Verkkokalvon turvotus tai lipidikertymät foveassa
Taulukko 5. Kliinisesti merkittävä makulaturvotus ETDRS-tutkimuksen mukaan «Photocoagulation for diabetic macular edema. Early...»9. Ks. myös kuvasarja «hoi50043a.pdf»1.
– Verkkokalvossa on turvotusta tai lipidikertymiä, joihin liittyy turvotusta enintään 500 µm:n etäisyydellä fovean keskustasta, tai
– Verkkokalvon turvotus ulottuu papillin mitan päähän fovean keskustasta, ja turvotusalueen läpimitta on vähintään yksi papillin läpimitta.

Patogeneesi

Esiintyvyys

Tyyppi 1

Tyyppi 2

MODY

Riskitekijät

 • Riskitekijät voivaan jakaa kahteen ryhmään: sellaisiin, joihin voidaan vaikuttaa, ja sellaisiin, joihin ei voida vaikuttaa.

Riskitekijät, joihin voidaan vaikuttaa:

Verensokerin hoitotasapaino

Verenpainetaso

Dyslipidemia

Muut

Riskitekijöitä, joihin ei voida vaikuttaa

Suojaavat tekijät

Diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

 • Diabeettisen retinopatian diagnostiikka perustuu silmänpohjan kliiniseen tutkimukseen tai arvioon silmänpohjakuvista.
 • Muutokset eivät ole spesifisiä, vaan monet muut verkkokalvon verisuonia vaurioittavat tilat (verenpainetauti, tulehdukset, veritaudit) aiheuttavat samanlaisia muutoksia. On muistettava myös kostean silmänpohjan ikärappeuman mahdollisuus, varsinkin jos makulassa on pehmeitä druseneita, muutoksia on vain makulassa tai silmien välillä on epäsymmetria.
 • Muutokset ovat useimmiten pitkään oireettomia.
  • Oireettomuus ei kerro retinopatian puuttumisesta.
  • Diabeettinen retinopatia täyttää kaikki seulottavalle tilalle asetetut vaatimukset, joten kaikkien diabetesta sairastavien silmänpohjat tulee tutkia määrävälein. Ks. Seulonta ja seuranta «A1»2.
 • Jos potilaalla on oireita, hänet tulee tutkia ja ohjata silmälääkärin tutkimuksiin.
  • Keskeisen näön heikkeneminen, viivojen vääristyminen tai kuvakoon muutokset viittaavat makulaturvotukseen ja nokisade tai heiluvat samentumat näkökentässä lasiaisverenvuotoon.
  • Näön äkillinen heikkeneminen voi johtua tiiviistä lasiaisverenvuodosta, verkkokalvon laaja-alaisesta irtaumasta tai verenkiertohäiriöstä verkkokalvolla tai näköhermossa.
  • Voimakas silmäkipu saattaa aiheutua vaikea-asteisen retinopatian seurauksena kehittyneestä uudissuoniglaukoomasta.
 • Näön äkillinen menetys tai voimakas silmäkipu saa potilaan hakeutumaan päivystysvastaanotolle. Ennen potilaan lähettämistä eteenpäin tulee konsultoida puhelimitse päivystävän silmäyksikön lääkäriä.

Kliininen tutkimus

 • Silmänpohjat tutkitaan niin, että mustuaiset ovat hyvin laajennetut.
 • Värikalvon ja kammiokulman uudissuonet tulee huomioida.
  • Biomikroskopia ja tarvittaessa gonioskopia tehdään ennen mustuaisten laajennusta.
 • Suora oftalmoskopia ei ole luotettava eikä riittävä tutkimuskeino.
 • Biomikroskooppitutkimus on stereoskooppinen, joten sillä on mahdollista todeta verkkokalvon turvotus.
  • Riittävä suurennus on välttämätön. Vihersuodinta kannattaa käyttää myös biomikroskooppitutkimuksessa.
 • Ensimmäisessä tutkimuksessa ja ajoittain on tärkeää tarkastaa myös verkkokalvon reunaosat muiden silmänpohjasairauksien toteamiseksi (epäsuora oftalmoskopia tai vastaava menetelmä).
 • Valokuvausta käytetään seulonnassa ja seurannassa, ja kuvia tulee ottaa kliinisessä tutkimuksessa todettujen löydösten dokumentoimiseksi, jolloin ne tehostavat seurantaa.
 • Mahdollisesti tarvittavia lisätutkimuksia «Optinen koherenssitomografia (OCT) ja fluoreseiiniangiografia (FAG) diabeettisen retinopatian tutkimuksina»8:
  • Optinen koherenssitomografia antaa tietoa makulaturvotuksen määrästä ja laadusta ja auttaa toteamaan vitreofoveaalisen vedon. OCT-löydös ei ole yksinomaan diagnoosin tai hoitopäätöksen perusta «Virgili G, Menchini F, Murro V ym. Optical coheren...»73.
  • Fluoreseiiniangiografiaa voidaan tarvita makulaturvotuksen laserhoitomahdollisuuksien arvioimiseksi (fovean avaskulaarisen alueen laajuus ja mikroaneurysmien ja muiden tihkumiskohtien sijainti).
  • Kaikututkimus on tarpeen verkkokalvon tilan selvittämiseksi, kun silmänpohjaan ei ole näkyvyyttä.
 • Laboratoriotutkimukset eivät auta diabeettisen retinopatian toteamisessa.

Seulonta ja seuranta

Seulonnan ja seurannan toteutus

Kuvakentät

Vastuu löydösten tulkinnasta

 • Vastuu löydösten tulkinnasta esitetään taulukossa «Vastuu löydösten tulkinnasta....»6.
 • Koska makulaturvotuksen toteaminen ei-stereokuvista on vaikeaa, makulan muutosten arvioinnissa on hyvä noudattaa erityistä tarkkuutta.
 • Potilaille ei ole seulontajärjestelmässä asetettu yläikärajaa. Kuvauksen epäonnistumisen riski kuitenkin suurenee iän myötä. Tavallisesti syynä on harmaakaihi tai huonosti laajeneva mustuainen.
 • Jos kuvista ei ole mahdollista tehdä päätelmiä verkkokalvon tilasta, potilas tulee lähettää silmälääkärin kliiniseen tutkimukseen «Diabeetikon silmänpohjien säännöllinen seuranta»26.
Taulukko 6. Vastuu löydösten tulkinnasta.
Toimija Tehtävä
Ensivaiheen tulkitsija
 • diabeteksen hoidosta vastaava lääkäri
 • diabeteshoitaja
 • kuvaava (esim. hoitaja)
 • joku muu tehtävään koulutettu henkilö
Toisen vaiheen tulkitsija
 • silmälääkäri (mielellään erityisesti diabeettiseen retinopatiaan perehtynyt)
 • Tulkitsee kuvat, joissa on lievää vaikeampia muutoksia ja ne, joiden tulkinta on vaikeaa esim. kaihen tai lasiaissamentumien johdosta, tai joissa on muita kuin diabetekseen liittyviä muutoksia (esim. epäily glaukoomasta, kosteasta ikärappeumasta tai muusta verisuonisairaudesta).
 • Antaa ohjeita seuraavan kuvauksen ajankohdasta ja muista mahdollisista jatkotutkimuksista tai lähettää potilaan tutkimuksiin ja hoitoon.
 • Toimii konsulttina kuvauksiin liittyvissä asioissa.

Ehkäisy

 • Diabeettinen retinopatia ei ole väistämätön elinmuutos, vaan sen ilmaantumiseen ja etenemiseen voidaan vaikuttaa pyrkimällä hyvään verensokerin hoitotasapainoon ja verenpainetasoon ja vaikuttamalla dyslipidemiaan. Diabetespotilaan hoito on moniammatillista yhteistyötä.

Verensokerin hoitotasapaino

Verenpaineen hoito

Dyslipidemian hoito

Muut retinopatian ehkäisykeinot

Hoito

 • Näköä uhkaavalla retinopatialla tarkoitetaan vaikea-asteista taustaretinopatiaa, makulaturvotusta ja proliferatiivista retinopatiaa.
 • Diabeettisesta retinopatiasta aiheutuva vaikea-asteinen näkövamma voidaan useimmiten estää laserhoidolla ja tarvittaessa muilla lääkkeellisillä tai kirurgisilla hoidoilla.

Laserhoito

Vaikea proliferatiivinen retinopatia ja uudissuoniglaukooma (myös uhkaava)

Vaikeaa lievempi proliferatiivinen retinopatia

Vaikea taustaretinopatia

Makulaturvotus

Lääkehoito

Makulaturvotuksen lääkehoito

Kirurginen hoito

Lasiaisverenvuodon tai verkkokalvon irtauman kirurginen hoito

Hoidon jälkeinen seuranta

 • Jos on käytössä tehokas valokuvausmenetelmä, osa seurantatutkimuksista voidaan toteuttaa sen avulla.
 • Uudissuonten toteamiseksi on varauduttava ottamaan kuvia tavanomaisen kuvauskentän ulkopuolelta.
 • Kuvausväli täysin rauhallisen panretinaalisen laserhoidon jälkeen, kun tilanne on pysynyt rauhallisena 2–3 vuotta hoidon päättymisestä, voi olla 2 vuotta.
 • Makulaturvotuksen jälkeinen seuranta kuuluu silmälääkärille, jos hoidon jälkeen on jäänyt niin sanottua jäännösturvotusta.
  • Jos turvotus on täysin parantunut, seuraaminen kuvaamalla on mahdollista.
 • Jos potilaalla on muu silmätautien erikoislääkärin seurantaa vaativa silmäsairaus (esim. glaukooma), tulee huolehtia myös silmänpohjien määräaikaistarkastuksista osana silmälääkärin tutkimusta.

Näkövammaisuus

Näkövammaisen diabeetikon kuntoutus

 • Kuntoutus on osa diabeetikon hyvää hoitoa. Sen tavoitteena on tukea henkilön mahdollisuuksia osallistua täysipainoiseen elämään sairauden aiheuttamista toiminnanrajoituksista huolimatta. Kuntoutusta kuvataan tarkemmin suosituksen sähköisessä lisäaineistossa «Näönkuntoutus diabeettisessa retinopatiassa»13.
 • Näkövammaisen kuntoutuksessa etsitään ratkaisuja heikentyneen näön tuomiin ongelmiin arkielämässä ja työssä.
  • Kuntoutujaa ohjataan selviämään päivittäisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti ja sopeutumaan näkövamman tuomaan elämänmuutokseen.
  • Häntä ohjataan käyttämään apuvälineitä tiedonhankinnassa ja kommunikoinnissa sekä hyödyntämään jäljellä olevaa näköään ja muita aistejaan toiminnassaan, kuten liikkumisessa, oppimisessa, lukemisessa ja arkiaskareiden tekemisessä.
 • Tärkeä osa kuntoutumista on kuntoutujan aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen kuntoutusprosessiin.

Oikea-aikaista kuntoutusta

Apuvälineet, sopeutumisvalmennus ja ammatillinen kuntoutus

Kuntoutuksen järjestämisvastuut

 • Lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa ensisijaisesti julkinen terveydenhuolto (Ks. sähköinen tausta-aineisto, taulukko 2 «Näönkuntoutus diabeettisessa retinopatiassa»13).
 • Näönkuntoutuksen palvelut on pääosin keskitetty keskussairaaloiden silmäyksiköihin.
 • Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää harkinnanvaraista työ- ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille. Vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen pääasiallisina järjestäjinä ovat työeläkelaitokset ja Kela.
 • Päävastuu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelusta kuuluu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle.
  • Apuvälineitä myönnettäessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2010 antamia valtakunnallisesti yhteneviä apuvälineiden myöntämisen perusteita «Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010.Sos...»176.
  • Erityisen vaativat ja kalliit henkilökohtaiset apuvälineet, kuten lukutelevisiot, televisioon liitettävät elektroniset lukulaitteet ja tietokoneen lisälaitteet ja -ohjelmat, ovat erikoissairaanhoidon vastuulla.
  • Kalliit ja vaativat työhön tai opiskeluun tarvittavat apuvälineet ovat Kelan vastuulla «Näönkuntoutus diabeettisessa retinopatiassa»13.
  • Joitakin apuvälinepalveluja annetaan paikallisten sopimusten mukaisesti myös asiakkaan suoran yhteydenoton tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön suosituksen perusteella.
 • Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen hakemiseen käy vapaamuotoinen lääkärinlausunto. Keskussairaalaan tarvitaan lääkärin lähete.
 • Työeläkelaitosten ja Kelan tuottamia palveluita varten tarvitaan yleensä lääkärinlausunto B. Vaikeavammaisen kuntoutusta haettaessa tarvitaan lääkärin ja kuntoutujan yhdessä laatima kuntoutussuunnitelma.
 • Lisätietoja taloudellisista etuuksista saa oman sairaalan kuntoutusohjaajalta, Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta tai Näkövammaisten Keskusliitosta.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä

Diabeettinen retinopatia -suosituksen historiatiedot «Diabeettinen retinopatia, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»14

Puheenjohtaja:

Paula Summanen, LKT, dosentti, silmätautien erikoislääkäri (Suomen Lääkäriliiton myöntämä diabeteksen hoidon ja silmäkirurgian erityispätevyys), osastonylilääkäri; HYKS:n silmätautien klinikka

Jäsenet:

Vuokko Kallioniemi, LL, sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri; Pirkkalan terveyskeskus

Jorma Komulainen, LT, dosentti, lastentautien ja lasten endokrinologian erikoislääkäri (Suomen Lääkäriliiton myöntämä diabeteksen hoidon erityispätevyys), päätoimittaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimittaja

Lars Eriksson, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri; Lohjan terveyskeskus

Heikki Forsvik, LT, dosentti, DI, yleislääketieteen erikoislääkäri; Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitos

Kustaa Hietala, LT, silmätautien erikoislääkäri (Suomen Lääkäriliiton myöntämä silmäkirurgian erityispätevyys), osastonylilääkäri; Keski-Suomen keskussairaala

Sirkku Tulokas, LT, sisätautien erikoislääkäri (Suomen Lääkäriliiton myöntämä diabeteksen hoidon erityispätevyys)

Gunvor von Wendt, LT, silmätautien erikoislääkäri, ylilääkäri; S:t Eriks Ögonsjukhus, Retinamottagningen, Stockholm

Asiantuntijat:

Hanna Kannisto, LL, silmätautien erikoislääkäri, ammatinharjoittaja

Kaija Puustjärvi- Sunabacka, LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys; Invalidisäätiö Orton Pro

Sidonnaisuudet

Lars Eriksson: Muu palkkio (Novo Nordisk Farma OY). Luentopalkkio (Lääkäriliitto)

Heikki Forsvik: Ei sidonnaisuuksia

Kustaa Hietala: Asiantuntijapalkkio (Allergan Norden AB), Luentopalkkio (Allergan Norden AB, Orion Oy, Santen Oy), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Alcon Finland Oy, Novartis Finland Oy)

Vuokko Kallioniemi: Luentopalkkio (AstraZeneca, Lilly, Novo Nordisk)

Jorma Komulainen: Asiantuntijapalkkio (EKSSHP, PKSHP, THL, TUOTA-tutkimushanke), Työsuhde (Duodecim), Luentopalkkio (Lääkäriliitto)

Paula Summanen: Apuraha (Silmäsäätiö), Asiantuntijapalkkio (Kustannus Oy Duodecim, MSD), Johtokunnan tms jäsenyys (Diabetesliitto), Luentopalkkio (Helsingin yliopisto, Lääkäriliitto, MSD, Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys, Santen), Kirjoituspalkkio (Kustannus Oy Duodecim), Osakeomistus (Orion)

Sirkku Tulokas: Ei sidonnaisuuksia

Gunvor von Wendt: Luentopalkkio (Karolinska Institutet, Kompetensteamet Stockholm AB), Osakeomistus (Revenio Group, Novo Nordisk)

Kirjallisuusviite

Diabeettinen retinopatia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»2

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Winell K, Reunanen A. Diabetesbarometri 2005. Suomen Diabetesliitto, Kirjapaino Hermes, Tampere, 2006. ISBN: 952-486-004-X
 2. Reunanen A. Suomalaisten diabetes: harvinaisuudesta kansansairaudeksi. Diabetes ja lääkäri 2004;33:6-11
 3. Early photocoagulation for diabetic retinopathy. ETDRS report number 9. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology 1991;98:766-85 «PMID: 2062512»PubMed
 4. Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus photographs--an extension of the modified Airlie House classification. ETDRS report number 10. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology 1991;98:786-806 «PMID: 2062513»PubMed
 5. Gordon B, Chang S, Kavanagh M ym. The effects of lipid lowering on diabetic retinopathy. Am J Ophthalmol 1991;112:385-91 «PMID: 1928239»PubMed
 6. Caird FI, Burditt AF, Draper GJ. Diabetic retinopathy. A further study of prognosis for vision. Diabetes 1968;17:121-3 «PMID: 5638572»PubMed
 7. Deckert T, Simonsen SE, Poulsen JE. Prognosis of proliferative retinopathy in juvenile diabetics. Diabetes 1967;16:728-33 «PMID: 6066644»PubMed
 8. Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE ym. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology 2003;110:1677-82 «PMID: 13129861»PubMed
 9. Photocoagulation for diabetic macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study report number 1. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study research group. Arch Ophthalmol 1985;103:1796-806 «PMID: 2866759»PubMed
 10. Karatas M, Ramirez JA, Ophir A. Diabetic vitreopapillary traction and macular oedema. Eye (Lond) 2005;19:676-82 «PMID: 15359258»PubMed
 11. Tranos PG, Wickremasinghe SS, Stangos NT ym. Macular edema. Surv Ophthalmol 2004;49:470-90 «PMID: 15325193»PubMed
 12. Henricsson M, Nilsson A, Groop L ym. Prevalence of diabetic retinopathy in relation to age at onset of the diabetes, treatment, duration and glycemic control. Acta Ophthalmol Scand 1996;74:523-7 «PMID: 9017034»PubMed
 13. Rossing K, Jacobsen P, Rossing P ym. Improved visual function in IDDM patients with unchanged cumulative incidence of sight-threatening diabetic retinopathy. Diabetes Care 1998;21:2007-15 «PMID: 9802759»PubMed
 14. Klein R, Klein BE, Moss SE ym. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. II. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is less than 30 years. Arch Ophthalmol 1984;102:520-6 «PMID: 6367724»PubMed
 15. Klein R, Klein BE, Moss SE ym. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. IV. Diabetic macular edema. Ophthalmology 1984;91:1464-74 «PMID: 6521986»PubMed
 16. Klein R, Knudtson MD, Lee KE ym. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy XXIII: the twenty-five-year incidence of macular edema in persons with type 1 diabetes. Ophthalmology 2009;116:497-503 «PMID: 19167079»PubMed
 17. Hovind P, Tarnow L, Rossing K ym. Decreasing incidence of severe diabetic microangiopathy in type 1 diabetes. Diabetes Care 2003;26:1258-64 «PMID: 12663607»PubMed
 18. Nordwall M, Bojestig H, Arnqvist HJ, Ludvigsson J. Declining incidence of severe retinopathy and persisting decrease of nephropathy in an unselected population of Type 1 diabetes - the Linköping Diabetes Complications Study. Diabetologia 2003;47:1266-72
 19. Rossing P. The changing epidemiology of diabetic microangiopathy in type 1 diabetes. Diabetologia 2005;48:1439-44 «PMID: 15986235»PubMed
 20. Kytö JP, Harjutsalo V, Forsblom C ym. Decline in the cumulative incidence of severe diabetic retinopathy in patients with type 1 diabetes. Diabetes Care 2011;34:2005-7 «PMID: 21868777»PubMed
 21. Tapp RJ, Shaw JE, Harper CA ym. The prevalence of and factors associated with diabetic retinopathy in the Australian population. Diabetes Care 2003;26:1731-7 «PMID: 12766102»PubMed
 22. Voutilainen-Kaunisto R, Teräsvirta M, Uusitupa M ym. Maculopathy and visual acuity in newly diagnosed type 2 diabetic patients and non-diabetic subjects: a 10-year follow-up study. Acta Ophthalmol Scand 2001;79:163-8 «PMID: 11284755»PubMed
 23. Gardner DS, Tai ES. Clinical features and treatment of maturity onset diabetes of the young (MODY). Diabetes Metab Syndr Obes 2012;5:101-8 «PMID: 22654519»PubMed
 24. Stride A, Hattersley AT. Different genes, different diabetes: lessons from maturity-onset diabetes of the young. Ann Med 2002;34:207-16 «PMID: 12173691»PubMed
 25. Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Abbreviataed Report of a WHO Consultation. World Health Organization. 2011. «http://www.who.int/en/»3 Siteerattu 4.6.2012.
 26. Metso S. Glykosyloitunut hemoglobiini diabeteksen diagnostiikassa. Suom Lääkäril 2011;(3):133-4
 27. Kilpatrick ES, Rigby AS, Atkin SL. A1C variability and the risk of microvascular complications in type 1 diabetes: data from the Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes Care 2008;31:2198-202 «PMID: 18650371»PubMed
 28. Hietala K, Wadén J, Forsblom C ym. HbA1c variability is associated with an increased risk of retinopathy requiring laser treatment in type 1 diabetes. Diabetologia 2013;56:737-45 «PMID: 23314044»PubMed
 29. Early worsening of diabetic retinopathy in the Diabetes Control and Complications Trial. Arch Ophthalmol 1998;116:874-86 «PMID: 9682700»PubMed
 30. Roysarkar TK, Gupta A, Dash RJ ym. Effect of insulin therapy on progression of retinopathy in noninsulin-dependent diabetes mellitus. Am J Ophthalmol 1993;115:569-74 «PMID: 8488908»PubMed
 31. Henricsson M, Nilsson A, Janzon L ym. The effect of glycaemic control and the introduction of insulin therapy on retinopathy in non-insulin-dependent diabetes mellitus. Diabet Med 1997;14:123-31 «PMID: 9047089»PubMed
 32. ADVANCE Collaborative Group, Patel A, MacMahon S ym. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:2560-72 «PMID: 18539916»PubMed
 33. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, Gerstein HC, Miller ME ym. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;358:2545-59 «PMID: 18539917»PubMed
 34. Patel A, ADVANCE Collaborative Group, MacMahon S ym. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007;370:829-40 «PMID: 17765963»PubMed
 35. Lopes de Faria JM, Jalkh AE, Trempe CL ym. Diabetic macular edema: risk factors and concomitants. Acta Ophthalmol Scand 1999;77:170-5 «PMID: 10321533»PubMed
 36. Chaturvedi N, Fuller JH, Taskinen MR ym. Differing associations of lipid and lipoprotein disturbances with the macrovascular and microvascular complications of type 1 diabetes. Diabetes Care 2001;24:2071-7 «PMID: 11723085»PubMed
 37. Kohner EM, Aldington SJ, Stratton IM ym. United Kingdom Prospective Diabetes Study, 30: diabetic retinopathy at diagnosis of non-insulin-dependent diabetes mellitus and associated risk factors. Arch Ophthalmol 1998;116:297-303 «PMID: 9514482»PubMed
 38. Stratton IM, Kohner EM, Aldington SJ ym. UKPDS 50: risk factors for incidence and progression of retinopathy in Type II diabetes over 6 years from diagnosis. Diabetologia 2001;44:156-63 «PMID: 11270671»PubMed
 39. Lyons TJ, Jenkins AJ, Zheng D ym. Diabetic retinopathy and serum lipoprotein subclasses in the DCCT/EDIC cohort. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004;45:910-8 «PMID: 14985310»PubMed
 40. Agardh E, Agardh CD. Diabetic retinopathy. International Textbook of Diabetes Mellitus. 3. painos. 2004:1199
 41. Davis MD, Fisher MR, Gangnon RE ym. Risk factors for high-risk proliferative diabetic retinopathy and severe visual loss: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report #18. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998;39:233-52 «PMID: 9477980»PubMed
 42. Qiao Q, Keinänen-Kiukaanniemi S, Läärä E. The relationship between hemoglobin levels and diabetic retinopathy. J Clin Epidemiol 1997;50:153-8 «PMID: 9120508»PubMed
 43. Squirrell D, Bhola R, Bush J ym. A prospective, case controlled study of the natural history of diabetic retinopathy and maculopathy after uncomplicated phacoemulsification cataract surgery in patients with type 2 diabetes. Br J Ophthalmol 2002;86:565-71 «PMID: 11973256»PubMed
 44. Krepler K, Biowski R, Schrey S ym. Cataract surgery in patients with diabetic retinopathy: visual outcome, progression of diabetic retinopathy, and incidence of diabetic macular oedema. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2002;240:735-8 «PMID: 12271370»PubMed
 45. Somaiya M, Burns JD, Mintz R ym. Factors affecting visual outcomes after small-incision phacoemulsification in diabetic patients. J Cataract Refract Surg 2002;28:1364-71 «PMID: 12160805»PubMed
 46. Zaczek A, Olivestedt G, Zetterström C. Visual outcome after phacoemulsification and IOL implantation in diabetic patients. Br J Ophthalmol 1999;83:1036-41 «PMID: 10460771»PubMed
 47. Chew EY, Benson WE, Remaley NA ym. Results after lens extraction in patients with diabetic retinopathy: early treatment diabetic retinopathy study report number 25. Arch Ophthalmol 1999;117:1600-6 «PMID: 10604663»PubMed
 48. Vérier-Mine O, Chaturvedi N, Webb D ym. Is pregnancy a risk factor for microvascular complications? The EURODIAB Prospective Complications Study. Diabet Med 2005;22:1503-9 «PMID: 16241914»PubMed
 49. Chew EY, Mills JL, Metzger BE ym. Metabolic control and progression of retinopathy. The Diabetes in Early Pregnancy Study. National Institute of Child Health and Human Development Diabetes in Early Pregnancy Study. Diabetes Care 1995;18:631-7 «PMID: 8586000»PubMed
 50. Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Effect of pregnancy on microvascular complications in the diabetes control and complications trial. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Diabetes Care 2000;23:1084-91 «PMID: 10937502»PubMed
 51. Cunningham ET Jr, Adamis AP, Altaweel M ym. A phase II randomized double-masked trial of pegaptanib, an anti-vascular endothelial growth factor aptamer, for diabetic macular edema. Ophthalmology 2005;112:1747-57 «PMID: 16154196»PubMed
 52. Mühlhauser I, Bender R, Bott U ym. Cigarette smoking and progression of retinopathy and nephropathy in type 1 diabetes. Diabet Med 1996;13:536-43 «PMID: 8799657»PubMed
 53. Murphy RP, Nanda M, Plotnick L ym. The relationship of puberty to diabetic retinopathy. Arch Ophthalmol 1990;108:215-8 «PMID: 2302104»PubMed
 54. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi «http://www.käypähoito.fi»4
 55. Kohner EM, Stratton IM, Aldington SJ ym. Relationship between the severity of retinopathy and progression to photocoagulation in patients with Type 2 diabetes mellitus in the UKPDS (UKPDS 52). Diabet Med 2001;18:178-84 «PMID: 11318837»PubMed
 56. Retinopathy and nephropathy in patients with type 1 diabetes four years after a trial of intensive therapy. The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Research Group. N Engl J Med 2000;342:381-9, erratum in: N Engl J Med 2000;342:1376
 57. Younis N, Broadbent DM, Vora JP ym. Incidence of sight-threatening retinopathy in patients with type 2 diabetes in the Liverpool Diabetic Eye Study: a cohort study. Lancet 2003;361:195-200 «PMID: 12547541»PubMed
 58. Klein R, Meuer SM, Moss SE ym. Retinal microaneurysm counts and 10-year progression of diabetic retinopathy. Arch Ophthalmol 1995;113:1386-91 «PMID: 7487599»PubMed
 59. Klein R, Klein BE, Moss SE ym. The relation of retinal vessel caliber to the incidence and progression of diabetic retinopathy: XIX: the Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. Arch Ophthalmol 2004;122:76-83 «PMID: 14718299»PubMed
 60. Klein R, Myers CE, Lee KE ym. Changes in retinal vessel diameter and incidence and progression of diabetic retinopathy. Arch Ophthalmol 2012;130:749-55 «PMID: 22332203»PubMed
 61. Hietala K, Forsblom C, Summanen P ym. Higher age at onset of type 1 diabetes increases risk of macular oedema. Acta Ophthalmol 2013;91:709-15 «PMID: 22973826»PubMed
 62. Krampitz-Glaas G, Laqua H. [Pars plana vitrectomy in proliferative diabetic retinopathy]. Klin Monbl Augenheilkd 1986;188:283-7 «PMID: 2425120»PubMed
 63. Hietala K, Harjutsalo V, Forsblom C ym. Age at onset and the risk of proliferative retinopathy in type 1 diabetes. Diabetes Care 2010;33:1315-9 «PMID: 20185730»PubMed
 64. Hietala K, Forsblom C, Summanen P ym. Higher age at onset of type 1 diabetes increases risk of macular oedema. Acta Ophthalmol 2013;91:709-15 «PMID: 22973826»PubMed
 65. Wong J, Molyneaux L, Constantino M ym. Timing is everything: age of onset influences long-term retinopathy risk in type 2 diabetes, independent of traditional risk factors. Diabetes Care 2008;31:1985-90 «PMID: 18628565»PubMed
 66. Clustering of long-term complications in families with diabetes in the diabetes control and complications trial. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Diabetes 1997;46:1829-39 «PMID: 9356033»PubMed
 67. Hietala K, Forsblom C, Summanen P ym. Heritability of proliferative diabetic retinopathy. Diabetes 2008;57:2176-80 «PMID: 18443200»PubMed
 68. Uhlmann K, Kovacs P, Boettcher Y ym. Genetics of diabetic retinopathy. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2006;114:275-94 «PMID: 16868886»PubMed
 69. Steffes MW, Sibley S, Jackson M ym. Beta-cell function and the development of diabetes-related complications in the diabetes control and complications trial. Diabetes Care 2003;26:832-6 «PMID: 12610045»PubMed
 70. Beetham WP, Aiello LM, Balodimos MC ym. Ruby-laser photocoagulation of early diabetic neovascular retinopathy: preliminary report of a long-term controlled study. Trans Am Ophthalmol Soc 1969;67:39-67 «PMID: 5393426»PubMed
 71. Browning DJ, Flynn HW Jr, Blankenship GW. Asymmetric retinopathy in patients with diabetes mellitus. Am J Ophthalmol 1988;105:584-9 «PMID: 3377038»PubMed
 72. Meyer-Schwickerath RE, Schott K. Diabetic retinopathy and photocoagulation. Am J Ophthalmol 1968;66:597-603 «PMID: 5729579»PubMed
 73. Virgili G, Menchini F, Murro V ym. Optical coherence tomography (OCT) for detection of macular oedema in patients with diabetic retinopathy. Cochrane Database Syst Rev 2011;6:CD008081 «PMID: 21735421»PubMed
 74. Kristinsson JK, Hauksdóttir H, Stefánsson E ym. Active prevention in diabetic eye disease. A 4-year follow-up. Acta Ophthalmol Scand 1997;75:249-54 «PMID: 9253967»PubMed
 75. Stefánsson E, Bek T, Porta M ym. Screening and prevention of diabetic blindness. Acta Ophthalmol Scand 2000;78:374-85 «PMID: 10990036»PubMed
 76. Stefánsson E. Prevention of diabetic blindness. Br J Ophthalmol 2006;90:2-3 «PMID: 16361653»PubMed
 77. Hall HN, Chinn DJ, Sinclair A ym. Epidemiology of blindness attributable to diabetes in Scotland: change over 20 years in a defined population. Diabet Med 2013;30:1349-54 «PMID: 23659477»PubMed
 78. Aldington SJ, Kohner EM, Meuer S ym. Methodology for retinal photography and assessment of diabetic retinopathy: the EURODIAB IDDM complications study. Diabetologia 1995;38:437-44 «PMID: 7796984»PubMed
 79. Gibbins RL, Owens DR, Allen JC ym. Practical application of the European Field Guide in screening for diabetic retinopathy by using ophthalmoscopy and 35 mm retinal slides. Diabetologia 1998;41:59-64 «PMID: 9498631»PubMed
 80. A protocol for screening for diabetic retinopathy in Europe. Retinopathy Working Party. Diabet Med 1991;8:263-7 «PMID: 1828743»PubMed
 81. Canadian Ophthalmological Society Diabetic Retinopathy Clinical Practice Guideline Expert Committee, Hooper P, Boucher MC ym. Canadian Ophthalmological Society Evidence-based Clinical Practice Guidelines for the Management of Diabetic Retinopathy - executive summary. Can J Ophthalmol 2012;47:91-6 «PMID: 22560411»PubMed
 82. Delori FC, Gragoudas ES, Francisco R ym. Monochromatic ophthalmoscopy and fundus photography. The normal fundus. Arch Ophthalmol 1977;95:861-8 «PMID: 860947»PubMed
 83. Hellstedt T, Vesti E, Immonen I. Identification of individual microaneurysms: a comparison between fluorescein angiograms and red-free and colour photographs. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1996;234 Suppl 1:S13-7 «PMID: 8871144»PubMed
 84. von Wendt G, Heikkilä K, Summanen P. Assessment of diabetic retinopathy using two-field 60 degrees fundus photography. A comparison between red-free, black-and-white prints and colour transparencies. Acta Ophthalmol Scand 1999;77:638-47 «PMID: 10634555»PubMed
 85. von Wendt G, Summanen P, Hallnäs K ym. Detection of diabetic retinopathy: a comparison between red-free digital images and colour transparencies. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2005;243:427-32 «PMID: 15729542»PubMed
 86. von Wendt G, Heikkilä K, Summanen P. Detection of retinal neovascularizations using 45 degrees and 60 degrees photographic fields with varying 45 degrees fields simulated on a 60 degrees photograph. Acta Ophthalmol Scand 2002;80:372-8 «PMID: 12190778»PubMed
 87. Neubauer AS, Kernt M, Haritoglou C ym. Nonmydriatic screening for diabetic retinopathy by ultra-widefield scanning laser ophthalmoscopy (Optomap). Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2008;246:229-35 «PMID: 17622548»PubMed
 88. Silva PS, Cavallerano JD, Sun JK ym. Nonmydriatic ultrawide field retinal imaging compared with dilated standard 7-field 35-mm photography and retinal specialist examination for evaluation of diabetic retinopathy. Am J Ophthalmol 2012;154:549-559.e2 «PMID: 22626617»PubMed
 89. Buehler AM, Cavalcanti AB, Berwanger O ym. Effect of tight blood glucose control versus conventional control in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Cardiovasc Ther 2013;31:147-60 «PMID: 22212499»PubMed
 90. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet 2000;355:253-9 «PMID: 10675071»PubMed
 91. Estacio RO, Jeffers BW, Gifford N ym. Effect of blood pressure control on diabetic microvascular complications in patients with hypertension and type 2 diabetes. Diabetes Care 2000;23 Suppl 2:B54-64 «PMID: 10860192»PubMed
 92. Knudsen ST, Bek T, Poulsen PL ym. Effects of losartan on diabetic maculopathy in type 2 diabetic patients: a randomized, double-masked study. J Intern Med 2003;254:147-58 «PMID: 12859696»PubMed
 93. ACCORD Study Group, ACCORD Eye Study Group, Chew EY ym. Effects of medical therapies on retinopathy progression in type 2 diabetes. N Engl J Med 2010;363:233-44 «PMID: 20587587»PubMed
 94. Beulens JW, Patel A, Vingerling JR ym. Effects of blood pressure lowering and intensive glucose control on the incidence and progression of retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomised controlled trial. Diabetologia 2009;52:2027-36 «PMID: 19633827»PubMed
 95. Chaturvedi N, Porta M, Klein R ym. Effect of candesartan on prevention (DIRECT-Prevent 1) and progression (DIRECT-Protect 1) of retinopathy in type 1 diabetes: randomised, placebo-controlled trials. Lancet 2008;372:1394-402 «PMID: 18823656»PubMed
 96. Preliminary report on effects of photocoagulation therapy. The Diabetic Retinopathy Study Research Group. Am J Ophthalmol 1976;81:383-96 «PMID: 944535»PubMed
 97. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic retinopathy. Clinical application of Diabetic Retinopathy Study (DRS) findings, DRS Report Number 8. The Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology 1981;88:583-600
 98. Sivak-Callcott JA, O'Day DM, Gass JD ym. Evidence-based recommendations for the diagnosis and treatment of neovascular glaucoma. Ophthalmology 2001;108:1767-76; quiz1777, 1800 «PMID: 11581047»PubMed
 99. Techniques for scatter and local photocoagulation treatment of diabetic retinopathy: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report no. 3. The Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Int Ophthalmol Clin 1987;27:254-64 «PMID: 3692707»PubMed
 100. Pautler SW. Treatment of proliferative diabetic retinopathy. Kirjassa Diabetic Retinopathy: Evidence Based Management Toim. DJ Browning, 2010:227-304. New York: Springer
 101. Jain A, Blumenkranz MS, Paulus Y ym. Effect of pulse duration on size and character of the lesion in retinal photocoagulation. Arch Ophthalmol 2008;126:78-85 «PMID: 18195222»PubMed
 102. Muqit MM, Marcellino GR, Henson DB ym. Single-session vs multiple-session pattern scanning laser panretinal photocoagulation in proliferative diabetic retinopathy: The Manchester Pascal Study. Arch Ophthalmol 2010;128:525-33 «PMID: 20457972»PubMed
 103. Muqit MM, Marcellino GR, Gray JC ym. Pain responses of Pascal 20 ms multi-spot and 100 ms single-spot panretinal photocoagulation: Manchester Pascal Study, MAPASS report 2. Br J Ophthalmol 2010;94:1493-8 «PMID: 20558423»PubMed
 104. Al-Hussainy S, Dodson PM, Gibson JM. Pain response and follow-up of patients undergoing panretinal laser photocoagulation with reduced exposure times. Eye (Lond) 2008;22:96-9 «PMID: 18034195»PubMed
 105. Schwabbauer ML. Use of the latent image technique to develop and evaluate problem-solving skills. Am J Med Technol 1975;41:457-62 «PMID: 2010»PubMed
 106. Vine AK. The efficacy of additional argon laser photocoagulation for persistent, severe proliferative diabetic retinopathy. Ophthalmology 1985;92:1532-7 «PMID: 4080327»PubMed
 107. Olk RJ, Lee CM. Diabetic retinopathy: Practical management. Lippincott Co. Philadelphia, 1993
 108. Kaufman SC, Ferris FL 3rd, Seigel DG ym. Factors associated with visual outcome after photocoagulation for diabetic retinopathy. Diabetic Retinopathy Study Report #13. Invest Ophthalmol Vis Sci 1989;30:23-8 «PMID: 2912911»PubMed
 109. Shimura M, Yasuda K, Nakazawa T ym. Visual dysfunction after panretinal photocoagulation in patients with severe diabetic retinopathy and good vision. Am J Ophthalmol 2005;140:8-15 «PMID: 15939392»PubMed
 110. Lee CM, Olk RJ, Akduman L. Combined modified grid and panretinal photocoagulation for diffuse diabetic macular edema and proliferative diabetic retinopathy. Ophthalmic Surg Lasers 2000;31:292-300 «PMID: 10928666»PubMed
 111. Ferris FL 3rd, Podgor MJ, Davis MD. Macular edema in Diabetic Retinopathy Study patients. Diabetic Retinopathy Study Report Number 12. Ophthalmology 1987;94:754-60 «PMID: 3658347»PubMed
 112. Gardner TW, Eller AW, Friberg TR. Reduction of severe macular edema in eyes with poor vision after panretinal photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1991;229:323-8 «PMID: 1916318»PubMed
 113. Gaucher D, Fortunato P, LeCleire-Collet A ym. Spontaneous resolution of macular edema after panretinal photocoagulation in florid proliferative diabetic retinopathy. Retina 2009;29:1282-8 «PMID: 19629019»PubMed
 114. Chew EY, Ferris FL 3rd, Csaky KG ym. The long-term effects of laser photocoagulation treatment in patients with diabetic retinopathy: the early treatment diabetic retinopathy follow-up study. Ophthalmology 2003;110:1683-9 «PMID: 13129862»PubMed
 115. Lövestam-Adrian M, Agardh CD, Torffvit O ym. Type 1 diabetes patients with severe non-proliferative retinopathy may benefit from panretinal photocoagulation. Acta Ophthalmol Scand 2003;81:221-5 «PMID: 12780397»PubMed
 116. Ferris F. Early photocoagulation in patients with either type I or type II diabetes. Trans Am Ophthalmol Soc 1996;94:505-37 «PMID: 8981711»PubMed
 117. Shimura M, Yasuda K, Nakazawa T ym. Quantifying alterations of macular thickness before and after panretinal photocoagulation in patients with severe diabetic retinopathy and good vision. Ophthalmology 2003;110:2386-94 «PMID: 14644723»PubMed
 118. Fong DS, Ferris FL 3rd, Davis MD ym. Causes of severe visual loss in the early treatment diabetic retinopathy study: ETDRS report no. 24. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Am J Ophthalmol 1999;127:137-41 «PMID: 10030553»PubMed
 119. Hikichi T, Fujio N, Akiba J ym. Association between the short-term natural history of diabetic macular edema and the vitreomacular relationship in type II diabetes mellitus. Ophthalmology 1997;104:473-8 «PMID: 9082275»PubMed
 120. Treatment techniques and clinical guidelines for photocoagulation of diabetic macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report Number 2. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology 1987;94:761-74 «PMID: 3658348»PubMed
 121. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. A randomized trial comparing intravitreal triamcinolone acetonide and focal/grid photocoagulation for diabetic macular edema. Ophthalmology 2008;115:1447-9, 1449.e1-10 «PMID: 18662829»PubMed
 122. Barkmeier AJ, Nicholson BP, Akduman L. Effectiveness of laser photocoagulation in clinically significant macular edema with focal versus diffuse parafoveal thickening on optical coherence tomography. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2009;40:472-9 «PMID: 19772271»PubMed
 123. Gardner TW, Antonetti DA, Barber AJ ym. Diabetic retinopathy: more than meets the eye. Surv Ophthalmol 2002;47 Suppl 2:S253-62 «PMID: 12507627»PubMed
 124. Freyler H. [Laser therapy of diabetic maculopathy. A comparative study of the argon green laser and dye red laser]. Klin Monbl Augenheilkd 1990;197:176-81 «PMID: 2243481»PubMed.
 125. Akduman L, Olk RJ. Diode laser (810 nm) versus argon green (514 nm) modified grid photocoagulation for diffuse diabetic macular edema. Ophthalmology 1997;104:1433-41 «PMID: 9307638»PubMed
 126. Gupta V, Gupta A, Kaur R ym. Efficacy of various laser wavelengths in the treatment of clinically significant macular edema in diabetics. Ophthalmic Surg Lasers 2001;32:397-405 «PMID: 11563784»PubMed
 127. Lövestam-Adrian M, Agardh E. Photocoagulation of diabetic macular oedema--complications and visual outcome. Acta Ophthalmol Scand 2000;78:667-71 «PMID: 11167229»PubMed
 128. Fong DS, Segal PP, Myers F ym. Subretinal fibrosis in diabetic macular edema. ETDRS report 23. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Arch Ophthalmol 1997;115:873-7 «PMID: 9230827»PubMed
 129. Schatz H, Madeira D, McDonald HR ym. Progressive enlargement of laser scars following grid laser photocoagulation for diffuse diabetic macular edema. Arch Ophthalmol 1991;109:1549-51 «PMID: 1755735»PubMed
 130. Akduman L, Olk RJ. Subthreshold (invisible) modified grid diode laser photocoagulation in diffuse diabetic macular edema (DDME) Ophthalmic Surg Lasers 1999;30:706-14 «PMID: 10574491»PubMed
 131. Bandello F, Polito A, Del Borrello M ym. "Light" versus "classic" laser treatment for clinically significant diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol 2005;89:864-70 «PMID: 15965168»PubMed
 132. Laursen ML, Moeller F, Sander B ym. Subthreshold micropulse diode laser treatment in diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol 2004;88:1173-9 «PMID: 15317711»PubMed
 133. Luttrull JK, Musch DC, Mainster MA. Subthreshold diode micropulse photocoagulation for the treatment of clinically significant diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol 2005;89:74-80 «PMID: 15615751»PubMed
 134. Sivaprasad S, Sandhu R, Tandon A ym. Subthreshold micropulse diode laser photocoagulation for clinically significant diabetic macular oedema: a three-year follow up. Clin Experiment Ophthalmol 2007;35:640-4 «PMID: 17894684»PubMed
 135. Figueira J, Khan J, Nunes S ym. Prospective randomised controlled trial comparing sub-threshold micropulse diode laser photocoagulation and conventional green laser for clinically significant diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol 2009;93:1341-4 «PMID: 19054831»PubMed
 136. Lavinsky D, Cardillo JA, Melo LA Jr ym. Randomized clinical trial evaluating mETDRS versus normal or high-density micropulse photocoagulation for diabetic macular edema. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:4314-23 «PMID: 21345996»PubMed
 137. Takatsuna Y, Yamamoto S, Nakamura Y ym. Long-term therapeutic efficacy of the subthreshold micropulse diode laser photocoagulation for diabetic macular edema. Jpn J Ophthalmol 2011;55:365-9 «PMID: 21647567»PubMed
 138. Luttrull JK, Dorin G. Subthreshold diode micropulse laser photocoagulation (SDM) as invisible retinal phototherapy for diabetic macular edema: a review. Curr Diabetes Rev 2012;8:274-84 «PMID: 22587512»PubMed
 139. Vujosevic S, Martini F, Convento E ym. Subthreshold laser therapy for diabetic macular edema: metabolic and safety issues. Curr Med Chem 2013;20:3267-71 «PMID: 23745552»PubMed
 140. Gupta A, Gupta V, Thapar S ym. Lipid-lowering drug atorvastatin as an adjunct in the management of diabetic macular edema. Am J Ophthalmol 2004;137:675-82 «PMID: 15059707»PubMed
 141. Panagiotoglou TD, Ganotakis ES, Kymionis GD ym. Atorvastatin for diabetic macular edema in patients with diabetes mellitus and elevated serum cholesterol. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2010;41:316-22 «PMID: 20507015»PubMed
 142. Kytö JP, Angerman S, Lumiste E ym. Intravitreal triamcinolone acetonide as an adjuvant therapy to panretinal photocoagulation for proliferative retinopathy with high risk characteristics in type 1 diabetes: case report with 22 weeks follow-up. Acta Ophthalmol Scand 2005;83:605-8 «PMID: 16188001»PubMed
 143. Zacks DN, Johnson MW. Combined intravitreal injection of triamcinolone acetonide and panretinal photocoagulation for concomitant diabetic macular edema and proliferative diabetic retinopathy. Retina 2005;25:135-40 «PMID: 15689801»PubMed
 144. Zein WM, Noureddin BN, Jurdi FA ym. Panretinal photocoagulation and intravitreal triamcinolone acetonide for the management of proliferative diabetic retinopathy with macular edema. Retina 2006;26:137-42 «PMID: 16467667»PubMed
 145. Margolis R, Singh RP, Bhatnagar P ym. Intravitreal triamcinolone as adjunctive treatment to laser panretinal photocoagulation for concomitant proliferative diabetic retinopathy and clinically significant macular oedema. Acta Ophthalmol 2008;86:105-10 «PMID: 17608830»PubMed
 146. Bressler SB, Qin H, Melia M ym. Exploratory analysis of the effect of intravitreal ranibizumab or triamcinolone on worsening of diabetic retinopathy in a randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol 2013;131:1033-40 «PMID: 23807371»PubMed
 147. Campochiaro PA, Brown DM, Pearson A ym. Sustained delivery fluocinolone acetonide vitreous inserts provide benefit for at least 3 years in patients with diabetic macular edema. Ophthalmology 2012;119:2125-32 «PMID: 22727177»PubMed
 148. Pearson PA, Comstock TL, Ip M ym. Fluocinolone acetonide intravitreal implant for diabetic macular edema: a 3-year multicenter, randomized, controlled clinical trial. Ophthalmology 2011;118:1580-7 «PMID: 21813090»PubMed
 149. Callanan DG, Gupta S, Boyer DS ym. Dexamethasone intravitreal implant in combination with laser photocoagulation for the treatment of diffuse diabetic macular edema. Ophthalmology 2013;120:1843-51 «PMID: 23706947»PubMed
 150. Jonas JB. Intravitreal triamcinolone acetonide for treatment of intraocular oedematous and neovascular diseases. Acta Ophthalmol Scand 2005;83:645-63 «PMID: 16396641»PubMed
 151. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network (DRCR.net), Beck RW, Edwards AR ym. Three-year follow-up of a randomized trial comparing focal/grid photocoagulation and intravitreal triamcinolone for diabetic macular edema. Arch Ophthalmol 2009;127:245-51 «PMID: 19273785»PubMed
 152. Jampol LM, Yannuzzi LA, Weinreb RN. Glaucoma and intravitreal steroids. Ophthalmology 2005;112:1325-6 «PMID: 16061091»PubMed
 153. Cekiç O, Chang S, Tseng JJ ym. Cataract progression after intravitreal triamcinolone injection. Am J Ophthalmol 2005;139:993-8 «PMID: 15953428»PubMed
 154. Rossetti L, Chaudhuri J, Dickersin K. Medical prophylaxis and treatment of cystoid macular edema after cataract surgery. The results of a meta-analysis. Ophthalmology 1998;105:397-405 «PMID: 9499767»PubMed
 155. Zhang ZH, Liu HY, Hernandez-Da Mota SE ym. Vitrectomy with or without preoperative intravitreal bevacizumab for proliferative diabetic retinopathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Ophthalmol 2013;156:106-115.e2 «PMID: 23791371»PubMed
 156. Guthrie G, Hall AB, Dhalla K ym. Bevacizumab as an adjunct to vitreoretinal surgery for diabetic retinopathy in East Africa. Eye (Lond) 2013;27:1263-8 «PMID: 23949489»PubMed
 157. Gandorfer A, Haritoglou C, Gass CA ym. Indocyanine green-assisted peeling of the internal limiting membrane may cause retinal damage. Am J Ophthalmol 2001;132:431-3 «PMID: 11530071»PubMed
 158. Engelbrecht NE, Freeman J, Sternberg P Jr ym. Retinal pigment epithelial changes after macular hole surgery with indocyanine green-assisted internal limiting membrane peeling. Am J Ophthalmol 2002;133:89-94 «PMID: 11755843»PubMed
 159. Ojamo M. Näkövammarekisterin vuosikirja 2004. Oy Tri-Offset Ab, 2006. ISSN 1236-5114. http://www.nkl.fi/ «http://www.nkl.fi/»1
 160. Ojamo M. Näkövammarekisterin vuosikirja 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Näkövammaisten Keskusliitto ry. Helsinki 2013. ISSN 1236-5114
 161. Laatikainen L, Rudanko SL, Ojamo M. Diabeettinen retinopatia ja muuttuva näkövammaisuus: Näkövammarekisterin aineisto. Suom Lääkäril 2003;49-50:5085-9
 162. Coyne KS, Margolis MK, Kennedy-Martin T ym. The impact of diabetic retinopathy: perspectives from patient focus groups. Fam Pract 2004;21:447-53 «PMID: 15249536»PubMed
 163. Lamoureux EL, Hassell JB, Keeffe JE. The impact of diabetic retinopathy on participation in daily living. Arch Ophthalmol 2004;122:84-8 «PMID: 14718300»PubMed
 164. Jones GC, Rovner BW, Crews JE ym. Effects of depressive symptoms on health behavior practices among older adults with vision loss. Rehabil Psychol 2009;54:164-72 «PMID: 19469606»PubMed
 165. Robertson N, Burden ML, Burden AC. Psychological morbidity and problems of daily living in people with visual loss and diabetes: do they differ from people without diabetes? Diabet Med 2006;23:1110-6 «PMID: 16978376»PubMed
 166. Horowitz A, Reinhardt JP, Boerner K. The effect of rehabilitation on depression among visually disabled older adults. Aging Ment Health 2005;9:563-70 «PMID: 16214704»PubMed
 167. Hyvärinen L. Näkövammaisuus. Duodecim Lääkärin käsikirja 2009.
 168. De Boer MR, Langelaan M, Jansonius NM ym. Evidence-based guidelines on the referral of visually impaired persons to low vision services. Eur J Ophthalmol 2005;15:400-6 «PMID: 15945011»PubMed
 169. Stelmack JA, Tang XC, Reda DJ ym. Outcomes of the Veterans Affairs Low Vision Intervention Trial (LOVIT). Arch Ophthalmol 2008;126:608-17 «PMID: 18474769»PubMed
 170. Nguyen NX, Weismann M, Trauzettel-Klosinski S. [Spectrum of ophthalmologic and social rehabilitation at the Tübinger Low-Vision Clinic : a retrospective analysis for 1999-2005]. Ophthalmologe 2008;105:563-9 «PMID: 18299841»PubMed
 171. Margrain TH. Helping blind and partially sighted people to read: the effectiveness of low vision aids. Br J Ophthalmol 2000;84:919-21 «PMID: 10906105»PubMed
 172. Hooper P, Jutai JW, Strong G ym. Age-related macular degeneration and low-vision rehabilitation: a systematic review. Can J Ophthalmol 2008;43:180-7 «PMID: 18347620»PubMed
 173. Eklund K, Sjöstrand J, Dahlin-Ivanoff S. A randomized controlled trial of a health-promotion programme and its effect on ADL dependence and self-reported health problems for the elderly visually impaired. Scand J Occup Ther 2008;15:68-74 «PMID: 17852958»PubMed
 174. Kuyk T, Liu L, Elliott JL ym. Health-related quality of life following blind rehabilitation. Qual Life Res 2008;17:497-507 «PMID: 18392688»PubMed
 175. Lamoureux EL, Pallant JF, Pesudovs K ym. The effectiveness of low-vision rehabilitation on participation in daily living and quality of life. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:1476-82 «PMID: 17389474»PubMed
 176. Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010.Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:31.ISSN-L 1236-2115.ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu.)ISBN 978-952-00-3089-6 (PDF)URN:ISBN:978-952-00-3089-6 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3089-6. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2010
 177. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network, Elman MJ, Aiello LP ym. Randomized trial evaluating ranibizumab plus prompt or deferred laser or triamcinolone plus prompt laser for diabetic macular edema. Ophthalmology 2010;117:1064-1077.e35 «PMID: 20427088»PubMed
 178. Dillinger P, Mester U. Vitrectomy with removal of the internal limiting membrane in chronic diabetic macular oedema. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004;242:630-7 «PMID: 15221304»PubMed
 179. Duffy SW, Rohan TE, Altman DG. A method for combining matched and unmatched binary data. Application to randomized, controlled trials of photocoagulation in the treatment of diabetic retinopathy. Am J Epidemiol 1989;130:371-8 «PMID: 2750732»PubMed
 180. Early vitrectomy for severe proliferative diabetic retinopathy in eyes with useful vision. Clinical application of results of a randomized trial--Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Report 4. The Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Research Group. Ophthalmology 1988;95:1321-34 «PMID: 2465518»PubMed
 181. Early vitrectomy for severe vitreous hemorrhage in diabetic retinopathy. Four-year results of a randomized trial: Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Report 5. Arch Ophthalmol 1990;108:958-64 «PMID: 2196036»PubMed
 182. Early vitrectomy for severe vitreous hemorrhage in diabetic retinopathy. Two-year results of a randomized trial. Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study report 2. The Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Research Group. Arch Ophthalmol 1985;103:1644-52 «PMID: 2865943»PubMed
 183. Effect of aspirin alone and aspirin plus dipyridamole in early diabetic retinopathy. A multicenter randomized controlled clinical trial. The DAMAD Study Group. Diabetes 1989;38:491-8 «PMID: 2647556»PubMed
 184. Effects of aspirin treatment on diabetic retinopathy. ETDRS report number 8. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology 1991;98:757-65 «PMID: 2062511»PubMed
 185. Falck AA, Käär ML, Laatikainen LT. Prevalence and risk factors of retinopathy in children with diabetes. A population-based study on Finnish children. Acta Ophthalmol (Copenh) 1993;71:801-9 «PMID: 8154257»PubMed
 186. Flynn HW Jr, Chew EY, Simons BD ym. Pars plana vitrectomy in the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. ETDRS report number 17. The Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Ophthalmology 1992;99:1351-7 «PMID: 1407968»PubMed
 187. Gandorfer A, Messmer EM, Ulbig MW ym. Resolution of diabetic macular edema after surgical removal of the posterior hyaloid and the inner limiting membrane. Retina 2000;20:126-33 «PMID: 10783944»PubMed
 188. Harbour JW, Smiddy WE, Flynn HW Jr ym. Vitrectomy for diabetic macular edema associated with a thickened and taut posterior hyaloid membrane. Am J Ophthalmol 1996;121:405-13 «PMID: 8604734»PubMed
 189. Helbig H, Kellner U, Bornfeld N ym. [Vitrectomy in diabetic retinopathy: outcome, risk factors, complications]. Klin Monbl Augenheilkd 1998;212:339-42 «PMID: 9677573»PubMed
 190. Henricsson M, Groop L, Heijl A. Progression of retinopathy is related to glycaemic control even in patients with mild diabetes mellitus. Acta Ophthalmol Scand 1996;74:528-32 «PMID: 9017035»PubMed
 191. Hutchinson A, McIntosh A, Peters J ym. Effectiveness of screening and monitoring tests for diabetic retinopathy--a systematic review. Diabet Med 2000;17:495-506 «PMID: 10972578»PubMed
 192. Ikeda T, Sato K, Katano T ym. Vitrectomy for cystoid macular oedema with attached posterior hyaloid membrane in patients with diabetes. Br J Ophthalmol 1999;83:12-4 «PMID: 10209427»PubMed
 193. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:837-53 «PMID: 9742976»PubMed
 194. Javitt JC, Canner JK, Sommer A. Cost effectiveness of current approaches to the control of retinopathy in type I diabetics. Ophthalmology 1989;96:255-64 «PMID: 2495499»PubMed
 195. Joannou J, Kalk WJ, Mahomed I ym. Screening for diabetic retinopathy in South Africa with 60 degrees retinal colour photography. J Intern Med 1996;239:43-7 «PMID: 8551199»PubMed
 196. Jonas JB, Kreissig I, Söfker A ym. Intravitreal injection of triamcinolone for diffuse diabetic macular edema. Arch Ophthalmol 2003;121:57-61 «PMID: 12523885»PubMed
 197. Keech AC, Mitchell P, Summanen PA ym. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial. Lancet 2007;370:1687-97 «PMID: 17988728»PubMed
 198. Kernell A, Dedorsson I, Johansson B ym. Prevalence of diabetic retinopathy in children and adolescents with IDDM. A population-based multicentre study. Diabetologia 1997;40:307-10 «PMID: 9084969»PubMed
 199. Kimura T, Kiryu J, Nishiwaki H ym. Efficacy of surgical removal of the internal limiting membrane in diabetic cystoid macular edema. Retina 2005;25:454-61 «PMID: 15933592»PubMed
 200. Klein R, Klein BE, Moss SE ym. (b) The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy: XVII. The 14-year incidence and progression of diabetic retinopathy and associated risk factors in type 1 diabetes. Ophthalmology 1998;105:1801-15 «PMID: 9787347»PubMed
 201. Kohner EM, Stratton IM, Aldington SJ ym. Microaneurysms in the development of diabetic retinopathy (UKPDS 42). UK Prospective Diabetes Study Group. Diabetologia 1999;42:1107-12 «PMID: 10447523»PubMed
 202. Krepler K, Wagner J, Sacu S ym. The effect of intravitreal triamcinolone on diabetic macular oedema. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2005;243:478-81 «PMID: 15586288»PubMed
 203. Laatikainen L, Summanen P. Long-term visual results of vitreous surgery in diabetic eye disease. Acta Ophthalmol (Copenh) 1989;67:21-9 «PMID: 2773636»PubMed
 204. Lewis H, Abrams GW, Blumenkranz MS ym. Vitrectomy for diabetic macular traction and edema associated with posterior hyaloidal traction. Ophthalmology 1992;99:753-9 «PMID: 1594222»PubMed
 205. Machemer R, Blankenship G. Vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy associated with vitreous hemorrhage. Ophthalmology 1981;88:643-6 «PMID: 7267032»PubMed
 206. Mandelcorn MS, Blankenship G, Machemer R. Pars plana vitrectomy for the management of sever diabetic retinopathy. Am J Ophthalmol 1976;81:561-70 «PMID: 1275033»PubMed
 207. Massin P, Audren F, Haouchine B ym. Intravitreal triamcinolone acetonide for diabetic diffuse macular edema: preliminary results of a prospective controlled trial. Ophthalmology 2004;111:218-24; discussion 224-5 «PMID: 15019365»PubMed
 208. Massin P, Bandello F, Garweg JG ym. Safety and efficacy of ranibizumab in diabetic macular edema (RESOLVE Study): a 12-month, randomized, controlled, double-masked, multicenter phase II study. Diabetes Care 2010;33:2399-405 «PMID: 20980427»PubMed
 209. Matthews DR, Stratton IM, Aldington SJ ym. Risks of progression of retinopathy and vision loss related to tight blood pressure control in type 2 diabetes mellitus: UKPDS 69. Arch Ophthalmol 2004;122:1631-40 «PMID: 15534123»PubMed
 210. Michaelides M, Kaines A, Hamilton RD ym. A prospective randomized trial of intravitreal bevacizumab or laser therapy in the management of diabetic macular edema (BOLT study) 12-month data: report 2. Ophthalmology 2010;117:1078-1086.e2 «PMID: 20416952»PubMed
 211. Moss SE, Meuer SM, Klein R ym. Are seven standard photographic fields necessary for classification of diabetic retinopathy? Invest Ophthalmol Vis Sci 1989;30:823-8 «PMID: 2656572»PubMed
 212. Murgatroyd H, Ellingford A, Cox A ym. Effect of mydriasis and different field strategies on digital image screening of diabetic eye disease. Br J Ophthalmol 2004;88:920-4 «PMID: 15205238»PubMed
 213. Nguyen QD, Shah SM, Khwaja AA ym. Two-year outcomes of the ranibizumab for edema of the mAcula in diabetes (READ-2) study. Ophthalmology 2010;117:2146-51 «PMID: 20855114»PubMed
 214. Olsen BS, Sjølie AK, Hougaard P ym. The significance of the prepubertal diabetes duration for the development of retinopathy and nephropathy in patients with type 1 diabetes. J Diabetes Complications 2004;18:160-4 «PMID: 15145327»PubMed
 215. Otani T, Kishi S. A controlled study of vitrectomy for diabetic macular edema. Am J Ophthalmol 2002;134:214-9 «PMID: 12140028»PubMed
 216. Pajunpää H. Diabeettisen retinopatian valokuvaseulonnan kustannukset ja hyödyt sekä näkövammaisten elämänlaatu ja kuolleisuus (väitöskirja). Acta Univ Oulu D 522, 1999
 217. Pendergast SD, Hassan TS, Williams GA ym. Vitrectomy for diffuse diabetic macular edema associated with a taut premacular posterior hyaloid. Am J Ophthalmol 2000;130:178-86 «PMID: 11004291»PubMed
 218. Photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy: a randomised controlled clinical trial using the xenon-arc. Diabetologia 1984;26:109-15 «PMID: 6201409»PubMed
 219. Porta M, Sjoelie AK, Chaturvedi N ym. Risk factors for progression to proliferative diabetic retinopathy in the EURODIAB Prospective Complications Study. Diabetologia 2001;44:2203-9 «PMID: 11793022»PubMed
 220. Pugh JA, Jacobson JM, Van Heuven WA ym. Screening for diabetic retinopathy. The wide-angle retinal camera. Diabetes Care 1993;16:889-95 «PMID: 8100761»PubMed
 221. Recchia FM, Ruby AJ, Carvalho Recchia CA. Pars plana vitrectomy with removal of the internal limiting membrane in the treatment of persistent diabetic macular edema. Am J Ophthalmol 2005;139:447-54 «PMID: 15767052»PubMed
 222. Savolainen EA, Lee QP. Diabetic retinopathy - need and demand for photocoagulation and its cost-effectiveness: evaluation based on services in the United Kingdom. Diabetologia 1982;23:138-40 «PMID: 6813169»PubMed
 223. Scott IU, Danis RP, Bressler SB ym. Effect of focal/grid photocoagulation on visual acuity and retinal thickening in eyes with non-center-involved diabetic macular edema. Retina 2009;29:613-7 «PMID: 19373126»PubMed
 224. Singh R, Alpern L, Jaffe GJ ym. Evaluation of nepafenac in prevention of macular edema following cataract surgery in patients with diabetic retinopathy. Clin Ophthalmol 2012;6:1259-69 «PMID: 22927737»PubMed
 225. Sutter FK, Simpson JM, Gillies MC. Intravitreal triamcinolone for diabetic macular edema that persists after laser treatment: three-month efficacy and safety results of a prospective, randomized, double-masked, placebo-controlled clinical trial. Ophthalmology 2004;111:2044-9 «PMID: 15522370»PubMed
 226. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 1993;329:977-86 «PMID: 8366922»PubMed
 227. Thomas D, Bunce C, Moorman C ym. A randomised controlled feasibility trial of vitrectomy versus laser for diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol 2005;89:81-6 «PMID: 15615752»PubMed
 228. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-13 «PMID: 9732337»PubMed
 229. Tolentino FI, Freeman HM, Tolentino FL. Closed vitrectomy in the management of diabetic traction retinal detachment. Ophthalmology 1980;87:1078-89 «PMID: 7243203»PubMed
 230. Two-year course of visual acuity in severe proliferative diabetic retinopathy with conventional management. Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study (DRVS) report #1. Ophthalmology 1985;92:492-502 «PMID: 4000644»PubMed
 231. Virgili G, Parravano M, Menchini F ym. Antiangiogenic therapy with anti-vascular endothelial growth factor modalities for diabetic macular oedema. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD007419 «PMID: 23235642»PubMed

A

Anti-VEGF diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa

Endoteelikasvutekijän (VEGF) esto lasiaiseen ruiskutettavalla VEGF:n estäjällä vähentää makulaturvotusta ja parantaa näöntarkkuutta. Yhdistettynä makulan laserhoitoon tarvittavien ruiskeiden määrä laskee.

A

Diabeettisen makulaturvotuksen paikallinen valopolttohoito

Diabeettisen makulaturvotuksen paikallinen valopolttohoito vähentää kohtalaista näön heikkenemisen puoleen, kun silmässä on ns. kliinisesti merkittävä makulaturvotus. Silmissä, joissa turvotus ei ulotu makulan keskiosaan, hoito säilyttää hyvän näöntarkkuuden.

A

Fenofibraattilääkitys ja tyypin 2 diabeetikoiden retinopatia

Fenofibraattilääkitys hidastaa retinopatian etenemistä potilailla, joilla on tyypin 2 diabetes, mutta vaikutusta näöntarkkuuteen ei ole osoitettu.

A

Intravitreaalinen kortisoni makulaturvotuksen hoitona

Intravitreaalinen kortisoni vähentää makulaturvotusta, mutta vaikutus on usein lyhytaikainen ja siihen liittyy runsaasti haittavaikutuksia. Pitkäaikaistulokset puuttuvat.

A

Lasiaisverkkokalvoleikkaus proliferatiivisen diabeettisen retinopatian aiheuttaman lasiaisverenvuodon tai verkkokalvon vetoirtauman hoitona

Lasiaisverkkokalvoleikkaus on tehokas keino hoitaa aiemmin sokeuteen johtaneita proliferatiivisen diabeettisen retinopatian aiheuttamia muutoksia, kirkastumatonta lasiaisvuotoa tai verkkokalvon vetoirtaumaa. Tulokset ovat parempia pelkän lasiaisvuodon vuoksi leikatuissa silmissä.

A

Lähellä normaalia oleva glukoositasapaino ja glykohemoglobiini ja diabeettisen retinopatian ilmaantuminen ja eteneminen

Lähellä normaalia oleva glukoositasapaino ja glykohemoglobiini vähentävät diabeettisen retinopatian ilmaantuvuutta ja etenemistä verrattuna huonompaan glukoositasapainoon.

A

Mustuaisten laajentaminen ja seulontakuvan laatu

Niin sanotun pienen mustuaisen kameran (45°) kuvanlaatu paranee, kun käytetään laajennustippoja (tropikamidi).

A

Silmänpohjamuutosten eteneminen tyypin 2 diabeteksessa

Tyypin II diabeteksessa muutokset etenevät hitaasti, jos seulonnassa todetaan normaalilöydös tai erittäin vähäiset muutokset.

A

Silmänpohjan valokuvaus vai oftalmoskopia

Silmänpohjan valokuvausta suositellaan seulontamenetelmäksi, koska se on todettu herkemmäksi tutkimusmenetelmäksi verrattuna sekä yleis- että erikoislääkärin suorittamaan oftalmoskopiaan.

A

Tyypin 1 diabetesta sairastavat lapset ja retinopatia

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla ei esiinny retinopatiaa ennen 10 vuoden ikää.

A

Tyypin 2 diabeetikoiden retinopatiamuutokset diagnoosivaiheessa

Tyyppi 2 diabeetikoista osalla on retinopatiamuutoksia jo taudin diagnoosivaiheessa.

A

Vaikean taustaretinopatian ja varhaisen proliferatiivisen retinopatian laserhoito

Vaikean taustaretinopatian ja varhaisen proliferatiivisen retinopatian laserhoito vähentää retinopatian etenemistä, vitrektomiaa ja näönmenetystä, mutta voi aiheuttaa tai pahentaa makulaturvotusta, joten makulaturvotus tulee hoitaa.

A

Valopolttohoito vaikeassa ei-proliferatiivisessa ja proliferatiivisessa retinopatiassa

Valopolttohoito vähentää merkittävästi vaikeaa näönmenetystä silmissä, joissa on vaikea proliferatiivinen retinopatia. Hoito tulee antaa viivytyksettä. Sen hyöty on haittoja suurempi.

A

Verenpaineen merkitys diabeettisen retinopatian ilmaantumiselle ja etenemiselle

Verenpaineen säilyttäminen normaalina vähentää retinopatian ilmenemistä ja hidastaa sen etenemistä.

B

Asetyylisalisyylihappo (ASA) ja diabeettinen retinopatia

Asetyylisalisyylihappo (ASA) saattaa hidastaa varhaisen retinopatian etenemistä. Toisaalta vaikeakaan retinopatia ei ole este sen käytölle.

B

Laaja kuvakenttä ja verkkokalvon uudissuonimuutokset

Kiinteässä kuvauspisteessä on hyvä pyrkiä mahdollisimman laajaan kuvakenttään, jolloin verkkokalvon uudissuonet löytyvät varmemmin.

B

Murrosiän vaikutus silmänpohjamuutoksiin diabeteksessa

Diabetekseen ennen murrosikää sairastuneet ovat alttiimpia saamaan silmänpohjamuutoksia verrattuna murrosiässä tai sen jälkeen sairastuneisiin.

B

Nepafenaakki kaihileikkauksen jälkeisen makulaturvotuksen estossa diabetespotilailla

Nepafenaakki voinee estää kaihileikkauksen jälkeisen makulaturvotuksen kehittymisen osalla diabetespotilaista.

B

Ns. varhainen lasiaisverkkokalvoleikkaus vaikean proliferatiivisen diabeettisen retinopatian hoidossa tyypin 1 diabeetikoilla

Kirkastumattoman lasiaisverenvuodon leikkausajankohta määräytyy silmänpohjan tilanteen, potilaan toisen silmän näön ja näkövaatimusten perusteella. Pitkää seurantaa tulee välttää ja ns. varhaista lasiaisleikkausta harkita tyypin 1 diabetesta sairastavilla.

B

Retinopatiaseulonnan kustannus-hyötysuhde

Retinopatian seulontatutkimuksen kustannus-hyötysuhde on hyvä.

B

Verenpaineen hoito retinopatian ehkäisyssä tyypin 2 diabeetikoilla

Tehokas kohonneen verenpaineen hoito ilmeisesti vähentää retinopatian ja makulopatian etenemistä ja laserhoidon tarvetta tyypin 2 diabetesta sairastavilla.

D

Lasiaisleikkaus makulaturvotuksen hoitona

Lasiaisleikkaus voi vähentää makulaturvotusta, kun siihen liittyy lasiais-verkkokalvokiinnikkeitä tai ns. paksu ja jäykkä lasiaiskalvo.

D

Lasiaisleikkaus makulaturvotuksen hoitona, vaikka ei ole todettu makulaan kohdistuvaa vetoa tai paksua ja jäykkää lasiaiskalvoa

Laserhoidolle reagoimaton diffuusi tai kystinen diabeettinen makulaturvotus saattaa vähentyä ja näöntarkkuus parantua jonkin verran lasiaisen poistoleikkauksella, vaikka ei ole todettu makulaan kohdistuvaa vetoa tai paksua ja jäykkää lasiaiskalvoa, silloin kun posteriorinen lasiaisirtauma ei ole tapahtunut. Sisemmän rajakalvon poiston vaikutusta pitkän aikavälin näöntarkkuuteen ei tunneta.

Diabeetikon silmänpohjien säännöllinen seuranta
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, makulaturvotus, potilas 8, oikea silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, makulaturvotus, potilas 8, vasen silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 10, oikea silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 10, vasen silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 11, oikea silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 11, vasen silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 12, oikea silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 12, vasen silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 4, oikea silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 4, vasen silmä
Diabetes, proliferatiivinen retinopatia, potilas 9, vasen silmä
Diabetes, taustaretinopatia ja makulaturvotus hävinnyt (itsestään) seurannassa, potilas 3, oikea silmä
Diabetes, taustaretinopatia, makulaturvotus, potilas 3, oikea silmä
Diabetes, taustaretinopatia, makulopatia - epäily makulaturvotuksesta, potilas 2, oikea silmä
Diabetes, taustaretinopatia, makulopatia - epäily makulaturvotuksesta, potilas 2, vasen silmä
Diabetes, taustaretinopatia, potilas 1, oikea silmä
Diabetes, taustaretinopatia, potilas 1, vasen silmä
Diabetes, taustaretinopatia, potilas 3, vasen silmä
Diabetes, vaikea taustaretinopatia hajalaserhoidon jälkeen, potilas 5, oikea silmä
Diabetes, vaikea taustaretinopatia ja makulaturvotuksen paikallinen laserhoito seurannassa, potilas 6, vasen silmä
Diabetes, vaikea taustaretinopatia ja makulopatia laserhoidon jälkeen, potilas 7
Diabetes, vaikea taustaretinopatia, makulaturvotus, potilas 6, vasen silmä
Diabetes, vaikea taustaretinopatia, makulaturvotus, potilas 7, oikea silmä
Diabetes, vaikea taustaretinopatia, makulaturvotus, potilas 7, vasen silmä
Diabetes, vaikea taustaretinopatia, potilas 5, oikea silmä
Diabetes, vaikea taustaretinopatia, potilas 5, vasen silmä
Diabetes, 45 asteen kentän ulkopuolelle jäänyt uudissuoni
Silmänpohjan neljännekset
Tarkan näkemisen alue
Taustaretinopatian eteneminen vaikeaksi proliferatiiviseksi retinopatiaksi

Aiheeseen liittyviä suosituksia