Takaisin

Diabeetikon oireeton bakteriuria ja albuminuria

Näytönastekatsaukset
Maarit Wuorela
18.6.2019

Näytön aste: C

Saattaa olla, että tyypin 2 diabeetikon oireeton bakteriuria ei vaikuta albuminuriaan.

Kramer ym. havainnoiviin tutkimuksiin perustuvaan meta-analyysiin «Kramer CK, Azevedo MJ, Teló G ym. Albuminuria is n...»1 otettiin 7 tutkimusta, ja niissä oli yhteensä 1 552 potilasta, joilla oli tyypin 2 diabetes. Potilaiden ikä oli keskimäärin 56,4 vuotta ja 186 (12 %) heistä oli miehiä. 3 tutkimuksessa oli ainoastaan naisia. Diabeteksen kesto oli 4,5–22 vuotta. Kaikki tutkimukset arvioitiin laadullisesti hyviksi.

Albminurian määritysmenetelmät olivat erilaisia eri tutkimuksissa (vain kvalitatiivinen, yhdessä liuskatesti, kahdessa turbidimetrinen tutkimus ja yhdessä radioimmunologinen menetelmä). 5 tutkimuksessa mukaan oli otettu vain oireeton bakteriuria, 1:ssä myös oireiset infektiot ja 1:ssä oireiden olemassaolosta ei ollut mainintaa).

Näissä 7 tutkimuksessa mikroalbuminurialla ja/tai albuminurialla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä bakteriuriaan (OR 1,60, 95 % luottamusväli 0,97–2,66). 5 tutkimuksessa selvitettiin erityisesti mikroalbuminurian ja bakteriurian yhteyttä. Näissä oli yhteensä 1 197 potilasta. Mikroalbumiuria ei ollut yhteydessä bakteriuriaan (OR 1,22, 95 % luottamusväli 0,68–2,19). Tulokset eivät myöskään muuttuneet, kun mukaan otettiin vain ne 3 tutkimusta, joissa albuminurian määritysmenetelmät olivat kaikkein tarkimmat (OR 1,058, 95 % luottamusväli 0,393–2,849).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kaikki olivat havainnoivia tutkimuksia, tuloksissa oli vähäistä ristiriitaa eli kohtalainen heterogeenisyys. Albuminurian määritysmenetelmät olivat varsin vaihtelevia ja osassa tutkimuksista vain kvalitatiivisia. 5 tutkimuksessa bakteriuria oli oireetonta, joten tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä oireisista virtsatieinfektioista.

Kommentti: Toisessa, vanhemmassa meta-analyysissä «Renko M, Tapanainen P, Tossavainen P ym. Meta-anal...»2 saatiin erilainen tulos perustuen 3 tutkimukseen (potilaat vain naisia), jotka sisältyvät tähän laajempaan ja tuoreempaan meta-analyysiin.

Kirjallisuutta

  1. Kramer CK, Azevedo MJ, Teló G ym. Albuminuria is not associated with bacteriuria in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Nephron Clin Pract 2012;120:c54-8 «PMID: 22269794»PubMed
  2. Renko M, Tapanainen P, Tossavainen P ym. Meta-analysis of the significance of asymptomatic bacteriuria in diabetes. Diabetes Care 2011;34:230-5 «PMID: 20937688»PubMed